Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 20/1972 pentru aprobarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România semnăm și dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 20 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,

Nicolae Ceaușescu

București, 30 decembrie 1972.

EXPUNERE DE MOTIVE

Alăturata lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 164 din 30 decembrie 1971.

Documentele create în decursul vremii de organele de stat și celelalte organizații sau de persoanele fizice care au îndeplinit funcții sau misiuni de răspundere în stat sau au avut un rol deosebit în viața politică, socială, economică, științifică, culturală sau artistică a țării, constituie izvorul cel mai bogat și autentic de cunoaștere a istoriei patriei, a luptei eroice a poporului pentru independența națională și eliberarea socială și a eforturilor depuse pentru edificarea societății socialiste.

Pentru cercetarea științifică și munca cultural-educativă, documentele oferă un larg cîmp de investigație și în formare, furnizînd date importante asupra tuturor domeniilor de activitate.

De asemenea, ele prezintă utilitate pentru activitatea practică, întrucît conțin date care servesc la cunoașterea rezultatelor muncii desfășurate de organizațiile socialiste și la orientarea dezvoltării acesteia în viitor.

Pe baza documentelor aflate în arhive se eliberează persoanelor acte necesare dovedirii anumitor situații și drepturi ale acestora ca: vechimea în muncă, studiile absolvite, proprietatea asupra unor bunuri și altele asemenea.

Datorită importanței deosebite pe care o prezintă pentru activitatea științifică și practică, documentele (actele, corespondența oficială și particulară, proiectele, planurile, hărțile, manuscrisele lucrărilor științifice, literare și artistice, memoriile și jurnalele, afișele, chemările, proclamațiile, filmele, diapozitivele, plăcile fotografice, fotografiile, înregistrările fonice și video, schițele, desenele, stampele și alte asemenea documente) sînt valori de interes național, cărora statul le acordă o protecție specială.

Activitatea de păstrare și folosire a documentelor a fost reglementată prin Decretul nr. 353 din 26 iulie 1957 pentru înființarea Fondului Arhivistic de Stat și prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1119 din 13 august 1957 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale a Arhivelor Statului și administrarea Fondului Arhivistic de Stat.

Dispozițiile acestor acte normative nemaicorespunzînd stadiului actual de dezvoltare a stadiului nostru, importantelor modificări produse în legislație, precum și necesităților cercetării științifice și activității practice, s-a impus o nouă reglementare referitoare la păstrarea și folosirea documentelor.

În Decretul nr. 472/1971 emis în acest scop se prevede că documentele cu caracter istoric create în decursul vremii de organele de stat și celelalte organizații sau de persoane fizice constituie Fondul Arhivistic Național. Spre deosebire de Fondul Arhivistic de Stat, stabilit de Decretul nr. 353/1957, Fondul Arhivistic Național este mai cuprinzător, întrucît include atît documentele proprietate de stat cît și celelalte documente create și deținute de organizațiile obștești, cultele religioase, precum și de persoanele fizice.

Constituirea Fondului Arhivistic Național s-a impus pentru crearea unui cadru juridic adecvat, care să asigure protecția corespunzătoare valorii deosebite a acestor documente de interes național.

Decretul prevede reguli precise cu privire la organizarea muncii de arhivă la organizațiile socialiste și celelalte organizații și lărgește atribuțiile și răspunderea acestora cu privire la păstrarea și folosirea documentelor pe care le creează sau le dețin, în activitatea proprie și a unităților subordonate.

Se prevede, de asemenea, obligația cultelor religioase și a organizațiilor și părților componente ale acestora de a respecta dispozițiile legale referitoare la înregistrarea, constituirea, selecționarea, inventarierea, conservarea și, folosirea documentelor pe care le dețin.

În scopul protejării documentelor din Fondul Arhivistic Național împotriva înstrăinării sau scoaterii lor peste graniță, decretul prevede incriminarea acestor fapte și sancționarea lor cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Cu privire la folosirea documentelor, s-a prevăzut ca acestea să nu poată fi date în cercetare persoanelor din afara instituțiilor deținătoare, decît după trecerea a 30 de ani de la întocmirea lor.

Decretul prevede sarcina Ministerului de Interne ca prin Direcția generală a Arhivelor Statului să îndrumeze, coordoneze și să controleze întreaga activitate de păstrare și folosire a documentelor din Fondul Arhivistic Național.

Pentru a se asigura în mod unitar orientarea desfășurării activității arhivistice potrivit cerințelor de cercetare științifică și muncii cultural-educative, s-a prevăzut înființarea unei Comisii științifice în probleme arhivistice, formată din specialiști ai organizațiilor socialiste centrale direct interesate, care să funcționeze în cadrul Ministerului de Interne, cu caracter consultativ.

Decretul stabilește mai judicios organele de specialitate care vor prelua spre păstrare permanentă diferitele categorii de documente: scrise, tipărite, fonografice, fotografice, cinematografice etc.

Datorită dezvoltării pe care au luat-o în țara noastră cinematografia, radiodifuziunea și televiziunea, în decret se prevede ca de păstrarea și folosirea documentelor cinematografice să se ocupe Arhiva națională de filme din subordinea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, iar de a documentelor fonice, video și filmelor de televiziune, să se ocupe Comitetul de Stat al Radioteleviziunii Române, care ar urma să-și dezvolte în decursul timpului filmoteca, fonoteca, discoteca și Videoteca, într-un organ asemănător Arhivei naționale de filme.

Deoarece unele instituții de cultură ca: Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Biblioteca Centrală de Stat a Republicii Socialiste România, bibliotecile centrale universitare, Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, Muzeul literaturii române, precum și alte muzee istorice și memoriale, au nevoie permanentă în activitatea lor de documente din Fondul Arhivistic Național, în decret s-a prevăzut dreptul acestora de a deține și colecționa documente de păstrare permanentă, adecvate specificului domeniului lor.

De asemenea, se prevede această posibilitate și pentru alte organizații, dacă activitatea acestora va impune acest lucru.

În ce privește documentele cultelor și ale organizațiilor și părților componente ale acestora, se prevede dreptul de a-și păstra arhivele proprii, avînd însă obligația de a le declara pe cele de altă proveniență, în vederea depunerii lor la Direcția generală a Arhivelor Statului și filialele sale, în cazul că au importanță istorică.

Pentru asigurarea unei evidențe centralizate a copiilor de pe documentele din arhivele altor țări, care interesează statul nostru, s-a prevăzut ca cei ce obțin asemenea copii să le depună la Direcția generală a Arhivelor Statului spre recopiere sau păstrare. Prin aceasta se va evita aducerea în țară în mod inutil de copii de pe aceleași documente și se asigură condițiile necesare cercetării lor de către toți cei interesați.

Reglementările decretului îmbrățișează toate laturile activității arhivistice, incluzînd dispoziții cu privire la atribuțiile și răspunderile organizațiilor socialiste față de documentele pe care le creează și le dețin, modul de înregistrare și constituire a documentelor, selecționarea celor de valoare științifică și istorică de cele nefolositoare, ținerea evidenței documentelor în cadrul arhivelor, folosirea acestora în scopuri practice și științifice, precum și asigurarea securității și bunei lor păstrări.

Deoarece normele cuprinse în Decretul nr. 472/1971 au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituție.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în ședința din 28 decembrie 1972, cu unanimitatea voturilor celor 429 deputați prezenți la ședință.

Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 28 decembrie 1972.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...