Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cererea de chemare în judecată - Modificarea cererii de chemare în judecată -
Art. 204. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (34), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Reclamantul poate să își modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (33)

(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de ședință declarațiile verbale făcute în instanță când: Reviste (4)

1. se îndreaptă greșelile materiale din cuprinsul cererii; Reviste (1)

2. reclamantul mărește sau micșorează cuantumul obiectului cererii; Jurisprudență, Reviste (6)

3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul procesului; Reviste (3), Doctrină (2)

4. se înlocuiește o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers, atunci când cererea în constatare este admisibilă. Reviste (1)

(3) Modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Cadrul procesual stabilit în fața primei instanțe nu poate fi schimbat în apel. Astfel, ceea ce s-a supus judecății la prima instanță reprezintă oaltă limită aefectului devolutiv al apelului, stabilită de art. 478 C. proc. civ.. Conform acestui articol, părțile nu se vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. De asemenea, în apel nu se poate schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată și nici nu se pot formula pretenții noi. Totuși, legea prevede că părțile pot să expliciteze pretențiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanțe. Această posibilitate legală va pune probleme de interpretare și aplicare, fiind necesar ase stabili dacă aspectele relevate în această explicitare reprezintă odezvoltare aunor pretenții deja formulate sau reprezintă în realitate noi pretenții. Mai mult, este necesar ase stabili care sunt pretențiile cuprinse implicit în cerere, având în vedere că, potrivit art. 194 lit. c) C. proc. civ.., obiectul cererii trebuie precizat de la momentul formulării cererii de chemare în judecată, adăugarea altor pretenții putând fi făcută în condițiile art. 204 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modificarea cererii la primul termen. Textul comentat determină limitele temporale în care reclamantul își poate modifica cererea de chemare în judecată și poate propune noi dovezi. În această privință, textul stabilește principiul potrivit căruia reclamantul își poate modifica cererea de chemare în judecată și propune noi dovezi numai până la „primul termen la care acesta este legal citat”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    . Textul legal stabilește limitele temporale în care reclamantul își poate modifica cererea de chemare în judecată și poate propune probe noi, și anume până la primul termen la care acesta este legal citat. În legătură cu acest moment, trebuie subliniat faptul că indiferent dacă pârâtul este sau nu legal citat pentru primul termen de judecată, dacă față de reclamant procedura este legal îndeplinită, acesta va fi momentul până la care reclamantul își va putea modifica cererea de chemare în judecată și va putea propune probe noi. Alin. (3), prin derogare de la alin. (1), permite modificarea cererii de chemare în judecată și ulterior primului termen de judecată la care reclamantul este legal citat, însă numai dacă toate părțile sunt de acord cu aceasta. noul C. proc. civ. cunoaște și derogări de la imperativul reglementat prin art. 204 noul C. proc. civ., fiind permisă, în cadrul procedurii ordonanței președințiale, în temeiul art. 1000 noul C. proc. civ., transformarea cererii într-una de drept comun, până la momentul închiderii dezbaterii în primă instanță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Noțiunea și regimul juridic. Potrivit art. 30 alin. (5) NCPC, constituie cerere adițională acea cerere prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare. 
    Articolul 204 NCPC reglementează regimul juridic al cererii adiționale, fiind incident nu numai în cazul cererii introductive, dar și al cererii reconvenționale sau al altei cereri incidentale. 
    Reclamantul are dreptul să-și modifice cererea de chemare în judecată formulată inițial sub aspectul oricărora dintre cele trei elemente ale sale - părți, obiect și cauză. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Pentru a se verifica realitatea reținerilor din pensie și temeiul juridic al acestora, prima instanță a apreciat necesară repunerea cauzei pe rol și suplimentarea probatoriului, sens în care a pus în vedere pârâtei să indice ce reprezintă și care este temeiul juridic al reținerilor din pensia reclamantului, în perioada ianuarie-februarie 2011, întrucât la dosarul cauzei nu se află nicio decizie de debit sau vreun alt înscris în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Art 198 Cumulul de cereri
Art 199 Înregistrarea cererii
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Art 202 Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății
Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată
Art 205 Scopul și cuprinsul întâmpinării
Art 206 Comunicarea întâmpinării
Art 207 Întâmpinarea comună
Art 208 Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Art 209 Noțiune și condiții
Art 210 Disjungerea cererii reconvenționale
Art 211 Scopul judecării procesului
Art 212 Locul judecării procesului
Art 213 Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Art 214 Continuitatea instanței
Reviste:
Motivarea apelului în sistemul Noului Cod de Procedură Civilă: limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora (II)
Rolul judecătorului în procesul civil în realizarea principiilor contradictorialității și al dreptului la apărare
O problematică aparte privind încuviințarea executării silite la granița dintre decizia de neconstituționalitate și noul context legislativ
Cheltuieli de judecată - o abordare riguroasă sau relaxată?
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?/L’action oblique: une forme atypique de représentation?/Derivative action: an atypical form of representation?
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
STUDIU DE CAZ: Decăderea pentru nerespectarea unui termen judecătoresc
Despre cererea reconvențională și timbrajul în judecarea cauzelor
Modificarea acțiunii ulterior primului termen de judecată
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Modele:
Cerere de amânare a judecării cauzei (în civil).
;
se încarcă...