Art 104 Cererile în materie imobiliară | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță - Cererile în materie imobiliară -
Art. 104. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispozițiile art. 98.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    O soluție particulară este prevăzută de noul C. proc. civ. pentru acțiunile reale imobiliare. Textul aici comentat vizează cererile având ca obiect „un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil”. Modul de formulare a textului ne obligă să considerăm că sunt vizate toate drepturile reale, indiferent de natura lor (de superficie, de uz, de uzufruct etc.). Referirea textului la „drepturile reale ar putea fi considerată suficientă din punct de vedere al tehnicii legislative, întrucât dreptul real reprezintă general, iar dreptul de proprietate specia sau particularul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Stabilirea unui criteriu legal pentru evaluarea acțiunilor reale imobiliare este bine-venită și va putea conduce la tranșarea problemelor generate de evaluările nerealiste. Din păcate, criteriul stabilit de legiuitor nu este complet, întrucât valoarea impozabilă nu este stabilită în unele cazuri, iar în altele, chiar dacă este stabilită, nu este actualizată. Pentru prima situație, art. 104 alin. (2) noul C. proc. civ. face trimitere la estimarea reclamantului făcută în cuprinsul cererii de chemare în judecată [art. 98 alin. (1) noul C. proc. civ.], cu posibilitatea contestării estimării [art. 98 alin. (3) noul C. proc. civ.]. În a doua situație însă, atunci când valoarea impozabilă este vădit diferită de valoarea reală a imobilului în cauză, textul comentat nu instituie niciun remediu procesual. Strict formal, chiar dacă valoarea impozabilă este foarte mică, se poate afirma că este imposibilă invocarea art. 98 noul C. proc. civ., întrucât art. 104 alin. (2) noul C. proc. civ. are în vedere doar situația în care valoarea impozabilă nu este stabilită, nu și situația în care valoarea impozabilă este disproporționată. Apreciem însă că interpretarea restrictivă a textului în această din urmă ipoteză nu este recomandabilă, fiindcă produce consecințe inechitabile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Stabilirea valorii obiectului cererilor în materie imobiliară. Această dispoziție legală are în vedere cererile reale imobiliare(308), și anume pe cele ce au ca obiect valorificarea unui drept real asupra unui imobil, fie dreptul de proprietate, fie un dezmembrământ al acestuia, indiferent de pretenția concretă și de cauza dreptului dedus judecății. 
    Intră în domeniul de aplicare al normei: cererea în revendicarea imobilului; cererile confesorii și negatorii; cererea în constatarea existenței ori a inexistenței unui drept real imobiliar; cereri în materie de ipotecă, gaj, drept de preferință, drept de retenție(309); cererea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 94 Judecătoria
Art 95 Tribunalul
Art 96 Curtea de apel
Art 97 Înalta Curte de Casație și Justiție
Art 98 Reguli generale
Art 99 Cazul mai multor capete principale de cerere
Art 100 Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Art 101 Valoarea cererii în cazuri speciale
Art 102 Cererea de plată parțială
Art 103 Cererea privind prestații succesive
Art 104 Cererile în materie imobiliară
Art 105 Cererile în materie de moștenire
Art 106 Dispoziții speciale
Art 107 Regula generală
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Art 111 Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Art 112 Pluralitatea de pârâți
Art 113 Competența teritorială alternativă
Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie
Reviste:
La ce instanță ne judecăm când avem un litigiu legat de dezbaterea unei succesiuni?
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres - aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale a României*
Competență. Cereri în materie imobiliară. Criteriu valoric
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...