Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 11/1971 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 1971 până la 11 iulie 1978, fiind înlocuit prin Lege 5/1978;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Sistemul de premiere din beneficii, prevăzut de reglementările în vigoare, se poate aplica unităților prevăzute la art. 38 independent de rezultatele pe ansamblul centralei din care fac parte, în situația în care se urmăresc și evidențiază distinct rezultatele activității economice proprii.

CAPITOLUL III Conducerea unităților socialiste

SECȚIUNEA I Dispoziții comune

Art. 42. -

Colectivul de muncă al fiecărei unități socialiste de stat poartă răspunderea pentru gospodărirea patrimoniului încredințat și pentru rezultatele economice obținute de unitate. În calitatea sa de participant la administrarea avuției naționale, fiecare om al muncii răspunde în fața colectivului pentru îndeplinirea sarcinilor proprii de muncă și împreună cu întregul colectiv, pentru bunul mers al activității generale a unității.

Conducerea unităților socialiste de stat se realizează pe baza principiului conducerii colective, prin participarea nemijlocită a oamenilor muncii la dezbaterea și soluționarea problemelor activității economico-sociale a unității, la elaborarea și înfăptuirea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale întregului colectiv.

Organele prin care se exercită conducerea colectivă a unităților socialiste de stat sînt: comitetele oamenilor muncii pentru conducerea activității economice și sociale, consiliile oamenilor muncii pentru conducerea activității economice și sociale, denumite în prezenta lege comitetele oamenilor muncii și respectiv consiliile oamenilor muncii, precum și adunările generale ale oamenilor muncii.

Comitetele și consiliile oamenilor muncii se constituie din cadre cu funcții de răspundere, specialiști cu experiență, reprezentanți aleși ai oamenilor muncii. În unitățile unde lucrează oameni ai muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare, din comitete și consilii vor face parte și oameni ai muncii aparținînd acestor naționalități.

Constituția Republicii Socialiste România consacră rolul Partidului Comunist Român de forță politică conducătoare a întregii societăți. Fiecare organizație de partid în sfera sa de activitate exercită conducerea politică a vieții economico-sociale, urmărește și controlează înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor ce decurg din programele de dezvoltare economică și socială elaborate de partid. Secretarii organizațiilor de partid fac parte din comitetele oamenilor muncii.

Art. 43. -

Comitetele oamenilor muncii se organizează la întreprinderi și la unele unități componente ale centralelor, stabilite de acestea. Consiliile oamenilor muncii se organizează la centrale.

Președintele comitetului oamenilor muncii este directorul sau conducătorul unității respective, iar al consiliului oamenilor muncii, directorul general al centralei; numirea locțiitorului președintelui se aprobă de comitetul, respectiv de consiliul oamenilor muncii, la propunerea directorului, respectiv a directorului general.

Pentru conducerea operativă a activității unităților socialiste, comitetele oamenilor muncii de la unitățile mari și complexe pot constitui colective de conducere operativă, iar consiliile oamenilor muncii își constituie birouri executive.

Adunările generale ale oamenilor muncii se organizează la întreprinderi și respectiv la unități componente ale centralelor și la centrale.

Art. 44. -

Organele de conducere colectivă au caracter deliberativ, desfășurîndu-și activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și adoptă hotărîri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

În caz de divergență între președinte și majoritatea membrilor, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune - în cazul comitetului și consiliului oamenilor muncii, conducerii organului căruia fi este subordonată unitatea, iar pentru colectivul de conducere operativă și, biroul executiv, comitetului și respectiv consiliului oamenilor muncii -, pentru a decide.

Art. 45. -

Ședințele de lucru au loc cel puțin o dată pe trimestru, la consiliul oamenilor muncii, o dată pe lună la comitetul oamenilor muncii și decadal la biroul executiv și colectivul de conducere operativă. De asemenea, aceste ședințe pot avea loc și ori de cîte ori este nevoie la inițiativa președintelui său la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor.

Art. 46. -

Pentru analiza unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a centralei, a întreprinderilor și a celorlalte unități componente, precum și pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora și de aplicare a propunerilor aprobate, organele de conducere colectivă pot constitui grupe de lucru cuprinzînd specialiști din cadrul sau din afara unității respective; pentru specialiștii din alte unități se va cere acordul conducerii acestora.

Art. 47. -

la ședințele comitetului și ale consiliului oamenilor muncii pot fi invitați delegați ai organelor centrale, ai băncilor, organizațiilor economice și instituțiilor interesate în examinarea problemelor puse în discuție; de asemenea, în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate, pot fi invitați specialiști atât din cadrul unităților respective, cît și din afara lor.

Art. 48. -

Comitetele și consiliile oamenilor muncii au obligația să prezinte în fața adunării generale a oamenilor muncii bilanțul activității unității, situația economică financiară a acesteia, sarcinile pentru perioada următoare și măsurile organizatorice și tehnice în vederea realizării lor. Comitetele și consiliile oamenilor muncii răspund în fața adunărilor generale ale oamenilor muncii de modul cum s-au adus la îndeplinire sarcinile de plan și măsurile cu privire la asigurarea condițiilor de muncă ale lucrătorilor.

Art. 49. -

Comitetele, consiliile oamenilor muncii și organele de conducere colectivă operativă răspund de activitatea unităților respective față de conducerea colectivă a organului ierarhic superior; totodată fiecare membru răspunde în fața organului de conducere colectivă din care face parte atât pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt repartizate, cît și pentru întreaga activitate a unității.

Comitetul și consiliul oamenilor muncii răspund față de adunarea generală a oamenilor muncii pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

SECȚIUNEA a II-a Organizarea și funcționarea comitetului oamenilor muncii

Art. 50. -

Comitetul oamenilor muncii al întreprinderii sau al unității componente a centralei cuprinde 9 pînă la 25 membri; numărul acestora se stabilește de către organul căruia îi este subordonată unitatea în funcție de numărul de personal permanent, potrivit anexei la prezenta lege; la stabilirea numărului de membri se va ține seama de volumul producției, complexitatea și dispersarea activității.

Din comitetul oamenilor muncii fac parte:

a) directorul sau conducătorul unității și directorii pe specialități sau, după caz, inginerul șef și contabilul șef;

b) șeful controlului tehnic de calitate;

c) șefii unor compartimente de muncă, conducători ai celor mai importante secții de producție, specialiști de înaltă calificare din unitate, precum și oameni de știință. Membrii comitetului oamenilor muncii din rîndul acestor cadre sînt numiți de către organul căruia îi este subordonată întreprinderea sau unitatea componentă pe baza propunerilor adunării generale a oamenilor muncii și cu consultarea directorului sau conducătorului unității respective; membrii comitetelor oamenilor muncii din afara întreprinderii se numesc cu acordul conducerii unității din care fac parte;

d) trei pînă la unsprezece reprezentanți ai oamenilor muncii aleși la fiecare doi ani, din rîndul muncitorilor, maiștrilor și personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ în adunările generale ale oamenilor muncii numărul acestora se stabilește în limitele prevăzute în anexă, de acord cu comitetele uniunilor sindicatelor pe ramură, de către organul căruia îi este subordonată întreprinderea sau unitatea componentă;

e) secretarul organizației Partidului Comunist Român din unitatea respectivă;

f) președintele comitetului sindicatului ca reprezentant de drept al conducerii sindicatului din unitatea respectivă, delegatul comitetului sindicatului la unitățile fără comitete sindicale proprii;

g) secretarul organizației Uniunii Tineretului Comunist din unitatea respectivă.

Art. 51. -

La ședințele comitetului oamenilor muncii va participa un reprezentant al consiliului oamenilor muncii al centralei din care face parte unitatea, sau al organului căruia îi este subordonată în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate.

Art. 52. -

Comitetul oamenilor muncii al întreprinderii sau al unității componente a centralei are următoarele atribuții:

a) aprobă planul cincinal și planurile anuale;

b) stabilește măsuri tehnice-organizatorice și analizează periodic aplicarea lor în vederea realizării sarcinilor de plan, mobilizării rezervelor din unitate și valorificării superioare a potențialului ei economic;

c) stabilește măsuri pentru încheierea la timp a contractelor economice;

d) aprobă balanțele materiale pentru care îndeplinește funcția de coordonator;

e) efectuează, în cazuri justificate, modificări ale sarcinilor anuale de producție în unități naturale la sortimentele care alcătuiesc grupele de produse ce se aprobă prin planul de stat, cu acordul beneficiarilor și cu condiția respectării sarcinii totale anuale la grupele de produse respective, precum și a indicatorilor valorici stabiliți prin plan și buget;

f) stabilește măsuri pentru aprovizionarea cu materiile prime și materialele necesare înainte de începerea procesului de producție;

g) analizează și ia măsuri pentru îndeplinirea ritmică a planului de export-import, realizarea obligațiilor prevăzute în contracte, respectarea termenelor de livrare și ridicarea eficienței activității de comerț exterior;

h) stabilește măsuri pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii și asigură acestei activități un caracter continuu și sistematic; adoptă programul de studii specific acestui domeniu de activitate;

i) stabilește structura organizatorică elaborată pe baza normelor generale stabilite pe ramură sau subramură, precum și regulamentul de organizare și funcționare; hotărăște înființarea și gradarea secțiilor de producție și a șantierelor de construcții-montaj pe baza metodologiei în vigoare; stabilește măsuri pentru perfecționarea sistemului informațional și mecanizarea prelucrării datelor;

j) aprobă normativele de muncă locale și numește comisiile care aprobă normele de muncă, cu acordul organului sindical din unitate; stabilește programul de elaborare și reexaminare a normelor și a normativelor de muncă;

k) aprobă normele de consum de materii prime, materiale și combustibili pentru activitățile la care nu sînt întocmite norme departamentale sau cu caracter republican;

l) aprobă, în limitele stabilite, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice și achiziționarea de utilaje pentru investițiile prevăzute în plan, precum și pentru lucrările de perfecționare a tehnicii și tehnologiei, modernizări, reutilări, dezvoltări; achiziționarea de utilaje și obiecte de inventar din categoria fondurilor fixe, care sînt cuprinse global în planul de investiții și nu figurează în cadrul unui deviz general;

m) analizează periodic și răspunde de modul cum sînt exploatate, întreținute și reparate fondurile fixe din dotare și ia măsuri în vederea asigurării unei utilizări cît mai raționale a acestora;

n) analizează evoluția acumulărilor bănești și rentabilitatea, structura cheltuielilor și a stocurilor de valori materiale și ia măsuri pentru utilizarea cu maximum de eficiență a fondurilor de producție;

o) analizează modul cum se realizează gestionarea bunurilor materiale, stabilește măsuri pentru asigurarea integrității patrimoniului unității respective și stabilește măsuri în limita competențelor legale, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc;

p) aprobă bilanțul; aprobă volumul total al cheltuielilor ce se pot face pe seama prețului de cost pentru acțiuni de publicitate și reclamă;

r) asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoașterea și aplicarea legilor și hotărîrilor partidului și guvernului; totodată asigură condițiile materiale și sprijină activitatea de ridicare a nivelului conștiinței socialiste în scopul dezvoltării unei atitudini înaintate față de muncă, de apărare și gospodărire a avutului obștesc, de educare cetățenească a oamenilor muncii;

s) organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea, orientarea și promovarea personalului; răspunde de organizarea și buna desfășurare a activității de confecționare a pregătirii profesionale a personalului;

t) hotărăște, în condițiile legii, încadrarea și eliberarea din funcție a inginerilor șefi adjuncți, contabililor șefi adjuncți și directorilor adjuncți, precum și a șefilor de secții și de serviciu;

u) aprobă, împreună cu comitetul sindicatului, regulamentul de ordine interioară și ia măsurile necesare pentru buna desfășurare a activității comisiilor de judecată;

v) aprobă, împreună cu comitetul sindicatului, proiectul contractului colectiv de muncă și analizează periodic îndeplinirea prevederilor acestuia, realizarea măsurilor de protecția muncii, de combatere a poluării mediului înconjurător; repartizează spațiul locativ;

w) analizează periodic modul în care directorul și colectivul de conducere operativă aduc la îndeplinire hotărîrile comitetului oamenilor muncii;

z) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și însărcinări stabilite de organul căruia le este subordonată unitatea.

Art. 53. -

Colectivul de conducere operativă se compune din 3-7 membri și este alcătuit din directorul sau conducătorul unității, directorii pe specialități sau, după caz, inginerul șef, contabilul șef, precum și alte cadre de conducere și specialiști din cadrul unității numiți de comitetul oamenilor muncii. La dezbaterea principalelor probleme privind realizarea sarcinilor economice precum și la cele care privesc drepturi și obligații ale oamenilor muncii, participă și președintele comitetului sindicatului.

Art. 54. -

Colectivul de conducere operativă are următoarele atribuții principale:

a) organizează și urmărește îndeplinirea sarcinilor de plan pe unitate, secții și sectoare de activitate; stabilește măsuri pentru folosirea deplină a capacităților de producție, utilizarea rațională a forței de muncă și a timpului de lucru;

b) modifică - în cazuri justificate - sarcinile de plan anuale și trimestriale ale secțiilor și sectoarelor de activitate, cu respectarea nivelului indicatorilor anuali pe total unitate, pe an și trimestre, precum și a obligațiilor rezultate din contractele încheiate;

c) aprobă în limitele stabilite de comitetul oamenilor muncii:

- executarea lucrărilor de mică mecanizare și alte lucrări necuprinse în planul de investiții și care se realizează din credite bancare;

- realizarea unor investiții în regie sau antrepriză care, potrivit dispozițiilor legale, pot fi executate din resurse proprii, lăsate la dispoziția unității, precum și cele din fondurile atribuite în acest scop de organul căruia îi este subordonată întreprinderea și celelalte unități componente;

d) nominalizează obiectivele de investiții în cadrul volumului stabilit de organul căruia îi este subordonată întreprinderea, în poziții globale și care se finanțează din fonduri centralizate sau credite bancare;

e) aprobă planul și nominalizarea lucrărilor de reparații capitale în limita planului valoric stabilit de organul căruia îi este subordonată întreprinderea;

f) ia măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a normelor de protecția muncii, precum și de combatere a poluării mediului înconjurător;

g) stabilește măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de remunerare a muncii și de premiere; stabilește măsuri pentru aplicarea și respectarea legislației muncii;

h) aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a cadrelor de conducere care nu au fost prevăzute la art. 52 lit. t, cu consultarea comitetului sindicatului;

i) asigură, potrivit prevederilor legale, condiții pentru funcționarea corespunzătoare a cantinelor și realizarea acțiunilor cu caracter social-cultural pentru oamenii muncii din unitate;

j) în unitățile comerciale și cele care prestează servicii pentru populație, analizează și adoptă măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, realizarea planului de desfacere, a planului de încasări în numerar, reducerea cheltuielilor de circulație, folosirea mai bună a bazei tehnico-materiale, introducerea formelor moderne de servire;

k) prezintă rapoarte în fața comitetului oamenilor muncii asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire hotărîrile luate;

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și însărcinări stabilite de comitetul oamenilor muncii al unității.

Art. 55. -

Directorul întreprinderii, respectiv conducătorul unității componente a centralei, asigură conducerea curentă și aduce la îndeplinire hotărârile comitetului oamenilor muncii, colectivului de conducere operativă, adunării generale a oamenilor muncii și sarcinile stabilite de organul căruia îi este subordonată unitatea; în acest scop:

a) ia măsurile necesare, potrivit dispozițiilor legale, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea activității unității respective;

b) asigură aplicarea principiului muncii colective în activitatea desfășurată de către comitetul oamenilor muncii și colectivul de conducere operativă;

c) adoptă măsuri pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, aprobă normele interne de întreprindere, organizează controlul tehnic de calitate pe faze de fabricație, asigură documentațiile tehnice pentru realizarea de produse noi și modernizarea celor existente;

d) analizează și stabilește măsuri pentru aprovizionarea ritmică a secțiilor de producție cu materii prime, materiale, combustibil și energie; adoptă măsuri pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale, eliminarea cheltuielilor neproductive, optimizarea stocurilor de valori materiale;

e) stabilește, cu acordul beneficiarului, prețuri și tarife la produsele și serviciile lăsate în competența unității, precum și adaosuri sau bonificații, conform reglementărilor legale;

f) asigură informarea operativă a membrilor comitetului oamenilor muncii și colectivului de conducere operabilă asupra desfășurării activității unității respective și a principalelor probleme și măsuri luate;

g) stabilește delegările de atribuții pe trepte ierarhice și compartimente de muncă în cadrul unităților respective pe baza structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare; ia măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;

h) încadrează și eliberează din funcție personalul de execuție din unitate și cel care nu este prevăzut în competența organelor de conducere colectivă, cu consultarea comitetului sindicatului.

Art. 56. -

Directorul întreprinderii, respectiv conducătorul unității componente cu personalitate juridică, angajează unitatea în relațiile cu persoanele juridice și fizice și în fața organelor jurisdicționale. De asemenea, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop și altor cadre din unitatea respectivă.

SECȚIUNEA a III-a Organizarea și funcționarea consiliului oamenilor muncii

Art. 57. -

Consiliul oamenilor muncii al centralei este format din cel mult 35 persoane și se compune din:

a) directorul general al centralei și directorii din centrală;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...