CAPITOLUL II Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților

Art. 3. -

(1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 33 din ordonanță sunt cei prevăzuți la art. 7 din ordonanță. Modificări (2)

(2) Fermierii care nu desfășoară activitatea agricolă prevăzută la art. 2 alin. (2) din ordonanță nu sunt eligibili la plată.

(3) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 33 din ordonanță depun la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, o singură cerere unică de plată și sunt identificați în mod unic în Registrul Unic de Identificare, pe baza:

a) identificatorului atribuit în Registrul Unic de Identificare;

b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC;

c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.

Art. 4. -

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plăți directe sunt cele prevăzute la art. 8 din ordonanță.

Art. 5. -

(1) La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport;

b) dovada deținerii unui cont bancar activ;

c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuternicește o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relația cu APIA.

(2) Începând cu anul de cerere 2015 documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt cele privind: Modificări (3)

a) exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 și este însoțită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din cap. II.b, cap. III și cap. XVa din registrul agricol 2015-2019, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; și Modificări (2), Derogări (2)

b) terenul agricol aflat la dispoziția fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod Civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz. În cazul în care fermierul utilizează teren aflat la dispoziția sa sub alte forme decât cele prevăzute anterior, prezintă la APIA adeverința prevăzută la lit. a) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 "sub alte forme". În cazul în care fermierul persoană fizică nu deține titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverința eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevăzută la lit. a), și o declarație pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declarația pe propria răspundere se dă în fața secretarului unității administrativ-teritoriale sau în fața notarului public. Persoanele care au domiciliul în străinătate și care depun cererea unică de plată prin intermediul unui împuternicit dau declarația pe propria răspundere la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României; și Modificări (2)

c) identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: tabel centralizator care va cuprinde numărul curent, suprafața (ha), actul de identificare a suprafeței, blocul fizic, parcela declarată în cererea unică de plată din blocul fizic și cultura, întocmit și semnat de către fermier; Modificări (2)

d) prin derogare de la lit. a), pentru anul de cerere 2015, exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele privind terenul agricol utilizat înscrise în Registrul agricol 2014, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din cap. II.b, cap. III. Modificări (1)

(3) Contractele de arendare incluse în documentele menționate la alin. (2) vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din noul Cod Civil. Contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod Civil continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite prin contract. Contractele de arendare încheiate după intrarea în vigoare a noului Cod Civil, fără respectarea prevederilor art. 1.836-1.850 din actul normativ menționat, nu se iau în considerare.

(4) Contractele de asociere în participațiune incluse în documentele menționate la alin. (2) trebuie să respecte prevederile art. 1.949-1.954 din noul Cod Civil. Suprafețele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participațiune.

(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA, responsabil cu administrarea cererii unice de plată, verifică valabilitatea și completitudinea documentelor doveditoare prezentate, precum și corespondența între suprafața declarată a fiecărei parcele din tabelul centralizator prevăzut la alin. (2) lit. c) cu suprafețele din documentele doveditoare depuse de către fermier. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate. Modificări (3)

(6) În sensul art. 6 alin. (2) din ordonanță, fermierii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau persoane juridice rezultate ca urmare a înregistrării la ONRC fac dovada utilizării legale a terenului agricol pe care îl exploatează cu documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) încheiate pentru persoana fizică, înainte de înregistrarea acesteia la ONRC. Modificări (2)

(7) În sensul art. 7 alin. (1) din ordonanță, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 566/2004, fac dovada utilizării legale a terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute la alin. (2). Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeței de teren cu care participă în cooperativă fiecare membru al acesteia. Modificări (1)

(8) Cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării legale a terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile. Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării legale a pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale sau ADS, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2) respectiv și:

a) copie conform cu originalul după contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între, pe de o parte, de primării/consiliile județene sau ADS și, pe de altă parte, de crescătorii de animale sau asociațiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată. Contractele de concesiune sau de închiriere încheiate în condițiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale, continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite în contract;

b) copia cardului exploatației, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

(2) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanță, în cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației, respectiv fermierii activi. Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM deținut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puțin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație și copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe blocuri fizice, folosind aplicația GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

(4) Codul/codurile de exploatație zootehnică și animalele declarate într-o cerere unică de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiștile permanente și/sau pentru solicitarea plăților pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plată.

(5) Asociațiile crescătorilor de animale constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă în calitate de fermier activ pe pajiștile aparținând unităților administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le dețin, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statutul asociației.

(6) Membrii asociațiilor menționate la alin. (5) nu pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de plăți pentru suprafețele sau animalele solicitate la plată de către asociație.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 în calitate de deținători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, pe pajiștile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statut. Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2) fiind însoțite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august și prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului și/sau document privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe bază de semnătură, proporțional cu cota indiviză a fiecărui membru în cadrul formei asociative, până la data de 1 mai a anului următor anului de cerere curent. Modificări (1)

(2) În cazul formelor asociative menționate la alin. (1), cererea unică de plată poate fi depusă de fiecare membru în calitate de crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, de utilizator legal al pajiștilor permanente aflate în proprietate indiviză și în calitate de fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod Civil, cu acordul tuturor membrilor decide în acest sens. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt: Modificări (1)

a) copia titlului de proprietate al formei asociative; Modificări (1)

b) copia centralizatorului care cuprinde datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al formei asociative, precum și suprafețele alocate pe blocuri fizice, folosind aplicația GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către președintele formelor asociative menționate la alin. (1) și se vizează de către primărie conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(3) Proprietarii de pajiști permanente, altele decât cele menționate la alin. (1) și art. 6 alin. (1) în calitate de crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate în proprietate, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de fermier activ pe pajiștile aflate în proprietatea lor, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. În cazul în care proprietarul de pajiște nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august, prezintă la APIA documentele doveditoare ale valorificării fânului, până la data de 1 mai a anului următor anului de cerere curent. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Documentele privind deținerea legală a animalelor care se prezintă în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță sunt prevăzute prin Ordinul ANSVSA nr. 40/2010. Modificări (1)

(2) Documentele privind deținerea legală a ecvideelor sunt prevăzute prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 651/2013 și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 60/2013 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor. Modificări (1)

(3) Cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada privind deținerea legală a animalelor pentru schemele de plată în sectorul zootehnic, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, sunt neeligibile.

Art. 9. -

(1) În situația în care, în cadrul aceleiași scheme de sprijin pe suprafață, un bloc fizic face obiectul cererilor unice de plată a doi sau mai mulți fermieri, în cazul în care suprafața totală declarată este mai mare decât suprafața agricolă din sistemul de referință - LPIS, cu o diferență de maximum 1 hectar, APIA poate aplica o reducere proporțională a suprafețelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 29 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri proporționale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la APIA la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea legală a suprafeței declarate. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Nu se acordă plăți directe pentru suprafața care depășește suprafața maximă eligibilă a blocului fizic.

(2) Nu sunt incluse în hectarul eligibil:

a) suprafețele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătrați care nu sunt folosite pentru activități agricole, cum ar fi vegetația forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepția drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solare, cu lățimea mai mică de 2 m; Modificări (1)

b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solare, a căror lățime este mai mare de 2 m.

(3) Suprafața de teren ocupată de orice tip de construcție, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepție suprafețele de teren ocupate cu sere și solare.

(4) Terenurile scoase din circuitul agricol, înscrise în cartea funciară, nu sunt eligibile la plățile pe suprafață. Modificări (1)

(5) Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafețe:

a) suprafețele agricole pe care se constată în urma controlului pe teren că nu s-a desfășurat activitatea agricolă definită la art. 2 alin (2) din ordonanță;

b) suprafețele din rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice (de exemplu biosfera Delta Dunării, Parcul Național Munții Rodnei). Prin excepție sunt eligibile la plată suprafețele agricole situate în zonele de protecție integrală și zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naționale și naturale pe care se pot desfășura activități agricole, cu aprobarea custodelui/administratorului sau a agenției județene de protecția mediului, în calitate de administrator al acestor zone, după caz, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate; Modificări (2)

c) suprafețele amenajate ca terenuri permanente de sport;

d) suprafețele aferente aeroporturilor și culoarelor de siguranță, suprafețele aferente aerodromurilor și/sau heliporturilor;

e) suprafețe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;

f) suprafețele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;

g) suprafețe aparținând unităților militare;

h) suprafețele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;

i) suprafețele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;

j) suprafețele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului, conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

k) suprafețele de teren care constituie zone de protecție ale suprafețelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale și derivații hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

l) suprafețele de teren care constituie zone de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare;

m) suprafețele de pârloagă declarate pe același amplasament pentru mai mult de 1 an; Modificări (1)

n) suprafețele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepție sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observația fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor în teren pentru acest scop.

Art. 11. -

(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanță, la depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează fără echivoc parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului și a conturului parcelei agricole pentru care se solicită plăți. Modificări (2)

(2) Suprafața declarată a parcelei solicitate la plată este suprafața rezultată în urma procesului de digitizare a parcelei în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA, în conformitate cu documentele care fac dovada utilizării legale a terenului agricol. Excepție fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc suprafețe neagricole mai mici de 100 de metri pătrați, dar care însumate depășesc 100 de metri pătrați. Suprafața digitizată a parcelei poate fi diferită față de suprafața declarată în limita toleranței, calculată în aplicația electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha. Modificări (1)

(3) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanță, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micșorarea suprafeței, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăților efectuate pentru aceste suprafețe pentru toți anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanță, care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Modificări (1)

(4) Pentru localizarea fără echivoc a parcelei agricole și identificarea corectă a amplasamentului și conturului acesteia se aplică o toleranță de amplasare, aferentă unei zone-tampon calculată în aplicația electronică GIS, de 0,75 metri. Modificări (2)

(5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată identificarea eronată a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor părți din aceste parcele, nu se acordă plăți pentru suprafețele identificate eronat. Modificări (2)

Art. 12. -

(1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanță, precum și în conformitate cu prevederile art. 3 și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părți ale acesteia numai dacă: Modificări (1)

a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică de plată;

b) APIA nu a notificat fermierului intenția sa de a efectua un control la fața locului.

(2) În cazul în care în cadrul unui control la fața locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea. Modificări (1)

(3) În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidență asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte se vor actualiza în consecință.

Art. 13. -

(1) În conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai. Modificări (1), Derogări (2)

(2) Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai. Modificări (1), Derogări (2)

Art. 14. -

În urma retragerilor efectuate în temeiul art. 12 alin. (1), fermierii revin la situația în care se aflau înainte de a depune cererea unică de plată sau o parte a acesteia.

Mergi la:
Domeniul de aplicare și definiții
Condiții specifice și criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților
Determinarea suprafețelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conține zone de interes ecologic
Fermierul activ
Schema de plată unică pe suprafață
Plata redistributivă
Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal
Sprijinul cuplat în sectorul vegetal
Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
Sprijin cuplat în sectorul zootehnic
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile/asociațiile care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...