Art 632 Temeiul executării silite | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul executoriu - Temeiul executării silite -
Art. 632. -
Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (4), Modele (2), Comentarii expert (1)

(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Jurisprudență, Reviste (18)

(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ÎCCJ nr. 60/18.09.2017 - Mădălina Moceanu
Decizia ÎCCJ nr. 60/18.09.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 928/24.11.2017 și menționăm faptul că, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanța care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării deciziei, iar pentru celelalte instanțe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I (adică de la data de 24.11.2017).
Reamintim faptul că, prin Decizia ÎCCJ nr. 60/18.09.2017, instanța supremă a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul comentat dispune că executarea silită se va efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Principiul este cunoscut în multe legislații procesuale, în special în cele de inspirație franceză (a se vedea, de pildă, art. 474 C. proc. civ.. italian și art. 502 C. proc. civ.. francez). Redactarea actuală a textului analizat este superioară celei anterioare, care se referea tradițional la hotărârea judecătorească și la un alt înscris care, potrivit legii, constituia titlu executoriu. Inițial noul C. proc. civ. a preluat această formulă. Prin Legea de punere în aplicare a noul C. proc. civ. s-a promovat actuala redactare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alin. (1) instituie regula conform căreia executarea silită se poate efectua exclusiv în baza unui titlu executoriu. Alin. (2) indică titlurile executorii, enumerând printre acestea hotărârile executorii (art. 633 noul C. proc. civ.), hotărârile definitive (art. 634 noul C. proc. civ.) sau alte înscrisuri (art. 638 noul C. proc. civ.) care, potrivit legii, pot fi puse în executare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Titlul executoriu - temeiul și scopul executării silite. Categorii. Titlul executoriu este atât temeiul, cât și scopul parcurgerii procedurilor de executare silită. 
    Legea nr. 76/2012 prevede, în art. 5, că "Dispozițiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică și hotărârilor judecătorești sau altor înscrisuri pronunțate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie". [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Titlul executoriu. Noțiune. Existența unui titlu executoriu constituie o condiție sine qua non pentru începerea executării silite. Indiferent de modalitatea în care urmează a se face executarea silită, obligația ce se solicită a fi pusă în executare silită trebuie să fie constatată printr-un titlu executoriu. Sintagma "numai în temeiul unui titlu executoriu" utilizată de legiuitor este de natură a sublinia și totodată limita sfera actelor în temeiul cărora se poate realiza executarea silită, în sensul că doar titlul executoriu poate conduce la inițierea procedurii execuționale, fiind excluse orice alte titluri care nu au acest caracter. Totodată, în ipoteza în care s-a început executarea silită în temeiul unui titlu care nu este potrivit legii executoriu, se poate obține desființarea tuturor actelor de executare pe calea contestației la executare. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    765 Potrivit enumerării cu caracter limitativ din art. 632 alin. (2) C. proc. civ.., constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Art 638 Alte titluri executorii
Art 639 Înscrisurile autentice notariale
Art 640 Titlurile de credit
Art 641 Învestirea cu formulă executorie
Art 642 Refuzul eliberării titlului executoriu
Reviste:
10. Executarea silită a obligației de plată a alocației de plasament care incumbă autorităților locale. Lipsa caracterului de titlu executoriu al hotărârii consiliului județean prin care se instituie măsura plasamentului
Accesoriile creanței necuprinse în titlul executoriu. Aplicabilitatea art. 628 alin. (4) C. pr. civ. în situația în care titlul executoriu care cuprindea debitul principal a fost executat integral
Considerații referitoare la Decizia nr. 60/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (II)
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedură civilă, cu privire la posibilitatea executării silite privind un drept de creanță garantat prin contract de ipotecă legal încheiat și care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu
Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Calea pe care poate fi invocată nelegalitatea. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție. Lipsirea acestuia de caracterul executoriu
Prescripția dreptului de a cere executarea silită sub imperiul noului Cod de procedură civilă a unui titlu executoriu obținut anterior intrării sale în vigoare
3. Legalitatea începerii executării silite. Lipsa titlului executoriu
Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate?
Posibile remedii de care dispun creditorii împotriva debitorilor care își schimbă reședința sau își transferă activele în alt stat, pentru a se sustrage executării silite în cazul titlurilor executorii care nu sunt hotărâri judecătorești, acte notariale sau tranzacții
Soluții eronate ale instanțelor referitoare la modalitatea de executare a dispozitivului unor hotărâri judecătorești pronunțate în soluționarea litigiilor de muncă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Modele:
Cerere de conexare.
Cerere de conexare mai multor urmării imobiliare.
;
se încarcă...