Consiliul de Stat

Decretul nr. 424/1972 pentru constituirea, organizarea si functionarea societatilor mixte in Republica Socialista Romania*)

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 121 din 04 noiembrie 1972.

În vigoare de la 04 noiembrie 1972 până la 09 aprilie 1991, fiind abrogat prin Lege 35/1991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 74/1972.

EXPUNERE DE MOTIVE

In cadrul principiilor generale ale politicii externe de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania cu alte tari, prin Legea nr. 1/1971 s-a prevazut posibilitatea constituirii de catre organizatiile economice romane a unor societati mixte in domeniile industriei, agriculturii, constructiilor, turismului, transporturilor, cercetarii stiintifice s.a.

Prin alaturatele decrete se reglementeaza modul de constituire, organizare si functionare a societatilor mixte in Republica Socialista Romania, precum si modul de stabilire a impozitelor pe beneficiile realizate de aceste societati mixte.

In acest sens au fost emise Decretele nr. 424 si 425/1972.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania d e c r e t e a z a:

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. -

In Republica Socialista Romania se pot constitui societati mixte cu participare straina, in domeniile industriei, agriculturii, constructiilor, turismului, transporturilor, cercetarii stiintifice si tehnologice avind ca obiect producerea de bunuri materiale si comercializarea lor, prestarea de servicii sau executarea de lucrari.

Obiectul de activitate al societatii mixte se stabileste prin contractul de societate si statut. La stabilirea obiectului de activitate se vor avea in vedere orientarile si directiile dezvoltarii economico-sociale ale Romaniei.

Art. 2. -

Prin constituirea de societati mixte in Republica Socialista Romania, se are in vedere:

- realizarea unor obiective care sa contribuie la dezvoltarea economiei nationale, extinderea, modernizarea si reutilarea unor obiective existente, accelerarea introducerii unor tehnologii moderne, ridicarea nivelului tehnic calitativ al productiei si serviciilor, precum si asigurarea unei inalte productivitati a muncii;

- promovarea exporturilor, largirea pietelor, diversificarea produselor pentru export si dezvoltarea activitatii de cooperare pe terte piete;

- promovarea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica;

- introducerea metodelor moderne de organizare a productiei si conducerii intreprinderilor;

- formarea cadrelor de specialisti pentru productie, organizarea si conducerea intreprinderilor, inclusiv pentru activitatea comerciala.

Art. 3 -

Societatile mixte sint persoane juridice romane si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia Republicii Socialiste Romania, in conditiile prezentului decret.

Art. 4. -

Participarea partii romane la capitalul social este de cel putin 51%.

Art. 5. -

Pot participa la constituirea de societati mixte:

- una sau mai multe unitati economice romane cu personalitate juridica, cum sint: centralele industriale sau unitatile asimilate acestora - combinate, trusturi, gospodariri de intreprinderi, de fabrici sau de uzine - si unitatile economice care, potrivit legii, au atributii de comert exterior si de cooperare economica cu strainatatea;

- una sau mai multe organizatii economice, societati sau intreprinderi straine, cum sint cele industriale, comerciale, financiar bancare, de constructii, de transporturi, de prestari de servicii, precum si persoane fizice straine.

Art. 6. -

Durata de functionare a societatilor mixte va fi convenita de parti, prin contractul de societate.

Art. 7. -

Statul roman garanteaza partenerilor straini transferul in strainatate prin Banca Romana de Comert Exterior sau prin alte institutii imputernicite, al beneficiilor realizate, al valorii cotelor de participare transmise partii romane, ori al drepturilor rezultand din repartitia activului social in urma dizolvarii si lichidarii si al altor drepturi ce li se cuvin, in conditiile prevazute de contractul de societate si statut dupa plata impozitelor, taxelor si contributiilor pentru asigurari sociale si indeplinirea altor obligatii legale si contractuale.

Art. 8. -

Societatile mixte intocmesc programe cincinale si anuale de activitate economica si financiara, care se aproba potrivit statutului societatii.

CAPITOLUL II Constituirea si organizarea societatilor mixte

Art. 9. -

Societatile mixte se constituie ca societati pe actiuni sau ca societati cu raspundere limitata. Organizarea si functionarea acestor societati se stabilesc prin contractele de societate si statute.

Art. 10. -

Contractul de societate si statutul vor prevedea: partile contractante forma juridica, denumirea, obiectul, sediul si durata societatii; capitalul social, modalitatile de constituire a acestuia si de transmitere a actiunilor sau partilor sociale, numarul si valoarea actiunilor sau partilor sociale; drepturile si obligatiile asociatiilor; primele organe de conducere ale societatii, precum si orice alte clauze asupra carora partile s-au pus de acord.

Statutul, care face parte integranta din contractul de societate, va cuprinde si prevederi referitoare la organizarea si functionarea societatii mixte: adunarea generala, atributiile s i organizarea acesteia, exercitarea dreptului de vot in adunarea generala; atributiile si organizarea consiliului de administratie sau comitetului de directie, modul de adoptare - cu majoritate sau unanimitate - a deciziilor de catre aceste organe; numirea, atributiile, remunerarea si raspunderea administratorilor, directorilor si organului de control al societatii, modul de amortizare al mijloacelor fixe, intocmirea bilantului si a contului de beneficii si pierderi, calculul si repartizarea beneficiilor; modul de solutionare a litigiilor dintre asociati privitoare la societate; cazurile de dizolvare si modalitatile de lichidare a societatii, precum si orice alte prevederi care ar decurge din prezentul decret si din intelegerea partilor.

Art. 11. -

Prin statutul societatii, asociatii pot conveni ca in problemele privind: programul de activitate, aprobarea bilantului, contului de beneficii si pierderi, repartizarea rezultatelor financiare, stabilirea organelor executive ale societatii si a competentei acestora, proportia in care sint reprezentate partile in organele de conducere, numirea, remunerarea si revocarea organelor executive, precum si alte probleme, expres prevazute, hotaririle sa fie luate cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti in adunarea generala a asociatilor, statutar constituita.

Art. 12. -

Bunurile aduse de parti ca aport la constituirea societatii, precum si cele dobindite ulterior, intra in patrimoniul acesteia cu titlul si efectele prevazute in contractul de societate si in statut.

Art. 13. -

Cesiunea actiunilor sau cotelor sociale nu se poate face decit cu aprobarea adunarii generale a asociatilor, conform prevederilor contractului de societate si statutului.

Art. 14. -

Aportul partilor la constituirea capitalului social poate consta in aport financiar, aport in bunuri necesare realizarii investitiilor si desfasurarii activitatii si aport in drepturi de proprietate industriala sau alte drepturi si se stabileste prin contractul de societate si statut.

Aportul partii romane poate cuprinde si echivalentul dreptului de folosinta a terenului necesar pe care statul roman il pune la dispozitia societatii mixte pe toata durata de functionare a acesteia. In cazul in care echivalentul dreptului de folosinta a terenului nu a fost cuprins in aportul partii romane, societatea mixta va plati catre stat chiria stabilita pentru aceasta folosinta.

Art. 15. -

Evaluarea aportului partilor la constituirea societatii mixte se va face in valuta convenita prin contractul de societate si statut.

Valoarea bunurilor aduse de fiecare parte in societate se stabileste prin contractul de societate si statut in valuta si la pretul de comert exterior convenite. Aportul financiar al asociatilor va fi depus in cont la institutiile bancare din Romania, pe numele si la dispozitia societatii mixte.

Art. 16. -

Pentru constituirea societatii mixte, asociatii intocmesc in limba romana memoriul de fundamentare, studiul tehnico-economic de eficienta, contractul de societate si statutul.

Inainte de semnarea acestor documente, partenerul roman va obtine avizul unic al Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului Exterior, Ministerului Muncii, Bancii Romane de Comert Exterior si al altor banci romane finantatoare, din punctul de vedere al eficientei economice si al oportunitatii.

Pentru obtinerea aprobarii de constituire a societatii mixte, asociatii depun documentele prevazute la alin. 1, semnate, impreuna cu o cerere, la Ministerul Comertului Exterior, care le verifica din punctul de vedere al legalitatii, supunandu-le apoi Consiliului de Ministri.

Art. 17. -

Constituirea societatii mixte, contractul de societate si statutul se aproba de Consiliul de Stat prin decret la propunerea Consiliului de Ministri.

Prin efectul aprobarii de catre Consiliul de Stat organizarea, intreaga activitate a societatii mixte si tot astfel dizolvarea si lichidarea ei vor fi reglementate, pe toata durata societatii, pe linga dispozitiile prezentului decret de prevederile contractului de societate si statutului.

Art. 18. -

Societatea mixta se inregistreaza la Ministerul Comertului Exterior si la Ministerul Finantelor. Ea dobindeste personalitate juridica de la data inregistrarii la Ministerul Finantelor.

Aprobarea constituirii si un extras din contractul de societate si din statutul societatii se publica in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.

Art. 19. -

Modificarea contractului de societate si a statutului se supune aprobarii Consiliului de Stat dispozitiile art. 16-18 inclusiv, fiind aplicabile in mod corespunzator.

CAPITOLUL III Activitatea societatilor mixte

Art. 20. -

Societatile mixte se constituie pentru realizarea unor obiective economice a caror productie este destinata, in special, exportului.

Art. 21. -

Cheltuielile societatilor mixte se efectueaza in valuta convenita prin contractul de societate si statut. Pentru cheltuieli marunte sau pentru aprovizionarea cu produse la care nu pot fi stabilite preturi in valuta plata se efectueaza din contul in lei deschis la Banca Romana de Comert Exterior, conform art. 28.

Art. 22. -

Societatile mixte se aprovizioneaza cu materii prime, materiale si alte marfuri, in conditii de competitivitate. Aprovizionarea se poate face din tara, in valuta convenita, sau din import.

Art. 23. -

Comercializarea produselor societatilor mixte se face pe piata interna cu plata in valuta convenita prin contractul de societate si statut iar pe piata externa direct sau prin organizatii cu activitate de comert exterior.

Art. 24. -

Toate platile in valuta straina ale societatii mixte se fac numai din disponibilitatile valutare proprii sau din imprumuturi.

Art. 25. -

Operatiunile economico-financiare ale societatilor mixte se contabilizeaza in valuta convenita intre asociati, in conditiile stabilite prin statut.

Art. 26. -

Din beneficiul realizat de societatea mixta se constituie fondurile de rezerva, in conditiile prevazute in statut.

Partea din beneficiu, ramasa dupa deducerea fondurilor de rezerva si a impozitelor prevazute de lege va fi repartizata intre asociati, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru nevoile de dezvoltare ale societatii mixte.

Art. 27. -

Societatile mixte calculeaza si includ in costuri amortizarea aferenta elementelor componente ale patrimoniului societatii care, conform legii romane, sint considerate fonduri fixe, pina la amortizarea integrala a valorii acestora.

Duratele si cotele anuale de amortizare ale fondurilor fixe se stabilesc prin statut sau, in lipsa, de catre adunarea generala a asociatilor. Duratele de amortizare nu vor putea fi mai mari decit duratele de servicii normate prevazute de legea romana. Partea neamortizata ca urmare a casarii sau distrugerii fondurilor fixe, din cauza unor calamitati sau accidente, se include in cheltuielile de productie sau de circulatie, in masura in care nu este recuperata pe calea asigurarii.

Art. 28. -

Societatile mixte vor deschide conturi la bancile din Romania prin care efectueaza incasarile si platile, in valuta si in lei, avind drept de dispozitie asupra disponibilitatilor din aceste conturi. Pentru sumele depuse in cont la banci se acorda dobinzi.

Virarea sumelor din contul de valuta in contul in lei si din acesta in contul de valuta se face pe baza cursului stabilit pentru operatiuni necomerciale.

Art. 29. -

Societatea mixta vireaza la banca cu care lucreaza sumele rezultate din aplicarea tarifelor in valuta, corespunzatoare muncii prestate de personalul roman angajat de societate. Banca pune la dispozitia societatii mixte sumele in lei corespunzatoare drepturile banesti ale personalului roman.

CAPITOLUL IV Controlul activitatii societatilor mixte

Art. 30. -

Pentru a putea exercita dreptul de control, asociatilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor, in conditiile prevazute in statut.

Art. 31. -

Din organul societatii mixte care controleaza gestiunea acesteia vor face parte 1-2 delegati ai Ministerului Finantelor.

CAPITOLUL V Drepturile si indatoririle personalului societatilor mixte

Art. 32. -

Personalul roman al societatilor mixte beneficiaza de drepturile si are indatoririle prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul unitatilor de stat.

Tarifele in valuta, pe categorii de calificare si functii, se stabilesc prin contractul de societate si statut.

Art. 33. -

Drepturile si obligatiile personalului strain al societatii mixte se stabilesc de consiliul de administratie sau, dupa caz, de comitetul de directie.

In cadrul societatii mixte personalul strain poate indeplini functii de conducere.

Personalul strain al societatii mixte va putea transfera in strainatate, prin Banca Romana de Comert Exterior, drepturile sale de salarizare. Partea ce se transfera se stabileste de catre conducerea societatii.

Art. 34. -

Prevederile legii romane referitoare la constituirea si functionarea adunarilor generale ale oamenilor muncii se aplica in mod corespunzator si in cazul societatilor mixte.

Adunarile generale ale oamenilor muncii vor desemna, potrivit statutului, reprezentantii lor in consiliul de administratie sau in comitetul de directie al societatii, in cadrul numarului de reprezentanti ai partii romane.

Modul de lucru al organelor de conducere colectiva ale societatii mixte se va conveni de parti si va fi prevazut in statutul societatii.

Art. 35. -

Contributia pentru asigurari sociale datorata de societatile mixte pentru intregul personal al acestora se plateste in valuta in cuantumul stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.

Pentru personalul strain, cu domiciliul stabil in alta tara societatile mixte vor deduce din contributia pentru asigurari sociale cota aferenta fondului de pensii; in acest caz, personalul strain va beneficia de celelalte prestatii de asigurari sociale in aceleasi conditii ca si personalul roman.

Pentru personalul strain al societatilor mixte are dreptul sa renunte la prestatiile de asigurari sociale din Romania, in care caz societatea mixta nu va mai varsa contributia de asigurari sociale pentru acest personal.

CAPITOLUL VI Dizolvarea si lichidarea societatilor mixte

Art. 36. -

Cazurile si procedura de dizolvare si lichidare a societatilor mixte, obligatiile si raspunderile lichidatorilor si repartizarea intre asociati a activului social rezultat dupa efectuarea operatiunilor de lichidare se stabilesc prin statut.

Art. 37. -

Actele de dizolvare si lichidare ale societatii mixte se inregistreaza la Ministerul Comertului Exterior si Ministerul Finantelor si se publica in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.

CAPITOLUL VII Dispozitii finale

Art. 38. -

Litigiile dintre societatile mixte si persoanele fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatile mixte si persoanele juridice romane pot fi solutionate, daca partile convin, si prin arbitraj. In acest caz, partile pot alege si competenta Comisiei de Arbitraj de pe linga Camera de Comert a Republicii Socialiste Romania.

Presedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

Bucuresti, 2 noiembrie 1972.

Nr. 424.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...