Art 149 Numărul de exemplare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Forma cererilor - Numărul de exemplare -
Art. 149. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (33)

(1) Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părțile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar și un exemplar pentru instanță. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de ședință fiind ținut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare.

(3) Dacă obligația prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanța va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia dintre părți îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă electronică, grefierul de ședință este ținut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Exigențele impuse de text sunt de ordin formal, dar sunt importante pentru respectarea unor garanții procesuale legate, în special, de dreptul la apărare. Aceste cerințe sunt impuse de lege numai pentru cererile supuse comunicării. Textul instituie principiul potrivit căruia asemenea cereri se întocmesc în atâtea exemplare „câte sunt necesare pentru comunicare”. 
    O primă observație în legătură cu textul comentat constă în faptul că legea cuprinde oformulă extrem de generală privitoare la numărul de exemplare. Întocmirea cererii în mai multe exemplare este impusă de text doar în privința cererilor supuse comunicării. Această formalitate este prevăzută și pentru cererea de chemare în judecată de art. 195 noul C. proc. civ.. Potrivit acestui text, cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru ca părțile să-și poată exercita în mod efectiv dreptul la apărare, astfel cum este el reglementat de art. 13 noul C. proc. civ., partea care formulează o cerere va fi datoare să o depună în exemplare suficiente, astfel încât să fie posibilă comunicarea către toate părțile implicate în proces. Regula este că trebuie depuse atâtea exemplare câte părți sunt, însă alin. (1) stabilește, prin derogare de la această regulă, că, în ipoteza în care părțile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calități juridice, comunicarea se va realiza o singură dată. Bineînțeles că, în toate situațiile, partea va trebui să depună un exemplar pentru instanță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Condiția comunicării cererii. Numărul de exemplare. În primul rând, numărul multiplu de exemplare ale unei cereri este solicitat de Cod numai în ipoteza în care cererea respectivă este supusă comunicării. Astfel, dacă în privința unui act de procedură legea nu prevede în mod expres cerința comunicării către părțile litigante, acesta va fi întocmit într-un singur exemplar destinat instanței (de pildă, notele scrise, răspunsul reclamantului la întâmpinare, cererea de probatorii etc.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 139 Excepția conexității
Art 140 Temeiul strămutării
Art 141 Cererea de strămutare
Art 142 Instanța competentă
Art 143 Suspendarea judecării procesului
Art 144 Judecarea cererii
Art 145 Efectele admiterii cererii
Art 146 Formularea unei noi cereri de strămutare
Art 147 Delegarea instanței
Art 148 Condițiile generale
Art 149 Numărul de exemplare
Art 150 Înscrisurile anexate
Art 151 Cererea formulată prin reprezentant
Art 152 Cererea greșit denumită
Art 153 Obligația de a cita părțile
Art 154 Organe competente și modalități de comunicare
Art 155 Locul citării
Art 156 Obligația alegerii locului citării
Art 157 Cuprinsul citației
Art 158 Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Art 159 Termenul pentru înmânarea citației
Reviste:
Transmiterea cererii de chemare în judecată prin poștă electronică (e-mail)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
14. Jurisdicția asigurărilor sociale. Nulitatea apelului pentru nedeclararea în termen
Hotărâre judecătorească. Termen de apel. Motivarea apelului. Declarația de apel
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Dreptul la acțiune în obligațiile plurale*/Le droit à l'action dans les obligations plurielles/Right to action in joint & several obligations
Este depus în termen actul de procedură trimis prin fax/poșta electronică în ultima zi a termenului, după închiderea programului la instanță?
Aspecte de drept comparat privind procedeele electronice și suporturile informatice în procesul civil
Considerații critice pe marginea Deciziei nr. 34/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Cerere de preschimbare a termenului de judecată.
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de sechestru asigurător.
Cerere de ordonanță președințială pentru evacuarea celui ce deține o suprafață locativă cu de la sine putere.
Cerere de validare a popririi.
Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui
Cerere de poprire asiguratorie (model 2)
Contestație în anularea unei decizii / sentințe civile
Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 9) C. Proc. Civ.
;
se încarcă...