Art 175 Nulitatea condiționată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Nulitatea actelor de procedură - Nulitatea condiționată -
Art. 175. -
Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinței legale s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia. Jurisprudență, Reviste (18)

(2) În cazul nulităților expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară. Jurisprudență, Reviste (9)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condițiile nulității 
    1.1.Enunțarea condițiilor. Din dispozițiile textului comentat se pot desprinde condițiile de incidență ale nulității în procesul civil. Textul actual diferă de art. 105 C. proc. civ. din 1865 în ceea ce privește reglementarea distinctă, dar și ordinea de reglementare anulității de drept comun și acelei necondiționate de producerea unei vătămări. Astfel cum s-a observat și în doctrină, este firesc ca mai întâi să fie reglementată nulitatea condiționată de producerea unei vătămări, care reprezintă, fără îndoială, dreptul comun în materie (I. Leș, Sancțiunile procedurale în materie civilă, p. 53; ase vedea, în sens contrar, O. Ungureanu, Nulitățile procedurale civile, p. 64). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 175 noul C. proc. civ. fixează regulile și condițiile pe care trebuie să le respecte părțile sau instanța pentru a fi în măsură să invoce nulitatea unui act de procedură. În centrul acestor condiții, necesar a fi îndeplinite pentru constatarea nulității unui act de procedură, stau: a) producerea unei vătămări; b) posibilitatea înlăturării acesteia numai prin anularea actului. 
    În doctrină s-a arătat că noțiunea de vătămare nu poate fi redusă la încălcarea drepturilor sau a intereselor legitime ale părților. În acest sens, s-a argumentat că ansamblul de norme procesuale este instituit de lege spre a se realiza o soluționare adecvată a litigiului și de aceea neobservarea acelor reguli care exced interesele părților nu poate fi lipsită de sancțiune. Astfel, s-a considerat, în opinia aceluiași autor, că în determinarea conceptului de vătămare procesuală trebuie să se țină seama atât de nesocotirea drepturilor părților, cât și de transgresarea celorlalte reguli privitoare la soluționarea litigiului (I. Leș, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2011, www.legalis.ro). Consider că nu poate opera o distincție între normele care reglementează drepturile părților și celelalte reguli privitoare la litigiu, deoarece întreg ansamblu de norme procesual-civile au drept scop fixarea unor reguli în virtutea cărora ar urma să se desfășoare procesul civil. De aceea toate normele de procedură sunt în fapt drepturi sau obligații ale părților a căror încălcare poate genera o vătămare de natură a atrage nulitatea actelor de procedură. Concluzionând, opinez că noțiunea de vătămare vizează exclusiv drepturile părților, însă în această categorie de drepturi va intra întregul ansamblu de norme procesual-civile, aceasta deoarece, în conformitate cu art. 1 alin. (2) noul C. proc. civ., prin înfăptuirea justiției se înțelege că instanțele judecătorești îndeplinesc un serviciu de interes public, ce asigură respectarea ordinii de drept, a libertăților fundamentale, a drepturilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, precum și aplicarea legii și garantarea supremației acesteia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Condițiile nulității. Articolul 175 NCPC descrie regimul juridic al nulității condiționate de existența unei vătămări, acest tip de sancțiune reprezentând regula, în timp ce nulitatea necondiționată constituie excepția, concluzie ce transpare din faptul enumerării legale a nulităților necondiționate. 
    Aceste prevederi legale formează dreptul comun în materia nulităților actelor de procedură, aplicându-se ori de câte ori nu este cazul unei nulități necondiționate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 165 Data îndeplinirii procedurii
Art 166 Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Art 167 Citarea prin publicitate
Art 168 Afișarea
Art 169 Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Art 170 Comunicarea în instanță
Art 171 Zilele de comunicare
Art 172 Schimbarea locului citării
Art 173 Comunicarea către alți participanți
Art 174 Noțiune și clasificare
Art 175 Nulitatea condiționată
Art 176 Nulitatea necondiționată
Art 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Reviste:
Cazurile și condițiile nulității condiționate a actelor de procedură
Delimitarea categoriilor de nulități relative și absolute de cele condiționate și necondiționate de existența unei vătămări în domeniul dreptului procesual civil
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
Nulitatea actelor de procedură
Motivarea apelului în sistemul Noului Cod de Procedură Civilă: limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora (II)
Motivarea apelului în sistemul noului C. proc. civ.: Limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2017
Apel. Cerere de interventie în interes propriu. Termenul pâna la care aceasta cerere poate fi modificată
14. Concediere colectivă. Hotărâre întemeiată pe împrejurări de fapt și de drept care nu au fost supuse dezbaterii contradictorii. Limitele efectului devolutiv al apelului
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...