Parlamentul României

Codul de procedură civilă din 2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 62

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 81. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) Renunțarea la judecată sau la dreptul dedus judecății, achiesarea la hotărârea pronunțată, încheierea unei tranzacții, precum și orice alte acte procedurale de dispoziție nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat special ori cu încuviințarea prealabilă a instanței sau a autorității administrative competente. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Actele procedurale de dispoziție prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanții minorilor, ai persoanelor puse sub interdicție și ai dispăruților, nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanța apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane. Reviste (2)

Lipsa dovezii calității de reprezentant

Art. 82. - Jurisprudență (45), Reviste (3)

(1) Când instanța constată lipsa dovezii calității de reprezentant a celui care a acționat în numele părții, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată. Jurisprudență (18), Reviste (4)

(2) Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant înaintea primei instanțe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac. Jurisprudență (2), Reviste (1)

§ 2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională

Reprezentarea convențională a persoanelor fizice

Art. 83. - Jurisprudență (15), Reviste (1), Referințe în cărți (4)

(1) În fața primei instanțe, precum și în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepțiilor procesuale și asupra fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât și în etapa dezbaterilor. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) În cazul în care mandatarul persoanei fizice este soț sau o rudă până la gradul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii în fața oricărei instanțe, fără să fie asistat de avocat, dacă este licențiat în drept. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (9), Reviste (1), Modele (6)

(3) *) La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat, în condițiile legii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (2). Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (32), Reviste (6), Modele (8)

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.

(4) În cazul contestației în anulare și al revizuirii, dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

Reprezentarea convențională a persoanelor juridice

Art. 84. - Jurisprudență (26), Reviste (3), Modele (1)

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Derogări (2), Jurisprudență (22), Reviste (3)

(2) La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condițiile legii. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (16), Reviste (5), Modele (2)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și entităților arătate la art. 56 alin. (2). Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (2), Modele (1)

Forma mandatului

Art. 85. - Jurisprudență (7), Reviste (1)

(1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește prin înscris autentic. Jurisprudență (1)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat și prin declarație verbală, făcută în instanță și consemnată în încheierea de ședință, cu arătarea limitelor și a duratei reprezentării. Jurisprudență (1)

(3) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau persoană juridică dată unui avocat ori consilier juridic se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și exercitare a profesiei. Jurisprudență (18), Reviste (1)

Mandatul general

Art. 86. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu și nici reședință în țară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat. Jurisprudență (1)

Conținutul mandatului

Art. 87. - Jurisprudență (5)

(1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în fața aceleiași instanțe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte. Jurisprudență (1)

(2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen și care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp și poate, de asemenea, să introducă orice cale de atac împotriva hotărârii pronunțate. În aceste cazuri, toate actele de procedură se vor îndeplini numai față de parte. Susținerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri. Jurisprudență (2), Reviste (2)

Încetarea mandatului

Art. 88. -

Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat și nici dacă acesta a devenit incapabil. Mandatul dăinuiește până la retragerea lui de către moștenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului.

Renunțarea la mandat și revocarea mandatului

Art. 89. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Renunțarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusă celeilalte părți decât de la comunicare, afară numai dacă a fost făcută în ședința de judecată și în prezența ei. Jurisprudență (1)

(2) Mandatarul care renunță la împuternicire este ținut să înștiințeze atât pe cel care i-a dat mandatul, cât și instanța, cu cel puțin 15 zile înainte de termenul imediat următor renunțării. Mandatarul nu poate renunța la mandat în cursul termenului de exercitare a căilor de atac.

SECȚIUNEA a 5-a Asistența judiciară

Condiții de acordare

Art. 90. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (9), Reviste (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

(2) Asistența judiciară cuprinde: Reviste (1)

a) acordarea de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege; Puneri în aplicare (1)

b) apărarea și asistența gratuită printr-un avocat desemnat de barou;

c) orice alte modalități prevăzute de lege.

(3) Asistența judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.

(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în condițiile legii speciale. Puneri în aplicare (1)

Dispoziții speciale

Art. 91. - Puneri în aplicare (1)

Dispozițiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile, acțiunile și orice alte măsuri luate în vederea administrării creanțelor fiscale rămân aplicabile.

CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public în procesul civil

Modalități de participare

Art. 92. - Jurisprudență (2), Reviste (6), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reviste (8)

(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor. Jurisprudență (1), Reviste (2)

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârii. Reviste (2)

(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii. Jurisprudență (2), Reviste (4)

(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1). Reviste (1)

(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiune. Puneri în aplicare (1)

Efecte față de titularul dreptului

Art. 93. - Jurisprudență (1), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces și se va putea prevala de dispozițiile art. 406, 408, 409 și art. 438-440, iar dacă procurorul își va retrage cererea, va putea cere continuarea judecății sau a executării silite.

TITLUL III Competența instanțelor judecătorești Reviste (1)

CAPITOLUL I Competența materială

SECȚIUNEA 1 Competența după materie și valoare

Judecătoria

Art. 94. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (331), Reviste (5), Modele (1), Referințe în cărți (2)

Judecătoriile judecă: Jurisprudență (5)

1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: Jurisprudență (43), Reviste (2)

a) cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel; Jurisprudență (215), Reviste (7)

b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii; Reviste (1)

c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz; Jurisprudență (23), Reviste (1)

d) cererile de evacuare; Jurisprudență (8)

e) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, distanța construcțiilor și plantațiilor, dreptul de trecere, precum și la orice servituți sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părți ori instituite pe cale judecătorească;

f) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

g) cererile posesorii; Jurisprudență (1)

h) cererile privind obligațiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe; Jurisprudență (31), Reviste (4)

i) cererile de declarare judecătorească a morții unei persoane; Jurisprudență (57), Reviste (4)

j) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare; Jurisprudență (212), Reviste (1)

k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști; Jurisprudență (365), Reviste (6)

2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; Jurisprudență (17), Reviste (1)

3. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Jurisprudență (122)

Tribunalul

Art. 95. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (69), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

Tribunalele judecă: Jurisprudență (32), Reviste (1)

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe; Jurisprudență (293), Reviste (7)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță; Jurisprudență (143), Reviste (1)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Jurisprudență (1), Reviste (1)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Jurisprudență (92), Reviste (1)

Curtea de apel

Art. 96. - Jurisprudență (175), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Curțile de apel judecă: Jurisprudență (5)

1. în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale; Jurisprudență (24), Reviste (2)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în primă instanță; Jurisprudență (54), Reviste (1)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Jurisprudență (32), Reviste (1)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Înalta Curte de Casație și Justiție

Art. 97. - Jurisprudență (46), Referințe în cărți (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...