Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 1972 până la 10 iunie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 182/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, amploarea cercetării științifice, ca și participarea mai largă a României socialiste la schimbul de valori pe plan mondial, impun măsuri mai ferme pentru apărarea secretului de stat.

Păstrarea secretului de stat, cerință de seamă a apărării orînduirii noastre socialiste, a independenței, suveranității și integrității teritoriale a României, constituie totodată o condiție a progresului pe toate planurile vieții economice și sociale ale patriei noastre.

Conștient de răspunderea pe care o poartă pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, fiecare cetățean al Republicii Socialiste România are obligația să păstreze cu strictețe secretul de stat și să-și sporească vigilența și combativitatea împotriva tuturor celor care, pe o cale sau alta, încearcă să afle, să divulge sau să transmită date cu caracter secret de stat.

Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora constituie act de trădare și se pedepsește potrivit legii penale ca fiind o acțiune deosebit de gravă îndreptată împotriva securității statului.

Miniștrii și ceilalți conducători ai organizațiilor de stat sau obștești răspund de asigurarea secretului de stat, precum și de securitatea obiectivelor și sectoarelor pe care le conduc. Ei trebuie să acorde o atenție deosebită dezvoltării la toți salariații sau membrii organizațiilor socialiste ce lucrează cu date sau documente secrete a răspunderii personale pentru apărarea acestora, educîndu-i în spiritul vigilenței revoluționare și al combativității față de orice abatere de la prevederile legii.

Consiliul Securității Statului răspunde față de conducerea partidului și statului pentru aplicarea întocmai a prevederilor prezentei legi.

În scopul îmbunătățirii reglementărilor legale cu privire la apărarea secretului de stat, în raport cu cerințele actuale ale dezvoltării societății socialiste în patria noastră,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Apărarea secretului de stat este o îndatorire patriotică, o obligație de onoare a tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România - muncitori, țărani, intelectuali și alte categorii de oameni ai muncii - prin care aceștia își aduc contribuția la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului nostru.

Art. 2. -

Constituie secrete de stat, potrivit prevederilor Codului penal, informațiile, datele și documentele care prezintă în mod vădit acest caracter, precum și cele declarate sau calificate astfel prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Transmiterea sau divulgarea informațiilor, datelor și documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, deținerea în afara îndatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un asemenea caracter, neglijența care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane să intre în posesia unor informații, date sau documente de natură să pună în pericol interesele economice, tehnico-științifice, militare sau politice ale statului, precum și orice alte încălcări ale normelor privind apărarea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave și sînt pedepsite de legea penală.

Conducătorii și salariații organizațiilor socialiste, precum și orice alte persoane care iau cunoștință despre săvîrșirea unei fapte privind pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secrete de stat sau despre transmiterea ori divulgarea unor informații sau date avînd un astfel de caracter, au obligația să sesizeze de îndată șefii ierarhici, precum și organele Consiliului Securității Statului.

Art. 3. -

În funcție de importanța lor, informațiile, datele și documentele ce constituie secrete de stat se clasifică astfel: strict secrete de importanță deosebită, strict secrete și secrete.

Informațiile, datele și documentele care se încadrează în una din categoriile prevăzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 4. -

Informațiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legii, nu constituie secrete de stat, dar nu sînt destinate publicității, sînt secrete de serviciu și nu pot fi divulgate.

Art. 5. -

Publicarea sau difuzarea prin presă, radio, televiziune sau prin orice alte mijloace a datelor referitoare la planurile de producție, investiții, forțe de muncă și mijloace de producție, precum și a datelor referitoare la capacitățile de producție în funcțiune sau perspectivă, altele decît cele cuprinse în statisticile oficiale, se face, de regulă, în procente, iar atunci cînd este necesar, și în cifre absolute cu aprobarea scrisă a conducătorilor organelor centrale sau a președinților comitetelor executive ale consiliilor populare județene, respectiv al municipiului București, inclusiv pentru organizațiile socialiste subordonate acestora.

Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea în străinătate a lucrărilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului român.

CAPITOLUL II Obligații cu privire la apărarea secretului de stat

SECȚIUNEA I Obligațiile organizațiilor socialiste și ale conducătorilor acestora

Art. 6. -

Răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare a secretului de stat o au miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, conducătorii organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor, precum și șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România.

Conducătorii organizațiilor socialiste vor asigura un control permanent asupra păstrării și manipulării documentelor ce constituie secrete de stat, pentru prevenirea și descoperirea oricăror pierderi, alterări, distrugeri, sustrageri ori transmiteri sau divulgări ale acestora.

Semestrial, organele de conducere prevăzute la alineatul 1 vor analiza modul cum se asigură păstrarea secretului de stat, atît la organul central, cît și în întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile subordonate și vor lua măsuri pentru aplicarea riguroasă a prevederilor prezentei legi.

Art. 7. -

Conducătorii organizațiilor socialiste sînt obligați să țină evidența persoanelor care au primit aprobare să lucreze cu informații, date sau documente secrete de stat ori în sectoare unde se execută lucrări cu un asemenea caracter. Evidența lor se va ține și după desfacerea contractului de muncă, timp de 3 ani.

Art. 8. -

Conducătorii organizațiilor socialiste sînt obligați să menționeze, după caz, în adresa de solicitare a vizei sau pe cererea salariatului care urmează să plece în străinătate în interes de serviciu ori personal, dacă acesta lucrează sau a lucrat cu informații, date și documente secrete de stat, dacă lucrează la invenții sau inovații cu caracter deosebit, exprimîndu-și totodată părerea asupra garanțiilor moral-politice pe care le prezintă.

Persoana care a lucrat cu documente strict secrete de importanță deosebită nu poate pleca definitiv din țară decît după cel puțin 3 ani de la data cînd a încetat să mai lucreze cu astfel de documente.

SECȚIUNEA a II-a Obligațiile Consiliului Securității Statului

Art. 9. -

În vederea apărării secretului de stat, Consiliul Securității Statului are următoarele obligații:

a) controlează periodic la ministere, celelalte organe centrale sau alte organizații socialiste modul de aplicare a dispozițiilor legale privind apărarea secretului de stat, stabilind măsuri obligatorii pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

b) stabilește împreună cu conducătorii organizațiilor socialiste, obiectivele și locurile în care este interzisă fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice;

c) sprijină organizațiile socialiste în vederea organizării activității privind evidența, păstrarea și manipularea documentelor secrete de stat și asigură instruirea necesară pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi.

Președintele Consiliului Securității Statului va informa periodic Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri asupra modului de aplicare a dispozițiilor legale privind apărarea secretului de stat.

SECȚIUNEA a III-a Obligațiile persoanelor fizice

Art. 10. -

Persoana căreia îi sînt încredințate date sau documente ce constituie secrete de stat este direct răspunzătoare pentru asigurarea securității acestora.

Art. 11. -

Este interzis ca salariatul care are acces la informații, date sau documente ce constituie secrete de stat, precum și persoana care, prin natura serviciului sau profesiei, află asemenea date, să divulge sub orice formă conținutul acestora, atît față de cetățenii români, cît și față de cei străini. Interdicția este obligatorie și după încetarea raporturilor de muncă în cadrul cărora persoana respectivă a luat cunoștință despre informații, date sau documente ce constituie secrete de stat.

Art. 12. -

Persoana care nu lucrează cu informații, date și documente ce constituie secrete de stat, dar care află de conținutul acestora sau intră în posesia lor, este obligată să anunțe ori, după caz, să le predea de îndată organelor Consiliului Securității Statului.

Art. 13. - Practică judiciară (1)

Salariatul care deține informații, date ori documente ce constituie secrete de stat sau desfășoară activități în locuri unde se execută lucrări cu un asemenea caracter nu poate stabili relații de serviciu cu organizațiile internaționale, reprezentanțele și organizațiile străine, fără aprobarea prealabilă a conducătorului organizației socialiste din care face parte.

Stabilirea relațiilor în interes de serviciu cu străinii care nu au domiciliul în Republica Socialistă România, de către persoana prevăzută la alineatul precedent, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului organizației socialiste din care aceasta face parte. În cazul în care cererea de aprobare prealabilă nu a fost posibilă, salariatul va informa în termen de 24 ore pe conducătorul organizației Socialiste, despre relațiile stabilite.

Se interzice ca salariatul care deține informații, date ori documente ce constituie secrete de stat să stabilească relații personale cu străinii care nu au domiciliul în Republica Socialistă România, dacă acestea afectează interesele statului român.

Art. 14. -

Se interzice cetățenilor români de a avea orice fel de legătură cu posturile de radio sau televiziune ori cu organe de presă din străinătate, care, prin acțiunile lor, desfășoară o activitate de defăimare sau contrară intereselor statului român.

Art. 15. -

Acordarea de interviuri organelor de presă, agențiilor de știri ori posturilor de radio sau televiziune străine de către cetățenii români, în țară sau pe timpul cît se află în străinătate în interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de apărare și tehnico-științifice ale statului român, se va face numai cu aprobarea conducătorului organului central în subordinea căruia se află organizația din care face parte cel în cauză sau, după caz, a președintelui comitetului executiv al consiliului popular județean ori al municipiului București.

SECȚIUNEA a IV-a Sarcini cu privire la activitatea de educare a cetățenilor
în spiritul apărării secretului de stat

Art. 16. -

Conducătorii organizațiilor socialiste vor lua toate măsurile ce se impun pentru educarea salariaților în spiritul păstrării secretului de stat, al vigilenței, cinstei și demnității în relațiile cu străinii.

Radioul, televiziunea, presa centrală și locală, revistele și publicațiile periodice vor acorda o atenție deosebită dezvoltării la toți cetățenii a simțului răspunderii pentru păstrarea cu strictețe a secretului de stat, precum și pentru sporirea vigilenței și combativității împotriva tuturor celor care prin pălăvrăgeală, lăudăroșenie sau neglijență aduc prejudicii securității statului român.

Consiliul Culturii și Educației Socialiste, împreună cu uniunile de creație vor stimula realizarea și publicarea unor lucrări menite să contribuie la educarea cetățenilor pentru apărarea și păstrarea secretului de stat.

CAPITOLUL III Organizarea activității de apărare a secretului de stat

SECȚIUNEA I Evidența, păstrarea, manipularea și multiplicarea
documentelor secrete de stat

Art. 17. -

Ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile vor asigura evidența, păstrarea și manipularea datelor și documentelor ce constituie secrete de stat și a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete.

Art. 18. -

La organizațiile socialiste cu un volum mare de informații, date și documente cu caracter secret de stat se organizează compartimente speciale pentru evidența, păstrarea și manipularea acestora, în cadrul numărului de posturi și al fondurilor de salarii existente la data prezentei legi. Acolo unde volumul de documente secrete nu justifică înființarea unor asemenea compartimente, conducătorul organizației socialiste va desemna un salariat care, pe lîngă atribuțiile ce îi revin potrivit funcției sale, va îndeplini și astfel de sarcini, făcîndu-se mențiune în acest sens în statele de funcții.

Compartimentele speciale prevăzute la alineatul precedent vor fi înființate de conducerea organului central sau de comitetul executiv al consiliului popular județean ori al municipiului București, cu acordul Consiliului Securității Statului.

Înființarea compartimentelor prevăzute la alineatul 1 în cadrul Ministerului Forțelor Armate și Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu aprobarea conducătorilor acestor organe centrale.

Angajarea sau numirea salariaților ce vor încadra compartimentele speciale, precum și desemnarea celor care vor exercita și atribuții cu privire la evidența, păstrarea și manipularea informațiilor, datelor și documentelor cu caracter secret de stat se fac cu avizul Consiliului Securității Statului.

Art. 19. -

În afara programului de lucru, documentele cu caracter secret de stat se păstrează la compartimentul special sau la salariatul care exercită și atribuții cu privire la evidența, păstrarea și manipularea informațiilor, datelor și documentelor cu caracter secret de stat.

Se interzice scoaterea din incinta organizației socialiste a documentelor ce conțin secrete de stat pentru a fi duse la domiciliu sau în alte locuri neautorizate.

Șefii ori secretarii de cabinete de la Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri, de la miniștri, ceilalți conducători ai organelor centrale și adjuncții acestora, de la președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și secretarii conducătorilor centralelor industriale și marilor întreprinderi, sînt considerați salariați care îndeplinesc și atribuții legate de evidența, păstrarea și manipularea documentelor cu caracter secret de stat.

Art. 20. -

Multiplicarea documentelor ce constituie secrete de stat se face numai de către persoane care au aprobare să lucreze cu astfel de documente, păstrîndu-se o evidență strictă a exemplarelor multiplicate.

Se interzice multiplicarea documentelor strict secrete de importanță deosebită primite de la alte organizații socialiste.

SECȚIUNEA a II-a Accesul la informații, date și documente ce constituie secrete de stat

Art. 21. -

Persoana care se angajează la o organizație socialistă și urmează să-și desfășoare activitatea într-un loc de muncă unde se execută lucrări cu caracter secret de stat, va fi încunoștințată de specificul activității și i se va cere să semneze un angajament cu privire la păstrarea cu strictețe a secretului de stat. Un astfel de angajament va fi semnat și de salariatul care, la data prezentei legi, execută sau are acces la asemenea lucrări.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent cadrele permanente ale forțelor armate care s-au angajat în acest sens prin jurămîntul militar.

Salariatul care, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, trebuie să lucreze sau să consulte date și documente ce constituie secrete de stat, urmează să aibă o aprobare specială în acest scop.

Aprobarea prevăzută la alineatul precedent se dă de către:

a) conducătorul organizației socialiste pentru categoria strict secret de importanță deosebită și strict secret;

b) locțiitorul conducătorului organizației socialiste, împuternicit în acest scop, pentru categoria secret.

Aprobarea dată pentru accesul la o categorie superioară de documente permite accesul și la o categorie inferioară.

Persoanelor care fac practică la organizațiile socialiste sau în locurile de muncă unde se află informații, date și documente ce constituie secrete de stat ori se execută lucrări cu un astfel de caracter, li se aplică același regim ca și salariaților, în ce privește apărarea secretului de stat.

SECȚIUNEA a III-a Accesul în organizațiile socialiste, precum și în locurile în care
se află informații, date sau documente ce constituie secrete
de stat ori se execută lucrări cu un asemenea caracter

Art. 22. -

Accesul în organizațiile socialiste este admis pe bază de legitimații, permise sau bilete de intrare, după distincțiile prevăzute în prezenta secțiune.

Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică compartimentelor organizațiilor socialiste care prestează servicii publice.

Art. 23. -

Este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat în locurile în care se află documente ce constituie secrete de stat ori unde se execută lucrări cu un asemenea caracter.

Art. 24. -

Conducătorii organizațiilor socialiste vor stabili reguli cu privire la circulația și ordinea interioară în incinta unităților, astfel încît accesul în locurile și sectoarele în care se află informații, date sau documente ce constituie secrete de stat sau unde se execută lucrări cu un astfel de caracter să nu fie posibil decît pentru persoanele care au primit aprobare, potrivit prevederilor art. 32, 34 și 35.

Art. 25. -

Accesul ocazional pentru intervenții tehnice, reparații și alte asemenea activități, în locurile prevăzute la art. 32, este permis pe baza unui bilet de acces nominal eliberat de șeful sectorului unde se execută lucrarea.

Art. 26. -

Pentru a distinge salariații care au acces în diferite locuri de muncă sau sectoare de producție, aceștia vor purta, după caz, diferențiate pe sectoare de muncă sau specialități, insigne, ecusoane, banderole, bonete sau echipamentul de protecție ori de lucru în culori diferite.

Pe echipamentul de protecție ori de lucru, salariații vor avea cusut ecusonul pe care este menționat numele și prenumele acestuia, precum și locul de muncă.

Salariații care nu au dreptul la echipament de protecție sau de lucru vor purta, pe ținuta de serviciu, insigne, banderole sau, în mod vizibil, legitimația de serviciu.

Determinarea locurilor de muncă, sau sectoarelor de producție, modelul insignelor, ecusoanelor, banderolelor, culoarea echipamentului de protecție sau de lucru, repartizarea și modul de purtare a acestora, se vor stabili prin regulamente de ordine interioară.

Art. 27. -

Pătrunderea sau facilitarea pătrunderii unui salariat într-un sector pentru care nu are aprobare de acces, nepurtarea echipamentului specific sectorului de muncă sau, după caz, a insignei ori a altor semne distinctive ce au fost stabilite prin regulamentele de ordine interioară, sînt considerate abateri de la disciplina muncii, aplicîndu-se, în raport cu gravitatea faptelor, sancțiuni potrivit legii.

Art. 28. -

În cazurile în care din cercetările administrative rezultă că salariații în cauză - prin nerespectarea regulilor de acces menționate în prezenta secțiune - au urmărit sau înlesnesc săvîrșirea unor infracțiuni, conducerea organizației socialiste va informa de îndată organele Consiliului Securității Statului.

Art. 29. -

Salariatul care își pierde echipamentul, legitimația, insigna sau un alt semn distinctiv este obligat să anunțe de îndată pe șeful său ierarhic.

Cazurile de înstrăinare a echipamentului, a legitimației, insignei ori a altor semne distinctive, sau de pierdere a acestora vor fi cercetate de către șefii sectoarelor în care lucrează cei ce le-au avut în primire, informînd de îndată șefii lor ierarhici și organele Consiliului Securității Statului.

Evidența legitimațiilor pierdute sau furate va fi ținută la organul ce le-a emis. Acesta va comunica personalului însărcinat cu controlul la intrările în incinta organizațiilor socialiste care sînt legitimațiile pierdute sau furate, pentru a se preveni folosirea lor de către alte persoane.

A. Accesul salariaților proprii

Art. 30. -

Accesul fiecărui salariat în incinta organizației socialiste în care lucrează este admis pe baza legitimației de serviciu, prevăzută cu fotografie și semnată de conducătorul acesteia sau de către alte persoane anume desemnate, care fac parte din colectivul de conducere a unității. Accesul se face prin intrări anume stabilite, în funcție de întinderea, nevoile serviciului și măsurile de asigurare, a securității organizației socialiste.

Art. 31. -

Legitimațiile de serviciu vor fi clasificate pe locuri de muncă, prin aplicarea pe acestea a unor litere sau a altor semne distinctive. Pe ele se va menționa poarta pe unde are acces salariatul în incinta organizației socialiste. Legitimațiile se vizează semestrial.

Salariaților care au pierdut legitimațiile de serviciu li se vor elibera permise provizorii de acces, pînă la emiterea unor noi legitimații.

La încetarea angajării, legitimațiile de acces vor fi ridicate și anulate.

Art. 32. -

Este interzis accesul altor persoane în afara salariaților care au legitimații de serviciu cu fotografie și cu mențiunea prevăzută la art. 31 în locurile în care se află informații, date și documente cu caracter secret de stat sau care, deși nu au un asemenea caracter nu sînt destinate publicității, în stațiile pilot, în sectoare ale căror procese tehnologice reprezintă secret de fabricație, în cele în care încep ori se experimentează tehnologii de producție cu elemente considerate noutăți tehnico-științifice, precum și în orice alt loc unde se execută lucrări cu caracter secret de stat. Accesul altor salariați decît al acelora care lucrează în aceste locuri de muncă este admis numai cu aprobarea conducătorului organizației socialiste sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului său.

Legitimațiile de serviciu prevăzute cu fotografii ale persoanelor care lucrează în locurile de muncă stabilite la alineatul precedent se poartă de către acestea, în timpul programului de lucru, la loc vizibil. Aceeași obligație revine și salariaților care îndeplinesc sarcini privind evidența, păstrarea și manipularea datelor și documentelor cu caracter secret de stat.

B. Accesul salariaților altor organizații socialiste
în interes de serviciu

Art. 33. -

Accesul în incinta organizațiilor socialiste al salariaților sau membrilor altor organizații socialiste, în interes de serviciu, este admis numai cu bilet de intrare, eliberat pe baza buletinului de identitate, cu aprobarea șefului compartimentului competent.

Art. 34. -

Accesul salariaților șantierelor de construcții în incinta organizațiilor socialiste în care se află asemenea șantiere se face cu permise de intrare eliberate de conducătorii acestor organizații socialiste sau de către alte persoane din conducerea acestora, la cererea conducătorilor unităților de construcții.

Permisul se eliberează cu valabilitate pe întreaga durată a executării lucrărilor și se vizează trimestrial. La terminarea lucrărilor, el se restituie emitentului.

Art. 35. -

Aprobarea accesului salariaților altor organizații socialiste, în interes de serviciu, în locurile unde se află informații, date și documente ce constituie secrete de stat sau se execută lucrări cu un astfel de caracter, se dă de către conducătorul organizației socialiste căreia i se solicită accesul sau locțiitorul acestuia, pe baza unei delegații semnate de conducătorul organizației socialiste din care face parte salariatul delegat. Pe delegație se vor menționa datele și documentele ce vor fi consultate ori locurile unde urmează să aibă acces.

Art. 36. -

În unitățile și locurile de muncă de importanță deosebită, accesul salariaților altor organizații socialiste în interes de serviciu este permis numai pe baza aprobării conducătorului organului central sau înlocuitorului acestuia.

Art. 37. -

Aprobarea prevăzută la art. 35 și 36 se poate acorda pentru a avea acces o singură dată sau pentru o perioadă care să nu depășească o lună.

Art. 38. -

Salariații organizațiilor socialiste care, potrivit legii, au sarcini permanente de control, vor avea acces în unitățile și locurile de muncă în care se află secrete de stat sau se execută lucrări cu un asemenea caracter pe baza legitimației sau delegației speciale semnată de conducătorul organului cu sarcini de control din care face parte salariatul.

Pentru accesul în unitățile și locurile de muncă de importanță deosebită, legitimațiile sau delegațiile speciale de control vor fi semnate de conducătorul organului central în subordinea căruia se află organul de control și vor fi valabile timp de un an.

C. Accesul altor persoane

Art. 39. -

Persoanele aflate la practică în organizațiile socialiste, precum și îndrumătorii și supraveghetorii acestora din afara unității au acces numai în sectorul în care sînt repartizați, pe baza permisului de intrare eliberat cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.

Art. 40. -

Persoanele din afara organizațiilor socialiste care vin pentru angajări, audiențe, cereri, reclamații, sesizări și propuneri, nu au acces în incinta organizației. Acestea pot avea acces numai în pavilioanele administrative, pe baza biletului de intrare, eliberat cu aprobarea șefului compartimentului competent și vor fi primite, de regulă, în încăperi special amenajate.

Primirea în audiență la conducerea organizațiilor socialiste se poate face și în birourile de lucru ale acesteia. În asemenea cazuri, cei care vin în audiență vor fi însoțiți atît la venire, cît și la plecare.

Art. 41. -

Vizitarea unor unități sau sectoare de producție, altele decît cele de importanță deosebită, se poate face numai cu aprobarea conducătorilor organizațiilor socialiste respective, care vor stabili în acest scop traseele de acces și persoanele care vor însoți pe vizitatori.

CAPITOLUL IV Condiții de fotografiere, filmare și executare
a unor lucrări de arte plastice

Art. 42. -

Fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, fără autorizație specială eliberată de către Consiliul Securității Statului, este interzisă dacă privește:

a) întreprinderile industriale sau secțiile acestora unde se execută produse interesînd apărarea națională, ori încep sau se experimentează tehnologii de producție cu elemente considerate noutăți tehnico-științifice, precum și stațiile pilot;

b) armamentul militar și tehnica de luptă, cu excepția celor scoase la paradele militare;

c) construcțiile militare de orice natură, poligoanele, aerodromurile și porturile militare, cu excepția celor ce se vor stabili de Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Consiliul Securității Statului.

Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care obiectivele enumerate la alineatul precedent sînt în curs de construire.

Obiectivele și mijloacele prevăzute la literele a, b și c pot fi filmate și fotografiate de către personalul militar, pentru nevoile interne ale Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, pe baza unei aprobări; aceasta poate fi dată de către ministrul forțelor armate, ministrul afacerilor interne și președintele Consiliului Securității Statului sau de împuterniciții lor, fiecare pentru mijloacele din dotarea ori obiectivele din administrarea organului central respectiv.

Art. 43. -

Trupele Ministerului Forțelor Armate, Consiliului Securității Statului sau ale Ministerului Afacerilor Interne aflate pe cîmpul de instrucție sau de aplicații, pot fi fotografiate sau filmate în scopuri educative și de pregătire militară cu aprobarea miniștrilor sau a adjuncților acestora, respectiv a președintelui sau vicepreședintelui Consiliului Securității Statului, fără autorizație specială.

Art. 44. -

Se interzice, indiferent de obiectiv, fotografierea și filmarea din avion.

Astfel de operații se pot executa numai în interes de serviciu de persoane ce posedă autorizații speciale eliberate de organele competente ale Consiliului Securității Statului.

Militarii de specialitate pot executa misiuni de serviciu de aerofotogrammetrie pe baza ordinului de serviciu eliberat de către organele militare.

Art. 45. -

Cererea adresată Consiliului Securității Statului pentru eliberarea unei autorizații de filmare, fotografiere sau de executare a lucrărilor de arte plastice va cuprinde obligatoriu menționarea obiectului acestora, data sau perioada de timp în care urmează a se executa, numele persoanei care o va efectua, precum și avizul organizației socialiste în a cărei administrare operativă se află obiectul respectiv.

Titularii autorizațiilor emise în baza prezentei legi sînt obligați a se prezenta, înainte de începerea lucrărilor, la conducătorii organizațiilor socialiste unde vor executa lucrările, pentru a se pune de acord cu aceștia.

Art. 46. -

Fotografierea ori filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice în incinta organizațiilor socialiste ce nu sînt prevăzute în art. 42 este permisă numai cu încuviințarea conducătorilor organizațiilor socialiste respective.

Art. 47. -

Obiectivele, părțile din obiective și zonele în care accesul, precum și fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice sînt interzise, vor fi marcate cu indicatoare de interdicție în acest sens.

Indicatoarele vor fi instalate prin grija organizațiilor socialiste, respectiv a consiliilor populare în a căror administrare operativă se află obiectivele sau zonele prevăzute la alineatul precedent.

CAPITOLUL V Reguli privitoare la străini

Art. 48. -

Străinii care desfășoară activități pe bază de contracte au acces în organizațiile socialiste beneficiare cu aprobarea scrisă a conducătorilor organizațiilor socialiste respective sau a înlocuitorilor acestora, numai în secțiile sau sectoarele de producție în care prezența lor este legată de îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și în pavilioanele administrative.

Art. 49. -

Străinii care vin în organizațiile socialiste în scopul efectuării unor tranzacții comerciale au acces numai în pavilioanele administrative și în expoziții, în cazuri justificate, accesul acestora va putea fi admis și în secțiile de producție al căror proces tehnologic nu constituie secret de stat sau de fabricație, cu aprobarea conducătorului organului central căruia îi este subordonată organizația socialistă.

Art. 50. -

Accesul străinilor în organizațiile socialiste, în scopul documentării tehnico-științifice, este admis numai cu aprobarea scrisă a conducerii organului central în a cărui subordine se află organizația respectivă și este limitat la compartimentele strict necesare documentării pentru care au primit aprobare și unde nu se găsesc date și documente ce constituie secret de stat.

Art. 51. -

În unitățile și locurile de muncă de importanță deosebită, accesul străinilor este admis numai cu aprobarea, după caz, a președintelui Consiliului de Stat sau a președintelui Consiliului de Miniștri.

Lista unităților și locurilor de muncă prevăzute la alineatul precedent va fi întocmită de președintele Consiliului Securității Statului și va fi supusă spre aprobare președintelui Consiliului de Stat.

Art. 52. -

Străinii prevăzuți la art. 48-51, pe timpul cît se află în sediul organizației socialiste, vor purta semne distinctive, diferite de cele folosite de salariații proprii, puse la dispoziție de această organizație.

Pe timpul vizitei, străinii vor fi însoțiți de persoane anume desemnate de conducerea organizației socialiste.

Art. 53. -

Este interzis accesul cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie la informații, date și documente ce constituie secrete de stat.

Art. 54. -

Dispozițiile art. 53 nu se aplică străinilor care vin în țară pentru a coopera la executarea unor lucrări sau pentru schimb de experiență, în baza convențiilor, protocoalelor, contractelor și a altor asemenea înțelegeri încheiate de către statul român sau organizațiile socialiste române în ce privește informațiile, datele și documentele în legătură cu obiectul cooperării ori al schimbului de experiență. În acest caz, aprobarea de acces va fi dată de către conducătorul organului central tutelar, cu avizul Consiliului Securității Statului.

Art. 55. -

Străinii, inclusiv membrii misiunilor diplomatice acreditate în Republica Socialistă România, pot fotografia, filma sau executa lucrări de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România avînd ca subiecte edificii, monumente și obiective de interes cultural și artistic, precum și valori din orașe și peisaje dacă acestea nu privesc obiectivele arătate la art. 42 și 43 sau obiective situate în zonele în care străinii nu au acces.

Străinii pot executa lucrări de fotografiere, filmare sau de arte plastice privind obiectivele indicate la art. 42, precum și acelea situate în zonele în care nu au acces, numai dacă posedă autorizații speciale eliberate de către Consiliul Securității Statului.

De asemenea, străinii pot executa lucrări de fotografiere, filmare sau de arte plastice în timpul deplasării cu avionul numai dacă posedă autorizații speciale eliberate de către Consiliul Securității Statului.

CAPITOLUL VI Transportul datelor și documentelor secrete de stat

Art. 56. -

Consiliul Securității Statului organizează și răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de colectarea, transportul și distribuirea corespondenței cu caracter secret de stat.

Art. 57. -

Documentele care constituie secrete de stat, precum și cele care nu sînt destinate publicității, nu pot fi transportate în străinătate de către delegațiile sau salariații organizațiilor socialiste decît cu aprobarea ministrului sau conducătorului organului central, respectîndu-se și normele legale stabilite cu privire la transportul și păstrarea corespondenței diplomatice.

Documentele strict secrete de importanță deosebită nu pot fi transportate în străinătate de către delegațiile sau salariații organizațiilor socialiste fără aprobarea președintelui Consiliului de Miniștri.

Aprobările prevăzute la alineatele precedente se vor da numai pentru acele documente care sînt strict necesare și numai dacă în exterior există condiții pentru păstrarea secretului lor.

Art. 58. -

Documentele ce constituie secrete de stat care se transportă în străinătate vor fi predate șefului delegației sau salariatului ce pleacă în străinătate numai prin compartimentul special pentru evidența, păstrarea și manipularea documentelor secrete, pe bază de proces-verbal.

La înapoierea din străinătate, documentele respective vor fi restituite compartimentului special tot pe bază de proces-verbal.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 59. -

Nerespectarea dispozițiilor legale privind apărarea secretului de stat constituie o faptă deosebit de gravă și se pedepsește potrivit legii penale, dacă sînt întrunite elementele vreunei infracțiuni.

Faptele de încălcare a normelor privind apărarea secretului de stat care nu întrunesc elementele infracțiunii atrag, după caz, răspunderea administrativă ori disciplinară, materială sau civilă.

Art. 60. -

Constituie contravenții la normele privind apărarea secretului de stat următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracțiuni:

a) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 12, 23, 24, 29 alin. 1 și art. 35, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligații;

b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 30, 31, 33, 34 și 39-41, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligații;

c) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 7, 18 alin. 4, art. 19 alin. 1 și 2, art. 20, 21, 25, 32, 48-53, 57 și 58, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligații;

d) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 42-46, 55 alin. 2 și 3, de către cei cărora, potrivit legii, le revin astfel de obligații;

e) nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. 3, art. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 36 și 38 și neglijența care a dat posibilitatea unei persoane neautorizate să cunoască sau să posede date și documente secrete de stat, precum și divulgarea secretului de stat atunci cînd nu constituie o infracțiune, ori divulgarea de informații sau date care, deși nu constituie secrete de stat, nu sînt destinate publicității;

f) nerespectarea normelor cu privire la evidența, întocmirea, multiplicarea, manipularea și păstrarea datelor și documentelor cu caracter secret de stat.

Contravențiile prevăzute la literele a, b și f se sancționează cu amendă de la 200 la 400 lei, cele prevăzute la literele c și d cu amendă de la 400 la 1000 lei, iar cele prevăzute la litera e cu amendă de la 1000 la 5000 lei.

Art. 61. -

Contravențiile prevăzute la art. 60 se constată de ofițeri de securitate, iar cele de la art. 60 litera b și de ofițerii și subofițerii de miliție.

Contravențiile prevăzute la art. 60 litera d se constată și de ofițerii anume împuterniciți de Ministerul Forțelor Armate sau Ministerul Afacerilor Interne.

Contravențiile prevăzute la art. 60 literele a, b, c, d și f, săvîrșite de angajații organizațiilor socialiste la locul de muncă sau de alte persoane în incinta organizațiilor socialiste se constată și de către conducătorul compartimentului din care face parte contravenientul sau al celui unde s-a produs contravenția.

Art. 62. -

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării; aceasta se rezolvă după cum urmează:

a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 60 litera e, constatate de ofițerii de securitate - de către președintele, primul vicepreședinte sau vicepreședinții Consiliului Securității Statului;

b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 60 literele a, b, c, d și f, constatate de ofițeri sau subofițeri - de către comandantul unității din care face parte ofițerul sau subofițerul constatator;

c) în cazul contravențiilor constatate de conducătorul compartimentului din care face parte contravenientul - de către conducătorul organizației socialiste respective.

Art. 63. -

Dispozițiile art. 60-62 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 64. -

În unele organizații socialiste de importanță deosebită se vor organiza servicii, secții sau birouri subordonate conducătorilor acestora, care vor avea următoarele atribuții:

a) controlează aplicarea și respectarea de către toți salariații a normelor privind apărarea secretului de stat;

b) asigură paza și securitatea invențiilor și inovațiilor din obiective;

c) îndrumă și controlează activitatea tuturor salariaților în problemele de relații și protocol;

d) organizează accesul și circulația în interiorul obiectivelor și asigură respectarea regulilor de ordine interioară;

e) elaborează planurile de pază și securitate a obiectivelor și controlează modul de aplicare a lor;

f) organizează și controlează paza contra incendiilor.

Înființarea serviciilor, secțiilor sau birourilor prevăzute în prezentul articol se aprobă de către organul central respectiv, cu acordul Consiliului Securității Statului și al Ministerului Afacerilor Interne, în limita numărului de posturi și a fondurilor de salarii existente la data prezentei legi.

Art. 65. -

Organizațiile obștești de orice fel sînt obligate să aplice normele prevăzute în prezenta lege cu privire la apărarea secretului de stat.

Art. 66. -

Organizarea, inventarierea, expertizarea și predarea documentelor secrete de stat la fondul arhivistic se fac în conformitate cu normele privind evidența, păstrarea și folosirea Fondului arhivistic național al Republicii Socialiste România.

Art. 67. -

Nomenclatura funcțiilor, condițiile de studii și vechime, precum și salariile tarifare ale personalului însărcinat cu evidența, păstrarea și manipularea datelor și documentelor ce constituie secrete de stat, precum și ale personalului din serviciile, secțiile sau birourile prevăzute la art. 64 se stabilesc de către Ministerul Muncii, prin asimilare cu salariile tarifare în vigoare ale funcțiilor corespunzătoare din compartimentele de personal și administrativ, la care se adaugă un spor de importanță de 5-25%, calculat la salariul tarifar de încadrare. Acest spor se include în salariul tarifar.

Procentul de calcul al sporului pe funcții și compartimente de activitate se stabilește diferențiat, în raport cu importanța și condițiile specifice fiecărei unități, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale și ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu acordul Consiliului Securității Statului și cu avizul Ministerului Muncii.

Art. 68. -

În cadrul Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului aprobările prevăzute la art. 21, 34 și 41 se dau de către comandanții (șefii) de unități, respectiv de locțiitorii acestora.

Art. 69. -

Consiliul de Miniștri va emite norme cu privire la evidența întocmirea, multiplicarea, manipularea și păstrarea datelor și documentelor cu caracter secret de stat și a celor care constituie secrete de serviciu, în înțelesul prezentei legi.

Art. 70. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 zile de la publicare.

Art. 71. -

Decretul nr. 430/1969 privind apărarea secretului de stat, devenit Legea nr. 29/1969, Decretul nr. 332/1958 privind reglementarea condițiilor de executare a unor lucrări de fotografiere, filmare și de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2293/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind executarea unor lucrări de fotografiere, filmare și de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, prevederile art. 15-23 din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea pazei civile la instituții, întreprinderi, organizații economice de stat și cooperatiste, modul de acces în aceste unități, precum și condițiile de angajare a paznicilor civili și a personalului care controlează accesul în instituții, întreprinderi, organizații economice de stat și cooperatiste, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1270/1958 și prevederile art. 1 lit. C din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2286/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind paza civilă la organizațiile socialiste, paza obștească în comune și paza de cîmp, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în Ședința din 17 decembrie 1971, întrunind din cele 428 voturi exprimate, 422 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 17 decembrie 1971.

Nr. 23.

În conformitate cu art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 17 decembrie 1971.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...