Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național din 25.03.2015

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 30 martie 2015.

În vigoare de la 30 martie 2015 până la 24 mai 2016, fiind abrogat prin Ordin 954/2016 și înlocuit de Ghid 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Rolul Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

(1) Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conține dispoziții privind:

a) sursa de finanțare, suma prevăzută și durata de aplicare a programului;

b) cuantumul și condițiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

ARTICOLUL 2 Definiții și acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) aplicația PSIPAN - software administrat de către Autoritate și având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului și a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare și verificare a informațiilor privind proprietarii înscriși și autovehiculele uzate;

b) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;

c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone;

e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone;

f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; autovehiculul nou achiziționat prin program poate fi: cu sistem de propulsie termic (motor cu ardere internă), hibrid (cu cel puțin doi convertori de energie diferiți și două sisteme de stocare de energie, amplasate la bord, diferite care asigură propulsia vehiculului); electric hibrid (vehicul, inclusiv vehiculele care obțin energie de la un carburant doar în scopul reîncărcării dispozitivului de stocare a energiei electrice, care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din ambele surse de energie stocată cu care este prevăzut vehiculul); electric (motor propulsat exclusiv cu energie electrică furnizată de baterii reîncărcabile; autovehiculul electric este clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero);

g) autovehicul uzat - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, înmatriculat/înmatriculată în Romania, care conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație) și care are o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

h) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziționat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociații familiale, parteneriate sau asociații care desfășoară activități economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

i) colector autorizat - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau de tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;

j) comercializarea autovehiculului nou - operațiunile constând în încheierea formalităților de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate și cărții de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau, în numele și pentru acesta, prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați;

k) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;

l) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;

m) dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către proprietar, în vederea achiziționării autovehiculului nou;

n) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;

o) ecobonus - reducere din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, având caracteristicile prevăzute la art. 6 alin. (1), susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată simultan cu prima de casare;

p) ecotichet - tichet cu valoare nominală, parte din prețul de achiziție a unui autovehicul electric nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014;

q) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplinește criteriile de eligibilitate;

r) prima de casare - parte din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

s) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului;

ș) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;

t) proprietar - persoana fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat, ori, după caz, moștenitorii săi; persoana juridică română, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat;

ț) proprietar acceptat - proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;

u) proprietar înscris - proprietarul menționat la lit. t) care a obținut de la producătorul validat nota de înscriere;

v) notă de înscriere - documentul generat de aplicația PSIPAN, eliberat de către producătorul validat în vederea înscrierii în program a proprietarului autovehiculului uzat, persoană fizică, persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, prevăzută în anexele nr. 4.1 și 4.2;

w) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;

x) unitate alocată - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare.

(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone și în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma "automobil mixt" (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei ușoare, definită la alin. (1) lit. d).

(3) În sensul prezentului ghid, prin proprietar înscris și proprietar acceptat se înțelege și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, iar prin autovehicul înmatriculat se înțelege și autovehiculul aparținând acesteia, care a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulație.

(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) orice referire la sintagma "prima de casare" implică și sintagma "ecobonus" dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;

b) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel.

(5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a) A - autoturism;

b) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;

c) ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

d) ASU - autospecială/autospecializată ușoară;

e) AU - autoutilitară ușoară;

f) DRPCIV - Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor;

g) g/km - grame per kilometru;

h) PSIPAN - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

i) TVA - Taxa pe valoarea adăugată.

ARTICOLUL 3 Obiectul, scopul și obiectivele programului, indicatorii de performanță

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea Parcului auto național.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecție a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;

b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;

c) prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind recuperarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

(4) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului ghid:

a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2007, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice;

b) autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare și/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.

(5) Indicatorul de performanță și eficiență a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.

ARTICOLUL 4 Caracterul programului și aria geografică de aplicare

Programul are caracter anual și se aplică la nivel național.

ARTICOLUL 5 Sursa de finanțare și suma prevăzută pentru derularea programului

(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 6 Prima de casare

(1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un ecobonus la achiziționarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două ecobonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:

a) un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziționarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;

b) un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

c) un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid.

(2) În cazul în care proprietarul este acceptat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și dorește să achiziționeze un autovehicul electric nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.

(3) Proprietarul beneficiază de prima de casare la achiziționarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(4) Proprietarul poate achiziționa mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare.

(5) Lista colectorilor autorizați să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare, întocmită și actualizată periodic de către ANPM, va fi furnizată Autorității la solicitarea acesteia.

(6) Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a Autorității odată cu publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contracte cu Autoritatea și se republică ori de câte ori este actualizată de către ANPM.

(7) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar.

(8) Acordarea primei de casare proprietarului - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, se face în baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național", denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(9) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(10) În situația în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (8) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(11) Proprietarul prevăzut la alin. (8) poate solicita prin cererea de finanțare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

ARTICOLUL 7 Condiții de acordare a primei de casare

(1) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul sau reședința în România;

b) nu are obligații de plată la bugetul local;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat și a obținut certificatul de distrugere;

e) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat și a obținut certificatul de radiere;

f) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat;

g) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul sau reședința în România;

b) nu are obligații de plată la bugetul local;

c) i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

d) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menționată la alin. (2) se substituie în drepturile și obligațiile proprietarului înscris, fiind supus condițiilor și termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(4) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a obținut din partea Autorității aprobarea dosarului de acceptare;

b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehiculul nou, obținând nota de înscriere;

c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat și a obținut certificatul de distrugere;

d) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat și a obținut certificatul de radiere;

e) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat;

f) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(5) În condițiile și la termenele prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoană fizică poate ceda, în favoarea unei alte persoane fizice, dreptul de a beneficia de prima de casare la achiziționarea unui autovehicul nou. Ecobonusul prevăzut în cuprinsul art. 6 alin. (1) nu poate face obiectul cedării, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achiziționează autovehiculul nou.

(6) Proprietarul prevăzut la alin. (4) nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare.

ARTICOLUL 8 Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program

(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor și acceptării proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, operatori economici fără personalitate juridică sau organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.

(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării și acceptării, după caz, precum și sumele destinate finanțării în cadrul programului, pe categorii de proprietari eligibili, se aprobă prin dispoziție a președintelui Autorității.

(3) Dispoziția prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorității cu maximum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.

(4) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanțării pe categorii de proprietari eligibili se face prin dispoziție a președintelui Autorității.

(5) Înscrierea proprietarului persoană fizică se face potrivit opțiunii acestuia, la unul dintre producătorii validați care au perfectat contractul de finanțare cu Autoritatea.

CAPITOLUL II Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate și participarea în cadrul programului

SECȚIUNEA 1 Producătorul

ARTICOLUL 9 Eligibilitate

(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, și desfășoară activități economice pe teritoriul României;

b) are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea;

e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

f) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

(2) Producătorul, care întrunește, cumulativ, criteriile de eligibilitate, poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.

(3) Este exclusă deținerea de către producător a dublei calități în cadrul programului, și anume pe cea de producător validat și pe cea de proprietar acceptat, în același timp.

(4) Este exclusă depunerea dosarului de validare de către producător în cadrul programului în dublă calitate, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou.

ARTICOLUL 10 Conținutul dosarului de validare

Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare.

j) certificatul de înregistrare în registrul comerțului, emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în copie certificată "conform cu originalul";

k) actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată;

l) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", în copie certificată "conform cu originalul"; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea, în original și copie certificată "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare;

m) certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată.

ARTICOLUL 11 Depunerea dosarului de validare

(1) Dosarul de validare se depune îndosariat, paginat și opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorității.

(2) Plicul conținând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

(3) Plicul conținând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informații:

a) denumirea completă a producătorului și adresa sediului social;

b) titlul: "Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ." - producător;

c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

(5) Nedepunerea dosarului în condițiile prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de finanțare.

ARTICOLUL 12 Validarea producătorului

(1) Validarea producătorului are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.

(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.

(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate completând grila de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului, prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Atrag respingerea dosarului de validare:

a) cererea de validare și documentele ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații ce se dovedesc neconforme cu realitatea;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

(5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorității centralizatoarele cuprinzând producătorii propuși spre validare și producătorii propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

(6) Comitetul director analizează și aprobă centralizatorul conținând producătorii propuși spre respingere.

(7) Lista producătorilor respinși se publică pe pagina de internet a Autorității.

(8) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității centralizatorul cuprinzând producătorii propuși spre validare.

(9) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către Comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcției de specialitate responsabile cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de finanțare nerambursabilă.

(10) În vederea perfectării contractelor de finanțare nerambursabilă, Autoritatea stabilește programarea producătorilor validați pe județe și municipiul București.

(11) Programarea prevăzută la alin. (10) se publică pe pagina de internet a Autorității.

ARTICOLUL 13 Contractul de finanțare nerambursabilă

(1) Contractul de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea primelor de casare acordate beneficiarilor în cadrul programului.

(2) Prin contract se stabilesc:

a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;

b) data depunerii documentelor necesare decontării;

c) drepturile și obligațiile Autorității, precum și drepturile și obligațiile producătorului validat.

(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.

(5) Contractul se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfășurare a programului.

(7) Se consideră renunțare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispozițiilor art. 12 alin. (11).

(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.

(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicația PSIPAN.

(10) Lista producătorilor validați care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorității în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tuturor contractelor de finanțare.

ARTICOLUL 14 Distribuirea unităților alocate proprietarilor persoane fizice

(1) Solicitarea unităților de către proprietarul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, în condițiile prevăzute la art. 21.

(2) Distribuirea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane fizice.

(3) Unitățile rămase neutilizate la sfârșitul PSIPAN vor fi anulate.

ARTICOLUL 15 Distribuirea unităților alocate proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, operatori economici fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

(1) Proprietarul persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităților numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptați, publicată pe pagina de internet a Autorității.

(2) Solicitarea unităților de către proprietarii persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietarii organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie a anului de desfășurare a programului. Modificări (2)

(3) Distribuirea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.

ARTICOLUL 16 Înscrierea proprietarului

(1) Producătorul validat, care a perfectat contractul cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), poate efectua înscrierea proprietarului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (2), și a proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condițiile prevăzute la art. 48 alin. (2).

(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:

a) identificarea proprietarului și, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare și constatarea eligibilității acestuia, în baza documentelor prezentate;

b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;

c) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:

- atributele de identificare a proprietarului persoană fizică și, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;

- datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;

- numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente, cu menționarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente și, după caz, a numărului de înregistrare și datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul;

- declarația proprietarului înscris prin care proprietarul își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declarația proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare și declarația beneficiarului, prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere;

- datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;

d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, și eliberarea acesteia proprietarului și/sau, după caz, beneficiarului.

(3) Înscrierea proprietarului persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau a proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în:

a) identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate;

b) verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptați de către Autoritate;

c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;

d) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:

- atributele de identificare a proprietarului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerțului/registrul asociațiilor și fundațiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;

- datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;

- suma aprobată de către Autoritate cu titlu de primă de casare;

- suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecobonus;

e) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2, și eliberarea acesteia proprietarului.

(4) În cazul reprezentării proprietarului înscris, se introduc în aplicația PSIPAN și atributele de identificare a împuternicitului (numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul și data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale și denumirea biroului notarului public).

(5) Nota de înscriere se întocmește câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în 2 exemplare: unul pentru producătorul validat și unul pentru proprietarul înscris sau, după caz, în 3 exemplare, respectiv unul și pentru beneficiar.

(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie inclusiv a anului de desfășurare a programului. Modificări (1)

(7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul prevăzut la alin. (6).

(8) Retragerea proprietarului persoană fizică din program atrage excluderea autovehiculului uzat din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia la același sau la un alt producător validat.

(9) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere.

(10) Responsabilitatea privind înscrierea proprietarului în program revine, în integralitate, producătorului validat.

(11) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puțin 60 de luni de la data încetării contractului de finanțare nerambursabilă.

(12) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de finanțare nerambursabilă orice document depus de către proprietarul înscris și aflat în păstrarea producătorului validat.

ARTICOLUL 17 Confirmarea informațiilor introduse în aplicația PSIPAN

(1) După introducerea informațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) sau, respectiv, alin. (3) lit. d), aplicația PSIPAN face imposibilă modificarea și/sau completarea informațiilor existente.

(2) În termen de maximum 5 zile de la data introducerii informațiilor menționate la alin. (1), aplicația PSIPAN verifică corectitudinea și realitatea informațiilor privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat în evidența informatizată a DRPCIV și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.

(3) Producătorul validat are obligația de a urmări zilnic situația confirmărilor sau infirmărilor generate de aplicația PSIPAN.

(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale pentru a proceda la obținerea certificatului de distrugere și a certificatului de radiere și pentru a se prezenta în vederea încheierii formalităților de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou.

(5) În situația infirmării, la data afișării acesteia ori cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat procedează mai întâi la verificarea existenței unei eventuale erori, iar dacă se constată existența unei astfel de situații comunică de îndată acest fapt proprietarului, precum și Autorității, căreia îi poate solicita corectarea erorii introduse în aplicația PSIPAN în termenul prevăzut la alin. (7) și în condițiile prevăzute la alin. (11).

(6) În termen de maximum 5 zile de la data efectuării corectării prevăzute la alin. (5), aplicația PSIPAN verifică informațiile privind proprietarul și autovehiculul uzat și afișează rezultatul, astfel:

a) confirmă corectitudinea și realitatea informațiilor, cu afișarea datei confirmării, situație în care producătorul validat va proceda în conformitate cu prevederile alin. (4);

b) infirmă, din nou, corectitudinea și realitatea informațiilor, iar producătorul validat comunică de îndată acest fapt proprietarului.

(7) În termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:

a) numărul, data și emitentul certificatului de distrugere;

b) numărul, data și emitentul certificatului de radiere.

(8) În termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN informațiile privind:

a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul);

b) în situația finanțării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;

c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății).

(9) În situația infirmării datelor introduse, prevăzute la alin. (1), precum și în cazul neintroducerii în aplicația PSIPAN a datelor prevăzute la alin. (7) și, respectiv, alin. (8), în termenele stabilite, nota de înscriere va fi anulată, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului de catre producătorul validat.

(10) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor introduse în aplicația PSIPAN, precum și introducerea acestora în termenele stabilite aparține, în integralitate, producătorului validat.

(11) În situația erorilor de completare, inclusiv în situația în care apar diferențe între datele de identificare a autovehiculului uzat introduse de producător, conform documentelor prezentate, și datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul Autorității și este supusă aprobării acesteia.

ARTICOLUL 18 Decontarea primei de casare

(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validați a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către Autoritate.

(2) Cererea de decontare se înregistrează și se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:

a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și certificată "conform aplicației PSIPAN" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;

b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original și în copii certificate "conform cu originalul"; facturile prezentate în original se restituie producătorului validat;

c) declarațiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii își exprimă în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculele noi pe numele lor la sfârșitul perioadei de leasing, în cazul în care aceștia au obținut finanțare în baza unor contracte de leasing financiar; declarația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului); numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing; achiziționarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . .; denumirea și codul de identificare fiscală ale producătorului validat;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului, validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social producătorul, în original sau în copii legalizate;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată.

(3) În factura autovehiculului nou emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea: "Suma de . . . . . . . . . . lei, din care . . . . . . . . . . lei reprezintă prima de casare și . . . . . . . . . . lei reprezintă ecobonus, se suportă de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . .", sub rubrica "Total de plată" se înscrie textul "Diferență de plată beneficiar" și se menționează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(4) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) atributele de identificare a producătorului validat;

b) atributele de identificare a beneficiarului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reședință;

c) atributele de identificare a societății de leasing, în cazul finanțării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;

d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului și tipul sistemului de propulsie).

(5) Prin excepție, în situația în care unele dintre elementele prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată "conform cu originalul".

(6) Lista beneficiarilor trebuie să conțină următoarele informații:

a) în cazul beneficiarului persoană fizică:

- informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c);

- informațiile prevăzute la art. 17 alin. (7) și (8);

b) în cazul beneficiarului persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale:

- informațiile prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d);

- informațiile prevăzute la art. 17 alin. (7) și (8).

(7) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică.

(8) Responsabilitatea în ceea ce privește corectitudinea și realitatea datelor și/sau informațiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparține, în integralitate, producătorului validat.

(9) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie inclusiv a anului de desfășurare a programului. Modificări (1)

(10) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare, către proprietarul înscris sau, după caz, către beneficiarul primei de casare, care, în condițiile și termenele prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii și s-a prezentat în vederea efectuării formalităților de vânzare- cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou.

(11) În cazul în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data încetării contractului de finanțare nerambursabilă, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.

(12) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.

SECȚIUNEA a 2-a Proprietarul

ARTICOLUL 19 Eligibilitate

(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.

(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:

a) unitatea administrativ-teritorială;

b) unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;

c) instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

d) organizația neguvernamentală;

e) unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România;

f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare- dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;

g) societăți profesionale cu răspundere limitată, înființate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;

h) unitățile medico-sanitare înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ- teritorială se înțelege și subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.

(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de operatori economici fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:

a) persoana fizică autorizată;

b) întreprinderea individuală;

c) întreprinderea familială.

(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizațiile profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale.

SUBSECȚIUNEA 1 Persoana fizică

ARTICOLUL 20 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului persoana fizică ce îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2) și are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 21 Obținerea notei de înscriere

(1) După publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contract cu Autoritatea, proprietarul se poate prezenta la oricare dintre aceștia în vederea înscrierii în program.

(2) Pentru înscriere, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:

a) actul proprietarului și, după caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul";

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligații de plată la bugetul local; după caz, se prezintă și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

f) declarația pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declarația pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare și declarația pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

(3) În cazul unor situații particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), proprietarul prezintă producătorului validat și alte documente, după caz:

a) certificatul de moștenitor sau, în situația succesiunii pe cale judecătorească, sentința civilă definitivă, în copie legalizată; atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul moștenitorului/comoștenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program;

c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program;

d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, în copie legalizată;

e) documentul, în copie certificată "conform cu originalul", care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a autovehiculului uzat;

f) împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reședința în România și care intenționează achiziționarea unui autovehicul nou prin program; în această situație, se va prezenta și actul care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul".

(4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea proprietarului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă și oficială a programului, anul în care acesta se desfășoară, precum și la titulatura completă, numărul actului normativ de instituire a acestuia și numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat.

(5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicația PSIPAN, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) și introducerea în sistemul PSIPAN a datelor prevăzute la art. 16 alin. 2 lit. c).

ARTICOLUL 22 Casarea autovehiculului uzat

(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăsește în lista operatorilor economici autorizați, elaborată și publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere.

(2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului și a condițiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

ARTICOLUL 23 Radierea autovehiculului uzat

(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) și casarea autovehiculului uzat, proprietarul înscris procedează la radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat.

(2) Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie legalizată a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

(3) Certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completările ulterioare.

(4) Certificatul de radiere din evidența circulației trebuie să conțină mențiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

ARTICOLUL 24 Completarea dosarului de participare

După radierea din circulație a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), proprietarul revine la producătorul care a eliberat nota de înscriere pentru completarea dosarului cu certificatul de distrugere, în copie legalizată, și certificatul de radiere, în original.

ARTICOLUL 25 Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare

(1) În cadrul programului, proprietarul persoană fizică poate ceda dreptul său de beneficiu asupra primei de casare pentru efectuarea achiziționării autovehiculului nou.

(2) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) completează rubrica prevăzută la pct. V.2 din nota de înscriere;

b) a completat dosarul de participare în termenul prevăzut la art. 16 alin. (6);

c) informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat sunt confirmate de aplicația PSIPAN;

d) cedarea se face numai în favoarea unei persoane fizice care și-a exprimat în mod neechivoc intenția de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

(3) Prin excepție, în cazuri justificate, proprietarul poate ceda dreptul de beneficiu asupra primei de casare prin reprezentare.

(4) În sensul alin. (3), prin cazuri justificate se înțelege:

a) existența mai multor moștenitori; în acest caz, este necesară prezentarea împuternicirii notariale, în original, prin care persoana care s-a înscris în program este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condițiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;

b) existența moștenitorului/comoștenitorului minor; în acest caz este necesară prezentarea deciziei emise de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul acestuia, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condițiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;

c) lipsa din țară sau existența unei situații de natură medicală care face imposibilă prezentarea proprietarului la producătorul validat; în acest caz, este necesară împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează o altă persoană ca în numele, pe seama și în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat și radierea autovehiculului uzat din evidența circulației.

(5) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter irevocabil.

ARTICOLUL 26 Achiziționarea autovehiculului nou

(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat și proprietarul înscris persoană fizică sau, după caz, beneficiarul efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

(2) La achiziționarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura și certificatul de conformitate.

SUBSECȚIUNEA a 2-a Unitatea administrativ-teritorială

ARTICOLUL 27 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ- teritorială care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației din cererea de finanțare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare.

ARTICOLUL 28 Conținutul dosarului de acceptare

(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

h) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

i) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

j) hotărârea consiliului local, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată pentru conformitate de către secretarul unității; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou.

(2) Diferența între datele de identificare a solicitantului înscrise în certificatul de înmatriculare/cartea de identitate și cele înscrise în celelalte documente depuse nu constituie motiv de respingere.

SUBSECȚIUNEA a 3-a Unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată

ARTICOLUL 29 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;

g) nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declarației pe propria răspundere;

h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar.

ARTICOLUL 30 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

m) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ, în copie certificată "conform cu originalul";

n) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou;

o) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 10 (aplicabil unităților sau instituțiilor de învățământ private);

p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităților sau instituțiilor de învățământ private); formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 12;

q) declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 7;

r) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECȚIUNEA a 4-a Instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

ARTICOLUL 31 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, ce îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare.

ARTICOLUL 32 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);

g) certificatul de înmatriculare/înregistrare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

h) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

i) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat; în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională ale cărei autovehicule uzate sunt înregistrate în sistem propriu, se prezintă actul doveditor eliberat de către structura de specialitate a acesteia;

j) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul";

k) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat, precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou;

l) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau referitoare la denumirea proprietarului, acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECȚIUNEA a 5-a Organizația neguvernamentală

ARTICOLUL 33 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului organizația neguvernamentală care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere și nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;

g) nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declarației pe propria răspundere;

h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar.

ARTICOLUL 34 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

m) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul";

n) certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor eliberat de către instanța competentă, în copie certificată "conform cu originalul" de către emitent, care atestă că organizația nu a fost radiată din Registrul asociațiilor și fundațiilor și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare;

o) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 12;

p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 10;

q) declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 7;

r) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;

s) actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz).

SUBSECȚIUNEA a 6-a Unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România

ARTICOLUL 35 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România și care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu se află în stare de desființare, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

e) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare.

ARTICOLUL 36 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);

i) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

j) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

k) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

l) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată "conform cu originalul";

m) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou;

n) hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) și actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul";

o) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECȚIUNEA a 7-a Operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic

ARTICOLUL 37 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală;

e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

f) desfășoară activități economice pe teritoriul României și, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;

h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar;

j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;

k) nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform criteriilor de analiză prevăzute în anexa nr. 11.

ARTICOLUL 38 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

m) certificatul de înregistrare în registrul comerțului, emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în copie certificată "conform cu originalul";

n) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;

o) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

p) declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 7;

q) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului, cu menționarea codului CAEN, principal și/sau autorizat, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 12;

r) copiile situațiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciții financiare, în copie certificată "conform cu originalul", vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ștampila conținând numărul și data înregistrării);

s) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECȚIUNEA a 8-a Societatea profesională cu răspundere limitată

ARTICOLUL 39 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înființată potrivit Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

e) desfășoară activități pe teritoriul României și, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;

g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;

h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar;

i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;

j) nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declarației pe propria răspundere.

ARTICOLUL 40 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către minimum 2 asociați ai societății;

b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul";

f) certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul";

g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);

k) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

m) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

n) declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 7;

o) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului, cu menționarea codului CAEN, principal și/sau autorizat, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 12;

p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 10;

q) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECȚIUNEA a 9-a Unitatea medico-sanitară

ARTICOLUL 41 Criterii de eligibilitate

(1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico- sanitară, înființată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Criteriile de eligibilitate, precum și conținutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 37 și 38, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.

SUBSECȚIUNEA a 10-a Operatorul economic fără personalitate juridică

ARTICOLUL 42 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului operatorul economic fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are sediul profesional în România și desfășoară activități economice pe teritoriul României;

d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

e) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală;

f) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

g) nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

h) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;

i) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;

j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere);

k) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;

l) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală;

m) nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declarației pe propria răspundere.

ARTICOLUL 43 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

m) certificatul de înregistrare în registrul comerțului emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul solicitantul, în copie certificată "conform cu originalul";

n) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;

o) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

p) declarația privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 7;

q) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculele noi achiziționate în cadrul programului, cu menționarea codul CAEN, principal și/sau autorizat, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 12;

r) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 10;

s) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECȚIUNEA a 11-a Organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

ARTICOLUL 44 Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale și care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t);

b) acționează în nume propriu;

c) are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;

d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

f) nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului și nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declarației din cererea de finanțare;

g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;

h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere);

j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare;

k) nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declarației pe propria răspundere.

ARTICOLUL 45 Conținutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanțare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);

i) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat în copie certificată "conform cu originalul";

k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul";

l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

m) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul";

n) adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original;

o) declarația privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 7;

p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculele noi achiziționate în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN), formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 12;

q) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, formularul declarației este prevăzut în anexa nr. 10;

r) în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;

s) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind participarea la program, în original; declarația trebuie să cuprindă acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou.

SUBSECȚIUNEA a 12-a Acceptarea în program și achiziționarea autovehiculului nou de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

ARTICOLUL 46 Depunerea dosarului de acceptare

(1) Dosarul de acceptare se depune îndosariat, paginat și opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorității.

(2) Plicul conținând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

(3) Plicul conținând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informații:

a) denumirea completă a proprietarului și adresa sediului/sediului social/sediului profesional;

b) titlul: "Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ." - proprietar - persoană juridică/proprietar operator economic fără personalitate juridică sau proprietar organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale;

c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de acceptare, acesta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

ARTICOLUL 47 Acceptarea proprietarului

(1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare.

(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziție a președintelui Autorității.

(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate completând, în funcție de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8.1-8.8 și 9.1-9.8.

(4) Dificultatea economico-financiară pentru operatorul economic cu personalitate juridică și a institutului de cercetare- dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic va fi analizată pe baza criteriilor din anexa nr. 11.

(5) Atrag respingerea dosarului de acceptare:

a) cererea de finanțare, anexele și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

(6) Cu condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat în situația în care, din două sau mai multe autovehicule uzate menționate în cererea de finanțare, cel puțin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obțină acceptarea.

(7) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorității centralizatoarele cuprinzând proprietarii propuși spre acceptare și proprietarii propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

(8) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității centralizatorul cuprinzând proprietarii propuși spre acceptare. Comitetul director analizează și aprobă centralizatorul conținând proprietarii propuși spre respingere.

(9) Comitetul de avizare aprobă finanțarea proprietarilor acceptați în baza propunerii Comitetului director.

(10) Aprobarea finanțării proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora și prevăzute prin schema de minimis.

(11) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului care se supune reglementărilor privind ajutorul de minimis, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depășească echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).

(12) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a finanțării proprietarilor acceptați, comisia de acceptare elaborează și transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității lista proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis, acceptați în program, cu atributele de identificare ale acestora, numele și prenumele reprezentanților legali, codurile CAEN ale activităților principale și codurile CAEN ale activităților pentru care au fost solicitate finanțările, precum și cuantumul sumelor aprobate spre finanțare.

(13) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.

(14) Lista proprietarilor acceptați, precum și sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorității.

(15) Lista proprietarilor respinși se publică pe pagina de internet a Autorității.

ARTICOLUL 48 Obținerea notei de înscriere

(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 47 alin. (14), proprietarul acceptat se poate înscrie la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10). Proprietarul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.

(2) Pentru înscriere, proprietarul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată "conform cu originalul";

d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie;

e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie;

f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.

(3) Este exclusă înscrierea proprietarului acceptat, în același timp și cu același autovehicul uzat, la 2 sau mai mulți producători validați. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obținute și excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.

(4) Proprietarul persoană juridică se poate înscrie la orice producător validat și achiziționează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (6).

(5) Proprietarul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), dar până la data predării spre casare a autovehiculului uzat și eliberarea certificatului de distrugere.

(6) La data retragerii dosarului de participare, proprietarul depune la producătorul validat nota de înscriere, în original. Producătorul anulează nota de înscriere și introduce în aplicația PSIPAN informațiile privind anularea acesteia și retragerea dosarului de participare.

(7) Proprietarul care și-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la același sau la un alt producător validat, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(8) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.

ARTICOLUL 49 Casarea autovehiculului uzat

(1) Proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare, dezmembrare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăsește în lista operatorilor economici autorizați, elaborată și publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Proprietarul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.

(2) Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 87/527/411/2005.

ARTICOLUL 50 Radierea autovehiculului uzat

(1) Radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat se face de către proprietarul înscris, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) și casarea autovehiculului uzat.

(2) Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

(3) Certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006, cu completările ulterioare.

(4) Certificatul de radiere din evidența circulației trebuie să conțină mențiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

ARTICOLUL 51 Achiziționarea autovehiculului nou

În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat și proprietarul înscris efectuează formalitățile de vânzare- cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

ARTICOLUL 52 Contestarea rezultatului

(1) Producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare sau, după caz, de acceptare a fost respins poate introduce contestație la decizia Autorității.

(2) Contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei proprietarilor respinși.

(3) Contestația poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).

(4) La data recepționării contestației, aceasta primește de la registratura Autorității un număr unic de înregistrare.

(5) Contestația trebuie să cuprindă:

a) atributele de identificare a contestatarului;

b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorității dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;

c) obiectul contestației;

d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;

e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura și ștampila.

(6) Aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin dispoziție a președintelui Autorității.

(7) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(8) Comisia de soluționare a contestațiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestației. În situația avizării contestației de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

ARTICOLUL 53 Păstrarea documentelor

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.

(2) Documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.

(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins. Derogări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanțare, declarațiile și documentele care privesc situația economico-financiară a proprietarului, precum și declarațiile privind ajutoarele de minimis nu pot face obiectul restituirii.

ARTICOLUL 54 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal

(1) Autoritatea și producătorul validat răspund pentru gestionarea, în condițiile legii, a datelor cu caracter personal aparținând proprietarilor participanți în cadrul programului.

(2) În vederea verificării corectitudinii și realităților datelor vizând autovehiculele uzate și proprietarii participanți la program, Autoritatea poate încheia, în condițiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituții sau autorități publice, competente material și teritorial.

ARTICOLUL 55 Reguli de publicitate

(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru mediu.

(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului, încât să nu genereze confuzii între aceasta și prima de casare.

(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu.

ARTICOLUL 56 Publicarea Informațiilor relevante

(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe finanțate - Rabla pentru autovehicule.

(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

ARTICOLUL 57 Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor

Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncționalități ale aplicației PSIPAN), terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.

ARTICOLUL 58 Raportul ghidului cu alte acte normative

Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Codului civil, precum și ale altor acte normative de nivel superior.

ARTICOLUL 59 Anexe

Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2, 5-7, 8.1-8.8, 9.1-9.8 și 10-12 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1 la ghid

Nr. de înregistrare la AFM
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE
de validare a producătorului

Denumirea completă a producătorului solicitant . . . . . . . . . .

Forma juridică de organizare . . . . . . . . . .

Forma de proprietate . . . . . . . . . . (publică/privată)

Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .

Adresa sediului social: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . .

Reprezentat/Reprezentată legal de . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . ., prin . . . . . . . . . . reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/cu reședința în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax e-mail . . . . . . . . . .

Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., denumit în continuare program, și perfectarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:

Nr. crt. Categoria de folosință, marca Sistem de propulsie Autonomie [km] între . . . . - . . . . Emisii de CO2 [g/km] între. . . . - . . . . Preț de bază cu TVA inclus [euro]
Tip* Capacitate cilindrică [cm3] între . . . . - . . . . Putere maximă [kW]/[CP] între . . . . - . . . .
1.
2.
3.
"n"

* Se înscrie, după caz:

- termic (motor cu ardere internă);

- hibrid;

- electric hibrid;

- electric.

Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau, în numele și pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenții/partenerul/partenerii autorizați având următoarele atribute de identificare:

1. Denumirea . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) . . . . . . . . . ., înregistrat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., obiect de activitate . . . . . . . . . . (comerțul cu autovehicule) . . . . . . . . . .

2. Denumirea . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) . . . . . . . . . ., înregistrat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., obiect de activitate . . . . . . . . . . (comerțul cu autovehicule)

3. Denumirea . . . . . . . . . ., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) . . . . . . . . . ., înregistrat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., obiect de activitate . . . . . . . . . . (comerțul cu autovehicule) . . . . . . . . . .

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită și desfășoară activități economice pe teritoriul României;

b) societatea noastră are ca obiect de activitate producția și comercializarea/comercializarea autovehiculelor noi;

c) avem îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

e) societatea noastră nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;

f) societatea noastră nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. e) și nici pentru orice altă situație similară;

g) societatea noastră are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului"/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în original și copie;

h) nu sponsorizăm activități cu efect negativ asupra mediului;

i) am depus întreaga documentație, conform prevederilor ghidului și în condițiile stipulate în acesta;

j) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.

Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.

Prin semnarea prezentei cereri de validare și aplicarea ștampilei confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
L.S.

NOTĂ:

Cererea de validare și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.

ANEXA Nr. 2 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității producătorului

Denumirea producătorului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: . . . . . . . . . .

Nr. crt. I. CONFORMITATEA DOCUMENTELOR Da Nu Comentarii
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din ghid.
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de validare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială, dacă este cazul, în original
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare
2.6. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului, emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, în copie certificată "conform cu originalul"
2.7. Actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată.
2.8. Certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.9. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.10. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.11. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.12. Documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului", în copie certificată "conform cu originalul"; prin excepție, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu Autoritatea, în original și copie certificată "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare
2.13. Certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE Da Nu Comentarii
3. Este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, și desfășoară activități economice pe teritoriul României.
4. Are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului
6. Solicitantul nu este înregistrat cu fapte de natură penală
7. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
8. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară
9. Nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.12 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare nerambursabilă.

2. Se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.

4. Pct. 1-2.7, 2.13, 3-6 și 8 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 2.8-2.12, 7 și 9 sunt evaluate de către economist.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂȚII PRODUCĂTORULUI

PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS
Juridic Economic
Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Președintele comisiei de validare,
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la ghid

CONTRACT
de finanțare nerambursabilă
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./din . . . . . . . . . .

Între părțile contractante

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,

și

Societatea Comercială . . . . . . . . . . S.A./S.R.L., cu sediul social în . . . . . . . . . ., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . ., sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . - administrator/director general, care împuternicește pe . . . . . . . . . ., în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,

a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

ARTICOLUL 1 Obiectul contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., denumit în continuare program, sub forma decontării primelor de casare și ecobonusurilor obținute de către beneficiarii programului, denumiți în continuare proprietari.

1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. . . . . . . . . . ./denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.

1.3. Cuantumul unitar al primei de casare este de . . . . . . . . . . lei.

1.4. Cuantumul unitar al ecobonusului la achiziționarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două ecobonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, este de:

a) un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziționarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;

b) un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

c) un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid.

1.5. Finanțarea se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi:

a) marca . . . . . . . . . ., cu sistem de propulsie . . . . . . . . . .;

b) marca . . . . . . . . . ., cu sistem de propulsie . . . . . . . . . .;

c) marca . . . . . . . . . ., cu sistem de propulsie . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 2 Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de . . . . . . . . . . inclusiv.

ARTICOLUL 3 Modalitatea de finanțare

3.1. Finanțarea se face în tranșe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.

3.2. Finanțarea se realizează pe măsura decontării primelor de casare și ecobonusurilor prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din ghid în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite.

3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.

3.4. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de . . . . . . . . . . a fiecărei luni.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

3.6. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat și/sau proprietarul înscris, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației PSIPAN, în baza documentelor transmise de către producător.

ARTICOLUL 4 Obligațiile părților

4.1. Producătorul se obligă:

a) să utilizeze finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;

b) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

c) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producătorul validat;

d) să plătească toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;

e) să permită reprezentanților AFM accesul la sediul său social, precum și la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;

f) să nu sponsorizeze activități cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

g) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

h) să informeze AFM în cazul în care este supus procedurii de insolvență sau faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricționate activitățile economice ori se află într-o altă situație similară legal reglementată;

i) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

j) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

k) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . . derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu;

l) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și prima de casare sau ecobonusul acordată/acordat din Fondul pentru mediu; regula se aplică întocmai și în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate și promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu;

m) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;

n) să verifice, la înscrierea proprietarilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea;

o) să justifice în scris proprietarului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera Notă de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;

p) să gestioneze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând proprietarilor participanți în cadrul programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către proprietari;

q) să ofere proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data încetării prezentului contract de finanțare, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare și, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului, în situația în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează în cadrul programului din culpa sa exclusivă;

r) să răspundă pentru implicațiile, de orice natură, generate de necomunicarea proprietarului înscris a rezultatului verificării informațiilor, a termenului stabilit pentru achiziționarea autovehiculului nou sau cedarea beneficiului primei de casare, precum și pentru implicațiile, de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare- primire a autovehiculului nou.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finanțarea în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;

b) să pună la dispoziția producătorului informațiile legate de finanțare;

c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicația PSIPAN;

d) să permită accesul producătorului la aplicația PSIPAN în vederea introducerii informațiilor, corectării sau modificării ori completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;

e) să informeze producătorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației PSIPAN și care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicație.

ARTICOLUL 5 Răspunderea contractuală

5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale producătorului:

a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva producătorului a fost demarată procedura insolvenței sau falimentului, procedura de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, a fost pus sub administrare specială, i-au fost suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, sau află într-o altă situație similară legal reglementată;

c) face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b), precum și pentru orice altă situație similară;

d) nu introduce în aplicația PSIPAN, în mod corect și în timp util, informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare;

e) nu comunică proprietarului înscris rezultatul verificării informațiilor, la data afișării acestuia de către aplicația PSIPAN sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare.

5.3. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera Notă de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou proprietarului înscris.

5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.

5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.

5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finanțării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finanțării și rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.

ARTICOLUL 6 Încetarea contractului

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;

b) la data intervenției unui act de autoritate;

c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.

ARTICOLUL 7 Forța majoră și cazul fortuit

7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.

ARTICOLUL 8 Cesiunea

Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.

ARTICOLUL 9 Litigii

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.

ARTICOLUL 10 Dispoziții finale

10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru producător: . . . . . . . . . ., în cazul în care producătorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.

Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:

a) pentru AFM: . . . . . . . . . .;

b) pentru producător: . . . . . . . . . . .

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai producătorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

10.5. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.

10.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, . . . . . . . . . ., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Direcția economică
Director,
. . . . . . . . . .
Direcția generală proiecte
Director general,
. . . . . . . . . .
Direcția implementare proiecte
Director,
. . . . . . . . . .
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . .
Referent de specialitate
. . . . . . . . . .
S.C. . . . . . . . . . . S.A./S.R.L.
. . . . . . . . . .
Prin
Reprezentant legal/Împuternicit,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4.1 la ghid

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

(Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicația PSIPAN și data.)

NOTA DE ÎNSCRIERE
a proprietarului - persoană fizică

I. ÎNSCRIERE

Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,

S.C. . . . . . . . . . . S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal1. . . . . . . . . .-, având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., denumit în continuare program, titular al contractului de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . încheiat cu AFM,

1 Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.

confirmă înscrierea, în cadrul programului,

a domnului/doamnei . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip

. . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., denumit/denumită în continuare proprietar înscris,

și a domnului/doamnei . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., denumit/denumită în continuare beneficiar/nu este cazul, în baza dosarului de participare constituit și înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . și care cuprinde următoarele documente:

a) actul de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în copie;

b) certificatul de înmatriculare nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în original și copie (după verificarea conformității se va restitui originalul);

c) cartea de identitate a vehiculului, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberată de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în original și copie (după verificarea conformității se va restitui originalul);

d) actul doveditor cu titlul . . . . . . . . . ., înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor . . . . . . . . . ., în original/nu este cazul;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . eliberat de către . . . . . . . . . ., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul/nu este cazul;

g) certificatul de moștenitor/sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis/emisă de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în copie legalizată, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): . . . . . . . . . ./nu este cazul;

h) împuternicirea notarială autentificată sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . de către Biroul Notarului Public " . . . . . . . . . ." cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., în copie, din care rezultă că persoana înscrisă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;

i) Decizia nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă . . . . . . . . . ., în copie legalizată, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . . . ani, cod numeric personal . . . . . . . . . ., reprezentat legal de către părinte/tutore . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., act de identitate tip . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;

j) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ./nu este cazul;

k) documentul doveditor, în copie, nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință/nu este cazul;

l) împuternicire notarială autentificată sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . de către Biroul Notarului Public " . . . . . . . . . ." cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care în numele, pe seama și în interesul proprietarului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculul uzat, radierea autovehiculul uzat din evidența circulației și achiziționarea autovehiculului nou/cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;

m) act de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., pe numele împuternicitului . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ./nu este cazul.

n) declarația pe propria răspundere, prin care proprietarul își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere/nu este cazul (DA/NU);

o) declarația pe propria răspundere a proprietarului înscris privind cedarea beneficiului asupra primei de casare/nu este cazul (DA/NU);

p) declarația pe propria răspundere prin care beneficiarul se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere/nu este cazul (DA/NU).

Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării2 și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: . . . . . . . . . .

2 În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicația PSIPAN, Autoritatea verifică informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat, și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.

Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data . . . . . . . . . . .

Declarația proprietarului înscris

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informațiile înscrise în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.

Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.

Data: . . . . . . . . . .
Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

Declarația beneficiarului căruia i-a fost cedat beneficiul asupra primei de casare/nu este cazul

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, declar că am luat cunoștință de informațiile înscrise în prezenta notă.

Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar că mă oblig să achiziționez autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII

La data de . . . . . . . . . ., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I lit. a)-d) și a generat rezultatul . . . . . . . . . .

Observații: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

În urma corectării datelor, la data de . . . . . . . . . ., aplicația PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I lit. a)-d) și a generat rezultatul . . . . . . . . . .

Observații: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

S. C. . . . . . . . . . . - S.R.L./S.A. confirmă prezentarea proprietarului înscris și, după caz, a beneficiarului și completarea dosarului de participare la data de . . . . . . . . . ., cu următoarele documente obligatorii:

a) certificatul de distrugere nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de către . . . . . . . . . ., în copie legalizată;

b) certificatul de radiere nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de către . . . . . . . . . ., având înscrisă mențiunea "vehicul dezmembrat", în original;

Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel:

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I, declar că informațiile înscrise în cadrul pct. III din prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.

Data: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat . . . . . . . . . . L.S. Proprietar înscris, . . . . . . . . . . Beneficiar, . . . . . . . . . .

IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

La data de . . . . . . . . . ., aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul . . . . . . . . . .

Observații: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat . . . . . . . . . . L.S. Proprietar înscris, . . . . . . . . . . Beneficiar, . . . . . . . . . .

V. BENEFICIAR

V.1. În cazul păstrării dreptului de beneficiu asupra primei de casare și calitatea de proprietar înscris

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., serie . . . . . . . . . ., număr . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în calitate de proprietar înscris, îmi exprim intenția de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

Data: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

V.2. În cazul cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare și calitatea de proprietar înscris

a) Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., de bunăvoie și potrivit opțiunii mele/conform mandatului acordat de către proprietarul înscris, cedez dreptul de beneficiu asupra primei de casare în favoarea domnului/doamnei . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . .

b) Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., îmi exprim intenția de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere și, de bunăvoie și potrivit opțiunii mele, primesc dreptul de beneficiu asupra primei de casare de la domnul/doamna . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . .

c) S.C. . . . . . . . . . . - S.R.L./S.A. confirmă înscrierea domnului/doamnei . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . .

A fost constituit dosarul de participare înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., care conține următoarele documente ale beneficiarului:

a) actul de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în copie;

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . ., în original;

c) declarația beneficiarului, prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

Data: . . . . . . . . . .

Proprietar cedent,
. . . . . . . . . .
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.

Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două/trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru proprietarul înscris, iar, după caz, unul pentru beneficiar.

ANEXA Nr. 4.2 la ghid

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

(Se completează la eliberarea Notei de înscriere cu numărul generat de aplicația PSIPAN și data.)

NOTA DE ÎNSCRIERE
a proprietarului - persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică

I. ÎNSCRIERE

S.C. . . . . . . . . . . - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal1) . . . . . . . . . ., având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., denumit în continuare program, titular al Contractului de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului a . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice sau a operatorului economic fără personalitate juridică), înregistrat/înregistrată la . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentat/reprezentată de către . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/cu reședința în România, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare proprietar, în baza dosarului de participare la program înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . și care cuprinde următoarele documente:

1) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul;

c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată "conform cu originalul";

d) certificatul de înmatriculare/înregistrare nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în copie;

e) cartea de identitate a autovehiculului, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberată de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., dacă aceasta există, în copie;

f) actul doveditor cu titlul . . . . . . . . . ., înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor . . . . . . . . . ., în copie certificată "conform cu originalul"/actul doveditor cu titlul . . . . . . . . . ., înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., eliberat de către structura proprie de specialitate . . . . . . . . . . (în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;

g) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de primă de casare: . . . . . . . . . .;

h) numărul de unități alocate: . . . . . . . . . . .

Menționăm că proprietarul a fost aprobat în ședința Comitetului de avizare din data de . . . . . . . . . ., la poziția . . . . . . . . . . .

Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării2) și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: . . . . . . . . . . .

2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicația PSIPAN, Autoritatea verifică informațiile privind proprietarul înscris și autovehiculul uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.

Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data . . . . . . . . . . .

Declarația proprietarului înscris

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informațiile înscrise în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.

Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinim pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . ., precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu ne-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.

Data: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII

La data de . . . . . . . . . ., aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. I și a generat rezultatul . . . . . . . . . . .

Observații: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

S.C. . . . . . . . . . . - S.R.L./S.A. confirmă prezentarea proprietarului înscris și completarea dosarului de participare la data de . . . . . . . . . ., cu următoarele documente obligatorii:

a) certificatul de distrugere nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de către . . . . . . . . . ., în copie certificată "conform cu originalul";

b) certificatul de radiere nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., emis de către . . . . . . . . . ., având înscrisă mențiunea "vehicul dezmembrat", în original.

Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: . . . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I declar că informațiile înscrise în prezentul punct sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.

Data: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

IV. VERIFICARE COMPLETARE DOSAR DE ÎNSCRIERE

La data de . . . . . . . . . . aplicația PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul . . . . . . . . . . .

Observații: . . . . . . . . . .

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . .
L.S.
Proprietar înscris,
. . . . . . . . . .

Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat și celălalt pentru proprietarul înscris.

ANEXA Nr. 5 la ghid

Nr. de înregistrare la AFM
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE DE DECONTARE

Denumirea completă a producătorului validat solicitant . . . . . . . . . .

Forma juridică de organizare . . . . . . . . . .

Forma de proprietate . . . . . . . . . . (publică/privată)

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./. . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .

Adresa sediului social: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . .

Reprezentat/Reprezentată legal de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., prin . . . . . . . . . .

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/cu reședința în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere).

Prezenta cerere este însoțită de:

1. Lista proprietarilor beneficiari persoane fizice, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al . . . . . . . . . ., în original, certificată "conform aplicației PSIPAN" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM

2. Lista proprietarilor beneficiari persoane juridice și operatori economici fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al . . . . . . . . . ., în original, certificată "conform aplicației PSIPAN" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM

3. Facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziționării autovehiculelor noi, în original și copie

4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată

5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială avem sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată

6. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

Îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
L.S.
Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:
Președinte
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.
Direcția economică
Director
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Direcția generală proiecte
Director general
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Direcția implementare proiecte
Director
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Serviciul implementare . . . . . . . . . .
Șef serviciu
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Referent de specialitate
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la ghid

Nr. de înregistrare la AFM
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE DE FINANȚARE

1. Date generale

Denumirea completă a proprietarului: . . . . . . . . . .

Forma juridică de organizare: . . . . . . . . . .

Forma de proprietate . . . . . . . . . . (publică/privată) . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, . . . . . . . . . ./. . ./. . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria/Banca . . . . . . . . . .

Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . .,

reprezentat/reprezentată legal de către . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., prin . . . . . . . . . .

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/cu reședința în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

2. Finanțare solicitată

2.1. Proprietarul solicitant . . . . . . . . . ., operator economic conform definiției de la art. 2 alin. (1) lit. h) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (dacă este cazul), prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal . . . . . . . . . ., solicităm acceptarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . . cu un număr de . . . . . . . . . . (în cifre și litere) . . . . . . . . . . autovehicule uzate din parcul auto propriu și pentru care solicităm o finanțare nerambursabilă în sumă de . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere), reprezentând prima de casare corespunzătoare predării spre casare a numărului de autovehicule uzate mai sus menționat. De asemenea, solicităm ecobonus în cuantum total de . . . . . . . . . . . Prima de casare și ecobonusul vor fi utilizate exclusiv în scopul înnoirii parcului auto propriu prin achiziționarea de la un producător validat/de la mai mulți producători validați a unui număr de . . . . . . . . . . (în cifre și litere) autovehicule noi, dintre care:

a) un număr de . . . . . . . . . . autovehicule noi ale căror motoare generează o cantitate de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;

b) un număr de . . . . . . . . . . autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid;

c) un număr de . . . . . . . . . . autovehicule noi electrice hibride.

2.2. Diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor noi va fi asigurată și susținută:

a) din surse proprii: DA □ NU □

b) prin credit bancar: DA □ NU □

c) prin leasing financiar: DA □ NU □

3. Date de identificare a autovehiculelor uzate

Nr. crt. Categoria de folosință, marca și modelul Numărul de înmatriculare Numărul de identificare Anul fabricației Numărul și seria certificatului de înmatriculare Numărul de inventar
1.
2.
3.
"n"

4. Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiți și desfășurăm activități economice pe teritoriul României/nu desfășurăm activități economice;

b) avem îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, și nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

c) nu ne aflăm în stare de insolvență sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu ne aflăm într-o altă situație similară legal reglementată;

d) nu facem obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. c) și nici pentru orice altă situație similară;

e) nu am fost și nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene/am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a deciziei Consiliului Concurenței/Comisiei Europene nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., decizia fiind executată și creanța integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare;

f) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) autovehiculele noi achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . . nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;

h) nu am obținut și nu suntem pe cale să obținem finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program;

i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală;

j) nu sponsorizăm activități cu efect negativ asupra mediului;

k) ne angajăm să asigurăm și să susținem diferența de preț prin modalitatea prevăzută la pct. 2 "Finanțare solicitată";

l) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;

m) suntem de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră;

n) am depus întreaga documentație, conform prevederilor ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național și în condițiile stipulate prin acesta;

o) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse, inclusiv în documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.

Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . . cu titlu de primă de casare.

Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.

Numele, prenumele
și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .
LS.
. . . . . . . . . .

NOTĂ :

Cererea de finanțare, anexele, precum și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de acceptare.

ANEXA Nr. 7 la ghid

DECLARAȚIE
privind ajutoarele de minimis

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința la adresa . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., operator economic conform definiției de la art. 2 alin. (1) lit. h) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./. . ./. . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis/finanțări nerambursabile/subvenții în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . .) de la Administrația Fondului pentru Mediu și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat: NU |_| DA |_| după cum urmează:

I.1. anul . . . . . . . . . .,

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

I.2. anul . . . . . . . . . .,

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

I.3. anul . . . . . . . . . .

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere)

data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

sub una ori mai multe dintre următoarele modalități:

a) subvenție □;

b) subvenție pentru export □;

c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei . . . . . . . . . ., perioada în care a fost înregistrată . . . . . . . . . .;

d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) . . . . . . . . . .;

e) exceptări de la plata taxelor și impozitelor (Se precizează fiecare taxă și/sau impozit și perioada de exceptare.) . . . . . . . . . .;

f) reduceri de la plata taxelor și impozitelor (Se precizează fiecare taxă și/sau impozit, se precizează în ce constă reducerea, precum și perioada pentru care a fost acordată și/sau se acordă reducerea.) . . . . . . . . . .;

g) amânări de la plata taxelor și a impozitelor (Se precizează fiecare taxă și/sau impozit, precum și durata și perioada de acordare a amânării de la plata taxelor și a impozitelor.) . . . . . . . . . .;

h) obținerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:

1. acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat - diferența dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeași perioadă și dobânda anuală cu care a fost obținut împrumutul.) . . . . . . . . . .;

2. participări cu capital la investiții în condiții preferențiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renunțat prin efectuarea investiției respective.) . . . . . . . . . .;

i) garanții acordate de către stat sau de către alte autorități publice; se cuantifică avantajele obținute pe această cale . . . . . . . . . .;

j) reduceri de preț la bunurile și/sau la serviciile achiziționate (Se precizează suma care constituie ajutor de stat: diferența dintre valoarea la prețul de piață și valoarea acestora la prețurile la care au fost achiziționate.) . . . . . . . . . .;

k) venituri obținute din achiziționarea sub prețul pieței a unor terenuri aparținând domeniului privat al statului (Precizați suma care constituie ajutor de stat: diferența dintre prețul pieței și prețul efectiv la care s-a realizat tranzacția.) . . . . . . . . . .;

l) alte modalități prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.) . . . . . . . . . . .

II. Subsemnatul, reprezentant legal al . . . . . . . . . ., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală și nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic- profesionale.

III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică. Suntem legal constituiți și desfășurăm activități economice pe teritoriul României.

IV. Avem îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, și nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară.

V. Nu am fost și nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenței/Comisiei Europene nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., decizia fiind executată și creanța integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare.

VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

VII. Nu ne aflăm în stare de insolvență sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricționate activitățile economice, nu ne aflăm într-o altă situație similară legal reglementată.

VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la pct. VII și nici pentru orice altă situație similară.

IX. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.

Data . . . . . . . . . .
Reprezentant legal
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila

OBSERVAȚIE:

Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finanțare se va echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data înregistrării la Administrația Fondului pentru Mediu a cererii de finanțare).

ANEXA Nr. 8.1 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate administrativ-teritorială

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată.
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.2 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate sau instituție de învățământ de stat ori privată

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original (aplicabil unităților sau instituțiilor de învățământ private)
7. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original (aplicabil unităților sau instituțiilor de învățământ private)
8. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original (aplicabil unităților sau instituțiilor de învățământ private)
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.3 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului instituție publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.4 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație neguvernamentală

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original.
7. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original.
8. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original.
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declarației prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declarației prevăzută în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declarației prevăzută în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.5 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate aparținând unui cult religios recunoscut în România

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.6 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/unitate medico-sanitară

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original
7. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN principal și/sau autorizat), conform anexei nr. 12 la ghid, în original
8. Copiile situațiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciții financiare, în copie certificată "conform cu originalul", vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ștampila conținând numărul și data înregistrării)
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Conform criteriilor de analiză din anexa nr. 11 la ghid, nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.7 la ghid

GRILA
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității proprietarului operator economic fără personalitate juridică, precum și societate profesională cu răspundere limitată

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată (aplicabil solicitantului operator economic fără personalitate juridică)
6. Declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original
7. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN principal și/sau autorizat), conform anexei nr. 12 la ghid, în original
8. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu (aplicabil solicitantului operator economic fără personalitate juridică), conform prevederilor legale în vigoare.
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declarației din cererea de finanțare nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.8 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . . lei

Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
6. Declarația privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligația notificării, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original.
7. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se va menționa inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original.
8. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situația economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original.
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declarației prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declarației prevăzută în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declarației prevăzută în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situațiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral și însușită de evaluator.
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.1 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate administrativ-teritorială

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat)
2.6. Hotărârea consiliului local, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată pentru conformitate de către secretarul unității; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.2 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate sau instituție de învățământ de stat ori privată

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ, în copie certificată "conform cu originalul"
2.9. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou.
2.10. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.3 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului instituție publică, inclusiv institutul de cercetare dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat).
2.6. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul".
2.7. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat, precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou.
2.8. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau referitoare la denumirea proprietarului, acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.4 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație neguvernamentală

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.9. Certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor eliberat de către instanța competentă, în copie certificată "conform cu originalul" de către emitent, care atestă că organizația nu a fost radiată din Registrul asociațiilor și fundațiilor și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare
2.10. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate
2.11. Actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz)
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.5 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate aparținând unui cult religios recunoscut în România

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată "conform cu originalul"
2.9. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare și cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou
2.10. Hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) și actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul".
2.11. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu se află în stare de desființare, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.6 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/operator economic fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în copie certificată "conform cu originalul"
2.9. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare
2.10. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
2.11. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.
7. Reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.7 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului societate profesională cu răspundere limitată

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid)
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul".
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul".
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul".
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat).
2.8. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
2.9. Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul".
2.10. Certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul"
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.8 la ghid

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul"
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul"
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu originalul"
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. În situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
2.9. Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul"
2.10. Adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original
2.11. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind participarea la program, în original; declarația trebuie să cuprindă acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat și achiziționarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

NOTE:

1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanțare, cu excepția documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat.

2. În cadrul rubricii "Evaluator" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu", îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 10 la ghid

DECLARAȚIE
privind situația economico-financiară a proprietarului - operator economic fără personalitate juridică, organizație neguvernamentală, institut de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic, precum și unitate medico-sanitară, unitate sau instituție de învățământ privată, societate profesională cu răspundere limitată, organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința la adresa . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., înregistrat/înregistrată în registrul comerțului/registrul asociațiilor și fundațiilor cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cu sediul/sediul social/sediul profesional în . . . . . . . . . ., cunoscând dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Nu mă aflu/Nu ne aflăm în dificultate economico-financiară, în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

2. În cazul în care se dovedește faptul că mă aflam/ne aflam în dificultate economico-financiară la data prezentei declarații, în sensul prevederilor menționate la punctul anterior, pe lângă sancțiunile aplicabile falsului în declarații, mă angajez să restitui imediat și integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.

Dau și susțin prezenta declarație, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administrația Fondului pentru Mediu pentru acceptarea mea/noastră în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Reprezentant legal
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11 la ghid

CRITERII DE ANALIZĂ
pentru stabilirea dificultății economico-financiare, în cazul proprietarului operator economic cu personalitate juridică ce își desfășoară activitatea în regim economic, la care se constată pierderi în ultimele două exerciții financiare

(Oricare dintre aceste criterii este eliminatoriu.)

Proprietarul nu este eligibil, dacă*):

*) Se iau în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză.

1. se constată pierderea a mai mult de 50% din capitalul social în ultimii 3 ani, iar mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, cap. J pct. 1 alin. 2 "Capital subscris vărsat", luându-se în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză;

2. nu se constată scăderea pierderilor cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, din "Contul de profit și pierdere", pct. 20 "Rezultatul net al exercițiului financiar", luându-se în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză;

3. se constată scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, din "Contul de profit și pierdere", pct. 1 "Cifra de afaceri netă", luându-se în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză;

4. se constată dispariția activului net (activ net < /= 0) sau scăderea acestuia cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, astfel:

activ net = "Active imobilizate - total" + "Active circulante - total" + "Cheltuieli în avans" - "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an" - "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an".

Grila de evaluare a criteriilor eliminatorii

Nr. criteriului Formula de calcul și rezultatul (%)
1.
2.
3.
4.
5.

ANEXA Nr. 12 la ghid

DECLARAȚIE
privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința la adresa . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național va fi utilizat pentru activitatea . . . . . . . . . ., cod CAEN: . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Reprezentant legal
Semnătura și ștampila,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...