Parlamentul României

Legea nr. 50/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Termenii «acreditare», «specificație tehnică» și «standard armonizat», precum și expresiile «autoritate de supraveghere a pieței», «evaluare a conformității», «organism național de acreditare», «organism de evaluare a conformității» și «supraveghere a pieței» au semnificațiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(3) Termenul «standard» are semnificația stabilită de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului."

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritățile competente asigură anual de la bugetul de stat finanțarea adoptării, în limba română, a standardelor armonizate și a celorlalte documente de referință prevăzute la alin. (1)."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În situația în care legislația Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformității să fie realizată de organisme de evaluare a conformității notificate, autoritățile competente dobândesc calitatea de autorități de notificare și sunt responsabile de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, desemnarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității, precum și de monitorizarea organismelor notificate.

(2) Dacă legislația Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, autoritățile competente pot stabili ca evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) să se efectueze de către:

a) un organism național de acreditare, în sensul și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau

b) prin excepție de la lit. a), de către:

- autoritatea competentă însăși; sau

- un organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, persoană juridică română, ce face dovada respectării următoarelor cerințe:

(i) este instituit astfel încât să nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformității;

(ii) este organizat și funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale;

(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluării organismului de evaluare a conformității este luată de o persoană competentă/de persoane competente, alta/altele decât cea/cele care a/au efectuat evaluarea;

(iv) nu realizează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale;

(v) garantează confidențialitatea informațiilor obținute;

(vi) dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale;

(vii) are încheiate acorduri/înțelegeri prin care asigură acoperirea responsabilităților ce decurg din activitățile sale.

(3) Autoritatea competentă își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul prevăzut la alin. (2) lit. b) a doua liniuță.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile competente stabilesc, după caz, prin ordin al conducătorului autorității competente:

a) entitatea, conform alin. (2), responsabilă pentru evaluarea organismelor de evaluare a conformității și monitorizarea organismelor notificate;

b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și de notificare a acestora Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

(5) Procedura prevăzută la alin. (4) lit. b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Resursele necesare pentru exercitarea activității de supraveghere a pieței se asigură anual de la bugetul de stat, de către autoritățile competente prevăzute la art. 9 alin. (3), în calitate de ordonatori principali de credite."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 martie 2015.

Nr. 50.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...