Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 ".eu" (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R0733

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 30 aprilie 2002 până la 12 octombrie 2022

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 156,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

în urma consultării Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 4 iulie 2001. Poziția comună a Consiliului din 6 noiembrie 2001 și Decizia Parlamentului European din 28 februarie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 25 martie 2002.

întrucât:

(1) Crearea domeniului de nivel 1 (TLD) ".eu" este inclusă ca unul din obiectivele de accelerare a comerțului electronic în cadrul inițiativei e-Europe aprobată de Consiliul Europei la reuniunea de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000.

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind organizarea și administrarea Internetului se referă la crearea domeniului de nivel 1 ".eu", iar Rezoluția Consiliului din 3 octombrie 2000 privind organizarea și administrarea internetului însărcinează Comisia să încurajeze coordonarea politicilor privind administrarea internetului.

(3) TLD-urile sunt o parte integrantă a infrastructurii internetului. Ele sunt un element esențial al interoperabilității globale a World Wide Web-ului ("WWW" sau "Web"). Conexiunea și prezența permise de alocarea numelor de domenii și a adreselor asociate acestora permit utilizatorilor să localizeze calculatoarele și site-urile de pe Web. De asemenea, TLD-urile sunt parte integrantă a fiecărei adrese internet de e-mail.

(4) TLD-ul ".eu" urmează să promoveze utilizarea rețelelor internet și a pieței virtuale bazate pe internet, precum și accesul la acestea, în conformitate cu articolul 154 alineatul (2) din tratat, prin asigurarea unui domeniu de înregistrare complementar față de domeniile de nivel 1 care cuprind coduri de țară (ccTLD) sau a unei înregistrări globale în domeniile generice de nivel 1 și ar trebui, în consecință, să sporească opțiunile și concurența.

(5) TLD-ul ".eu" urmează să îmbunătățească interoperabilitatea rețelelor transeuropene, în conformitate cu articolele 154 și 155 din tratat, prin asigurarea disponibilității serverelor de nume ".eu" în cadrul Comunității. Aceasta va afecta topologia și infrastructura tehnică a Internetului în Europa, care vor beneficia de un set suplimentar de servere de nume în Comunitate.

(6) Prin intermediul TLD-ului ".eu", piața internă ar trebui să obțină o vizibilitate sporită pe piața virtuală bazată pe Internet. Domeniul de nivel 1 ".eu" urmează să furnizeze o legătură clar identificată cu Comunitatea, cu cadrul legal asociat și cu piața europeană. Acesta ar trebui să permită întreprinderilor, organizațiilor și persoanelor fizice din Comunitate să se înregistreze într-un domeniu specific care va face evident acest link. Astfel, TLD-ul ".eu" nu numai că va fi un constituent esențial al comerțului electronic din Europa, ci va și susține obiectivele articolului 14 din tratat.

(7) TLD-ul ".eu" poate accelera beneficiile societății informaționale din Europa ca întreg, poate juca un rol în integrarea în Uniunea Europeană a viitoarelor state membre și poate ajuta la combaterea riscului separării digitale dintre țări învecinate. Prin urmare, este de așteptat ca prezentul regulament să fie extins la Spațiul Economic European și să fie necesară modificarea acordurilor existente între Uniunea Europeană și terțe țări europene, în vederea adaptării cerințelor privind TLD-ul ".eu", astfel încât entitățile din țările respective să poată participa la acest domeniu.

(8) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului comunitar în sfera protecției datelor personale. Prezentul regulament trebuie pus în aplicare cu respectarea principiilor referitoare la viața privată și protecția datelor personale.

(9) Administrarea internetului s-a bazat în general pe principiile noninterferenței, autoadministrării și autoreglementării. În măsura posibilului și fără să aducă atingere dreptului comunitar, aceste principii trebuie să se aplice, de asemenea, și la ccTLD ".eu". Punerea în aplicare a TLD-ului ".eu" poate lua în considerare cele mai bune practici în această privință și se poate sprijini, dacă este cazul, pe orientări sau pe coduri de conduită adoptate din proprie inițiativă.

(10) Stabilirea TLD-ului ".eu" ar trebui să contribuie la promovarea imaginii Uniunii Europene în rețelele informaționale globale și să adauge valoare sistemului de denumiri internet alături de ccTLD-urile naționale.

(11) Obiectivul prezentului regulament este să stabilească condițiile de punere în aplicare a TLD-ului ".eu", să asigure desemnarea unui Registru și să stabilească cadrul general de politică în care va funcționa registrul. ccTLD-urile naționale nu sunt reglementate de prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...