Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 1972 până la 10 iunie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 182/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, amploarea cercetării științifice, ca și participarea mai largă a României socialiste la schimbul de valori pe plan mondial, impun măsuri mai ferme pentru apărarea secretului de stat.

Păstrarea secretului de stat, cerință de seamă a apărării orînduirii noastre socialiste, a independenței, suveranității și integrității teritoriale a României, constituie totodată o condiție a progresului pe toate planurile vieții economice și sociale ale patriei noastre.

Conștient de răspunderea pe care o poartă pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, fiecare cetățean al Republicii Socialiste România are obligația să păstreze cu strictețe secretul de stat și să-și sporească vigilența și combativitatea împotriva tuturor celor care, pe o cale sau alta, încearcă să afle, să divulge sau să transmită date cu caracter secret de stat.

Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora constituie act de trădare și se pedepsește potrivit legii penale ca fiind o acțiune deosebit de gravă îndreptată împotriva securității statului.

Miniștrii și ceilalți conducători ai organizațiilor de stat sau obștești răspund de asigurarea secretului de stat, precum și de securitatea obiectivelor și sectoarelor pe care le conduc. Ei trebuie să acorde o atenție deosebită dezvoltării la toți salariații sau membrii organizațiilor socialiste ce lucrează cu date sau documente secrete a răspunderii personale pentru apărarea acestora, educîndu-i în spiritul vigilenței revoluționare și al combativității față de orice abatere de la prevederile legii.

Consiliul Securității Statului răspunde față de conducerea partidului și statului pentru aplicarea întocmai a prevederilor prezentei legi.

În scopul îmbunătățirii reglementărilor legale cu privire la apărarea secretului de stat, în raport cu cerințele actuale ale dezvoltării societății socialiste în patria noastră,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Apărarea secretului de stat este o îndatorire patriotică, o obligație de onoare a tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România - muncitori, țărani, intelectuali și alte categorii de oameni ai muncii - prin care aceștia își aduc contribuția la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului nostru.

Art. 2. -

Constituie secrete de stat, potrivit prevederilor Codului penal, informațiile, datele și documentele care prezintă în mod vădit acest caracter, precum și cele declarate sau calificate astfel prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Transmiterea sau divulgarea informațiilor, datelor și documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, deținerea în afara îndatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un asemenea caracter, neglijența care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane să intre în posesia unor informații, date sau documente de natură să pună în pericol interesele economice, tehnico-științifice, militare sau politice ale statului, precum și orice alte încălcări ale normelor privind apărarea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave și sînt pedepsite de legea penală.

Conducătorii și salariații organizațiilor socialiste, precum și orice alte persoane care iau cunoștință despre săvîrșirea unei fapte privind pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secrete de stat sau despre transmiterea ori divulgarea unor informații sau date avînd un astfel de caracter, au obligația să sesizeze de îndată șefii ierarhici, precum și organele Consiliului Securității Statului.

Art. 3. -

În funcție de importanța lor, informațiile, datele și documentele ce constituie secrete de stat se clasifică astfel: strict secrete de importanță deosebită, strict secrete și secrete.

Informațiile, datele și documentele care se încadrează în una din categoriile prevăzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 4. -

Informațiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legii, nu constituie secrete de stat, dar nu sînt destinate publicității, sînt secrete de serviciu și nu pot fi divulgate.

Art. 5. -

Publicarea sau difuzarea prin presă, radio, televiziune sau prin orice alte mijloace a datelor referitoare la planurile de producție, investiții, forțe de muncă și mijloace de producție, precum și a datelor referitoare la capacitățile de producție în funcțiune sau perspectivă, altele decît cele cuprinse în statisticile oficiale, se face, de regulă, în procente, iar atunci cînd este necesar, și în cifre absolute cu aprobarea scrisă a conducătorilor organelor centrale sau a președinților comitetelor executive ale consiliilor populare județene, respectiv al municipiului București, inclusiv pentru organizațiile socialiste subordonate acestora.

Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea în străinătate a lucrărilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului român.

CAPITOLUL II Obligații cu privire la apărarea secretului de stat

SECȚIUNEA I Obligațiile organizațiilor socialiste și ale conducătorilor acestora

Art. 6. -

Răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare a secretului de stat o au miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, conducătorii organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor, precum și șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România.

Conducătorii organizațiilor socialiste vor asigura un control permanent asupra păstrării și manipulării documentelor ce constituie secrete de stat, pentru prevenirea și descoperirea oricăror pierderi, alterări, distrugeri, sustrageri ori transmiteri sau divulgări ale acestora.

Semestrial, organele de conducere prevăzute la alineatul 1 vor analiza modul cum se asigură păstrarea secretului de stat, atît la organul central, cît și în întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile subordonate și vor lua măsuri pentru aplicarea riguroasă a prevederilor prezentei legi.

Art. 7. -

Conducătorii organizațiilor socialiste sînt obligați să țină evidența persoanelor care au primit aprobare să lucreze cu informații, date sau documente secrete de stat ori în sectoare unde se execută lucrări cu un asemenea caracter. Evidența lor se va ține și după desfacerea contractului de muncă, timp de 3 ani.

Art. 8. -

Conducătorii organizațiilor socialiste sînt obligați să menționeze, după caz, în adresa de solicitare a vizei sau pe cererea salariatului care urmează să plece în străinătate în interes de serviciu ori personal, dacă acesta lucrează sau a lucrat cu informații, date și documente secrete de stat, dacă lucrează la invenții sau inovații cu caracter deosebit, exprimîndu-și totodată părerea asupra garanțiilor moral-politice pe care le prezintă.

Persoana care a lucrat cu documente strict secrete de importanță deosebită nu poate pleca definitiv din țară decît după cel puțin 3 ani de la data cînd a încetat să mai lucreze cu astfel de documente.

SECȚIUNEA a II-a Obligațiile Consiliului Securității Statului

Art. 9. -

În vederea apărării secretului de stat, Consiliul Securității Statului are următoarele obligații:

a) controlează periodic la ministere, celelalte organe centrale sau alte organizații socialiste modul de aplicare a dispozițiilor legale privind apărarea secretului de stat, stabilind măsuri obligatorii pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

b) stabilește împreună cu conducătorii organizațiilor socialiste, obiectivele și locurile în care este interzisă fotografierea, filmarea sau executarea de lucrări de arte plastice;

c) sprijină organizațiile socialiste în vederea organizării activității privind evidența, păstrarea și manipularea documentelor secrete de stat și asigură instruirea necesară pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi.

Președintele Consiliului Securității Statului va informa periodic Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri asupra modului de aplicare a dispozițiilor legale privind apărarea secretului de stat.

SECȚIUNEA a III-a Obligațiile persoanelor fizice

Art. 10. -

Persoana căreia îi sînt încredințate date sau documente ce constituie secrete de stat este direct răspunzătoare pentru asigurarea securității acestora.

Art. 11. -

Este interzis ca salariatul care are acces la informații, date sau documente ce constituie secrete de stat, precum și persoana care, prin natura serviciului sau profesiei, află asemenea date, să divulge sub orice formă conținutul acestora, atît față de cetățenii români, cît și față de cei străini. Interdicția este obligatorie și după încetarea raporturilor de muncă în cadrul cărora persoana respectivă a luat cunoștință despre informații, date sau documente ce constituie secrete de stat.

Art. 12. -

Persoana care nu lucrează cu informații, date și documente ce constituie secrete de stat, dar care află de conținutul acestora sau intră în posesia lor, este obligată să anunțe ori, după caz, să le predea de îndată organelor Consiliului Securității Statului.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Salariatul care deține informații, date ori documente ce constituie secrete de stat sau desfășoară activități în locuri unde se execută lucrări cu un asemenea caracter nu poate stabili relații de serviciu cu organizațiile internaționale, reprezentanțele și organizațiile străine, fără aprobarea prealabilă a conducătorului organizației socialiste din care face parte.

Stabilirea relațiilor în interes de serviciu cu străinii care nu au domiciliul în Republica Socialistă România, de către persoana prevăzută la alineatul precedent, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului organizației socialiste din care aceasta face parte. În cazul în care cererea de aprobare prealabilă nu a fost posibilă, salariatul va informa în termen de 24 ore pe conducătorul organizației Socialiste, despre relațiile stabilite.

Se interzice ca salariatul care deține informații, date ori documente ce constituie secrete de stat să stabilească relații personale cu străinii care nu au domiciliul în Republica Socialistă România, dacă acestea afectează interesele statului român.

Art. 14. -

Se interzice cetățenilor români de a avea orice fel de legătură cu posturile de radio sau televiziune ori cu organe de presă din străinătate, care, prin acțiunile lor, desfășoară o activitate de defăimare sau contrară intereselor statului român.

Art. 15. -

Acordarea de interviuri organelor de presă, agențiilor de știri ori posturilor de radio sau televiziune străine de către cetățenii români, în țară sau pe timpul cît se află în străinătate în interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de apărare și tehnico-științifice ale statului român, se va face numai cu aprobarea conducătorului organului central în subordinea căruia se află organizația din care face parte cel în cauză sau, după caz, a președintelui comitetului executiv al consiliului popular județean ori al municipiului București.

SECȚIUNEA a IV-a Sarcini cu privire la activitatea de educare a cetățenilor
în spiritul apărării secretului de stat

Art. 16. -

Conducătorii organizațiilor socialiste vor lua toate măsurile ce se impun pentru educarea salariaților în spiritul păstrării secretului de stat, al vigilenței, cinstei și demnității în relațiile cu străinii.

Radioul, televiziunea, presa centrală și locală, revistele și publicațiile periodice vor acorda o atenție deosebită dezvoltării la toți cetățenii a simțului răspunderii pentru păstrarea cu strictețe a secretului de stat, precum și pentru sporirea vigilenței și combativității împotriva tuturor celor care prin pălăvrăgeală, lăudăroșenie sau neglijență aduc prejudicii securității statului român.

Consiliul Culturii și Educației Socialiste, împreună cu uniunile de creație vor stimula realizarea și publicarea unor lucrări menite să contribuie la educarea cetățenilor pentru apărarea și păstrarea secretului de stat.

CAPITOLUL III Organizarea activității de apărare a secretului de stat

SECȚIUNEA I Evidența, păstrarea, manipularea și multiplicarea
documentelor secrete de stat

Art. 17. -

Ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile vor asigura evidența, păstrarea și manipularea datelor și documentelor ce constituie secrete de stat și a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete.

Art. 18. -

La organizațiile socialiste cu un volum mare de informații, date și documente cu caracter secret de stat se organizează compartimente speciale pentru evidența, păstrarea și manipularea acestora, în cadrul numărului de posturi și al fondurilor de salarii existente la data prezentei legi. Acolo unde volumul de documente secrete nu justifică înființarea unor asemenea compartimente, conducătorul organizației socialiste va desemna un salariat care, pe lîngă atribuțiile ce îi revin potrivit funcției sale, va îndeplini și astfel de sarcini, făcîndu-se mențiune în acest sens în statele de funcții.

Compartimentele speciale prevăzute la alineatul precedent vor fi înființate de conducerea organului central sau de comitetul executiv al consiliului popular județean ori al municipiului București, cu acordul Consiliului Securității Statului.

Înființarea compartimentelor prevăzute la alineatul 1 în cadrul Ministerului Forțelor Armate și Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu aprobarea conducătorilor acestor organe centrale.

Angajarea sau numirea salariaților ce vor încadra compartimentele speciale, precum și desemnarea celor care vor exercita și atribuții cu privire la evidența, păstrarea și manipularea informațiilor, datelor și documentelor cu caracter secret de stat se fac cu avizul Consiliului Securității Statului.

Art. 19. -

În afara programului de lucru, documentele cu caracter secret de stat se păstrează la compartimentul special sau la salariatul care exercită și atribuții cu privire la evidența, păstrarea și manipularea informațiilor, datelor și documentelor cu caracter secret de stat.

Se interzice scoaterea din incinta organizației socialiste a documentelor ce conțin secrete de stat pentru a fi duse la domiciliu sau în alte locuri neautorizate.

Șefii ori secretarii de cabinete de la Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri, de la miniștri, ceilalți conducători ai organelor centrale și adjuncții acestora, de la președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și secretarii conducătorilor centralelor industriale și marilor întreprinderi, sînt considerați salariați care îndeplinesc și atribuții legate de evidența, păstrarea și manipularea documentelor cu caracter secret de stat.

Art. 20. -

Multiplicarea documentelor ce constituie secrete de stat se face numai de către persoane care au aprobare să lucreze cu astfel de documente, păstrîndu-se o evidență strictă a exemplarelor multiplicate.

Se interzice multiplicarea documentelor strict secrete de importanță deosebită primite de la alte organizații socialiste.

SECȚIUNEA a II-a Accesul la informații, date și documente ce constituie secrete de stat

Art. 21. -

Persoana care se angajează la o organizație socialistă și urmează să-și desfășoare activitatea într-un loc de muncă unde se execută lucrări cu caracter secret de stat, va fi încunoștințată de specificul activității și i se va cere să semneze un angajament cu privire la păstrarea cu strictețe a secretului de stat. Un astfel de angajament va fi semnat și de salariatul care, la data prezentei legi, execută sau are acces la asemenea lucrări.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent cadrele permanente ale forțelor armate care s-au angajat în acest sens prin jurămîntul militar.

Salariatul care, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, trebuie să lucreze sau să consulte date și documente ce constituie secrete de stat, urmează să aibă o aprobare specială în acest scop.

Aprobarea prevăzută la alineatul precedent se dă de către:

a) conducătorul organizației socialiste pentru categoria strict secret de importanță deosebită și strict secret;

b) locțiitorul conducătorului organizației socialiste, împuternicit în acest scop, pentru categoria secret.

Aprobarea dată pentru accesul la o categorie superioară de documente permite accesul și la o categorie inferioară.

Persoanelor care fac practică la organizațiile socialiste sau în locurile de muncă unde se află informații, date și documente ce constituie secrete de stat ori se execută lucrări cu un astfel de caracter, li se aplică același regim ca și salariaților, în ce privește apărarea secretului de stat.

SECȚIUNEA a III-a Accesul în organizațiile socialiste, precum și în locurile în care
se află informații, date sau documente ce constituie secrete
de stat ori se execută lucrări cu un asemenea caracter

Art. 22. -

Accesul în organizațiile socialiste este admis pe bază de legitimații, permise sau bilete de intrare, după distincțiile prevăzute în prezenta secțiune.

Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică compartimentelor organizațiilor socialiste care prestează servicii publice.

Art. 23. -

Este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat în locurile în care se află documente ce constituie secrete de stat ori unde se execută lucrări cu un asemenea caracter.

Art. 24. -

Conducătorii organizațiilor socialiste vor stabili reguli cu privire la circulația și ordinea interioară în incinta unităților, astfel încît accesul în locurile și sectoarele în care se află informații, date sau documente ce constituie secrete de stat sau unde se execută lucrări cu un astfel de caracter să nu fie posibil decît pentru persoanele care au primit aprobare, potrivit prevederilor art. 32, 34 și 35.

Art. 25. -

Accesul ocazional pentru intervenții tehnice, reparații și alte asemenea activități, în locurile prevăzute la art. 32, este permis pe baza unui bilet de acces nominal eliberat de șeful sectorului unde se execută lucrarea.

Art. 26. -

Pentru a distinge salariații care au acces în diferite locuri de muncă sau sectoare de producție, aceștia vor purta, după caz, diferențiate pe sectoare de muncă sau specialități, insigne, ecusoane, banderole, bonete sau echipamentul de protecție ori de lucru în culori diferite.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...