Consiliul de Stat

Decretul nr. 305/1971 cu privire la activitatea geodezică, topo-fotogrammetrică și cartografică, precum și la procurarea, deținerea și folosirea datelor și documentelor rezultate din această activitate*)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 1971 până la 23 iunie 1996, fiind abrogat prin Lege 7/1996.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 64/1971.

EXPUNERE DE MOTIVE

Sarcinile privind activitatea geodezică, topo-fotogrammetrică și cartografică au fost reglementate prin decretele nr. 71/1958, nr. 144/1958 și nr. 14/1971, precum și prin hotărîrile Consiliului de Miniștri nr. 988/1954, nr. 1570/1957, nr. 1272/1958, nr. 128/1961 și nr. 19/1963.

În scopul unificării legislației, al unei mai bune reglementări și unei mai susținute îmbunătățiri a activității geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice din Republica Socialistă România, precum și în vederea stabilirii atribuțiilor ce-i revin pe această linie Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, în calitatea sa de organ coordonator al acestei activități pe plan republican, s-a emis alăturatul decret.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor are cu privire la lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice ce se execută pe teritoriul Republicii Socialiste România următoarele atribuții principale:

a) organizează, conduce și execută, prin unitățile sale de specialitate, lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice pentru realizarea planului topografic de bază al țării la scările 1:2.000 - 1:10.000, a planului cadastral, a hărților topografice speciale la diferite scări, precum și ținerea la zi a acestor planuri și hărți; execută în colaborare cu Ministerul Forțelor Armate lucrări privitoare la rețelele geodezice de stat;

b) coordonează, controlează și îndrumă executarea lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice cu specific departamental și local, ce se efectuează atît de unitățile proprii cît și de unitățile subordonate celorlalte ministere, altor organe centrale, ale consiliilor populare județene și al municipiului București;

c) avizează conținutul topografic al hărților, planurilor, atlaselor, ghidurilor și altor documente cartografice, necesare activității științifice, învățămîntului și uzului public și, în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, ia măsurile necesare pentru tipărirea acestora în tiraje corespunzătoare nevoilor.

Hărțile care conțin și elemente ale organizării administrativ-teritoriale vor fi editate după avizarea lor de către Direcția Generală pentru Consiliile Populare din cadrul aparatului Consiliului de Stat;

d) deține și organizează fondul geodezic, topo-fotogrammetric și cartografic, atît pe plan central cît și la fiecare județ, prin unitățile sale de specialitate, și ia măsurile necesare pentru valorificarea cu maximum de eficiență a tuturor hărților, planurilor și altor date topografice, geodezice, fotogrammetrice și cartografice, de către unitățile economice interesate, care vor fi informate asupra lucrărilor executate și vor primi la cerere, contra cost, documentația necesară;

e) ține evidența înzestrării cu utilaje, aparate și instrumente destinate lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice, deținute de toate organizațiile socialiste; avizează producția în țară a acestora, precum și planurile de aprovizionare din țară și din import ale ministerelor, altor organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București cu astfel de utilaje, aparate sau instrumente și ia măsuri pentru folosirea acestora cu întreaga lor capacitate;

f) întocmește normativele tehnice unitare și elaborează norme unice de timp și de consum de materiale pentru executarea lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice prevăzute la lit. a, precum și pentru executarea și multiplicarea lucrărilor cartografice prevăzute la lit. c și avizează cele referitoare la lucrările prevăzute la lit. b, din prezentul articol;

g) elaborează norme privind folosirea utilajelor din dotare, precum și normative privind protecția muncii în lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice, ce se execută de către organizațiile socialiste prevăzute la art. 1 lit. b;

h) colaborează, potrivit legii, cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Învățămîntului și Ministerul Muncii la planificarea, pregătirea și repartizarea cadrelor, pentru specialitățile geodezie, topo-fotogrammetrie și cartografie și participă la avizarea planurilor de învățămînt pentru aceste specialități;

i) elaborează, pe baza propunerilor organelor de specialitate interesate, tematica anuală și de perspectivă în domeniul cercetării științifice, în colaborare cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie; coordonează activitatea de cercetare științifică, precum și activitatea desfășurată în domeniul realizării și aplicării invențiilor și inovațiilor, privind problemele de geodezie, topo-fotogrammetrie și cartografie;

j) organizează documentarea tehnică și participă la conferințe, consfătuiri, simpozioane și expoziții, în țară sau în străinătate, întreține legături cu instituțiile și organizațiile internaționale de specialitate, precum și cu serviciile geodezice și cartografice din alte țări;

k) îndeplinește sarcinile ce rezultă din angajamentele internaționale privind executarea în colaborare cu serviciile geodezice și cartografice din țările vecine a lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice de interes comun.

Art. 2. -

Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului execută cu forțe și mijloace proprii toate lucrările geodezice, gravimetrice, topo fotogrammetrice și cartografice necesare apărării, securității statului și altor nevoi proprii. Aceste lucrări se exceptează de la prevederile art. 1, se conduc și se coordonează prin organe proprii, în raport cu nevoile de apărare și de securitate ale țării.

Pentru executarea lucrărilor prevăzute în alineatul precedent, organele centrale menționate își desfășoară activitatea pe baza planurilor proprii, întocmesc sau elaborează directive tehnice, instrucțiuni tehnice de lucru, atlase de semne convenționale, norme de timp, de consum de materiale și de înzestrare tehnică proprii, se dotează cu aparatură și cu materiale tehnice în funcție de nevoile lor și își desfășoară activitatea de cercetare științifică de invenții și inovații și de pregătire a cadrelor tehnice corespunzător nevoilor de apărare și de securitate.

Art. 3. -

Ministerele și organele centrale, altele decît cele prevăzute la art. 2, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, execută, cu forțe și mijloace proprii, numai lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice cu specific departamental sau local, pentru satisfacerea nevoilor proprii de proiectare sau de execuție, care nu pot fi realizate prin folosirea bazei topografice existente în fondul geodezic republican, din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

În mod excepțional, organele prevăzute la alineatul precedent pot executa cu forțe și mijloace proprii, lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice de interes republican în zonele în care nu există hărți și planuri corespunzătoare nevoilor proprii. Aceste lucrări vor intra în fondul geodezic republican, avînd regimul acestuia.

Lucrările prevăzute la alin. 1 și 2 se avizează obligatoriu, în prealabil, de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice de interes republican și cele cu specific departamental sau local, în sensul prezentului decret, sînt cele prevăzute în lista anexa, care face parte integrantă din decret.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor informează anual Ministerul Forțelor Armate asupra lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice prevăzute în planurile anuale și de perspectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, transmițîndu-i, la cerere și fără plată, copiile oricăror date sau documente rezultate din aceste lucrări.

În caz de nevoie, se predau Ministerului Forțelor Armate și originalele acestor documente, la cererea acestuia și pe termen limitat.

Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei informează Ministerul Forțelor Armate asupra lucrărilor gravimetrice executate și îi transmite, la cerere, orice date sau documente rezultate din aceste lucrări.

Art. 5. -

Lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice necesare economiei naționale se execută în proiecție stereografică - 1970 și sistem de cote cu plan de referință Marea Neagră.

Pentru nevoile de apărare și de securitate, precum și pentru cele necesare activităților științifice, învățămîntului, uzului public și propagandei, aceste lucrări pot fi executate și în alte sisteme de proiecție.

În perimetrele miniere se vor putea folosi și sisteme de proiecție și planuri de referință pentru nivelment, proprii bazinelor miniere, aprobate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Art. 6. -

Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care prin amplasarea pe teren a investițiilor aduc modificări cu privire la planimetrie, relief și toponimie, comunică Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor datele necesare asupra acestor modificări, în termen de 60 zile de la producerea lor.

După centralizarea și prelucrarea datelor obținute, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor transmite Ministerului Forțelor Armate documentele necesare ținerii la zi a hărților topografice necesare nevoilor de apărare și de securitate.

Art. 7. -

Unitățile de specialitate ale ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care execută lucrări geodezice și topo-fotogrammetrice, au dreptul să amplaseze pe teren semnale, borne, mărci și repere pentru lucrările geodezice sau topo-fotogrammetrice pe care le execută.

Aceste marcaje se predau posesorilor terenurilor sau construcțiilor pe care se amplasează, ori comitetelor executive ale consiliilor populare comunale sau orășenești, cînd marcajele se amplasează pe terenuri sau pe construcții proprietate personală. Organele sau organizațiile socialiste care iau în primire aceste marcaje sînt obligate să asigure păstrarea lor.

Art. 8. -

Schimbarea amplasamentelor semnalelor sau bornelor geodezice și a mărcilor ori reperelor de nivelment se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor și al Ministerului Forțelor Armate.

Art. 9. -

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și unitățile subordonate acestora, pot deține sau folosi date și documente geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice.

Deținerea sau folosirea datelor și documentelor prevăzute la alineatul precedent, ce constituie secrete de stat, urmează, în privința evidenței, întocmirii, multiplicării și păstrării acestora, regimul prevăzut în dispozițiile legale privitoare la apărarea secretului de stat.

Datele și documentele care se referă la obiective militare ori la obiective destinate nevoilor de apărare sau securitate se dețin și se folosesc numai de către Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne sau Consiliul Securității Statului; aceste obiective nu vor apărea decît pe hărțile, planurile sau pe alte documente destinate nevoilor de apărare sau de securitate.

Ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care întocmesc prin unitățile subordonate documente geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice cu caracter de secret de stat, le vor nominaliza în listele proprii de documente, date și informații secrete, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului verifică înainte de întrebuințare conținutul fotogramelor aeriene și avizează asupra folosirii acestora în lucrările topo-fotogrammetrice ce se folosesc în economia națională.

Art. 10. -

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor și Ministerul Forțelor Armate organizează și execută controlul asupra evidenței, păstrării, manipulării și folosirii documentelor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice destinate nevoilor economiei naționale, care se elaborează sau se dețin de către ministere, celelalte organe centrale și de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor și Ministerul Forțelor Armate stabilesc normele privind procurarea și ținerea evidenței datelor și documentelor geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice de către ministere, celelalte organe centrale și de către consiliile populare județene și al municipiului București.

Art. 11. -

Executarea de lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice fără obținerea avizelor prealabile, precum și orice încălcări ale altor dispoziții din prezentul decret, atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 12. -

Pe data publicării prezentului decret se abrogă:

- Decretul nr. 71/1958 privind regimul lucrărilor topo-geodezice și cartografice, procurarea, deținerea și folosirea hărților și documentelor topografice;

- dispozițiile referitoare la obținerea autorizației pentru ridicările topografice prevăzute în art. 2 pct. I lit. f și pct. II lit. e din Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizațiilor de construire, reparare și desființare a construcțiilor, precum și a celor referitoare la înstrăinările și împărțirile de terenuri cu sau fără construcții;

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 988/1954 pentru aprobarea instrucțiunilor privind primirea, păstrarea, evidența și manipularea hărților și lucrărilor topografice, de către ministere și instituții de stat, cu modificările aduse prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1570/1957;

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1272/1958 cu privire la avizarea, coordonarea și controlul activității geotopografice pe teritoriul Republicii Populare Române;

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 128/1961 privind coordonarea și executarea lucrărilor geodezice, topografice aerofotogrammetrice, în vederea întocmirii planurilor topografice necesare elaborării proiectelor de sistematizare ale centrelor populate;

- dispozițiile referitoare la fotografierea aeriană și prelucrarea fotografiilor necesare planurilor topografice ale centrelor populate și cele referitoare la precizarea instituțiilor care execută și țin evidența lucrărilor topografice ale centrelor populate, prevăzute la art. 13 alin. 2, art. 40 alin. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 191/1963 referitoare la organizarea și profilarea activității de proiectare, precum și unele măsuri pentru mărirea capacității de lucru a organizațiilor de proiectare și îmbunătățirea activității acestora, și cele prevăzute la punctele 13 și 28 din anexa nr. 1 la aceeași hotărîre;

- orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului decret.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 15 septembrie 1971.

Nr. 305.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzînd lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice
de interes republican și cele cu specific departamental sau local

A. Lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice de interes republican, indiferent cine le execută, sînt acelea care, prin mărime, caracteristicile tehnice și conținut, constituie scheletul de bază al rețelelor geodezice și cartografice ale țării, precum și acelea care pot fi utilizate de toate sectoarele de activitate economică și anume:

1. Lucrări de astronomie geodezică, gravimetrie și magnetism terestru în scopuri geodezice, cuprinzînd:

- determinări de longitudini, latitudini și azimute astronomice în punctele rețelei geodezice de stat;

- determinări gravimetrice pentru realizarea rețelei astronomo-geodezice de stat, sau de-a lungul liniilor poligoanelor de nivelment de ordinul I;

- determinări ale declinației magnetice în punctele geodezice de ordinul I-V;

- observații în scopuri geodezice asupra sateliților artificiali ai pămîntului;

- calcule de teren și de cabinet pentru reducerea sau descifrarea observațiilor sau măsurătorilor executate;

- calculul coordonatelor punctelor astronomice și al azimutelor Laplace;

- calculul deviației verticale astronomo - geodezice și a celei gravimetrice;

- calculul anomaliei gravimetrice (Bouguer și în aer liber);

- calculul reducerii gravimetrice pentru corectarea măsurătorilor de nivelment din poligoanele de ordinul I;

- calcularea în scopuri geodezice a pozițiilor sateliților artificiali ai pămîntului și a coordonatelor stațiilor terestre de observare;

- întocmirea paletelor, tabelelor și nomogramelor pentru culegerea, pregătirea și prelucrarea observațiilor și datelor rezultate din măsurătorile astronomice, gravimetrice și de magnetism terestru;

- întocmirea cataloagelor cu valori definitive ale punctelor magnetice la epoca observațiilor executate;

- întocmirea hărților, schemelor și schițelor speciale (deviația verticalei astronomo-geodezice sau a celei gravimetrice, anomalia Bouguer sau în aer liber, înălțimea geoidului, declinația magnetică etc.).

2. Lucrări de triangulație, trilaterație, poligonometrie și nivelment, cuprinzînd:

- întocmirea proiectelor pentru realizarea bazelor geodezice, rețelelor de triangulație și trilaterație, drumurilor poligonometrice și de nivelment;

- recunoașterea în teren a locurilor de dispunere ale bazelor geodezice, punctelor geodezice, traseelor drumurilor poligonometrice și de nivelment;

- materializarea în teren a rețelei geodezice și de nivelment, prin construirea semnalelor geodezice și plantarea mărcilor și reperelor de nivelment;

- măsurători de baze geodezice;

- măsurători unghiulare și lineare pentru realizarea rețelei geodezice de stat de ordinul I-IV și a nivelmentului de stat din ordinul I-IV, a rețelelor de ridicare de ordinul V, a rețelelor speciale și a nivelmentului trigonometric;

- drumuiri poligonometrice de diferite ordine;

- prelucrarea măsurătorilor și observațiilor din teren și lucrări de calcule pregătitoare în vederea compensării;

- compensarea rețelelor geodezice și de nivelment, în vederea obținerii coordonatelor și cotelor;

- întocmirea cataloagelor cu coordonatele și cotele punctelor rețelelor geodezice și de nivelment de stat de ordinul I-IV și a cataloagelor cu coordonatele rețelelor de ridicare de ordinul V.

3. Lucrări topo-fotogrammetrice cuprinzînd:

- măsurătorile unghiulare, liniare și calculele în vederea întocmirii grafice sau analitice a planurilor și hărților topografice care cuprind suprafețe de teren mai mari de:

10.000 ha la scara 1:25.000
5.000 ha la scara 1:10.000
2.000 ha la scara 1: 5.000
500 ha la scara 1: 2.000
300 ha la scara 1: 1.000
150 ha la scara 1: 500

- planurile topografice ale localităților întregi, indiferent de mărimea acestora și de scara de întocmire;

- aerofotografierile la orice scară și pentru orice suprafață de teren, destinate întocmirii planurilor și hărților topografice sau pentru fotointerpretări în diferite domenii;

- întocmirea fotoplanurilor, fotoschemelor, fotohărților, ortofotogramelor, ortofotoplanurilor și ortofotoschemelor cu caracter topografic sau special;

- fotointerpretarea, descifrarea topografică și reperajul fotogramelor aeriene în vederea întocmirii planurilor și hărților topografice, fotoplanurilor și ortofotoplanurilor;

- exploatarea singulară sau stereoscopică a fotogramelor aeriene în vederea întocmirii planurilor și hărților topografice care cuprind suprafețe de teren mai mari decît cele arătate la alineatul 1 de mai sus.

4. Lucrări de cartografie și reproducerea cartografică cuprinzînd:

- culegerea materialelor cartografice de bază și ajutătoare și studierea acestora în vederea redactării planurilor și hărților topografice sau speciale;

- selecționarea materialelor pentru realizarea foilor de redactare și redactarea propriu-zisă a planurilor și hărților;

- obținerea copiilor pentru desenarea (gravarea) planurilor și hărților, raportarea bazei matematice;

- desenarea (gravarea) originalelor de editare ale planurilor și hărților, verificarea lucrărilor de editare;

- fotoreproducerea originalelor de editare și obținerea diapozitivelor, separarea culorilor de bază și secundare ale hărții;

- retușul tehnic al elementelor de conținut;

- obținerea formelor de tipar necesare imprimării în tiraj a planurilor și hărților topografice;

- obținerea tiparului redacțional de probă, verificarea și aplicarea corecturilor;

- imprimarea în tiraj a planurilor și hărților topografice.

5. Lucrările complexe - geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice - pentru reambularea planurilor și hărților topografice la scara 1:1.000 și mai mici sau pentru prelucrarea unor planuri și hărți topografice în vederea executării altor planuri și hărți topografice cu conținut sau scări diferite, atunci cînd acestea cuprind suprafețe de teren mai mari decît cele arătate la litera A punctul 3 din prezenta anexă.

B. Lucrările geodezice, fotogrammetrice și cartografice cu specific departamental sau local sînt acelea care prin mărimea, caracteristicile tehnice și conținutul lor sînt destinate a fi utilizate numai într-un anumit domeniu de activitate. Acestea sînt:

1. Măsurătorile unghiulare, liniare și calculele în vederea întocmirii grafice sau analitice a planurilor și hărților topografice care cuprind suprafețe de teren ale căror mărimi sînt sub limitele arătate la litera A punctul 3 din prezenta anexă, cu condiția ca cerințele specifice să justifice adoptarea unor caracteristici tehnice și de conținut diferite de cele stabilite pentru planurile și hărțile topografice destinate economiei naționale. Nu fac parte din această categorie de lucrări măsurătorile unghiulare, liniare și calculele destinate determinării de noi puncte de triangulație și nivelment de precizie (ordinul I-V) atunci cînd acestea se materializează pe teren, precum și cele destinate întocmirii planurilor topografice ale localităților întregi.

2. Fotografierile metrice terestre la orice scară, fotointerpretarea, descifrarea topografică și reperajul fotogramelor terestre în vederea exploatării lor.

3. Exploatarea singulară sau stereoscopică a fotogramelor aeriene sau terestre în vederea întocmirii de planuri topografice speciale la diferite scări pentru suprafețe mai mici decît cele arătate la litera A punctul 3 din prezenta anexă, precum și a altor documentații specifice, pe baza elementelor metrice extrase din fotogramele aeriene sau terestre (profile, aliniamente, cubaje, suprafețe etc.).

4. Măsurătorile liniare, unghiulare și calculele pentru întocmirea de documentații necesare detalierilor la proiectele de execuție sau pentru deservirea șantierelor de construcții și anume:

- planurile de situație pe benzi, executate de-a lungul căilor de comunicații, torenților, rîurilor și altor aliniamente naturale sau artificiale;

- profilele longitudinale și transversale;

- trasările și pichetările amplasamentelor de construcții și instalații;

- măsurătorile sistematice executate în vederea determinării tasării solului, a stabilității construcțiilor.

5. Lucrările de cartografie, gravare și reproducere cartografică pentru întocmirea și multiplicarea originalelor planurilor topografice și a altor documentații prevăzute la litera B din prezenta anexă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...