Competența instanțelor judecătorești | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Participanții la procesul civil TITLUL IV Actele de procedură

CARTEA I Dispoziții generale -
TITLUL III
Competența instanțelor judecătorești Reviste (1)

CAPITOLUL I Competența materială

SECȚIUNEA 1 Competența după materie și valoare

Judecătoria

Art. 94. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență (3), Practică judiciară (342), Reviste (15), Doctrină (7), Modele (1), Referințe în cărți (2)

Judecătoriile judecă: Practică judiciară (5), Reviste (1)

1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: Practică judiciară (46), Reviste (4)

a) cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel; Jurisprudență (3), Practică judiciară (316), Reviste (16), Doctrină (1)

b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii; Modificări (1), Reviste (2)

c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz; Jurisprudență (1), Practică judiciară (23), Reviste (2)

d) cererile de evacuare; Practică judiciară (9)

e) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, distanța construcțiilor și plantațiilor, dreptul de trecere, precum și la orice servituți sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părți ori instituite pe cale judecătorească;

f) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

g) cererile posesorii; Practică judiciară (1)

h) cererile privind obligațiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe; Practică judiciară (32), Reviste (5), Doctrină (1)

i) cererile de declarare judecătorească a morții unei persoane; Practică judiciară (145), Reviste (8), Doctrină (1)

j) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare; Jurisprudență (1), Practică judiciară (221), Reviste (11), Doctrină (1)

k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (407), Reviste (22), Doctrină (2)

2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; Practică judiciară (16), Reviste (1)

3. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Practică judiciară (116), Reviste (3)

Tribunalul

Art. 95. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență (4), Practică judiciară (83), Reviste (6), Doctrină (5), Referințe în cărți (3)

Tribunalele judecă: Jurisprudență (2), Practică judiciară (36), Reviste (1)

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (310), Reviste (18), Doctrină (1)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță; Practică judiciară (152), Reviste (7), Comentarii expert (1)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Modificări (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (95), Reviste (1)

Curtea de apel

Art. 96. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (178), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Curțile de apel judecă: Practică judiciară (10), Reviste (1)

1. în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale; Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (41), Reviste (7)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în primă instanță; Practică judiciară (58), Reviste (5)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (69), Reviste (8)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Înalta Curte de Casație și Justiție

Art. 97. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (213), Reviste (4), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă: Jurisprudență (1), Practică judiciară (74)

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (213), Reviste (7)

2. recursurile în interesul legii; Practică judiciară (1)

3. cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept; Practică judiciară (3)

4. orice alte cereri date prin lege în competența sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16)

SECȚIUNEA a 2-a Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță

Reguli generale

Art. 98. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (53), Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Competența se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenției principale, precum dobânzile, penalitățile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenței, și nici prestațiile periodice ajunse la scadență în cursul judecății. Practică judiciară (12), Reviste (4)

(3) În caz de contestație, valoarea se stabilește după înscrisurile prezentate și explicațiile date de părți. Practică judiciară (3), Reviste (5)

Cazul mai multor capete principale de cerere

Art. 99. - Practică judiciară (21), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Când reclamantul a sesizat instanța cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competența se stabilește în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenții în parte. Dacă unul dintre capetele de cerere este de competența altei instanțe, instanța sesizată va dispune disjungerea și își va declina în mod corespunzător competența. Practică judiciară (18), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeași cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecății printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanța competentă să le soluționeze se determină ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt. Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (7)

Cererea formulată de mai mulți reclamanți

Art. 100. - Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Dacă mai mulți reclamanți, prin aceeași cerere de chemare în judecată, formulează pretenții proprii împotriva aceluiași pârât, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanței competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei pretenții în parte. Practică judiciară (19)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și atunci când unul sau mai mulți reclamanți formulează, prin aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții împotriva mai multor pârâți, invocând raporturi juridice distincte și fără legătură între ele. Practică judiciară (3)

Valoarea cererii în cazuri speciale

Art. 101. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (76), Reviste (10), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenței instanței se va ține seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părții din obiectul dedus judecății. Practică judiciară (18), Reviste (5)

(2) Aceeași valoare va fi avută în vedere și în cererile privind constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită și repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Practică judiciară (10), Reviste (5)

(3) În cererile de aceeași natură, privitoare la contracte de locațiune ori de leasing, precum și în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socotește după chiria sau arenda anuală. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (8), Reviste (2)

Cererea de plată parțială

Art. 102. - Practică judiciară (22), Reviste (5), Doctrină (3)

Când prin acțiune se cere plata unei părți dintr-o creanță, valoarea cererii se socotește după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă.

Cererea privind prestații succesive

Art. 103. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (30), Reviste (6), Doctrină (3)

În cererile care au ca obiect un drept la prestații succesive, dacă durata existenței dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socotește după valoarea prestației anuale datorate. Practică judiciară (11), Reviste (3)

Cererile în materie imobiliară

Art. 104. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispozițiile art. 98.

Cererile în materie de moștenire

Art. 105. - Practică judiciară (5), Reviste (9), Doctrină (3)

În materie de moștenire, competența după valoare se determină fără scăderea sarcinilor sau datoriilor moștenirii.

Dispoziții speciale

Art. 106. - Practică judiciară (42), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Instanța legal învestită potrivit dispozițiilor referitoare la competență după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce privește cuantumul valorii aceluiași obiect. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (7)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și la judecarea căilor de atac.

CAPITOLUL II Competența teritorială

Regula generală

Art. 107. - Jurisprudență (25), Practică judiciară (718), Reviste (18), Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

(1) Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (288), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Instanța rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul își schimbă domiciliul sau sediul. Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Reviste (3)

Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

Art. 108. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanța în a cărei circumscripție se află reședința sau reprezentanța acestuia, iar dacă nu are nici reședința ori reprezentanța cunoscută, la instanța în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, sediul, reședința ori reprezentanța, după caz.

Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

Art. 109. - Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta. Practică judiciară (1)

Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică

Art. 110. - Practică judiciară (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociații, societăți sau altei entități fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanța competentă pentru persoana căreia, potrivit înțelegerii dintre membri, i s-a încredințat conducerea sau administrarea acesteia. În cazul lipsei unei asemenea persoane, cererea se va putea introduce la instanța competentă pentru oricare dintre membrii entității respective.

Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

Art. 111. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (44), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Cererile îndreptate împotriva statului, autorităților și instituțiilor centrale sau locale, precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanța de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului. Caută hotărâri judecătorești

Pluralitatea de pârâți

Art. 112. - Practică judiciară (85), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâți poate fi introdusă la instanța competentă pentru oricare dintre aceștia; în cazul în care printre pârâți sunt și obligați accesoriu, cererea se introduce la instanța competentă pentru oricare dintre debitorii principali. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (2)

(2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, oricare dintre pârâți poate invoca necompetența la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Practică judiciară (5), Reviste (2)

Competența teritorială alternativă

Art. 113. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) În afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: Practică judiciară (6), Reviste (2)

1. instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației; Practică judiciară (6), Reviste (3)

2. instanța în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligația de întreținere, inclusiv cele privind alocațiile de stat pentru copii; Practică judiciară (28), Reviste (1), Doctrină (1)

3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract; Jurisprudență (2), Practică judiciară (67), Reviste (3)

4. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a imobilului; Practică judiciară (3), Reviste (1)

5. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

6. instanța locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport; Practică judiciară (2), Reviste (1)

7. instanța locului de plată, în cererile privitoare la obligațiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; Practică judiciară (7), Reviste (1)

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (25), Reviste (4)

9. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (46), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce și la instanța în circumscripția căreia se află locul activității respective, pentru obligațiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc. Practică judiciară (9), Reviste (1)

Cereri în materie de tutelă și familie

Art. 114. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (97), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. Jurisprudență (12), Practică judiciară (70), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cererile în materie de asigurări

Art. 115. - Practică judiciară (38), Reviste (4), Doctrină (3)

(1) În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face și la instanța în circumscripția căreia se află: Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

1. domiciliul sau sediul asiguratului; Practică judiciară (1)

2. bunurile asigurate;

3. locul unde s-a produs riscul asigurat. Practică judiciară (2)

(2) Alegerea competenței prin convenție este considerată ca nescrisă dacă a fost făcută înainte de nașterea dreptului la despăgubire. Reviste (1)

(3) În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terțul prejudiciat poate introduce acțiune directă și la instanța domiciliului sau, după caz, a sediului său. Practică judiciară (9)

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică însă în materie de asigurări maritime, fluviale și aeriene.

Alegerea instanței

Art. 116. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (188), Reviste (7), Doctrină (3)

Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente. Practică judiciară (1)

Cererile privitoare la imobile

Art. 117. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (47), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul. Practică judiciară (17), Reviste (1)

(2) Când imobilul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe, cererea se va face la instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste circumscripții, iar în caz contrar, la oricare dintre instanțele în circumscripțiile cărora se află imobilul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, prin asemănare, și în cazul acțiunilor posesorii, acțiunilor în grănițuire, acțiunilor privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate imobiliară, precum și în cazul celor de împărțeală judiciară a unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (1), Doctrină (1)

Cererile privitoare la moștenire

Art. 118. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (35), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) În materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului: Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (2)

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; Jurisprudență (1)

2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moștenitori sau împotriva executorului testamentar. Practică judiciară (2)

(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moșteniri deschise succesiv sunt de competența exclusivă a instanței ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncți. Practică judiciară (4), Reviste (1)

Cereri privitoare la societăți

Art. 119. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (16), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (11), Referințe în cărți (1)

Cererile în materie de societate, până la sfârșitul lichidării sau, după caz, până la radierea societății, sunt de competența exclusivă a instanței în circumscripția căreia societatea își are sediul principal. Reviste (2)

Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv

Art. 120. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (11), Doctrină (3)

Cererile în materia insolvenței sau concordatului preventiv sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul.

Cererile împotriva unui consumator

Art. 121. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (37), Reviste (7), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța domiciliului consumatorului. Dispozițiile art. 126 alin. (2) rămân aplicabile. Practică judiciară (1), Reviste (1)

CAPITOLUL III Dispoziții speciale

Regimul regulilor de competență

Art. 122. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (261), Reviste (6), Doctrină (3)

Reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.

Cereri accesorii, adiționale și incidentale

Art. 123. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (11), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120. Jurisprudență (1), Practică judiciară (229), Reviste (9)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și atunci când competența de soluționare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secții specializate sau a unui complet specializat. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(3) Când instanța este exclusiv competentă pentru una dintre părți, ea va fi exclusiv competentă pentru toate părțile. Practică judiciară (9), Reviste (2)

Apărări și incidente procedurale

Art. 124. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Instanța competentă să judece cererea principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe. Reviste (3)

(2) Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1)

Cererea în constatare

Art. 125. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Doctrină (3)

În cererile pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului.

Alegerea de competență

Art. 126. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (63), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Părțile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în fața instanței ca procesele privitoare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competență este exclusivă. Jurisprudență (5), Practică judiciară (62), Reviste (4)

(2) În litigiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, în condițiile prevăzute la alin. (1), numai după nașterea dreptului la despăgubire. Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă. Jurisprudență (7), Practică judiciară (28), Reviste (5)

Competența facultativă

Art. 127. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (159), Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (148), Reviste (7)

(2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Practică judiciară (17), Reviste (4)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (101), Reviste (6)

Incidente privind arbitrajul

Art. 128. - Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (3)

Competența ce revine instanțelor judecătorești în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparține în toate cazurile tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul.

CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței

SECȚIUNEA 1 Necompetența și conflictele de competență Reviste (1)

Excepția de necompetență

Art. 129. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (81), Reviste (8), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența este de ordine publică sau privată. Jurisprudență (3), Practică judiciară (19), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență (3), Practică judiciară (28), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

1. în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența unei instanțe de alt grad; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (69), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență (43), Practică judiciară (182), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

(3) În toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (36), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Invocarea excepției

Art. 130. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (102), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți ori de către judecător în orice stare a pricinii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (227), Reviste (32), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (112), Reviste (21), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Verificarea competenței

Art. 131. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (1868), Reviste (19), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. Modificări (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1166), Reviste (14), Caută hotărâri judecătorești

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop. Practică judiciară (78), Reviste (9), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea excepției

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (228), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, din oficiu sau la cererea părților, ea este obligată să stabilească instanța judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Jurisprudență (17), Practică judiciară (398), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză. Practică judiciară (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă instanța se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței judecătorești competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (16), Practică judiciară (599), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă instanța se declară necompetentă și respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competența unui organ fără activitate jurisdicțională sau ca nefiind de competența instanțelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Conflictul de competență. Cazuri

Art. 133. - Practică judiciară (75), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Există conflict de competență: Practică judiciară (53), Caută hotărâri judecătorești

1. când două sau mai multe instanțe se declară deopotrivă competente să judece același proces; Practică judiciară (20), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

2. când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente. Jurisprudență (14), Practică judiciară (880), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea procesului

Art. 134. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (295), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Instanța înaintea căreia s-a ivit conflictul de competență va suspenda din oficiu judecata cauzei și va înainta dosarul instanței competente să soluționeze conflictul. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea conflictului de competență

Art. 135. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (276), Reviste (10), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Conflictul de competență ivit între două instanțe judecătorești se soluționează de instanța imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict. Jurisprudență (13), Practică judiciară (1245), Reviste (16), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere. Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul de competență ivit între o instanță judecătorească și un alt organ cu activitate jurisdicțională se rezolvă de instanța judecătorească ierarhic superioară instanței în conflict. Practică judiciară (16), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o hotărâre definitivă. Jurisprudență (6), Practică judiciară (707), Reviste (10), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispoziții speciale

Art. 136. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (29), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile prezentei secțiuni privitoare la excepția de necompetență și la conflictul de competență se aplică prin asemănare și în cazul secțiilor specializate ale aceleiași instanțe judecătorești, care se pronunță prin încheiere. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (38), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Conflictul se va soluționa de secția instanței stabilite potrivit art. 135 corespunzătoare secției înaintea căreia s-a ivit conflictul. Jurisprudență (4), Practică judiciară (12), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul dintre două secții ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se soluționează de Completul de 5 judecători. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul completelor specializate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Probele administrate în fața instanței necompetente

Art. 137. - Practică judiciară (53), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății și instanța competentă învestită cu soluționarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. Practică judiciară (58), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

SECȚIUNEA a 2-a Litispendența și conexitatea

Excepția litispendenței

Art. 138. - Practică judiciară (31), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte, înaintea mai multor instanțe competente sau chiar înaintea aceleiași instanțe, prin cereri distincte. Practică judiciară (10), Reviste (4)

(2) Excepția litispendenței poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Când instanțele sunt de același grad, excepția se invocă înaintea instanței sesizate ulterior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei instanțe învestite. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2)

(4) Când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței de grad inferior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanței de fond mai înalte în grad. Reviste (2)

(5) Încheierea prin care s-a soluționat excepția poate fi atacată numai odată cu fondul. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(6) Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanțelor de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluționarea recursului. Practică judiciară (5), Reviste (2)

(7) Dispozițiile alin. (2), (3) și (5) se aplică în mod corespunzător și atunci când procesele identice se află pe rolul aceleiași instanțe. Practică judiciară (1)

Excepția conexității

Art. 139. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (55), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Pentru asigurarea unei bune judecăți, în primă instanță este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură. Jurisprudență (1), Practică judiciară (34), Reviste (6)

(2) Excepția conexității poate fi invocată de părți sau din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecată înaintea instanței ulterior sesizate, care, prin încheiere, se va pronunța asupra excepției. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (2)

(3) Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul și pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanțe. Dacă instanțele sunt de grad diferit, conexarea dosarelor se va face la instanța superioară în grad. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (2)

(4) Când una dintre cereri este de competența exclusivă a unei instanțe, conexarea se face la acea instanță. Dispozițiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile.

(5) În orice stare a judecății procesele conexate pot fi disjunse și judecate separat, dacă numai unul dintre ele este în stare de judecată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Strămutarea proceselor. Delegarea instanței

Temeiul strămutării

Art. 140. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranță publică. Practică judiciară (8), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparțialitatea judecătorilor din cauza circumstanțelor procesului, calității părților ori unor relații conflictuale locale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie motiv de siguranță publică împrejurările excepționale care presupun că judecata procesului la instanța competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Cererea de strămutare

Art. 141. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă sau de siguranță publică se poate cere în orice fază a procesului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesată, iar cea întemeiată pe motiv de siguranță publică, numai de către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Instanța competentă

Art. 142. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (135), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competența curții de apel, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competența de soluționare revine Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cererea de strămutare se depune la instanța competentă să o soluționeze, care va înștiința de îndată instanța de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (8), Practică judiciară (246), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranță publică este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care va înștiința, de îndată, despre depunerea cererii instanța de la care se cere strămutarea. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) La primirea cererii de strămutare, instanța competentă să o soluționeze va putea să solicite dosarul cauzei. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea judecării procesului

Art. 143. - Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) La solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleași condiții, fără citarea părților, chiar înainte de primul termen de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Încheierea asupra suspendării nu se motivează și nu este supusă niciunei căi de atac. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgență instanței de la care s-a cerut strămutarea. Caută hotărâri judecătorești

Judecarea cererii

Art. 144. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de strămutare se judecă de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților din proces. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și este definitivă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (61), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Instanța de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoștințată, de îndată, despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Efectele admiterii cererii

Art. 145. - Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanțe de același grad din circumscripția sa. Înalta Curte de Casație și Justiție va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța de la care se cere strămutarea. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță înainte de strămutare urmează să fie păstrate. În cazul în care instanța de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunțată este desființată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărârii date de instanța la care s-a strămutat procesul sunt de competența instanțelor ierarhic superioare acesteia. În caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când legea o prevede, se va face la o instanță din circumscripția celei care a soluționat calea de atac. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Formularea unei noi cereri de strămutare

Art. 146. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluționării cererii anterioare sau ivite după soluționarea acesteia. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiași instanțe. Caută hotărâri judecătorești

Delegarea instanței

Art. 147. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Când, din cauza unor împrejurări excepționale, instanța competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcționeze, Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea părții interesate, va desemna o altă instanță de același grad care să judece procesul. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...