Art 846 Efectuarea licitației | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Licitația și adjudecarea imobilului - Efectuarea licitației -
Art. 846. -
Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Vânzarea la licitație se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare și a ofertelor primite până la acea dată. Reviste (1)

(2) Licitația se va ține separat pentru fiecare imobil. Reviste (1)

(3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărți funciare sunt grevate cu aceeași ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în același timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Executorul judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operațiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată. Reviste (1)

(4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, va fi stabilită de executor. Reviste (1)

(5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, potrivit art. 836 alin. (1), sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.

(6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitație sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la prețul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicație, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 837 alin. (2). Reviste (1)

(7) Dacă din cauza existenței drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obține un preț suficient pentru acoperirea creanțelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeași zi licitația pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la prețul menționat în publicația de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6). Jurisprudență, Reviste (1)

(8) În cazul în care nu este oferit nici prețul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicație, în condițiile art. 839, cu excepția publicării anunțului într-un ziar de circulație națională sau locală. La acest termen, licitația va începe de la prețul de 75% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al doilea termen. Jurisprudență, Reviste (2)

(9) Dacă nici la a doua licitație imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitație, în condițiile prevăzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitația va începe de la prețul de 50% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanței ori a garanției. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al acestei licitații. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al treilea termen. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(10) Executorul va ține o listă în care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitație și sumele pe care le-au oferit.

(11) Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitație, a oferit prețul de vânzare cel mai mare ori, după caz, cel arătat la alin. (6) - (8).

(12) În toate cazurile, la preț egal, va fi preferat cel care are un drept de preempțiune asupra bunului urmărit.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Procedura vânzării. Vânzarea la licitație se face în mod public. Este primul principiu de desfășurare a vânzării prin licitație pe care îl proclamă textul comentat. Licitația debutează cu citirea de către executorul judecătoresc a publicației de vânzare și a ofertelor primite până la acea dată. 
    Licitația se ține separat pentru fiecare imobil. Și această regulă este una fundamentală, fiind statuată în cel de-al doilea alineat. De la această regulă, alin. (3) al textului instituie o importantă excepție în privința imobilelor înscrise în cărți funciare diferite, în situația în care sunt grevate cu aceeași ipotecă ori dacă imobilul este compus din mai multe parcele. În asemenea împrejurări, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în același timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Textul permite executorului judecătoresc să dispună ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operațiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată. Dezmembrarea unui imobil este o operațiune cu semnificații juridice deosebite și care trebuie să fie evidențiată în mod corespunzător și în cartea funciară. De aceea, textul trebuie interpretat principial, în sensul că fără dezmembrarea unui imobil care are o structură și o fizionomie unitară nu este posibilă urmărirea acestuia. Ipoteza discutată este distinctă însă de aceea a imobilelor cu mai multe apartamente, care practic sunt și individualizate ca atare în cartea funciară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Locul licitației. Licitația se poate face, de regulă, la sediul organului de executare, la sediul instanței de executare ori la locul unde este situat imobilul. Vânzarea va putea fi făcută și în alte locuri decât cele exemplificativ arătate la art. 842 NCPC, important din perspectiva acestor dispoziții legale fiind ca în publicațiile de vânzare să fie indicat locul vânzării. 
    În lipsa unor prevederi legale privitoare la modalitatea alegerii locului vânzării, executorul va avea în vedere inclusiv poziția părților și va alege un loc care să permită o valorificare cât mai bună a imobilului. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Aspecte prealabile. Principiul publicității guvernează efectuarea licitației, astfel încât nerespectarea acestuia atrage nulitatea licitației. 
    Licitația începe prin citirea de către executor a publicației de vânzare și a ofertelor primite până la acea dată. 
   2. Reguli comune în derularea licitației. Ca regulă, licitația se ține separat pentru fiecare imobil. Această dispoziție nu permite însă ținerea licitației pentru imobile distincte în același timp și în încăperi sau locații diferite, întrucât prezența creditorului și/sau a debitorului (precum și a unor posibili ofertanți comuni) să fie asigurată, dat fiind caracterul eminamente public al procedurii. În situațiile în care mai multe imobile înscrise în diferite cărți funciare sunt grevate cu aceeași ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în același timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Cu toate acestea, dacă partea din imobil nu este suficient individualizată, executorul judecătoresc are posibilitatea de a dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operațiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 836 Evaluarea imobilului urmărit
Art 837 Stabilirea prețului imobilului și a valorii altor drepturi
Art 838 Punerea în vânzare
Art 839 Publicitatea vânzării
Art 840 Comunicarea publicațiilor de vânzare
Art 841 Situația vânzătorului imobilului urmărit
Art 842 Locul licitației
Art 843 Participanții la licitație
Art 844 Garanția de participare și oferta de cumpărare
Art 845 Amânarea licitației
Art 846 Efectuarea licitației
Art 847 Procesul-verbal de licitație
Art 848 Stingerea dreptului de preempțiune
Art 849 Contestația împotriva procesului-verbal de licitație
Art 850 Depunerea prețului
Art 851 Nedepunerea prețului. Reluarea licitației
Art 852 Restituirea garanțiilor
Art 853 Plata prețului în rate
Art 854 Actul de adjudecare
Art 855 Predarea actului de adjudecare
Art 856 Intabularea dreptului de proprietate și punerea în posesie a adjudecatarului
Reviste:
Câteva considerații privind vânzarea la licitație publică unui imobil compus din mai multe apartamente
Necesitatea întocmirii încheierii de intabulare a dreptului de proprietate al adjudecatarului unui bun imobil/Sur la necessite de dresser la decision de l'enregistrement du droit de propriete du proprietaire d'un bien immobilier/The necessity in drawing up the act that registrates the bidders right of ownership of an immovable property
Efectele adjudecării
Restrângerea executării silite - între protejarea debitorului și abuzul de drept
20. Decizia nr. 38 din 7 noiembrie 2016 în dosarul nr. 2552/1/2016
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Referințe în cărți:
Codul de procedură civilă 2016. Jurisprudență. Sinteze
;
se încarcă...