Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu -
Art. 622. -
Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (4)

(1) Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1)

(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (1)

(3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare. Jurisprudență, Reviste (11)

(4) Executarea unor obligații de a face, precum înscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizații, eliberarea unui certificat sau predarea unui înscris și altele asemenea, se poate obține la simpla cerere a persoanei îndreptățite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, fără a fi necesară intervenția executorului judecătoresc, dacă prin lege nu se dispune altfel. În caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silită în condițiile prezentului cod. Reviste (10)

(5) Vânzarea de către creditor a bunurilor mobile ipotecate în condițiile art. 2.445 din Codul civil se face cu încuviințarea instanței, fără intervenția executorului judecătoresc. Reviste (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    noul C. proc. civ. apromovat soluții novatoare în privința unor instituții importante ale executării silite și asporit rolul executorului judecătoresc în realizarea cu celeritate aurmăririi silite. Primul principiu pe care îl consacră legiuitorul în Cartea aV-a este acela al executării de bunăvoie aobligațiilor statuate într-un titlu executoriu. Textul care consacră principiul enunțat nu realizează altceva decât oreeditare fidelă aprevederilor art. 3711 C. proc. civ. din 1865. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor procesuale reprezintă un principiu fundamental al procesului civil, astfel cum este reglementat în art. 12 alin. (3) noul C. proc. civ.. Alin. (1) al art. 622 noul C. proc. civ. transpune principiul bunei-credințe în materia executării silite. În egală măsură, creditorul trebuie să dea dovadă de bună-credință și să-i permită debitorului să execute de bunăvoie obligația sa, creditorul fiind dator să se abțină de la a demara executarea silită în mod prematur, situație ce ar putea genera în sarcina debitorului cheltuieli de executare. Bineînțeles că, în ipoteza în care debitorul nu dă curs obligației de a-și executa de bunăvoie obligațiile, creditorul va putea face uz de toate mecanismele procedurii de executare silită pentru a-și materializa dreptul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Executarea silită. Noțiune. Constituționalitate. Lipsa unei definiții legale a făcut ca doctrina să nu fie unanimă în stabilirea genului proxim și a diferenței specifice în cazul executării silite. De-a lungul timpului s-au propus mai multe definiții. 
    Executarea silită a fost definită ca "procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge, cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul său, care nu își execută de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a și le aduce la îndeplinire, în mod silit"(699). [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Noțiune. Executarea silită constituie a doua fază a procesului civil, în care operează realizarea efectivă a dreptului creditorului constatat prin titlul executoriu, în ipoteza în care debitorul nu-și execută de bunăvoie obligația din acesta. 
    Executarea silită reprezintă "procedura prin intermediul căreia titularul unui drept subiectiv civil recunoscut printr-un titlu executoriu constrânge, cu ajutorul organelor competente, pe cel care îi încălcase dreptul de a executa prestația specificată în titlu, asigurându-se în felul acesta respectarea dreptului și restabilirea ordinii de drept încălcate[1]". [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    221 Conținutul art. 622 alin. (1) C. proc. civ.. este următorul: „Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie”. 
    222 Art. 622 alin. (2) C. proc. civ.. are următorul conținut: „În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Reviste:
Considerații generale despre instanța de executare
Executarea hotarârilor judecatoresti si a altor titluri referitoare la minori
Un Ianus substanțial procedural: executarea silită a obligațiilor
10. Executarea silită a obligației de plată a alocației de plasament care incumbă autorităților locale. Lipsa caracterului de titlu executoriu al hotărârii consiliului județean prin care se instituie măsura plasamentului
11. Executarea voluntară a unei hotărâri judecătorești prin care o casă de pensii este obligată să recalculeze pensia prin folosirea unui stagiu de cotizare redus cu consecința diminuării pensiei, a inexistenței unor diferențe de drepturi de pensie de încasat și stabilirii unor diferențe de drepturi de pensie achitate în plus. Inexistența unor obligații care să fie executate silit. Imposibilitatea invocării pe calea contestației la executare a unor critici referitoare la alte aspecte privind modul de calcul al pensiei și stabilirea unui debit în sarcina beneficiarului pensiei
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
11. Executarea silită nejustificată a unei hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit legături personale cu minorul. Aplicarea principiului executării de bunăvoie. Modalitatea concretă a executării de bunăvoie
6. Prescripția prestațiilor succesive. Reducerea onorariului executorului judecătoresc în cazul reducerii debitului urmărit
Prin Decizia nr. 895/2015
8. Executarea obligației de restituire taxă de poluare stabilită prin hotărâre judecătorească. Necesitatea parcurgerii procedurii reglementate de Ordinul MFP nr. 365/741/2014
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Modele:
Cerere de vânzare a gajului.
;
se încarcă...