Amânarea judecății pentru lipsă de apărare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecata - Dispoziții generale -
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare

Art. 222. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Amânarea judecății pentru lipsă de apărare poate fi dispusă, la cererea părții interesate, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei. Jurisprudență

(2) Când instanța refuză amânarea judecății pentru acest motiv, va amâna, la cererea părții, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul stabilește un caz particular de amânare a procesului civil, respectiv pentru „lipsă de apărare”. Condițiile în care se poate dispune o astfel de amânare rezultă din textul comentat. În primul rând, amânarea se poate acorda numai la cererea părții interesate. Solicitarea poate fi formulată oral sau în scris, legea neimpunând nicio restricție sub acest aspect. 
    Amânarea pentru lipsa de apărare are un caracter excepțional. Ea se poate dispune numai pentru „motive temeinice”, astfel cum precizează primul alineat al textului analizat. Un reper important în determinarea motivelor „temeinice” este reprezentat și de referirea legii la acordarea unei atare amânări numai „în mod excepțional”. Pe de altă parte, tot primul alineat al textului supus exegezei noastre precizează că motivele invocate nu trebuie să fie „imputabile părții sau reprezentantului ei”. O atare abordare normativă evidențiază caracterul obiectiv al motivelor ce pot justifica o cerere de amânare pentru lipsă de apărare (I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol. I, 2014, p. 665). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    . Această prevedere are menirea de a asigura respectarea dreptului la apărare reglementat de art. 13 noul C. proc. civ.. Cu toate acestea, din experiența aplicării vechiului art. 156 C. proc. civ. din 1865 s-a observat că pârâții, respectiv intimații manifestau o tendință de a abuza de aceste prevederi. Astfel, era deturnat practic scopul urmărit de legiuitor prin edictarea acestei norme, pârâtul folosind acest instrument procedural pentru a tergiversa judecarea cauzei. Practic, s-a ajuns într-un asemenea punct încât majoritatea cauzelor se amânau la primul termen de judecată prin invocarea acestui considerent, al necesității pregătirii apărării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    În vederea protejării dreptului părții la apărare, garantat legal, Codul instituie posibilitatea amânării cauzei pentru motivul generic de lipsă de apărare, ce vizează atât angajarea unui apărător, cât și imposibilitatea de prezentare a apărătorului deja angajat sau de studiere a dosarului de către acesta în intervalul de timp dintre data angajării și termenul de judecată. 
    Articolul 156 alin. (1) CPC 1865 prezintă o serie de diferențe față de actuala reglementare, în prezent fiind înlăturată restricția privind acordarea unui singur termen de judecată pentru lipsă de apărare, dar fiind adăugate condiții suplimentare pentru încuviințarea acestei cereri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Poliția ședinței de judecată
Infracțiuni de audiență
Verificări privind prezentarea părților
Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Amânarea judecății prin învoiala părților
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Discutarea cererilor și excepțiilor
Folosirea traducătorului și interpretului
Ascultarea minorilor
Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Imposibilitatea și refuzul de a semna
Termen în cunoștință
Preschimbarea termenului
Notele de ședință Înregistrarea ședinței
Redactarea încheierii de ședință
Reviste:
Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului C. proc. civ.
Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Obligația autorității publice de a comunica informațiile de interes public solicitate nu se înțelege obligația acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfășurată
Abuzul de drept procesual. Descurajarea prin sancțiuni specifice/L’abus de droit processuel. Le découragement par des sanctions spécifiques/Abuse of procedural law. Deterrence by specific penalties
RIL.Declinare de competență și necompetență materială procesuală
Concluziile scrise în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Cerere de amânare a judecării cauzei (în civil).
Cerere de amânare a judecății pentru lipsă de apărare
;
se încarcă...