Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 1971 până la 29 septembrie 1996, fiind înlocuit prin Lege 5/1971(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Eliberarea actelor de identitate cetățenilor români, înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului și a reședinței, precum și evidența locală și centralizată pe țară a persoanelor cărora li s-au eliberat acte de identitate, se fac în interesul cetățenilor și al statului. Actul de identitate folosește persoanelor la dovedirea identității, cetățeniei române și domiciliului.

Evidența se ține în scopul cunoașterii cetățenilor cărora li s-au eliberat acte de identitate și al repartizării lor pe teritoriul țării și servește la întocmirea lucrărilor privind încorporarea tinerilor în vederea satisfacerii serviciului militar, a lucrărilor de mobilizare, precum și la identificarea domiciliului persoanelor urmărite.

Decretul nr. 334/1957 modificat prin Decretul nr. 346/1959, precum și Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 840/1964 privind aplicarea regimului de evidență a populației, nu mai corespund stadiului actual de dezvoltare a statului nostru și importantelor modificări intervenite în legislație. Ca urmare, s-a impus o nouă reglementare, la nivel de lege, a actelor de identitate ale cetățenilor români și a procedurii de schimbare a domiciliului și a reședinței.

Legea alăturată prevede că eliberarea actelor de identitate pentru cetățenii români, înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului și a reședinței, precum și luarea în evidență a persoanelor cărora li s-au eliberat acte de identitate, se fac de către organele miliției.

S-a prevăzut că actul de identitate se eliberează cetățenilor la împlinirea vîrstei de 14 ani, deoarece de la această vîrstă, potrivit legii, persoanele fizice dobîndesc capacitatea de exercițiu restrînsă.

Principalul act de identitate al persoanei fizice se prevede că este buletinul de identitate.

În unele situații, precizate în lege, cînd nu este posibilă eliberarea buletinului de identitate, persoanelor li se eliberează adeverințe de identitate pe o perioadă determinată.

Pînă la împlinirea vîrstei de 44 ani, persoanelor li se eliberează buletine de identitate cu termen de valabilitate de 10 ani. După împlinirea vîrstei de 44 ani, buletinul de identitate se prevede a se elibera fără termen de valabilitate, avînd în vedere că de la această vîrstă în fizionomia titularului nu mai intervin schimbări importante. În cazurile cînd se produc totuși schimbări, se prevede posibilitatea eliberării unui alt act de identitate.

Pentru a se putea interveni cu operativitate în salvarea vieții celor accidentați, în lege se prevede obligativitatea înscrierii grupei sanguine în actul de identitate al fiecărei persoane. La cerere, în actul de identitate al părinților se înscrie grupa sanguină a copiilor sub 14 ani.

Deoarece în actele de identitate înscrierea datelor privind domiciliul se face pe baza documentului din care rezultă că cetățeanul are spațiul locativ asigurat, prevederile legii sînt puse de acord cu dispozițiile Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism și cu dispozițiile Legii nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.

Reglementarea schimbării domiciliului din alte localități în orașele care, potrivit legii, sînt declarate orașe mari urmează să se facă printr-un act normativ separat.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, legea prevede că stabilirea reședinței se anunță organului miliției după trecerea a 45 zile, spre deosebire de dispozițiile anterioare, care prevedeau termenul de 3 zile. Cetățenii pot solicita înscrierea reședinței în actul de identitate chiar pentru perioade mai scurte de 45 zile, dacă aceasta le este necesară. S-a prevăzut termenul de 45 zile, deoarece în evidențele militare persoanele se înscriu numai dacă pleacă din localitatea de domiciliu pe perioade mai mari de 45 zile.

În lege nu s-au mai prevăzut infracțiuni așa cum erau stabilite în Decretul nr. 334/1957, întrucît încălcările normelor privind actele de identitate și schimbarea domiciliului nu prezintă pericol social care să justifice incriminarea, ele constituind contravenții care se prevăd a fi sancționate cu amendă de pînă la 400 lei.

Față de cele expuse mai sus, s-a adoptat alăturata Lege cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Act de identitate în înțelesul prezentei legi este buletinul de identitate.

În cazurile și condițiile prevăzute de această lege act de identitate este și adeverința de identitate.

Art. 2. -

Acte de identitate se eliberează cetățenilor români care au împlinit vîrsta de 14 ani și care domiciliază pe teritoriul Republicii Socialiste România.

Art. 3. -

Cu actul de identitate se face dovada identității, a cetățeniei române și a domiciliului titularului.

Art. 4. -

Eliberarea actelor de identitate și înscrierea de mențiuni în aceste acte se fac de organele miliției. În cazurile prevăzute de art. 10 alin. 1 lit. b, mențiunile în actele de identitate se înscriu de către organele de stare civilă, iar în cazurile prevăzute de art. 12, de către organele sanitare.

Art. 5. -

Persoanele cărora li s-au eliberat acte de identitate se înscriu în fișe de evidență.

CAPITOLUL II Actele de identitate

Art. 6. -

Cetățenii români care au împlinit vîrsta de 14 ani sînt obligați să aibă act de identitate. Cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea acestei vîrste, ei trebuie să se prezinte la organul miliției pentru a cere eliberarea buletinului de identitate sau, în cazurile prevăzute de lege, a adeverinței de identitate.

Art. 7. -

Actul de identitate se întocmește și se eliberează de organul miliției în circumscripția căruia domiciliază sau își are reședința persoana care face cererea. Actul de identitate se întocmește pe baza actelor cu care, potrivit legii, se face dovada în fața organelor miliției, a numelui de familie și prenumelui, stării civile, cetățeniei române, domiciliului, precum și, în cazul persoanelor supuse obligațiilor militare, a situației militare.

Art. 8. -

Buletinul de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani. Persoanelor care au împlinit vîrsta de 44 ani li se eliberează buletin de identitate fără termen de valabilitate.

Art. 9. -

Adeverința de identitate se eliberează:

a) persoanelor care au pierdut sau cărora li s-a distrus, deteriorat ori furat buletinul de identitate, pînă la eliberarea unui alt buletin;

b) persoanelor care nu posedă încă actele necesare eliberării buletinului de identitate.

Durata de valabilitate a adeverinței de identitate este stabilită de organul emitent.

Art. 10. -

Se eliberează un nou act de identitate:

a) la expirarea termenului pentru care actul de identitate a fost eliberat;

b) dacă s-a modificat data nașterii, numele de familie sau prenumele titularului actului de identitate ori prenumele părinților;

c) în cazul anulării actului de identitate;

d) în cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului actului de identitate;

e) dacă fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului actului;

f) la expirarea sau revocarea interdicției de a se afla în anumite localități.

Titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organul miliției pentru eliberarea noului act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la literele a-d, iar în cazul prevăzut la litera e, de la data cînd constatarea neconcordanței dintre fotografia de pe actul de identitate și fizionomie este făcută de organul miliției.

Dacă intervin modificările prevăzute la alin. 1 litera b, organul de stare civilă este obligat să le menționeze în actul de identitate, înscriind în același timp și data eliberării noului certificat de stare civilă, iar dacă se produc situații prevăzute la alte litere ale alin. 1, organul miliției este obligat să facă mențiune despre acestea.

Actul de identitate în care organul miliției sau de stare civilă a înscris mențiune despre una dintre situațiile prevăzute în prezentul articol își pierde valabilitatea la expirarea unui termen de 15 zile de la data înscrierii mențiunii.

Art. 11. -

În actele de identitate organele miliției înscriu mențiuni privind schimbarea domiciliului și a reședinței, iar la cerere, datele referitoare la copiii titularului actului, dacă aceștia nu au împlinit vîrsta de 14 ani.

La comunicarea instanțelor judecătorești, organele miliției înscriu în actele de identitate mențiunea interdicției de a se afla în anumite localități, în cazul persoanelor împotriva cărora s-a luat această măsură de siguranță.

Art. 12. -

În actul de identitate se înscrie grupa sanguină de către organele sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

În acest scop, titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organele sanitare, pentru a cere înscrierea grupei sanguine, în termen de 3 luni de la eliberarea actului.

Titularii actelor de identitate eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sînt obligați să ceară înscrierea grupei sanguine în termen de un an de la această dată.

În actele de identitate ale părinților se va putea înscrie, la cerere, și grupa sanguină a copiilor sub vîrsta de 14 ani.

Art. 13. -

Orice modificări, adăugiri sau mențiuni altele decît cele prevăzute în prezenta lege, înscrise în actul de identitate, sînt interzise și atrag nulitatea actului.

Anularea actului de identitate în situațiile prevăzute la alineatul precedent se face de organul miliției care constată existența cazului de nulitate.

Art. 14. -

Persoana care găsește un act de identitate este obligată să-l predea în termen de 48 ore celui mai apropiat organ al miliției.

Art. 15. -

Au obligația să predea actul de identitate organului miliției cel mai apropiat:

a) persoana care a pierdut cetățenia română;

b) persoana care pleacă definitiv din țară;

c) organul de stare civilă, pentru morți. Persoana care deține actul de identitate al celui care a murit este obligată să-l predea organului de stare civilă unde se înscrie moartea.

În cazul prevăzut la litera c termenul de predare a actului de identitate organului de stare civilă este de 3 zile. Organul de stare civilă este obligat să predea actul de identitate organului miliției în termen de cel mult 30 zile.

Art. 16. -

Actele de identitate ale persoanelor reținute, arestate preventiv sau care execută pedepse privative de libertate se păstrează, după caz, de administrația aresturilor ori penitenciarelor și se înmînează titularilor la punerea lor în libertate. În timpul cît persoanele sînt internate în institute speciale de reeducare, în instituții de ocrotire sau medicale actele lor vor fi păstrate de administrația acestor instituții.

Art. 17. -

Titularii actelor de identitate, precum și cei care potrivit prezentei legi au dreptul să rețină și să păstreze actele de identitate ale altor persoane, sînt obligați să ia măsuri pentru a evita pierderea, distrugerea, deteriorarea sau furtul lor.

Este interzisă darea ori primirea spre păstrare sau în orice alt scop a actului de identitate, în afară de cazurile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Procedura schimbării domiciliului și a reședinței

Art. 18. -

Persoana care își schimbă domiciliul este obligată ca în termen de 5 zile de la data obținerii dovezii din care rezultă că are locuință asigurată să se prezinte la organul miliției în circumscripția căruia își stabilește noul domiciliu, pentru înscrierea mențiunii în actul de identitate și în fișa de evidență a populației.

Dovada că persoana care își schimbă domiciliul are locuință asigurată se face cu actul de proprietate, cu contractul de închiriere sau de subînchiriere. Persoanele care își schimbă domiciliul într-o locuință ce face parte din fondul locativ de stat, administrat de întreprinderi subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, vor prezenta și ordinul de repartizare. În cazul soțului care se mută la celălalt soț, al părinților care se mută la copii și al copiilor care se mută la părinți, al minorilor care se mută la persoane obligate să le acorde întreținere, la tutore ori la persoane sau familii la care au fost dați în plasament familial sau carora le-au fost încredințați spre creștere, educare și întreținere, potrivit legii, precum și al persoanelor puse sub interdicție care se mută la reprezentanții lor legali, dovada că au locuință asigurată se poate face pe baza declarației scrise de primire în spațiu, însoțită de actul legal din care rezultă că persoana care face declarația este titularul spațiului locativ.

În comune, dovada că o persoană are locuință asigurată se poate face și cu declarație scrisă dată în fața organului miliției de către persoana care își schimbă domiciliul.

Art. 19. -

În actul de identitate și în fișele de evidență a populației organul miliției înscrie mențiunea de schimbare a domiciliului, pe baza dovezii din care rezultă că persoana în cauză are locuință asigurată.

Persoanele supuse obligațiilor militare vor face și dovada că au fost luate în evidența militară la noul domiciliu.

Art. 20. -

Schimbarea domiciliului din alte localități în orașe declarate, potrivit legii, ca fiind orașe mari se face în condițiile prevăzute de legea specială.

Pentru înscrierea mențiunii de schimbare a domiciliului în orașele mari, pe lîngă actele prevăzute la art. 19 se vor prezenta și dovezile prevăzute de dispozițiile legale privind stabilirea domiciliului în orașele mari.

Art. 21. -

Anularea actului prin care o persoană a făcut dovada că are locuință asigurată, în măsura în care acest act a fost obținut prin manopere frauduloase ori prin săvîrșirea unei infracțiuni, atrage anularea mențiunii de schimbare a domiciliului înscrisă în actul de identitate.

Organul care a luat măsura anulării actului este obligat să comunice aceasta organului local al miliției, în termen de cel mult 10 zile.

Art. 22. -

Persoana care locuiește temporar mai mult de 45 zile la altă adresă decît la domiciliul său este obligată să se prezinte la organul miliției în circumscripția căruia și-a stabilit reședința, pentru înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de identitate. La cererea persoanei în cauză, organul miliției înscrie mențiunea de stabilire a reședinței, chiar dacă locuirea temporară nu depășește 45 zile.

Mențiunea de stabilire a reședinței, înscrisă în actul de identitate, are valabilitate pe timpul cît titularul actului locuiește acolo, dar nu mai mult de un an de la data efectuării ei. La cererea persoanei în cauză, organul miliției poate înscrie o nouă mențiune.

Mențiunea de stabilire a reședinței se înscrie pe baza consimțămîntului de primire în locuință dat de titularul dreptului de folosință asupra acesteia.

Persoana sosită într-o localitate considerată, potrivit legii, zonă de frontieră este obligată să se prezinte la organul miliției în termenul prevăzut de normele ce reglementează regimul de frontieră.

Art. 23. -

Evidența locatarilor din imobilele situate în orașe sau în alte localități stabilite de Ministerul Afacerilor Interne și care servesc total sau parțial ca locuință se ține prin cartea de imobil.

Dispozițiile alineatului precedent nu sînt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităților militare, a sediilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și în locuințele ocupate exclusiv de membrii acestor misiuni și oficii.

Cartea de imobil se încredințează de organele miliției administratorilor de imobile sau unuia dintre locatarii imobilului care sînt obligați să înscrie persoanele ce domiciliază sau își au reședința în imobilul respectiv.

Persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința sînt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua lor locuință, în termen de 5 zile de la sosirea în imobil; la hoteluri sau alte asemenea locuri de cazare înscrierea se face la sosire.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...