Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Rolul activ al executorului judecătoresc -
Art. 627. -
Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4)

(1) În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală și cu celeritate a obligației prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dacă socotește că este în interesul executării, executorul judecătoresc îi va cere debitorului, în condițiile legii, lămuriri în scris în legătură cu veniturile și bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie, asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea, precum și pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligația sa, arătându-i consecințele la care s-ar expune în cazul continuării executării silite. În toate cazurile, debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare. Jurisprudență

(3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare, precum și darea cu rea-credință de informații incomplete atrag răspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 188 alin. (2). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    noul C. proc. civ. civilă consacră în mod expres principiul rolului activ al executorului judecătoresc și cuprinde un ansamblu de norme procedurale de natură a determina o sporire a rolului executorului judecătoresc în realizarea misiunii sale (a se vedea pentru amănunte, I. Leș, Examen sumar asupra rolului activ al executorului judecătoresc în condițiile noilor reglementări procesuale, în Conferința internațională „Executorul judecătoresc între rol activ și organ de jurisdicție”, 25-27 august 2011, Tg. Mureș, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 11-22; L. Manea, Rolul activ al executorului judecătoresc în lumina Noului Cod de procedură civilă, în Conferința internațională „Executorul judecătoresc între rol activ și organ de jurisdicție”, p. 210-222). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementarea rolului activ al judecătorului, împreună cu reluarea prevederilor de la art. 625 noul C. proc. civ. referitoare la respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate, creează premisele independenței și ale imparțialității executorului judecătoresc față de părți. 
    Executorul este dator să depună toată priceperea sa în realizarea integrală a obligației prevăzute în titlul executoriu, dar nu ca reprezentant sau prepus al creditorului, ci ca organ al statului, dator să dea substanță forței coercitive a acestuia, atunci când aceasta este necesară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Justificare. Limite. Stabilirea principiului rolului activ al executorului judecătoresc este consecința faptului că acesta exercită un serviciu public a cărui normală desfășurare trebuie garantată chiar de către stat, în virtutea obligației generale pozitive reglementate în art. 626 NCPC. 
    Conduita prescrisă executorului pentru ca acesta să își exercite rolul activ constă în folosirea tuturor mijloacelor admise de lege pentru atingerea scopului urmărit, și anume realizarea integrală și cu celeritate a obligației prevăzute în titlul executoriu. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Rolul activ în faza executării silite. Dacă în faza judecății rolul activ este atribuit instanței de judecată în condițiile art. 22 C. proc. civ., în faza executării silite rolul activ revine executorului judecătoresc, acesta urmând a depune toate diligențele în vederea atingerii scopului executării silite, respectiv realizarea integrală a obligației stipulate în cuprinsul titlului executoriu. 
   2. Conținutul rolului activ. Rolul activ al executorului judecătoresc se manifestă în tot timpul executării silite și constă în: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Reviste:
Considerații privind determinarea cuantumului creanței izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviințării executării silite/Des considérations sur la détermination du montant de la créance résultant d’un contrat de prêt bancaire afin de constater la force exécutoire/Considerations regarding the determination of the amount of the debt arising from a bank loan agreement for the purpose of allowing enforcement
ÎCCJ: Executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată dacă acesta a renunțat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de instanță
Nulitatea actelor de procedură și de executare silită
Termenul rezonabil din noul Cod de procedură civilă - exigență a procesului echitabil garantat de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
4. Încetarea executării silite. Condiții. Rolul activ al executorului judecătoresc
Reflecții asupra unei recente decizii de neconstituționalitate în materia executării silite
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Decizia nr. 710 din 29 noiembrie 2016
III. Decizia nr. 8/2016
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...