Art 176 Nulitatea necondiționată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Nulitatea actelor de procedură - Nulitatea necondiționată -
Art. 176. -
Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la:

1. capacitatea procesuală; Reviste (4)

2. reprezentarea procesuală; Jurisprudență, Reviste (4)

3. competența instanței; Jurisprudență, Reviste (6)

4. compunerea sau constituirea instanței; Jurisprudență, Reviste (3)

5. publicitatea ședinței de judecată; Jurisprudență, Reviste (5)

6. alte cerințe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (10)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Semnificația nulităților necondiționate. Nulitățile necondiționate au constituit o creație eminamente doctrinară, ele neavând în trecut o consacrare legală expresă (a se vedea, de pildă, V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv, p. 186-187). 
    Semnificația nulităților necondiționate constă în faptul că în cazul lor existența unei vătămări nu mai este o condiție de incidență a nulității. Aceasta nu înseamnă că încălcarea cerințelor privitoare la situațiile enunțate de text exclud existența unei vătămări. Dimpotrivă, vătămarea este atât de gravă încât legea nu mai impune nicio condiție suplimentară în afară de aceea determinată de nesocotirea ei (a se vedea A.P. Dimitriu, în Gh. Piperea ș.a., noul C. proc. civ.. Note. Corelații. Explicații, 2012, p. 212; M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. I, 2013, p. 772; I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol. I, 2014, p. 498; I. Deleanu, Eseu asupra existenței nulităților atipice ale actelor de procedură civilă, p. 80). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Nulitatea necondiționată intervine dacă nesocotirea unei prevederi legale vizează unul dintre aspectele enumerate exemplificativ în art. 176 noul C. proc. civ.. Caracterul exemplificativ al aceste enumerări este demonstrat prin menționarea la pct. 6 a faptului că nulitatea necondiționată poate opera și atunci când sunt încălcate alte cerințe legale extrinseci actului de procedură. 
    Textul de lege statuează că nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la ipotezele enumerate la pct. 1-6. Această reglementare este criticabilă întrucât, astfel cum s-a remarcat și în doctrina de specialitate, suntem de fapt în fața unor vătămări atât de grave, încât legea nu mai impune nicio condiție suplimentară în afară de aceea determinată de nesocotirea ei (I. Leș, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2011, www.legalis.ro). În același sens, s-a arătat în doctrină că prin sancțiunea nulității se încearcă să se „îndrepte”, ceea ce înseamnă că a existat și o vătămare, altminteri îndreptarea însăși nu ar avea niciun rost (I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010, p. 667). Ambele opinii doctrinare concură spre concluzia că, de fapt, art. 171 noul C. proc. civ. prezumă în mod absolut existența unei vătămări în cazurile enumerate la pct. 1-6, părților interesate fiindu-le imposibil să răstoarne această prezumție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Enumerarea legală. Articolul 176 NCPC enumeră cazurile de nulitate necondiționată de existența unei vătămări, sancțiune ce intervine independent de producerea sau nu a unei vătămări părții prin nerespectarea cerinței legale la efectuarea actului de procedură. 
    Enumerarea legală din noua reglementare este una de natură să pună capăt controverselor existente în privința cazurilor de nulitate necondiționată, în trecut existând opinii potrivit cărora numai în situația de necompetență a instanței ne aflam în prezența unei nulități necondiționate, aceasta fiind prevăzută în art. 105 alin. (1) CPC 1865. De asemenea, se remarcă redactarea riguroasă în actuala reglementare a pct. 3 al articolului în discuție, în sensul existenței unei nulități necondiționate în ipoteza necompetenței instanței, iar nu a judecătorului, cum prevedea Codul anterior. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 166 Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Art 167 Citarea prin publicitate
Art 168 Afișarea
Art 169 Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Art 170 Comunicarea în instanță
Art 171 Zilele de comunicare
Art 172 Schimbarea locului citării
Art 173 Comunicarea către alți participanți
Art 174 Noțiune și clasificare
Art 175 Nulitatea condiționată
Art 176 Nulitatea necondiționată
Art 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Reviste:
Delimitarea categoriilor de nulități relative și absolute de cele condiționate și necondiționate de existența unei vătămări în domeniul dreptului procesual civil
Motivarea apelului în sistemul Noului Cod de Procedură Civilă: limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora (II)
Motivarea apelului în sistemul noului C. proc. civ.: Limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora
Nulitatea actelor de procedură
Cazurile și condițiile nulității condiționate a actelor de procedură
Excepțiile procesuale în apel
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
Reprezentarea și asistarea părților prin avocat sau consilier juridic în lumina Noului Cod de procedură civilă
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Referințe în cărți:
Cererile în procesul civil. Dispoziții speciale
;
se încarcă...