Art 613 Judecarea acțiunii în anulare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desființarea hotărârii arbitrale - Judecarea acțiunii în anulare -
Art. 613. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Curtea de apel va judeca acțiunea în anulare în completul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanță. Reviste (1)

(2) Întâmpinarea este obligatorie. Dispozițiile art. 205-208 sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență

(3) Admițând acțiunea, curtea de apel va anula hotărârea arbitrală și: Jurisprudență, Reviste (3)

a) în cazurile prevăzute la art. 608 alin. (1) lit. a), b) și e), va trimite cauza spre judecată instanței competente să o soluționeze, potrivit legii; Jurisprudență

b) în celelalte cazuri prevăzute la art. 608 alin. (1), va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, dacă cel puțin una dintre părți solicită expres acest lucru. În caz contrar, dacă litigiul este în stare de judecată, curtea de apel se va pronunța în fond, în limitele convenției arbitrale. Dacă însă, pentru a hotărî în fond, este nevoie de noi probe, curtea se va pronunța în fond după administrarea lor. În acest din urmă caz, curtea va pronunța mai întâi hotărârea de anulare și, după administrarea probelor, hotărârea asupra fondului, iar, dacă părțile au convenit expres ca litigiul să fie soluționat de către tribunalul arbitral în echitate, curtea de apel va soluționa cauza în echitate. Jurisprudență

(4) Hotărârile curții de apel, pronunțate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Întâmpinarea este obligatorie și va fi depusă în 25 de zile de la comunicarea acțiunii. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
În cazul admiterii acțiunii, instanța de control va anula hotărârea arbitrală și are trei posibilități:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul determină cele mai importante reguli procedurale după care se soluționează acțiunea în anularea hotărârii arbitrale. Prima regulă consacrată de acest text este aceea potrivit căreia acțiunea în anulare se judecă în completul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanță. 
    Cel de-al doilea alineat al textului comentat face precizarea potrivit căreia depunerea întâmpinării este obligatorie. Întâmpinarea trebuie să întrunească toate cerințele prevăzute de dreptul comun. De data aceasta legiuitorul nu a ezitat să facă o trimitere corespunzătoare la asemenea de dispoziții. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Componența completului de judecată învestit cu judecarea acțiunii în anulare este cel prevăzut de lege pentru judecata în primă instanță, în această privință fiind menținute prevederile din art. 3661 C. proc. civ. din 1865. Prevederile art. 613 sunt aplicabile și pentru acțiunea în anulare reglementată de art. 594 noul C. proc. civ., cale de atac ce poate fi exercitată împotriva unor încheieri de ședință ale tribunalului arbitral în mod independent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    După ce inițial primul alineat al prezentului articol prevedea o regulă diferită de cea existentă în fostul art. 365 alin. (1) CPC 1865, stabilind că judecarea acțiunii în anulare urma să aibă loc în completul prevăzut de lege pentru recurs, prin Legea nr. 76/2012 s-a revenit, astfel că în prezent, la fel ca și în trecut, curtea de apel va judeca în completul prevăzut pentru judecarea în primă instanță. Potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, completul va fi format dintr-un singur judecător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Admisibilitatea recursului împotriva hotărârilor de respingere a acțiunii în anularea hotărârii arbitrale
Hotărârea arbitrală. Acțiunea în anulare hotărâre arbitrală. Cale de atac/Arbitration award. Action for annulment of the arbitration award. Remedy
MEMENTO: Înscrisurile neoficiale sunt titluri executorii numai dacă figurează în registrele publice
Câteva observații asupra recursului în materia hotărârilor arbitrale
Impactul judiciar al unora din noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificării procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...