Parlamentul României

Codul de procedură civilă din 2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 62

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(6) Judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăși limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. Jurisprudență (50), Reviste (12)

(7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna-credință. Jurisprudență (11), Reviste (3), Modele (1)

Respectul cuvenit justiției

Art. 23. - Reviste (4)

(1) Cei prezenți la ședința de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit față de instanță și să nu tulbure buna desfășurare a ședinței de judecată.

(2) Președintele veghează ca ordinea și solemnitatea ședinței să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege.

CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedură civilă

Legea aplicabilă proceselor noi

Art. 24. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (297), Reviste (12), Referințe în cărți (2)

Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Jurisprudență (2)

Legea aplicabilă proceselor în curs

Art. 25. - Jurisprudență (55), Reviste (3)

(1) Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (41), Reviste (3)

(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile. Jurisprudență (33)

(3) În cazul în care instanța învestită este desființată, dosarele se vor trimite din oficiu instanței competente potrivit legii noi. Dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile. Jurisprudență (1)

Legea aplicabilă mijloacelor de probă

Art. 26. - Jurisprudență (1), Reviste (3)

(1) Legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii. Jurisprudență (1)

(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor. Jurisprudență (2)

Legea aplicabilă hotărârilor

Art. 27. - Jurisprudență (28), Reviste (3)

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.

Teritorialitatea legii de procedură

Art. 28. - Jurisprudență (1)

(1) Dispozițiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanțele române, sub rezerva unor dispoziții legale contrare.

(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.

CARTEA I Dispoziții generale Jurisprudență (1)

TITLUL I Acțiunea civilă Jurisprudență (2)

Noțiune

Art. 29. - Jurisprudență (4), Reviste (5)

Acțiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces.

Cereri în justiție

Art. 30. - Jurisprudență (19), Reviste (4), Referințe în cărți (4)

(1) Oricine are o pretenție împotriva unei alte persoane ori urmărește soluționarea în justiție a unei situații juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanței competente. Jurisprudență (31), Reviste (3)

(2) Cererile în justiție sunt principale, accesorii, adiționale și incidentale. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanță. Ea poate cuprinde atât capete de cerere principale, cât și capete de cerere accesorii. Jurisprudență (4), Reviste (3)

(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluționare depinde de soluția dată unui capăt de cerere principal. Jurisprudență (11), Reviste (4)

(5) Constituie cerere adițională acea cerere prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare. Jurisprudență (5), Reviste (3)

(6) Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat în curs de desfășurare. Jurisprudență (13), Reviste (5)

Apărări

Art. 31. - Jurisprudență (3)

Apărările formulate în justiție pot fi de fond sau procedurale. Jurisprudență (1), Reviste (1)

Condiții de exercitare a acțiunii civile

Art. 32. - Jurisprudență (35), Reviste (7)

(1) Orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul acesteia: Jurisprudență (12), Reviste (5)

a) are capacitate procesuală, în condițiile legii; Acțiuni admise (1), Jurisprudență (2), Reviste (6)

b) are calitate procesuală; Jurisprudență (3), Reviste (3)

c) formulează o pretenție; Jurisprudență (7)

d) justifică un interes. Jurisprudență (25), Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și în cazul apărărilor. Jurisprudență (1), Reviste (1)

Interesul de a acționa

Art. 33. - Jurisprudență (85), Reviste (7), Referințe în cărți (1)

Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut și actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara.

Realizarea drepturilor afectate de un termen

Art. 34. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea pentru predarea unui bun la împlinirea termenului contractual poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen. Jurisprudență (1)

(2) Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a obligației de întreținere sau a altei prestații periodice. Jurisprudență (7)

(3) Pot fi încuviințate, înainte de împlinirea termenului, și alte cereri pentru executarea la termen a unor obligații, ori de câte ori se va constata că acestea pot preîntâmpina o pagubă însemnată pe care reclamantul ar încerca-o dacă ar aștepta împlinirea termenului. Jurisprudență (1)

Constatarea existenței sau inexistenței unui drept

Art. 35. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (2), Referințe (1), Jurisprudență (80), Reviste (7)

Cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

Calitatea procesuală

Art. 36. - Referințe (1), Jurisprudență (63), Reviste (6)

Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond. Jurisprudență (1)

Legitimarea procesuală a altor persoane

Art. 37. - Jurisprudență (4), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

În cazurile și condițiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări și de persoane, organizații, instituții sau autorități, care, fără a justifica un interes personal, acționează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situații speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

Transmiterea calității procesuale

Art. 38. - Jurisprudență (9), Reviste (2)

Calitatea de parte se poate transmite legal sau convențional, ca urmare a transmisiunii, în condițiile legii, a drepturilor ori situațiilor juridice deduse judecății.

Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi

Art. 39. - Jurisprudență (5), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părțile inițiale. Dacă însă transferul este făcut, în condițiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz. Reviste (1)

(2) În toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să intervină în cauză, dacă are cunoștință de existența procesului, sau poate să fie introdus în cauză, la cerere ori din oficiu. În acest caz, instanța va decide, după împrejurări și ținând seama de poziția celorlalte părți, dacă înstrăinătorul sau succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va rămâne sau, după caz, va fi scos din proces. Dacă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura în starea în care se află la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus în cauză. Jurisprudență (4), Reviste (1)

(3) Hotărârea pronunțată contra înstrăinătorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce de drept efecte și contra succesorului cu titlu particular și va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urmă, cu excepția cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună-credință și nu mai poate fi evins, potrivit legii, de către adevăratul titular. Jurisprudență (1)

Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile

Art. 40. - Jurisprudență (10), Reviste (1)

(1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calității procesuale sau a interesului, instanța va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz. Jurisprudență (9), Reviste (6)

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun. Jurisprudență (4), Reviste (1)

TITLUL II Participanții la procesul civil

CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea

Cazuri de incompatibilitate absolută

Art. 41. - Jurisprudență (40), Reviste (5), Modele (1), Referințe în cărți (2)

(1) Judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluționat cauza nu poate judeca aceeași pricină în apel, recurs, contestație în anulare sau revizuire și nici după trimiterea spre rejudecare. Jurisprudență (14), Reviste (2)

(2) De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în aceeași cauză. Jurisprudență (6), Reviste (2)

Alte cazuri de incompatibilitate

Art. 42. - Jurisprudență (11), Reviste (2), Referințe în cărți (2)

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situații: Jurisprudență (3), Modele (1)

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe judecător incompatibil; Jurisprudență (19)

2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă; Jurisprudență (4), Reviste (1)

3. când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului uneia dintre aceste persoane; Jurisprudență (1)

4. când soțul sau fostul său soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părți; Modele (1)

5. dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre părți este judecător; Jurisprudență (2), Modele (1)

6. dacă între el, soțul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa; Jurisprudență (1)

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți;

8. dacă el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părți; Jurisprudență (5)

9. dacă el, soțul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv; Jurisprudență (4)

10. dacă, atunci când este învestit cu soluționarea unei căi de atac, soțul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiași pricini înaintea altei instanțe; Jurisprudență (2), Reviste (1)

11. dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată;

12. dacă soțul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat partea în aceeași pricină înaintea altei instanțe;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...