Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 4/1972 privind gospodărirea pădurilor aflate în administrarea directă a comunelor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 1972 până la 15 octombrie 1986, fiind abrogat prin Decret 328/1986.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri nr. 2315/1954 s-a prevăzut transmiterea în administrarea directă a comunelor a unor păduri în suprafață de circa 550.000 ha, formate din suprafețe până la 20 ha foste proprietăți particulare, sau trupuri de păduri de maximum 50 ha depărtate de masivele forestiere.

Prin aceeași hotărâre s-a stabilit ca materialul lemnos rezultat din exploatarea acestor păduri să fie folosit pentru nevoile gospodărești ale țăranilor muncitori, precum și pentru unele nevoi obștești ale comunelor.

Din analiza modului de gospodărire a acestor păduri în perioada 1955-1971 s-au constatat următoarele:

Suprafața de 500.500 ha păduri transmise efectiv în administrarea directă a comunelor s-a redus cu 54.326 ha cărora, în cea mai mare parte li s-a dat destinație agricolă, rămânând la 31 decembrie 1971 numai 446.174 ha.

Din întreaga suprafață de păduri comunale 44% sunt de productivitate inferioară, necesitând să fie refăcute. Lucrările de împăduriri s-au executat pe o suprafață de numai 28.000 ha, față de 40.000 ha cât erau prevăzute, multe dintre acestea fiind de slabă calitate.

Pagubele produse prin tăieri ilegale de arbori din aceste păduri s-au menținut an de an la un nivel ridicat.

În scopul asigurării unui nivel corespunzător de gospodărire a acestor păduri, al reglementării modului de valorificare a materialului lemnos ce se exploatează anual și al stabilirii atribuțiilor și răspunderilor ce revin organelor locale ale puterii și ale administrației de stat, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, precum și unităților silvice din subordinea sa, s-a adoptat alăturata Lege, prin care se stabilesc în principal următoarele:

Pădurile aflate în administrarea directă a comunelor constituie proprietate de stat, bun al întregului popor. Ele fac parte din fondul forestier al Republicii Socialiste România și sunt supuse regimului silvic.

Comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor care au în administrare directă păduri răspund pentru buna lor gospodărire potrivit prevederilor codului silvic, ale actelor normative emise în baza acestuia, ale legii adoptate, precum și pentru executarea tuturor lucrărilor prevăzute în amenajamentele silvice. Ele sunt sprijinite în această activitate de comitetele de gospodărire a pădurilor comunale, formate din câte 5-7 membri aleși dintre cei mai buni gospodari, pe termen de 5 ani, de adunarea delegaților pe comună.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene îndrumă și controlează aplicarea riguroasă de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale a dispozițiilor legii adoptate, ale Codului silvic și ale actelor normative privind gospodărirea și paza pădurilor și raționalizarea consumului de material lemnos.

Inspectoratele silvice controlează respectarea prevederilor legii adoptate, ale Codului silvic și ale actelor normative privind gospodărirea pădurilor, acordă prin ocoalele silvice asistență tehnică de specialitate pentru executarea de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale a lucrărilor de pepiniere proprii, împăduriri, refacere, protecție și îngrijire a arboretelor și execută pe bază de contracte lucrările de punere în valoare a masei lemnoase de exploatat. De asemenea, ele livrează, contra plată, material săditor necesar lucrărilor de împăduriri.

Institutul de cercetări, studii și proiectări silvice întocmește, pe bază de contracte, proiecte de amenajamente silvice și efectuează cercetări cu privire la ridicarea producției și productivității acestor păduri.

Repartizarea materialelor lemnoase ce se exploatează anual din aceste păduri (circa 1.100.000 mc) se face de comitetul executiv al consiliului popular comunal, într-o cotă de până la 30% pentru nevoile obștești ale comunei și pentru acoperirea cantităților prevăzute în planul de stat pentru cooperativele agricole de producție, iar 70% pentru nevoile gospodărești ale locuitorilor din comune, fiind interzisă declasarea materialelor lemnoase și comercializarea lor de către beneficiari.

Materialele lemnoase se atribuie tuturor beneficiarilor cu plată, la prețurile stabilite de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cu avizul Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală și Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Sumele realizate din valorificarea materialelor lemnoase și produselor accesorii constituie fondul silvic comunal, care se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de gospodărire și pază a pădurilor.

S-a prevăzut, de asemenea, dreptul comitetului executiv al consiliului popular comunal de a aproba ca o cotă de până la 7% din cantitatea de material lemnos destinată satisfacerii nevoilor gospodărești ale locuitorilor să se acorde gratuit unor persoane cu greutăți materiale deosebite, care fac parte din categoriile: bătrâni, orfani, văduve, invalizi.

Cantitățile de material lemnos ce depășesc nevoile unor comune vor putea fi repartizate de comitetul executiv al consiliului popular județean, de consultarea inspectoratului silvic, spre a fi vândute pentru satisfacerea nevoilor obștești ale comunelor și a trebuințelor gospodărești ale locuitorilor din comunele aceluiași județ sau din alte județe, care nu au asemenea păduri, sau care au păduri ce nu pot fi exploatate.

Paza pădurilor se asigură de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, prin pădurari comunali, angajați de aceste organe, cu avizul ocolului silvic și al organelor locale de miliție. Pădurarii comunali au dreptul la uniformă în aceleași condiții care sunt prevăzute în actele normative pentru pădurarii de la ocoalele silvice.

Dispozițiile legale privind stabilirea și sancționarea infracțiunilor și contravențiilor silvice se aplică și în cazurile referitoare la pădurile și terenurile din fondul forestier aflat în administrarea directă a comunelor.

În temeiul art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România semnăm și dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Legea nr. 4 din 20 aprilie 1972 privind gospodărirea pădurilor aflate în administrarea directă a comunelor.

Președintele Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu

București, 24 aprilie 1972.

Gospodărirea rațională a fondului forestier constituie o preocupare permanentă a Partidului Comunist Român și a statului nostru.

Pădurile aflate în administrarea directă a comunelor, ce fac parte integrantă din fondul forestier al țării, trebuie să se încadreze în sistemul unitar de gospodărire silvică fundamentat pe principii și reguli tehnice moderne, sub controlul organelor silvice ale statului. De asemenea, este necesar să se asigure armonizarea intereselor locale legate de satisfacerea unor necesități de materiale lemnoase cu interesele generale ale statului privind folosirea completă și superioară a tuturor resurselor existente.

În scopul asigurării unui nivel corespunzător de gospodărire a acestor păduri, al reglementării modului de valorificare a materialului lemnos ce se exploatează anual și al stabilirii atribuțiilor și răspunderilor ce revin organelor locale ale puterii și ale administrației de stat, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, precum și unităților silvice din subordinea sa,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Pădurile și terenurile afectate împăduririi sau care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare, forestiere, determinate ca atare prin amenajamente silvice, aflate în administrarea directă a comunelor denumite în prezenta lege păduri comunale - constituie proprietate de stat, bun al întregului popor. Ele fac parte din fondul forestier al Republicii Socialiste România fiind supuse regimului silvic.

Art. 2. -

Transmiterea unor păduri și terenuri ce constituie fond forestier, din administrarea directă a unităților socialiste de stat sau din folosința unor organizații cooperatiste ori altor organizații obștești, în administrarea directă a comunelor sau retransmiterea de la acestea se face prin hotărâre a Consiliului de Miniștri.

Transmiterea bunurilor prevăzute în art. 1 al prezentei legi, de la o comună la altă comună, se face prin decizia comitetului executiv al consiliului popular județean pe teritoriul căruia sunt situate bunurile, dată cu avizul conform al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.

Art. 3. -

Scoaterea din fondul forestier aflat în administrarea directă a comunelor a unor terenuri, pentru nevoile agriculturii sau pentru executarea unor lucrări necesare altor ramuri ale economiei naționale, precum și defrișarea de păduri în acest scop, se fac prin hotărâre a Consiliului de Miniștri, beneficiarii lucrărilor de investiții sau producție fiind obligați să includă în valoarea acestor lucrări sumele stabilite potrivit tarifelor legale pentru terenurile ce se scot din fondul forestier și pentru defrișarea de păduri.

Art. 4. -

Comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor care au în administrare directa păduri răspund pentru buna lor gospodărire potrivit prevederilor Codului silvic, ale prezentei legi și ale actelor normative emise în baza acestora. În acest scop, vor asigura executarea tuturor lucrărilor prevăzute în amenajamentele silvice, precum și paza pădurilor, vor lua măsuri pentru exploatarea masei lemnoase, valorificarea acesteia și folosirea sumelor ce constituie fondul silvic comunal pentru acoperirea cheltuielilor de gospodărire și pază a acestor păduri.

Art. 5. -

Gospodărirea pădurilor aflate în administrarea directă a comunelor se face potrivit prevederilor din amenajamentele silvice aprobate prin ordinul ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții.

Punerea în aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice privind lucrările de pepiniere proprii, împăduriri, refacere și protecție a pădurilor, precum și de îngrijirea și exploatarea arboretelor, se face de comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor care au în administrare directă pădurile.

CAPITOLUL II Executarea lucrărilor de gospodărire a pădurilor
comunale și paza acestor păduri

Art. 6. -

Lucrările de pepiniere proprii, împăduriri, refacere și protecție a pădurilor comunale, precum și cele de îngrijire a arboretelor, prevăzute în amenajamentele silvice ale acestor păduri, se vor efectua pe bază de planuri anuale. Aceste planuri se elaborează de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, cu asistența tehnică a ocoalelor silvice, se avizează de comitetele executive ale consiliilor populare județene și se aprobă de consiliile populare comunale.

Art. 7. -

Lucrările de pepiniere proprii, împăduriri, refacere, protecție și îngrijire a arboretelor se execută de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, cu asistența tehnică de specialitate acordată de unitățile inspectoratului silvic; cantitățile de semințe și material săditor ce nu pot fi acoperite din pădurile și pepinierele comunale, precum și lucrările de punere în valoare a masei lemnoase de exploatat se asigură de unitățile inspectoratului silvic pe bază de comenzi sau contracte încheiate în timp util de comitetele executive ale consiliilor populare comunale cu unitățile silvice, plata acestora efectuîndu-se din fondul silvic comunal, conform prețurilor, normelor și tarifelor în vigoare, aplicate pentru astfel de lucrări în pădurile administrate de unitățile silvice de stat. Sumele încasate de inspectoratele silvice pentru executarea acestor lucrări se vor înregistra ca realizări la producția silvică.

Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, cu sprijinul comitetelor de gospodărire a pădurilor comunale, vor antrena tineretul și țărănimea la executarea prin muncă patriotică a lucrărilor de împăduriri și refacere a pădurilor.

Art. 8. -

Paza pădurilor comunale se asigură de comitetele executive ale consiliilor populare comunale prin pădurari comunali.

Personalul selecționat de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale pentru funcția de pădurar va fi pregătit în rețeaua de școlarizare a Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cheltuielile suportîndu-se din fondul silvic comunal.

Angajarea pădurarilor comunali se face cu avizul ocolului silvic și al organelor locale de miliție.

Salariile pădurarilor comunali și tehnicienilor silvici se stabilesc prin asimilare cu acelea prevăzute pentru aceste categorii de personal de la ocoalele silvice. Salariile și celelalte drepturi ale acestui personal se suportă din fondul silvic comunal, în afara fondului de salarii planificat.

Dispozițiile legale privitoare la drepturile și obligațiile pădurarilor de la ocoalele silvice în legătură cu uniforma se aplică în mod corespunzător și pădurarilor comunali; cota legală din costul acestor uniforme se va acoperi din fondul silvic comunal.

Personalul silvic angajat de comitetele executive ale consiliilor populare comunale are îndatoririle prevăzute în regulamentul de pază și protecție a pădurilor, emis de ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, în temeiul Codului silvic.

CAPITOLUL III Valorificarea, exploatarea și transportul materialelor lemnoase

Art. 9. -

Materialele lemnoase ce se recoltează din pădurile comunale sunt destinate satisfacerii trebuințelor gospodărești proprii ale țărănimii și nevoilor obștești ale comunelor, fiind interzisă comercializarea lor de către beneficiari.

Cantitățile de material lemnos ce se vor exploata în fiecare an din pădurile comunale se determină de inspectoratele silvice, pe baza prevederilor amenajamentelor silvice.

În cazul în care lucrările de împăduriri și refacere a acestor păduri nu se realizează la nivelul planificat anual, cantitatea de masă lemnoasă prevăzută în amenajamente a se atribui spre exploatare în anul următor va fi diminuată cu procentul de nerealizare a planului lucrărilor de împăduriri și refacere.

Art. 10. -

Materialele lemnoase și produsele accesorii ce se vor recolta din pădurile comunale se vor vinde de acestea la prețurile stabilite de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cu avizul Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală și Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Art. 11. -

Din cantitatea de material lemnos stabilită a se exploata anual, comitetul executiv al consiliului popular comunal aprobă ca o cotă de până la 30% să se rețină sau să se atribuie, contra plată, pentru satisfacerea unor nevoi obștești ale comunei și pentru acoperirea cantităților prevăzute în planul de stat pentru nevoile proprii ale cooperativelor agricole de producție. Contravaloarea cotei de material lemnos reținută pentru nevoile obștești ale comunei se va vira în fondul silvic comunal. Cantitățile ce se vând locuitorilor din comună pentru nevoile gospodărești proprii se aprobă de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, pe baza propunerilor nominale - pe familii făcute de comitetul de gospodărire a pădurilor comunale.

Comitetul executiv al consiliului popular comunal, la propunerea nominală făcută de comitetul de gospodărire a pădurilor comunale, poate aproba ca o cotă de până la 7% din cantitatea de material lemnos destinată satisfacerii nevoilor gospodărești proprii ale locuitorilor din comună, să se acorde gratuit unor persoane cu greutăți materiale deosebite, ce fac parte din categoriile: bătrâni, orfani, văduve, invalizi.

Cantitățile de material lemnos ce depășesc nevoile unor comune vor putea fi repartizate de comitetul executiv al consiliului popular județean, cu consultarea inspectoratului silvic, spre a fi vândute pentru satisfacerea nevoilor obștești ale comunelor și a trebuințelor gospodărești proprii ale locuitori din comunele aceluiași județe sau din alte județe, care nu au asemenea păduri sau care au păduri ce nu pot fi exploatate, la cererea acestora.

Art. 12. -

Exploatarea parchetelor anuale se asigură de comitetul executiv al consiliului popular al comunei în a cărei administrare directă se află pădurea, cu sprijinul comitetului de gospodărire a pădurilor comunale.

Tăierea și fasonarea materialului lemnos se execută fie cu forță de muncă plătită din fondul silvic comunal, fie de beneficiarii materialului lemnos, urmărindu-se de comitetele executive ale consiliilor populare comunale și ocoalele silvice, în toate cazurile, utilizarea rațională a materialului lemnos printr-o sortare corespunzătoare pentru a se realiza cantitativ și calitativ prevederile actului de punere în valoare.

Declasarea materialului lemnos este interzisă. Ocoalele silvice vor identifica tot materialul lemnos apt pentru furnir, derulaj, buștenii apți pentru articole de sport și tehnice; acest material va fi schimbat de comitetele executive ale consiliilor populare comunale cu unitățile din subordinea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cu lemn de foc sau construcții rurale, în cantități echivalente valoric. În aceleași condiții va fi schimbat și materialul lemnos apt pentru prelucrări industriale care depășește nevoile comunelor în a căror administrare directă se află pădurile.

Art. 13. -

Materialele lemnoase recoltate din pădurile comunale vor putea fi transportate de la locul de tăiere sau depozitare numai însoțite de acte tip de proveniență, eliberate potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 14. -

Sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase și produselor accesorii, recoltate anual din pădurile comunale, nu se includ în bugetele locale, și vor constitui fondul silvic comunal.

Fondul silvic comunal se administrează pe baza planurilor anuale de venituri și cheltuieli aprobate de consiliile populare comunale cu avizul comitetelor executive ale consiliilor populare județene și va fi folosit numai pentru acoperirea cheltuielilor de amenajare, pepiniere proprii, împăduriri, refacere, protecție, îngrijire, punerea în valoare și exploatare a pădurilor, pentru pază și plata salariilor și a celorlalte drepturi ale pădurarilor comunali și tehnicienilor silvici, precum și pentru plata cheltuielilor de cercetări efectuate de unitățile silvice de stat. Sumele disponibile la unele comune din fondul silvic comunal vor fi redistribuite, pentru aceeași destinație, la alte comune din cadrul județului, de către comitetul executiv al consiliului popular județean, la propunerea inspectoratului silvic, iar cele disponibile la unele județe vor fi redistribuite pentru aceeași destinație, la alte județe, de către Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, la propunerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, cu consultarea prealabilă a comitetului executiv al consiliului popular județean la care se află sumele disponibile.

CAPITOLUL IV Comitetele de gospodărire a pădurilor comunale

Art. 15. -

În activitatea de gospodărire a pădurilor, comitetele executive ale consiliilor populare comunale sunt sprijinite de comitetele de gospodărire a pădurilor comunale.

Comitetele de gospodărire a pădurilor comunale au sarcina să analizeze și să facă propuneri cu privire la împăduriri, refacerea pădurilor, îngrijirea, paza, protecția și exploatarea lor rațională și pentru valorificarea masei lemnoase, să sprijine aplicarea măsurilor stabilite în acest scop de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, precum și antrenarea tineretului și țărănimii pentru executarea prin muncă patriotică a lucrărilor de împăduriri și refacere a pădurilor.

Art. 16. -

Comitetul de gospodărire a pădurilor comunale se organizează pe lângă comitetul executiv al consiliului popular al fiecărei comune care are în administrare directă păduri. Acest comitet își desfășoară activitatea sub îndrumarea comitetului executiv al consiliului popular comunal și este format din 5-7 membri aleși dintre cei mai buni gospodari fără antecedente penale și dintre angajații ocoalelor silvice, pe termen de 5 ani, de adunarea delegaților pe comună, împuterniciți de adunarea locuitorilor pe circumscripții electorale.

Adunarea locuitorilor pe circumscripția electorală se convoacă de comitetul executiv al consiliului popular comunal, lucrează valabil în prezența a cel puțin două treimi din numărul locuitorilor care au împlinit vârsta de 18 ani și hotărăște prin vot deschis cu majoritatea voturilor locuitorilor din circumscripția electorală.

În fiecare circumscripție electorală, adunarea locuitorilor împuternicește 3-5 delegați pentru a participa la adunarea delegaților pe comună.

Adunarea delegaților lucrează valabil în prezența a cel puțin două treimi din numărul delegaților împuterniciți de locuitorii circumscripțiilor electorale și hotărăște prin vot deschis, cu majoritatea celor prezenți.

Art. 17. -

Activitatea membrilor comitetului de gospodărire a pădurilor comunale se desfășoară voluntar, fiind de interes obștesc.

CAPITOLUL V Atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor comunale

Art. 18. -

Comitetul executiv al consiliului popular al comunei care are în administrare directă păduri are următoarele atribuții și răspunderi pentru buna gospodărire a acestora:

a) ține la zi evidența pădurilor și terenurilor ce constituie fond forestier din administrarea directă a comunei, potrivit recomandărilor date de ocolul silvic;

b) încheie cu institutul de specialitate din subordinea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții contracte pentru întocmirea proiectelor de amenajamente silvice, se îngrijește de plata lor din fondul silvic comunal; ia măsuri pentru înaintarea proiectelor de amenajamente la comitetul executiv al consiliului popular județean, spre a fi supuse spre aprobare ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții;

c) întocmește, cu asistența tehnică a ocolului silvic pe baza amenajamentelor silvice aprobate, proiectele planurilor anuale ale lucrărilor de pepiniere proprii împăduriri, refacere și protecție a pădurilor și ale celor de îngrijire a arboretelor și, după obținerea avizului comitetului executiv al consiliului popular județean, de supune spre aprobare consiliului popular comunal;

d) elaborează planul anual de venituri și cheltuieli pentru pădurile aflate în administrarea directă a comunei și-l înaintează spre avizare comitetului executiv al consiliului popular județean;

e) stabilește, anual, cu inspectoratul silvic, nevoile de asistență tehnică de specialitate pentru executarea lucrărilor de pepiniere proprii, împăduriri, refacere și protecție a pădurilor și de îngrijire a arboretelor; încheie contracte pentru executarea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase de exploatat stabilită de inspectoratul silvic; ia măsuri pentru recepția lucrărilor executate și se îngrijește de plata lor din fondul silvic comunal; antrenează tineretul și țărănimea la executarea prin muncă patriotică a lucrărilor de împăduriri și refacere a pădurilor;

f) colaborează cu organele silvice la amplasarea parchetelor anuale și preia de la ocolul silvic actele de punere în valoare aprobate cuprinzând estimarea cantitativă, calitativă și valorică a masei lemnoase stabilite de inspectoratul silvic a se exploata anual;

g) ia măsuri ca exploatarea arborilor marcați de organele silvice să se facă organizat, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale privind termenele, modalitățile și epocile de tăiere, scoatere și transport ale materialului lemnos din păduri și ca sortarea materialului lemnos rezultat să se facă corespunzător pentru a se realiza cantitățile și calitățile prevăzute în actele de punere în valoare;

h) ia măsuri pentru livrarea către cooperativele agricole de producție a cantităților prevăzute în planul de stat; determină anual nevoile obștești ale comunei de material lemnos în cadrul prevederilor actelor normative ce reglementează raționalizarea consumului de material lemnos și în limita cotei prevăzute de art. 11 din prezenta lege; aprobă cantitatea ce se atribuie, contra plată, în acest scop;

i) aprobă - pe familii - cantitățile de material lemnos ce se vând locuitorilor din comună pentru nevoile lor gospodărești, precum și lista nominală a persoanelor cu greutăți materiale deosebite ce fac parte din categoriile: bătrâni, orfani, văduve, invalizi și cantitățile de material lemnos ce li se acordă gratuit acestora pentru nevoile lor gospodărești, în limita cotelor prevăzute de art. 11 din prezenta lege, pe baza propunerilor făcute de comitetul de gospodărire a pădurilor comunale;

j) organizează recoltarea și valorificarea, conform reglementărilor în vigoare, ale produselor accesorii ale pădurii (coajă, colțani, gale, fân, liber de tei, fructe și alte asemenea);

k) stabilește necesarul de pădurari comunali și tehnicieni silvici în cadrul normativului stabilit de Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală împreună cu Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, asigură selecționarea de personal ce urmează a fi școlarizat pentru funcția de pădurar, angajează personalul respectiv în aceste posturi;

l) ia măsuri ca paza pădurilor să se facă potrivit prevederilor actelor normative precum și potrivit instrucțiunilor date de unitățile silvice de stat și de organele de miliție;

m) urmărește ca gestionarea materialelor lemnoase și a produselor accesorii ale pădurii să se facă potrivit dispozițiilor legale privind gestionarea bunurilor materiale ale unităților socialiste de stat; ia măsuri pentru repararea pagubelor ce s-au adus pădurilor aflate în administrarea directă a comunei;

n) analizează periodic modul cum se gospodăresc pădurile pe care de are în administrare directă și stabilește măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;

o) convoacă în fiecare an, în prima jumătate a lunii ianuarie, adunarea delegaților pe comună, împuterniciți potrivit prevederilor art. 16 din prezenta lege, pentru a dezbate și a lua hotărâri privind darea de seamă a comitetului de gospodărire a pădurilor comunale asupra activității desfășurate în cursul anului expirat și măsurile propuse a se lua în anul în curs;

p) întocmește și înaintează, anual, comitetului executiv al consiliului popular județean, darea de seamă asupra modului de gospodărire a pădurilor comunale în cursul anului expirat.

Art. 19. -

Comitetul de gospodărire a pădurilor comunale are următoarele atribuții:

a) urmărește modul cum sunt aduse la îndeplinire dispozițiile legale care interesează buna gospodărire a pădurilor comunale și informează periodic comitetul executiv al consiliului popular comunal asupra activității sale;

b) sprijină aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de comitetul executiv al consiliului popular comunal privind gospodărirea pădurilor;

c) participă, prin membrii săi, împreună cu delegații comitetului executiv al consiliului popular comunal, la lucrările de amplasare a parchetelor de către ocoalele silvice, la recepția lucrărilor silvice executate și la controlul exploatării masei lemnoase, sortării și inventarierii materialelor lemnoase;

d) controlează, prin membrii săi, îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către, personalul de pază a pădurilor, respectarea dispozițiilor legale și a aprobărilor comitetului executiv al consiliului popular comunal privind vânzarea sau acordarea gratuită a materialelor lemnoase, întocmirea corectă a actelor de vânzare, precum și legalitatea prețurilor aplicate;

e) sprijină comitetul executiv al consiliului popular comunal la antrenarea tineretului și țărănimii pentru executarea prin muncă patriotică a lucrărilor de împăduriri și refacere a pădurilor;

f) întocmește și prezintă anual, în fața adunării delegaților pe comună prevăzută la art. 18 litera o, dări de seamă asupra activității depuse.

Art. 20. -

Comitetul executiv al consiliului popular județean are următoarele atribuții:

a) înaintează spre aprobare ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții proiectele de amenajamente silvice;

b) avizează, cu consultarea inspectoratelor silvice, planurile anuale ale lucrărilor de pepiniere proprii, împăduriri, refacere și protecție a pădurilor, de îngrijire a arboretelor și urmărește aducerea lor la îndeplinire;

c) avizează planurile anuale de venituri și cheltuieli pentru pădurile ce se află în administrarea directă a comunelor din județ și urmărește aducerea lor la îndeplinire; analizează dările de seamă anuale privind gospodărirea pădurilor, primite de la comitetele executive ale consiliilor populare comunale;

d) repartizează comitetelor executive ale consiliilor populare comunale materialele lemnoase ce urmează a se livra cooperativelor agricole de producție;

e) îndrumă și controlează aplicarea riguroasă de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale a dispozițiilor prezentei legi, ale Codului silvic și ale actelor normative privind gospodărirea, paza pădurilor și raționalizarea consumului de material lemnos; efectuează, prin personalul său de specialitate, controlul financiar și gestionar privind pădurile comunale.

Art. 21. -

Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții are următoarele atribuții:

a) urmărește ca gospodărirea pădurilor comunale să se facă pe bază de amenajamente silvice întocmite corespunzător principiilor privind continuitatea producției forestiere și sporirea potențialului acestor păduri; aprobă amenajamentele silvice respective și controlează aplicarea prevederilor lor;

b) stabilește norme privind amplasarea, punerea în valoare a masei lemnoase prevăzute în planul de stat, epocile și modalitățile de tăiere, scoatere și transport al materialului lemnos din păduri, combaterea dăunătorilor vegetației forestiere și paza pădurilor împotriva incendiilor; controlează aplicarea acestor norme;

c) avizează propunerile ce se fac potrivit prevederilor legale pentru scoateri și transmiteri de terenuri din pădurile comunale, precum și pentru defrișarea unor păduri, pentru nevoile de investiții sau producție ale altor ramuri ale economiei naționale;

d) controlează aplicarea măsurilor privind asigurarea de material săditor din specii valoroase și repede crescătoare, corespunzătoare condițiilor specifice ale pădurilor, pentru lucrările de împăduriri planificate a se executa în pădurile comunale;

e) asigură pregătirea în rețeaua proprie de școlarizare a personalului selecționat, potrivit legii, pentru funcția de pădurar.

Art. 22. -

Institutul de cercetări, studii și proiectări silvice are următoarele atribuții:

a) efectuează, pe bază de contracte, cercetări științifice cu privire la dezvoltarea, ridicarea producției și productivității pădurilor comunale, plantarea terenurilor despădurite, refacerea arboretelor de productivitate inferioară și îmbunătățirea compoziției arboretelor cu specii repede crescătoare și de valoare economică ridicată;

b) întocmește, pe bază de contracte, proiectele de amenajamente silvice ale acestor păduri.

Art. 23. -

Inspectoratul silvic are următoarele atribuții:

a) controlează respectarea cu rigurozitate a prevederilor prezentei legi, ale Codului silvic și ale actelor normative privind gospodărirea pădurilor;

b) analizează proiectele planurilor anuale ale lucrărilor de pepiniere proprii, împăduriri, refacere și protecție a pădurilor și de îngrijire a arboretelor; încheie prin unitățile sale, cu comitetele executive ale consiliilor populare comunale, contracte pentru executarea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase de exploatat și ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor prevăzute în contracte;

c) stabilește cota de masă lemnoasă ce se poate exploata anual în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice aprobate;

d) acordă asistența tehnică de specialitate necesară bunei gospodăriri a pădurilor comunale și exercită îndrumarea și controlul acestei activități;

e) livrează, contra plată, semințe și material săditor necesare executării lucrărilor de împădurire în aceste păduri;

f) planifică și organizează perfecționarea pregătirii profesionale a tehnicienilor silvici și pădurarilor comunali;

g) raportează, cel puțin o dată pe an, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții asupra modului cum se respectă prevederile prezentei legi.

Art. 24. -

Ocolul silvic are următoarele atribuții:

a) ia măsuri pentru aplicarea cu rigurozitate a prevederilor prezentei legi, ale Codului silvic și ale actelor normative, precum și pentru respectarea amenajamentelor, a regulilor de exploatare, pentru executarea lucrărilor de pepiniere, împăduriri, refacere, protecție și îngrijire a arboretelor și pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor privind buna gospodărire și paza acestor păduri;

b) ține evidența pădurilor comunale;

c) asigură asistență tehnică de specialitate, urmărește întocmirea proiectelor planurilor anuale pentru toate lucrările privitoare la buna gospodărire a pădurilor comunale și execută obligațiile ce-i revin conform contractelor încheiate cu comitetele executive ale consiliilor populare comunale;

d) amplasează parchetele anuale; întocmește și aprobă actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă stabilită de inspectoratul silvic a se exploata anual și de predă comitetului executiv al consiliului popular comunal;

e) instruiește pădurarii comunali din punct de vedere profesional, controlează și analizează munca acestora și informează comitetele executive ale consiliilor populare comunale asupra constatărilor făcute în legătură cu gospodărirea și paza acestor păduri;

f) asigură rezolvarea, conform prevederilor legale, a proceselor-verbale încheiate de pădurarii comunali pentru constatarea contravențiilor silvice săvârșite în pădurile comunale; înaintează organelor de urmărire penală procesele-verbale de constatare a infracțiunilor silvice săvârșite în aceste păduri;

g) participă la adunările anuale ale delegaților pe comune, în care se analizează activitatea de gospodărire a pădurilor comunale situate în raza de activitate a ocolului silvic, dă lămuririle necesare și face propuneri pentru buna desfășurare a acestei activități.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 25. -

Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și pentru gospodărirea pădurilor aflate în administrarea directă a municipiilor și orașelor.

La amenajarea și gospodărirea acestor păduri se va urmări, cu prioritate, punerea în valoare și dezvoltarea funcțiilor lor de agrement și turism.

Art. 26. -

Dispozițiile legale privind stabilirea și sancționarea infracțiunilor și contravențiilor silvice se aplică și în cazurile referitoare la pădurile comunale.

Art. 27. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Pe aceeași dată Hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri nr. 2315/1954 cu privire la îmbunătățirea aprovizionării cu material lemnos a țărănimii muncitoare, Regulamentul pentru administrarea și gospodărirea pădurilor de folosință comunală, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 895/1955 și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 755/1968 privind unele măsuri pentru executarea lucrărilor de împădurire și refacere a pădurilor de folosință comunală, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în ședința din 20 aprilie 1972, cu unanimitatea voturilor celor 433 deputați prezenți la ședință.
Președintele Marii Adunări Naționale
Ștefan Voitec

București, 20 aprilie 1972.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...