Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Înțelegeri privind efectuarea executării -
Art. 630. -
Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

În tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul și debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor bănești sau altor bunuri ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca plata obligației să se facă în alt mod admis de lege.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul comentat determină două dintre formele de manifestare ale principiului disponibilității în faza executării silite (a se vedea, pentru amănunte, cu privire la aplicarea disponibilității în materia executării silite, E. Oprina, I. Gârbuleț, Tratat teoretic și practic de executare silită. Vol. I. Teoria generală și procedurile execuționale, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 77-84). În primul rând, părțile pot conveni, în tot cursul executării silite, ca urmărirea să se facă numai asupra veniturilor bănești ale debitorului. Legea permite ca o asemenea înțelegere să fie făcută, în tot cursul executării silite, și pentru faptul că valorificarea creanței în acest mod se face printr-o procedură mai suplă și simplificată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 630 noul C. proc. civ. sunt similare cu cele de la art. 2325 noul C. civ., în sensul că, în ambele situații, textele legale permit încheierea unor convenții prin care debitorul și creditorul să se înțeleagă să limiteze dreptul creditorului de a urmări anumite bunuri. 
    Diferența dintre cele două texte legale este aceea că, în timp ce art. 2325 noul C. civ. impune ca înțelegerea să fie încheiată anterior demarării executării silite, textul art. 630 noul C. proc. civ. se va aplica exclusiv în situațiile în care executarea silită este pendinte. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Condiții. Sub titlul "înțelegeri privind efectuarea executării", legiuitorul(738) consacră posibilitatea ca între creditor și debitor, pe parcursul executării, să se încheie o convenție care poate viza fie alegerea veniturilor și bunurilor urmăribile, fie acceptul părților ca vânzarea bunurilor să se facă prin bună învoială, fie acordul acestora de executare a obligației în alt mod admis de lege. Ultima dintre variantele înțelegerilor privind efectuarea executării ar trebui să își găsească o mai largă aplicare în cazul executării silite a dispozițiilor referitoare la minori din hotărârile judecătorești, știut fiind faptul că în astfel de situații primează interesul superior al copilului, care se poate schimba chiar pe parcursul executării. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Aspecte generale. Acest principiu, enunțat încă din cuprinsul art. 9 C. proc. civ., aplicabil și fazei de executare silită, presupune o multitudine de aspecte[1]. 
   [1] A se vedea, în acest sens, G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 915-916. 

    Printre acestea, consacră una din formele de manifestare a principiului disponibilității, părțile având posibilitatea legală de a încheia convenții asupra modalității de realizare a executării silite. Deși textul de mai sus nu impune vreo formă pentru încheierea convenției, apreciem că aceasta trebuie încheiată în forma scrisă, în scopul probării ulterioare a acesteia. Mai mult decât atât, având în vedere că aceasta se realizează sub supravegherea executorului judecătoresc, care, în realizarea activității sale întocmește acte scrise, respectiv încheieri și procese-verbale, inclusiv convenția părților ar trebui să îmbrace o astfel de formă scrisă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Art 638 Alte titluri executorii
Art 639 Înscrisurile autentice notariale
Art 640 Titlurile de credit
Reviste:
Critica reglementărilor paralele și contradictorii ale unor instituții juridice
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Problematica urmăririi silite imobiliare de către creditorul având o creanță în valoare de până la 10.000 lei
Executarea silită din România la 100 de ani de la Marea Unire: 1918-2018 (I)
Formula executorie - între formalism și inutilitate
Necesitatea întocmirii încheierii de intabulare a dreptului de proprietate al adjudecatarului unui bun imobil/Sur la necessite de dresser la decision de l'enregistrement du droit de propriete du proprietaire d'un bien immobilier/The necessity in drawing up the act that registrates the bidders right of ownership of an immovable property
Formula executorie - între formalism și inutilitate/La formule executoire - entre formalisme et futilite/Enforceability - between formalism and futility
Executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...