Art 100 Cererea formulată de mai mulți reclamanți | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță - Cererea formulată de mai mulți reclamanți -
Art. 100. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Dacă mai mulți reclamanți, prin aceeași cerere de chemare în judecată, formulează pretenții proprii împotriva aceluiași pârât, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanței competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei pretenții în parte. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și atunci când unul sau mai mulți reclamanți formulează, prin aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții împotriva mai multor pârâți, invocând raporturi juridice distincte și fără legătură între ele. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazul coparticipării procesuale active. Textul vizează două situații distincte, respectiv al unei coparticipări procesuale active și al unei coparticipări procesuale pasive. Primul alineat al textului se referă la situația în care reclamanții formulează, prin una și aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții proprii, întemeiate pe raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună. Pentru atragerea competenței determinate de text este indispensabil ca cererea de chemare în judecată să se întemeieze pe raporturi juridice distincte și fără existența unei relații de conexitate care să justifice soluționarea lor împreună în scopul unei mai bune administrări a justiției. O subliniere conclusivă constă în faptul că incidența textului este condiționată de o dublă pluralitate: de părți și de pretenții deduse prin aceeași cerere de chemare în judecată. De aceea, astfel cum am precizat și cu un alt prilej, textul nu vizează și situațiile de indivizibilitate sau de solidaritate, întrucât în asemenea situații ne aflăm în fața unui litisconsorțiu unitar [I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol. I, 2014, p. 312; a se vedea, de asemenea, Gh.L. Zidaru, în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), op. cit., vol. I, p. 302]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul în care mai mulți reclamanți formulează o singură cerere de chemare în judecată împotriva aceluiași pârât, dar în baza unor raporturi juridice distincte, competența instanței nu se determină în funcție de valoarea cumulată a tuturor pretențiilor, ci în funcție de valoarea fiecărei pretenții în parte, deoarece suntem în prezența unei probleme de mai bună administrare a justiției, de facilitare a administrării probelor și a rezolvării unitare a unor aspecte ce interesează deopotrivă pe toți reclamanții, fără însă să existe un raport juridic unitar între părți (a se vedea Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 1937/1973 sau Trib. Suprem, decizia nr. 2163/1974 apudV.M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ed. a 5-a, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 142). Aceeași opțiune legislativă este aplicabilă și pentru ipoteza descrisă la art. 100 alin. (2) noul C. proc. civ.. Tot astfel, conexarea mai multor cereri nu poate conduce la însumarea valorii acestora pentru determinarea instanței competente. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Stabilirea competenței în cazul cererii formulate de mai mulți reclamanți. În timp ce art. 99 NCPC vizează situația unui singur reclamant, art. 100 NCPC are în vedere litisconsorțiul, iar soluția adoptată prin actuala reglementare reflectă opinia unanim conturată în doctrină și în practica instanțelor, în condițiile reglementării anterioare. 
    Astfel, în cazul în care mai mulți reclamanți formulează o singură cerere de chemare în judecată împotriva aceluiași pârât sau chiar împotriva mai multor pârâți, dar în baza unor raporturi juridice distincte, neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, stabilirea instanței competente nu se face în funcție de valoarea cumulată a tuturor pretențiilor, ci în funcție de valoarea fiecărei pretenții în parte. Această soluție a fost justificată în practică prin o mai bună administrare a justiției, facilitarea administrării probelor și a rezolvării unitare a unor aspecte ce interesează deopotrivă pe toți reclamanții, fără însă să existe un raport juridic unitar între părți(298). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 90 Condiții de acordare
Art 91 Dispoziții speciale
Art 92 Modalități de participare
Art 93 Efecte față de titularul dreptului
Art 94 Judecătoria
Art 95 Tribunalul
Art 96 Curtea de apel
Art 97 Înalta Curte de Casație și Justiție
Art 98 Reguli generale
Art 99 Cazul mai multor capete principale de cerere
Art 100 Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Art 101 Valoarea cererii în cazuri speciale
Art 102 Cererea de plată parțială
Art 103 Cererea privind prestații succesive
Art 104 Cererile în materie imobiliară
Art 105 Cererile în materie de moștenire
Art 106 Dispoziții speciale
Art 107 Regula generală
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Reviste:
Conflict negativ de competență. Acțiunea în răspundere materială îndreptată împotriva primarului și împotriva unei societăți comerciale.
Recurs. Admitere. Competență după valoare într-un litigiu nascut sub imperiul Noului Cod de procedura civila, în situatia în care mai multi reclamanti, prin aceeasi cerere de chemare în judecata, formuleaza pretentii proprii împotriva aceluiași pârât
Competența instanței specializate în soluționarea litigiilor de muncă în ceea ce privește acțiunile în angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților cărora le-a încetat calitatea de funcționar public
Confirmare plan de reorganizare. "tăcerea" creditorilor. Efecte "tăcerea" creditorilor - adică neexprimarea voturilor (personal/prin reprezentare sau prin corespondență) în adunarea creditorilor - nu echivalează cu "acceptarea" planului de reorganizare
Dreptul la acțiune în obligațiile plurale*/Le droit à l'action dans les obligations plurielles/Right to action in joint & several obligations
Despăgubirile acordate de către asigurătorul de răspundere civilă auto obligatorie în cazul accidentelor auto/Compensation granted by the compulsory autor liability insurer in the case of car crash
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...