Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 10/1972 privind Codul Muncii al Republicii Socialiste România

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 1972 până la 28 februarie 2003, fiind abrogat prin Codul Muncii 2003 și înlocuit de Lege 53/2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ÎN TEMEIUL ART. 57 DIN CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA SEMNĂM ȘI DISPUNEM SĂ FIE PUBLICAT ÎN BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, CODUL MUNCII AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA (LEGEA NR. 10 DIN 23 NOIEMBRIE 1972).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,

Nicolae Ceaușescu

București, 25 noiembrie 1972.

În Republica Socialistă România exploatarea omului de către om a fost desființată pentru totdeauna. Economia națională, relațiile sociale, se întemeiază pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, întreaga putere politică și economică aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa. Eroica noastră clasă muncitoare își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de clasă conducătoare a societății, mobilizează eforturile întregului popor pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Prin politica sa marxist-leninistă, care corespunde aspirațiilor vitale ale întregii națiuni, Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre socialiste, asigură creșterea impetuoasă a forțelor de producție, perfecționarea organizării întregii societăți, adîncirea democrației, dezvoltarea conștiinței socialiste, promovarea în raporturile sociale a principiilor eticii și echității socialiste.

În procesul revoluției și construcției socialiste s-a făurit alianța clasei muncitoare cu țărănimea, intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, s-a creat și se dezvoltă unitatea moral-politică a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român.

Crearea și dezvoltarea proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție formează temelia relațiilor sociale de tip nou, de întrajutorare și colaborare între toți oamenii muncii de la orașe și sate - români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități - înfrățiți în procesul muncii, în opera de făurire a socialismului și comunismului în patria noastră.

Stăpîni ai mijloacelor de producție, ai întregii avuții naționale, cetățenii patriei noastre au devenit, în același timp, făuritorii conștienți ai propriului lor viitor. În dubla lor calitate, de producători și în același timp de proprietari ai mijloacelor de producție, oamenii muncii, singurii beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale, participă la conducerea treburilor economice și sociale; ca deținători suverani ai puterii politice și economice, ei participă la gospodărirea avuției naționale, la conducerea treburilor obștești, la guvernarea întregii țări.

În condițiile societății socialiste, în care dreptul la muncă este garantat fără nici un fel de discriminare și în care se înfăptuiește vechiul deziderat al clasei noastre muncitoare - "nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă" - fiecare cetățean apt de muncă are, potrivit Constituției, îndatorirea de onoare de a munci. Nimănui nu-i este îngăduit să realizeze venituri ca urmare a însușirii muncii altora, fiind interzisă obținerea de cîștiguri pe altă cale decît prin munca proprie, utilă societății.

Munca reprezintă o necesitate pentru existența și progresul societății, pentru formarea și dezvoltarea multilaterală a personalității umane.

Partidul Comunist Român și statul nostru acordă o atenție deosebită educării tuturor membrilor societății, și în primul rînd a tineretului, prin muncă și pentru muncă, stimulării responsabilității sociale pentru calitatea și eficiența muncii depuse. În orînduirea socialistă, munca și rezultatele sale constituie criteriul fundamental de apreciere a meritelor fiecăruia; munca pentru sine și munca pentru societate formează o unitate indisolubilă, se condiționează reciproc, spre bunăstarea fiecărui am al muncii și propășirea întregii societăți.

Muncind neobosit pentru continua înflorire a patriei sale, poporul român este în același timp un factor activ în viața internațională, în lupta pentru libertate și progres în întreaga lume, îmbină organic patriotismul socialist cu internaționalismul proletar.

În societatea socialistă țelul suprem al întregii activități îl constituie omul, creșterea continuă a bunăstării sale materiale și spirituale, pe baza principiilor eticii și echității socialiste, afirmarea multilaterală a personalității umane. Pe măsura creșterii producției și productivității muncii, a făuririi unei economii avansate, de o înaltă eficiență, a sporirii venitului național se creează condițiile necesare pentru ridicarea nivelului de civilizație și cultură a întregului popor, creșterea veniturilor obținute din muncă, dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, a măsurilor de ocrotire a sănătății, asigurarea condițiilor pentru trecerea la reducerea săptămînii de lucru.

În conformitate cu prevederile Constituției, Codul muncii cuprinde principiile și normele de bază privind relațiile de muncă, reprezintă carta muncii și consfințește drepturile și îndatoririle celor ce muncesc din țara noastră.

Codul muncii constituie cadrul legislativ general al relațiilor de muncă corespunzător actualei etape de dezvoltare a țării, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

În vederea consacrării acestui cadru legislativ,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CODUL MUNCII

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în ședința din 23 noiembrie 1972, întrunind din cele 427 voturi exprimate, 425 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,

ȘTEFAN VOITEC

București, 23 noiembrie 1972.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...