Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amenzi judiciare și despăgubiri - Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului Sancțiuni -
Art. 187. -
Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: Jurisprudență, Reviste (3)

a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (11)

b) formularea, cu rea-credință, a unei cereri de recuzare sau de strămutare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2), Modele (1)

c) obținerea, cu rea-credință, a citării prin publicitate a oricărei părți;

d) obținerea, cu rea-credință, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit; Reviste (1)

e) contestarea, cu rea-credință, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticității unei înregistrări audio sau video; Reviste (4)

f) refuzul părții de a se prezenta la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în situațiile în care a acceptat, potrivit legii; Reviste (3), Doctrină (1)

2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei: Jurisprudență, Reviste (1)

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanță, în afară de cazul în care acesta este minor; Reviste (1)

b) neaducerea, la termenul fixat de instanță, a martorului încuviințat, de către partea care, din motive imputabile, nu și-a îndeplinit această obligație; Reviste (1)

c) neprezentarea avocatului, care nu și-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceștia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanță, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului; Jurisprudență, Reviste (4)

d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute; Jurisprudență, Reviste (1)

e) neluarea de către conducătorul unității în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum și împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condițiile legii;

f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deține, la termenul fixat în acest scop de instanță; Jurisprudență, Reviste (7)

g) refuzul sau omisiunea unei autorități ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanței și la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele și evidențele ei; Reviste (1), Doctrină (1)

h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură; Reviste (3)

i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor ce revin judecătorilor, experților desemnați de instanță în condițiile legii, agenților procedurali, precum și altor salariați ai instanței. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligațiile ce le revin. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiunea de amendă judiciară. Conceptul de amendă evocă, în limbajul juridic general, o sancțiune care se materializează în plata unei sume de bani. Ea se aplică pentru „neexecutarea unor obligații cu caracter administrativ, civil sau fiscal ori în cazul săvârșirii unor infracțiuni” (Mic dicționar enciclopedic, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 32). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În doctrină, amenda a fost definită ca acea sancțiune care se aplică de către instanța de judecată, fie părților procesului civil, fie unor terțe persoane, pentru săvârșirea unor abateri în cursul procesului civil, în cazul încălcării obligațiilor procesuale (I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010, p. 703-704). Aceste obligații pot viza atât obligații de a face, cât și obligații de a nu face (n.a.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Scopul și subiectele amenzii judiciare. În cadrul procesului civil, atât părțile, cât și terții au obligații instituite de lege sau de instanța de judecată în legătură cu desfășurarea sa. 
    În ceea ce privește părțile, potrivit art. 10 alin. (1) NCPC, acestea au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să își probeze pretențiile și apărările, să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia. În aceeași ordine de idei, drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părți, în raport de art. 12 alin. (1) NCPC. Totodată, partea care nu-și îndeplinește cu bună-credință obligațiile procesuale răspunde în condițiile alin. (2) al art. 12 NCPC. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Trebuie menționat totodată că săvârșirea faptelor la care se referă art. 271 C. pen.. poate constitui în același timp și oabatere judiciară, atât în lumina Codului de procedură penală [a se vedea art. 283 alin. (4) lit. a), d) și alin. (6) C. proc. pen.200], cât și aCodului de procedură civilă [a se vedea alin. (1), în special pct. 1 lit. f) și pct. 2 lit. g) și i) C. proc. civ..]. 
    200 Textul nu ridică probleme privind respectarea principiului ne bis in idem,întrucât, printre altele, în această situație, amenda judiciară nu este o sancțiune penală în sensul Convenției europene a drepturilor omului.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Dacă se constată că cererea de strămutare afost formulată cu rea-credință, partea respectivă poate fi sancționată de instanță, potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. b) C. proc. civ.., cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni
Art 188 Alte cazuri de sancționare
Art 189 Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art 190 Stabilirea amenzii și despăgubirii
Art 191 Cererea de reexaminare
Art 192 Dreptul de a sesiza instanța
Art 193 Procedura prealabilă
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Reviste:
Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului C. proc. civ.
2. Amendă judiciară pentru neprezentarea de înscrisuri. Subiectul activ al abaterii judiciare. Cerere de reexaminare. Înlocuirea amenzii cu avertisment
Incidența sancțiunii procedurale a amenzii judiciare în cazul introducerii, cu rea-credință, a unor cereri [art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ.]
Abuzul de drept procesual. Descurajarea prin sancțiuni specifice/L’abus de droit processuel. Le découragement par des sanctions spécifiques/Abuse of procedural law. Deterrence by specific penalties
Principiul disponibilității și abuzul de drept în procesul civil
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2017
(In)eficiența sancțiunilor prevăzute de noul Cod de procedură civilă în materia exercitării abuzive a drepturilor procesuale
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Rolul judecătorului în procesul civil în realizarea principiilor contradictorialității și al dreptului la apărare
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Doctrină:
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de aplicare a amenzii judiciare
Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite
;
se încarcă...