Guvernul României

Hotărârea nr. 453/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 1994 până la 20 aprilie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 129/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al celorlalte reglementări legale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Ministerul Comunicațiilor este organul administrației publice centrale de specialitate care aplică strategia dezvoltării și politica Guvernului în domeniul comunicațiilor.

Art. 2. -

În realizarea obiectului său de activitate, Ministerul Comunicațiilor are următoarele atribuții:

(1) organizează și asigură aplicarea legilor și a hotărârilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei agenților economici, instituțiilor și autorităților administrației publice locale;

(2) fundamentează și asigură aplicarea politicii Guvernului;

(3) elaborează, propune măsuri și acționează pentru aplicarea strategiilor Guvernului de reforme economico-sociale și de creștere economică, de restructurare și dezvoltare a producției în concordanță cu cerințele economiei de piață, sprijină accelerarea procesului de privatizare în domeniul său de activitate;

(4) analizează evoluția fenomenelor specifice activității sale, în corelare și cu tendințele pe plan mondial, în scopul armonizării factorilor dezvoltării în condițiile statului de drept și ale economiei de piață, studierii și pregătirii lucrărilor de legiferare;

(5) în exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Comunicațiilor colaborează cu celelalte ministere și organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme interesate;

(6) inițiază sau elaborează, ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi și hotărâri ale Guvernului -, asigurând fundamentarea acestora;

(7) inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;

(8) urmărește și controlează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul poștelor și telecomunicațiilor și ia măsuri pentru prevenirea și înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;

(9) conlucrează cu organizațiile și instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii, profesionale a personalului propriu;

(10) orientează activitatea de cooperare internațională și sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale și neguvernamentale;

(11) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale din domeniul poștei și telecomunicațiilor;

(12) editează publicații de specialitate și de informare specifice;

(13) concepe măsurile normative necesare asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor;

(14) acordă licențe și autorizații serviciilor de comunicații deschise concurenței;

(15) asigură, prin regiile autonome de comunicații pe care le coordonează, prevăzute în anexa nr. 2, ca serviciile și prestațiile pentru care sunt acordate drepturi speciale de rezervare și care au rol social să se dezvolte și să se modernizeze pe întreg teritoriul țării;

(16) exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale sub a cărei autoritate funcționează regiile autonome din domeniul său de activitate;

(17) inițiază și aprobă norme și reglementări vizând serviciile de comunicații;

(18) asigură gestionarea spectrului de frecvență radioelectrică pe teritoriul României;

(19) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor pot funcționa direcții generale, direcții, servicii și birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor se pot organiza servicii, birouri și colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(3) Numărul maxim de posturi este 78, exclusiv demnitarii.

(4) Conducerea Ministerului Comunicațiilor este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcționează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului.

(5) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate.

(6) Atribuțiile și sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor.

(7) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul comunicațiilor emite ordine și instrucțiuni.

Art. 5. -

Ministerul Comunicațiilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 797/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor, cu modificările ulterioare.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor,
Andrei Chirică
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 29 iulie 1994.

Nr. 453.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi: 78
(exclusiv demnitarii)

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR
               +-----------------+
               ¦  MINISTRU   ¦
               +-----------------+
 +----------------------+       ¦       +-------------------------+
 ¦   Consilieri   +-------------+-------------¦Control financiar propriu¦
 +----------------------+       ¦       +-------------------------+
 +----------------------+       ¦       +-------------------------+
 ¦Relații internaționale+-------------+-------------¦    Contencios    ¦
 +----------------------+       ¦       +-------------------------+
               +-------------------+
               ¦ Secretar de stat ¦
               +-------------------+
     +-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------+ +-----------+ +---------+ +-------------+ +--------+
¦ Direcția generală de  ¦ ¦Direcția de¦ ¦Direcția ¦ ¦Compartiment ¦ ¦Probleme¦
¦reglementări în domeniul ¦ ¦ strategia ¦ ¦economic㦠¦administrație¦ ¦speciale¦
¦   comunicațiilor   ¦ ¦dezvoltării¦ ¦     ¦ ¦       ¦ ¦    ¦
+-------------------------+ +-----------+ +---------+ +-------------+ +--------+

ANEXA Nr. 2

REGIILE
din coordonarea Ministerului Comunicațiilor

1. Regia Autonomă "Rom Telecom"

2. Regia Autonomă "Poșta Română"

3. Regia Autonomă "Radiocomunicații"

4. Regia Autonomă "Inspectoratul General al Radiocomunicațiilor".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...