Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Modificări (7)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2), precum și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se instituie Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, în componența prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 6 aprilie 2015.

Nr. 417.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNI
de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
Modificări (2)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

CERERE
de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea1. . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate2. . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . ., având numărul de telefon . . . . . . . . . . și adresa de e-mail . . . . . . . . . ., posesor al contului având codul IBAN RO .,

solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, organizate în data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

Dețin bonul fiscal nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .cu valoarea de . . . . . . . . . . emis de către3. . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . .4 cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat la adresa . . . . . . . . . .5.

Am luat cunoștință că premiul va fi virat în contul menționat mai sus.

Cunoscând prevederile și sancțiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.

Atașez prezentei cereri bonul fiscal în original și copia actului de identitate/pașaportului.

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

1 În cazul cetățenilor nerezidenți se completează cu adresa de corespondență.

2 În cazul cetățenilor nerezidenți se completează cu elementele de identificare ale pașaportului sau ale unui alt act de identitate valabil.

3 Se completează cu denumirea operatorului economic care a emis bonul fiscal.

4 Se completează cu numărul corespunzător "CUI", "CIF" sau "Cod Fiscal" fără atributul fiscal "RO".

5 Se completează cu adresa la care este instalat aparatul de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

LISTA
persoanelor care pot face parte din comisia prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale*)

*) Pentru fiecare extragere, conducătorul fiecărei instituții desemnează câte o persoană din listă pentru a face parte din Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

A. Din cadrul Ministerului Finanțelor Publice Modificări (2)

1. Atomei Marius - șef serviciu

2. Pavel Adrian - șef serviciu

3. Dragotă Laura Raluca Alina - consilier

4. Cojocaru Ionuț - șef serviciu

B. Din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală Modificări (1)

1. Voicu Laura - inspector-șef serviciu

2. Curelaru Lică Valentin - inspector-șef serviciu

3. Cristea Alexandru - manager public

C. Din cadrul Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. Modificări (2)

1. Ciobotaru Claudia - consilier juridic

2. Onel Alexandra - consilier juridic

3. Piroi Valentin - șef serviciu

4. Vasile Alice Mirela - consilier juridic

5. Simion Iulian - coordonator tehnic

6. Dobrescu Alin - coordonator tehnic

7. Dumitrescu Andrei - coordonator tehnic

8. Zamfir Emil - coordonator tehnic

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...