Art 102 Cererea de plată parțială | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță - Cererea de plată parțială -
Art. 102. -
Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

Când prin acțiune se cere plata unei părți dintr-o creanță, valoarea cererii se socotește după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul determină o regulă foarte simplă și firească, anume aceea potrivit căreia în acțiunile având ca obiect plata unei creanțe, competența se determină „după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă”. 
    În consecință, în determinarea competenței materiale în cazul acțiunilor având ca obiect plata unei creanțe, competența nu se poate determina în funcție de valoarea totală a acesteia, ci numai în raport de creanța pretinsă de reclamant „ca fiind exigibilă”. Această dispoziție procedurală este destinată să evite fragmentarea creanței pentru a eluda normele legale privitoare la determinarea competenței [a se vedea, în acest sens, Gh.L. Zidaru, în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), op. cit., vol. I, p. 305]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Conform textului analizat, determinarea competenței instanței se face în funcție de valoarea concretă a obiectului cererii, iar nu după suma totală menționată în înscrisul constatator al creanței, împiedicând astfel atribuirea artificială a competenței materiale unei instanțe ierarhic superioare. Spre exemplu, dacă reclamantul deține o creanță totală în valoare de 210.000 lei, dar solicită de la pârât numai 190.000 lei din varii motive (a primit anterior o plată parțială, și-a executat parțial obligația), instanța competentă material va fi judecătoria, potrivit art. 94 alin. (1) lit. j) noul C. proc. civ., iar nu tribunalul. De asemenea, este evident că taxa de timbru va fi stabilită în funcție de suma efectiv solicitată. Trebuie reținut că principiul disponibilității permite, într-adevăr, fixarea limitelor cererii de chemare în judecată, însă nu și a instanțelor competente. Din punct de vedere subiectiv, cererea de chemare în judecată individualizează instanța, însă numai potrivit criteriilor generale, impersonale și predeterminate de lege în materia competenței materiale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Stabilirea valorii obiectului cererii după partea din creanță pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă. Prin această dispoziție, legiuitorul a consacrat modul de calcul al valorii obiectului cererii în ipoteza în care reclamantul creditor solicită plata parțială a unei creanțe exigibile și a stabilit că interesează pentru această valoare "partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă", respectiv întreaga creanță exigibilă, iar nu valoarea cerută efectiv prin cererea introductivă, pentru evitarea eludării normei de competență materială prin solicitarea unei sume inferioare părții exigibile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 92 Modalități de participare
Art 93 Efecte față de titularul dreptului
Art 94 Judecătoria
Art 95 Tribunalul
Art 96 Curtea de apel
Art 97 Înalta Curte de Casație și Justiție
Art 98 Reguli generale
Art 99 Cazul mai multor capete principale de cerere
Art 100 Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Art 101 Valoarea cererii în cazuri speciale
Art 102 Cererea de plată parțială
Art 103 Cererea privind prestații succesive
Art 104 Cererile în materie imobiliară
Art 105 Cererile în materie de moștenire
Art 106 Dispoziții speciale
Art 107 Regula generală
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Art 111 Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Art 112 Pluralitatea de pârâți
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Valoarea obiectului litigiului - element important al acțiunii civile
Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres - aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale a României*
Valoarea obiectului litigiului - element important al acțiunii civile
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...