Dispoziții generale privind cetățenia română | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale privind cetățenia română

Art. 1. -

În Republica Socialistă România, stat suveran, independent și unitar, cetățenia română reprezintă expresia relațiilor social-economice, politice și juridice dintre persoanele fizice și statul socialist român, constituind un atribut de onoare, de mare responsabilitate civică. Cetățenia română dovedește apartenența cetățeanului la statul socialist român.

Cetățenii români, continuînd legătura statornicită din generații în generații cu pămîntul strămoșesc, tradițiile sacre de luptă ale poporului român pentru apărarea ființei sale naționale, pentru neatîrnare, libertate și progres social, participă prin întreaga lor activitate la dezvoltarea și înflorirea patriei socialiste, la apărarea independenței, suveranității și integrității sale.

Art. 2. -

Toți cetățenii patriei, membri ai marii familii a României socialiste, întemeiată pe unitatea moral-politică a întregului popor, sînt cetățeni români, egali în drepturi și îndatoriri, fără nici o îngrădire sau deosebire pe temeiul naționalității, rasei, sexului sau religiei, ori al modului de dobîndire a cetățeniei.

Cetățenii români se bucură de drepturi politice, economice și sociale, precum și de celelalte drepturi și libertăți consacrate de Constituție și legile țării. Statul asigură libertatea și demnitatea cetățenilor săi, afirmarea multilaterală a personalității lor; de asemenea, ocrotește pe cetățenii români care se află vremelnic în afara frontierelor țării sau domiciliază în străinătate.

Cetățenii români au îndatorirea să fie devotați patriei și s-o apere, la nevoie, chiar cu prețul vieții, să lupte pentru ridicarea prestigiului ei în lume, să-și pună întreaga lor energie și capacitate de muncă în slujba intereselor generale ale poporului, să contribuie la apărarea și creșterea avuției naționale, la întărirea și dezvoltarea orînduirii socialiste, să respecte normele de conviețuire socială, să nu divulge secretul de stat și să îndeplinească toate celelalte obligații prevăzute de Constituție și legile țării.

De asemenea, au îndatorirea să participe la acțiunile cetățenești de interes comun pentru înfrumusețarea, buna gospodărire și dezvoltare a localităților în care trăiesc și își desfășoară activitatea.

Art. 3. -

Stabilirea drepturilor și îndatoririlor cetățenilor români, a modurilor de dobîndire și de pierdere a cetățeniei române, constituie un atribut exclusiv al statului român.

În cazul în care un cetățean român este considerat de legea unui stat străin ca avînd cetățenia acelui stat, prevederile legii străine sînt fără efect față de dispozițiile legii române.

Art. 4. -

Încheierea căsătoriei între un cetățean român și un străin nu produce nici un efect asupra cetățeniei soților.

Schimbarea cetățeniei unuia dintre soți nu produce nici un efect asupra cetățeniei române a celuilalt soț.

Declararea nulității, anularea sau desfacerea căsătoriei nu produce nici un efect asupra cetățeniei soțului care a dobîndit cetățenia română în timpul căsătoriei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Dispoziții generale privind cetățenia română
Dobîndirea cetățeniei române
Pierderea cetățeniei române
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...