Art 664 Cererea de executare silită | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sesizarea organului de executare - Cererea de executare silită -
Art. 664. -
Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

(3) Cererea de executare silită, în afara mențiunilor prevăzute la art. 148, va cuprinde: Jurisprudență, Reviste (7)

a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului;

b) bunul sau, după caz, felul prestației datorate; Reviste (2)

c) modalitățile de executare solicitate de creditor. Reviste (1)

(4) La cerere se vor atașa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, și dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

De cine poate fi reprezentată convențional persoana juridică la depunerea cererii de executare silită? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr.19/19.03.2018 în dosarul nr. 3251/1/2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu - Secția I civilă în dosarul nr.8860/306/2015 și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă, reprezentarea convențională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost interpretat prin decizia nr. 9/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Disponibilitatea procesuală. Textul comentat promovează principiul disponibilității și în materia executării silite. Primul alineat al normei procesuale comentate exprimă doar un aspect semnificativ al acestui principiu, anume acela potrivit căruia procedura de executare se poate porni numai la cererea creditorului, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. 
    Există situații de excepție în care executarea silită poate fi declanșată de alte entități sau persoane decât creditorul. În primul rând, este cazul procurorului, care potrivit art. 92 alin. (5) poate porni executarea silită în cazurile determinate de alin. (1) al acestui text și la care ne-am referit deja. De asemenea, declanșarea executării silite se poate realiza și pe calea acțiunii oblice, în temeiul art. 1560 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Executorul judecătoresc este dator ca, la momentul primirii cererii de deschidere a procedurii de executare silită, să se pronunțe asupra ei prin încheiere, dată fără citarea părților. Primind cererea, executorul judecătoresc va putea dispune înregistrarea ei și deschiderea dosarului de executare, fiind pornită în acest mod executarea silită, sau va putea refuza deschiderea procedurii de executare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Formularea cererii. Titularul cererii de executare silită este creditorul obligației stabilite prin titlul executoriu. Cererea de executare silită se poate depune personal sau prin reprezentant (în această din urmă situație sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 80-89 NCPC), la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii(794). [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Persoanele îndreptățite să solicite punerea în executare a titlului executoriu. Creditorul este persoana îndreptățită de a solicita punerea în executare a titlului executoriu. 
    Desigur, în condițiile legii și altor persoane li se recunoaște legiti e procesuală de a porni executarea silită. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (5) C. proc. civ., procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 654 Competența. Conexarea executărilor
Art 655 Concursul dintre executarea silită și executarea pornită de un creditor
Art 656 Actele executorului judecătoresc
Art 657 Încheierile executorului judecătoresc
Art 658 Ministerul Public
Art 659 Agenții forței publice
Art 660 Îndatorirea terților de a da informații
Art 661 Martorii asistenți
Art 662 Drepturile și îndatoririle martorilor asistenți
Art 663 Creanța certă, lichidă și exigibilă
Art 664 Cererea de executare silită
Art 665 Înregistrarea cererii de executare
Art 666 Încuviințarea executării silite
Art 667 Înștiințarea debitorului
Art 668 Somația
Art 669 Excepții de la comunicare
Art 670 Cheltuieli de executare
Art 671 Depunerea și consemnarea de cauțiuni sau alte sume
Art 672 Comunicarea actelor de procedură
Art 673 Trecerea la executarea silită
Art 674 Existența unui termen de plată
Reviste:
Considerații privind determinarea cuantumului creanței izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviințării executării silite/Des considérations sur la détermination du montant de la créance résultant d’un contrat de prêt bancaire afin de constater la force exécutoire/Considerations regarding the determination of the amount of the debt arising from a bank loan agreement for the purpose of allowing enforcement
Deschiderea procedurii de executare silită în materie civilă
6. Încuviințarea executării silite. Subrogația legală a asigurătorului în toate drepturile asiguratului împotriva celui răspunzător de producerea pagubei. Încuviințarea executării silite imobiliare. Condiții
Decizia nr. 19 din 19 martie 2018
Executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori
Precizări privind executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori
Încuviințarea executării silite după modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Aventurile și provocările semnăturilor electronice în era digitală/Les aventures et les défis des signatures électroniques dans l’ère du numérique/Adventures and challenges of electronic signatures in the digital age
ÎCCJ: Cum se poate face sau nu reprezentarea juridică a persoanei juridice
Analiza motivelor pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare a executării silite de către instanța de executare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Modele:
Cerere de executare silită (model 2)
Cerere de executare silită prin poprire
Cerere de executare silită imobiliară.
Referințe în cărți:
Tratat de drept procesual civil - Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional - Vol. II
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secția I civilă în Dosarul nr. 8.860/306/2015 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept
;
se încarcă...