Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Obligațiile susceptibile de executare silită -
Art. 628. -
Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări, încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalități sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (15)

(3) De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligației principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conține niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcție de rata inflației, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanța a devenit exigibilă și până la data plății efective a obligației cuprinse în oricare dintre aceste titluri. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (6), Librăria Indaco (1)

(4) Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalități sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziții legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanța de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părților. Jurisprudență, Reviste (4)

(5) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea instanței de executare sau a executorului judecătoresc constituie titlu executoriu, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligațiile susceptibile de executare. Textul realizează o determinare a obligațiilor ce sunt susceptibile de a fi aduse la îndeplinire pe calea executării silite. Determinarea nu este însă una exhaustivă, în pofida încercării legiuitorului de a stabili cele mai importante obligații susceptibile de executare. Această constatare rezultă din partea finală a textului, care se referă și la „luarea altei măsuri stabilite prin titlul executoriu”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul legal a preluat in corpore prevederile art. 3712 C. proc. civ. din 1865. Art. 628 noul C. proc. civ. reglementează obiectulexecutării silite, în termeni extrem de generali, prin determinarea, în cadrul alin. (1), a categoriilor de obligații ce pot fi valorificate pe calea executării silite. În doctrină s-a arătat, pe bună dreptate, că executarea silită se răsfrânge asupra valorilor patrimoniale ale debitorului sau ale terțului făcut responsabil pentru debitor, iar nu asupra persoanei acestora (I. Leș, Legislația executării silite. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 20). Același autor consideră că formularea alin. (1) este făcută de o asemenea manieră încât să acopere toate formele de executare silită directă sau indirectă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Caracterul exemplificativ al enumerării legale. Enumerarea obligațiilor al căror obiect este susceptibil de executare silită are caracter exemplificativ. Spre deosebire de vechea reglementare(723), textul se referă inclusiv la obligații precum încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia(724). [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Sfera obligațiilor. Deși la o primă vedere s-ar putea aprecia că sfera obligațiilor care pot fi aduse la îndeplinire prin executare silită este limitativ prevăzută în art. 628 alin. (1) C. proc. civ., din analiza finală a alineatului întâi, care stipulează că "pot fi executate (. . .) alte măsuri stabilite prin titlul executoriu", rezultă că poate fi realizată prin intermediul executării silite orice obligație susceptibilă de executare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Art 638 Alte titluri executorii
Reviste:
Accesoriile creanței necuprinse în titlul executoriu. Aplicabilitatea art. 628 alin. (4) C. pr. civ. în situația în care titlul executoriu care cuprindea debitul principal a fost executat integral
Considerații privind determinarea cuantumului creanței izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviințării executării silite/Des considérations sur la détermination du montant de la créance résultant d’un contrat de prêt bancaire afin de constater la force exécutoire/Considerations regarding the determination of the amount of the debt arising from a bank loan agreement for the purpose of allowing enforcement
ÎCCJ: Cheltuielile de judecată pot fi supuse actualizării în cadrul executării silite
Actualizarea cheltuielilor de judecată din procesul civil în etapa executării silite
10. Executarea silită a obligației de plată a alocației de plasament care incumbă autorităților locale. Lipsa caracterului de titlu executoriu al hotărârii consiliului județean prin care se instituie măsura plasamentului
Problematica urmăririi silite imobiliare de către creditorul având o creanță în valoare de până la 10.000 lei
Aspecte specifice punerii în executare silită a hotărârilor judecătorești având ca obiect grănițuirea
Omisiunea autorității administrative de a pune în executare o decizie jurisdicțională prin care aceasta este obligată la recalcularea pensiei. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Kantarelis contra Greciei. Jurisprudență națională
Decizia nr. 88 din 4 decembrie 2017 referitoare la procedura de executare prevăzută de art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 71/2009
Clarificarea noțiunii de titlu executoriu notarial/La clarification de la notion de titre exécutoire notarié/Clarifying the concept of notarial enforceable title
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Referințe în cărți:
Tratat de drept procesual civil - Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional - Vol. II
Codul de procedură civilă 2016. Jurisprudență. Sinteze
Noul Cod de procedură civilă. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Noul Cod de procedură civilă - 05 Ianuarie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 34/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Constanța - Secția a II-a civilă în Dosarul nr. 33.499/212/2013*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, privind posibilitatea actualizării în cadrul executării silite a cheltuielilor de judecată stabilite printr-o hotărâre judecătorească
;
se încarcă...