Guvernul României

Hotărârea nr. 888/1994 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 1994 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 739/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se înființează Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (denumit în continuare CEFIDEC) - ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, având sediul în orașul Vatra Dornei, județul Suceava, în imobilul "Motelul Runc", strada Runc - fără număr.

Art. 2. -

Obiectul de activitate al CEFIDEC îl constituie:

a) formarea specialiștilor din domeniile agriculturii montane, a cadrelor care atestează pe agricultorii din zona de munte, conform art. 13 alin. (2) din Legea nr. 83/1993, instruiri în problematica economiei și habitatului specific montan, activități de introducere a progresului tehnico-economic și social, pentru informarea agricultorilor și răspândirea cunoștințelor despre zona montană și protecția mediului;

b) participarea la elaborarea de proiecte și programe inovatoare privind dezvoltarea economică și socială în zona montană.

c) colaborări cu instituții de specialitate în domeniul cercetării științifice destinate dezvoltării economiei rurale montane.

Art. 3. -

Cheltuielile de înființare și organizare a CEFIDEC, în sumă de 541 milioane lei, se asigură din bugetul de stat pe anul 1995, capitolul 76.1 "Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător", potrivit anexei nr. 1. Cheltuielile de funcționare se aprobă anual prin bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Pentru activitățile menționate la art. 2 se vor putea utiliza și mijloacele materiale și bănești de la parteneri interni și externi, sub formă de donații, sponsorizări și alte forme de sprijin.

Art. 4. -

Pentru realizarea activităților menționate la art. 2, numărul total de personal și de cadre atrase, structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a CEFIDEC se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 5. -

Se aprobă transmiterea, cu plată, din patrimoniul Societății Comerciale "Dorna-Turism" - S.A. Vatra Dornei, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, a imobilului "Motelul Runc", situat în orașul Vatra Dornei, strada Runc, fără număr, identificat conform anexei nr. 2.

Predarea-primirea se va face pe bază de protocol, la valoarea convenită între părți, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății Comerciale "Dorna-Turism" - S.A., Vatra Dornei, transmisă Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 6. -

Se completează capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 480/1994 cu Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Valeriu Tabără
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 9 decembrie 1994.

Nr. 888.

ANEXA Nr. 1

CHELTUIELI ESTIMATIVE
pentru amenajarea și funcționarea Centrului de Formare și
Inovație pentru Dezvoltare în Carpați din subordinea
Ministerului Agriculturii și Alimentației

Cheltuieli necesare - milioane lei -
Total cheltuieli
din care:
541
A. Cheltuieli materiale 114
B. Cheltuieli personal 48
C. Cheltuieli de capital - Dotări şi alte cheltuieli de investiţii - total
din care:
379
- achiziţionare clădiri, utilaje independente şi dotări din care:
▪ mijloace de transport şi aprovizionare (microbuz - 24 pers.; autofrigorifică, Auto Dacia Break) 56
▪ aparatură pentru comunicaţii şi transmiterea datelor (telefax, telex, microcentrală telefonică etc.) - 10
▪ aparatură pentru multiplicare, dactilografiere şi editare (xerox, heliograf, maşini de scris, aparatură de editare) - 8
▪ aparatură de prelucrare automată a datelor (calculator şi accesorii) - 6
▪ aparatură audio-video (aspectomate, retroproiectoare, radiocasetofon, video-player, magnetofon, televizor, cameră video etc.) - 25
▪ mobilier şi alte dotări independente pentru bucătărie, atelier întreţinere etc. - 49

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului "Motel Runc" situat în orașul Vatra Dornei,
strada Runc, fără număr

Denumirea imobilului Unitatea de la care se transmite Unitatea la care se transmite Suprafața (m2)
Motel Runc Societatea Comercială "Dorna Turism" - S.A. Ministerul Agriculturii și Alimentației 667,4
Terenul aferent 9324

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...