Comisia Comunităților Europene

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior ".eu" și a principiilor de înregistrare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0874

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 30 aprilie 2004 până la 12 octombrie 2022

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind introducerea domeniului de nivel superior ".eu", în special articolul 5 alineatul (1),

după consultarea registrului în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002,

întrucât:

(1) Stadiile inițiale de introducere a domeniului de nivel superior ".eu" (TLD), care urmează să fie creat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002, au fost finalizate prin desemnarea unei organizații cu personalitate juridică stabilită în Comunitate care să administreze și să gestioneze registrul domeniului de nivel superior ".eu". Registrul, desemnat prin Decizia 2003/375/CE a Comisiei, trebuie să fie o organizație nonprofit care să funcționeze și să ofere servicii la prețuri accesibile, prin care să își acopere costurile.

(2) Numele unui domeniu trebuie să poată fi solicitat electronic, printr-o procedură simplă, rapidă și eficientă, disponibilă în toate limbile oficiale ale Comunității, prin intermediul birourilor de înregistrare acreditate.

(3) Acreditarea birourilor de înregistrare trebuie efectuată de registru printr-o procedură care să asigure o concurență echitabilă și deschisă între birourile de înregistrare. Procesul de acreditare trebuie să fie obiectiv, transparent și nediscriminatoriu. Numai părțile care îndeplinesc anumite cerințe tehnice de bază, care urmează să fie determinate de registru, sunt eligibile pentru acreditare.

(4) Birourile de înregistrare trebuie să accepte numai cererile de înregistrare a numelor de domenii primite după acreditare și să le înainteze în ordinea cronologică a primirii.

(5) Pentru a asigura o mai bună protecție a drepturilor consumatorilor și fără să aducă atingere normelor comunitare privind jurisdicția și legislația aplicabilă, legislația aplicabilă în cazul litigiilor privind titlurile comunitare dintre birourile de înregistrare și solicitanții de înregistrare trebuie să fie legislația unui stat membru.

(6) Birourile de înregistrare trebuie să solicite clienților informații de contact, precum numele complet, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și informații privind persoana fizică sau juridică responsabilă cu operarea tehnică a numelui domeniului.

(7) Politica registrului trebuie să promoveze folosirea tuturor limbilor Comunității.

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002, statele membre pot solicita ca numele lor oficial și numele sub care sunt cunoscute de obicei să nu fie înregistrate direct sub TLD ".eu" decât de către guvernele lor naționale. Țările care urmează să adere la Uniunea Europeană după luna mai a anului 2004 trebuie să își poată bloca numele oficiale și numele sub care sunt cunoscute de obicei, astfel încât acestea să poată fi înregistrate la o dată ulterioară.

(9) Un stat membru trebuie să fie autorizat să desemneze un operator care să înregistreze ca nume de domeniu numele oficial al statului și numele sub care statul în cauză este cunoscut de obicei. Se asemenea, Comisia trebuie autorizată să selecteze numele de domenii care urmează să fie folosite de către instituțiile Comunității și să desemneze operatorul respectivelor nume de domenii. Registrul trebuie să poată rezerva o serie de nume de domenii precizate în scopul propriei funcționări.

(10) În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002, un număr de state membre au comunicat Comisiei și celorlalte state membre lista limitată de nume larg recunoscute în ceea ce privește conceptele geografice și/sau geopolitice care le afectează organizarea politică sau teritorială. Astfel de liste cuprind nume care fie nu au putut fi înregistrate, fie au putut fi înregistrate numai sub domenii de nivel secundar, în conformitate cu normele de politică publică. Pentru numele incluse pe aceste liste nu se aplică principiul "primul venit, primul servit".

(11) Principiul "primul venit, primul servit" trebuie să fie principiul de bază în soluționarea unui litigiu între titularii de drepturi anterioare în cursul înregistrării pe etape. După încheierea înregistrării pe etape, principiul "primul venit, primul servit" se aplică în alocarea numelor de domenii.

(12) Pentru a proteja drepturile anterioare recunoscute de Comunitate sau de legislația internă, trebuie instituită o procedură de înregistrare pe etape. Înregistrarea pe etape trebuie să se producă în două etape, pentru a garanta că titularii de drepturi anterioare au ocaziile adecvate de a înregistra numele pentru care dețin drepturi anterioare. Registrul trebuie să garanteze că validarea drepturilor este realizată de agenți de validare desemnați. Pe baza dovezilor prezentate de solicitanți, agenții de validare trebuie să evalueze dreptul revendicat pentru un anumit nume. În continuare, alocarea numelui trebuie să se facă pe baza principiului "primul venit, primul servit" în cazul în care există doi sau mai mulți solicitanți pentru un nume de domeniu, fiecare având un drept anterior.

(13) Registrul trebuie să încheie un acord escrow corespunzător pentru a asigura continuitatea serviciului și mai ales pentru a garanta că, în cazul schimbării delegării sau în alte împrejurări neprevăzute, serviciile pot fi furnizate în continuare comunității locale virtuale, cu perturbări minime. De asemenea, registrul respectă normele, principiile, liniile directoare și bunele practici relevante în domeniul protecției datelor, în special în ceea ce privește cantitatea și tipul datelor afișate în baza de date WHOIS. Numele de domenii pe care instanța unui stat membru le consideră calomniatoare, rasiste sau contrare politicii publice trebuie blocate și, în final, revocate, după ce hotărârea instanței devine definitivă. Astfel de nume de domenii trebuie blocate, pentru a se împiedica înregistrările viitoare.

(14) În cazul decesului sau insolvabilității titularului unui nume de domeniu, în cazul în care nu s-a inițiat nici un transfer la expirarea perioadei de înregistrare, numele domeniului se suspendă pe o perioadă de patruzeci de zile calendaristice. În cazul în care moștenitorii sau administratorii nu înregistrează numele în cursul acestei perioade, el devine disponibil pentru înregistrare generală.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...