Guvernul României

Hotărârea nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2005 până la 02 august 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 681/2011 și înlocuit de Hotărâre 681/2011; Anexă 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 71 alin. (2), al art. 80 alin. (1) și al art. 92 alin. (2) și (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre reglementează principiile de bază privind organizarea și desfășurarea ciclului de studii universitare de doctorat, ciclu denumit în continuare doctorat.

(2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate și un program de cercetare științifică.

(3) Doctoratul este de două tipuri: doctorat științific și doctorat profesional.

Art. 2. -

(1) Doctoratul științific se bazează pe creație și cercetare științifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități cognitive.

(2) Cunoștințele, competențele și abilitățile generale și de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat științific capacitatea:

a) de a înțelege sistematic, comprehensiv, domeniul de studiu și de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;

b) de a concepe și implementa un proiect de cercetare și de a face managementul cercetării în condițiile respectării deontologiei profesionale;

c) de a contribui la progresul cunoașterii prin cercetare originală cu impact național sau internațional, demonstrată prin publicații științifice;

d) de analiză critică, evaluare și sinteză a unor idei noi și complexe;

e) de comunicare cu comunitatea profesională și cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;

f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale și culturale în contextul unei societăți și economii bazate pe cunoaștere.

(3) Doctoratul științific se organizează în domeniile cuprinse în următoarele domenii fundamentale: științe exacte, științe ale naturii, științe umaniste, teologie, științe juridice, științe sociale și politice, științe economice, arhitectură și urbanism, științe agricole și silvice, științe medicale, științe inginerești, științe militare și informații.

(4) Instituțiile de învățământ superior promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat.

Art. 3. -

(1) Doctoratul profesional se bazează pe cercetare-analiză științifică a propriei performanțe profesionale artistice sau sportive a doctorandului, realizată cel puțin la nivel național, contribuind astfel la dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități profesionale.

(2) Cunoștințele, competențele și abilitățile generale și de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat profesional capacitatea:

a) de a înțelege sistematic, comprehensiv, domeniul profesional și de a utiliza metodele profesionale avansate asociate domeniului respectiv;

b) de a concepe și implementa un proiect de cercetare a performanțelor profesionale artistice sau sportive și de a face managementul acestuia în condițiile respectării deontologiei profesionale;

c) de a contribui la dezvoltarea practicii profesionale de valoare națională și internațională;

d) de analiză critică, evaluare și sinteză a unor idei noi și complexe asociate practicii profesionale sau creației artistice proprii;

e) de comunicare cu comunitatea profesională și cu societatea civilă în contextul domeniului de expertiză.

(3) Doctoratul profesional se poate organiza numai în domeniile cuprinse în domeniile fundamentale: arte, cultură fizică și sport.

CAPITOLUL II Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.)

Art. 4. -

(1) Doctoratul se organizează în instituțiile de învățământ superior aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pe baza evaluării periodice a capacității lor instituționale de a oferi un mediu integrat de învățare și cercetare avansată, de nivel național sau internațional.

(2) Evaluarea se face la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior pentru fiecare domeniu de doctorat de către o comisie de experți, pe baza unui sistem de criterii și a unei metodologii care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Pe baza rezultatelor evaluării instituției de învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare propune Ministerului Educației și Cercetării acordarea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. Dreptul de a organiza studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(4) Instituția de învățământ superior care a primit aprobarea de a organiza doctorat într-unul sau mai multe domenii se numește în continuare Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). I.O.S.U.D. are obligația de a publica un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, însoțit de sinteze ale tezelor de doctorat susținute în anul respectiv.

(5) Fiecare I.O.S.U.D. își elaborează un regulament propriu de organizare și desfășurare a doctoratului, cu respectarea prevederilor legale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Institutele Academiei Române și alte institute de cercetare din țară și din străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin formarea de consorții cu I.O.S.U.D. Într-un astfel de consorțiu institutele Academiei Române și celelalte institute de cercetare pot contribui la realizarea programelor de cercetare științifică, în concordanță cu prevederile Regulamentului I.O.S.U.D. de organizare și desfășurare a doctoratului.

CAPITOLUL III Conducătorul de doctorat

Art. 5. -

(1) Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor universitar consultant, un academician sau un cercetător științific principal gradul I, care are titlul de doctor obținut în domeniul respectiv.

(2) Conducătorul de doctorat se numește prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea I.O.S.U.D., cu avizul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, acest aviz fiind acordat pe baza evaluării activității didactice și de cercetare, de relevanță națională sau internațională.

(3) Conducătorul de doctorat își desfășoară activitatea didactică și de cercetare în instituția de învățământ superior care l-a propus sau în instituții care formează consorții cu respectiva I.O.S.U.D. Un conducător de doctorat își poate desfășura activitatea prin afiliere la o singură I.O.S.U.D.

(4) Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească prin regulament propriu numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndruma un conducător de doctorat, dar acesta nu poate fi mai mare de 15 doctoranzi înscriși simultan la un conducător de doctorat.

(5) După pensionare, conducătorul de doctorat, cu excepția celui care a obținut calitatea de profesor universitar consultant, nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi. Profesorul consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de ani. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(6) Prin încetarea contractului de muncă la o I.O.S.U.D. se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiți altor conducători de doctorat din aceeași I.O.S.U.D. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Asigurarea calității în cadrul studiilor universitare de doctorat

Art. 6. -

(1) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă și externă a calității stabilite pe baza bunelor practici europene.

(2) Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat și doctorandul.

(3) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației și Cercetării, pe baza unui raport extern de evaluare, întocmit de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, poate lua următoarele măsuri:

a) retragerea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani;

b) retragerea calității de conducător de doctorat;

c) retragerea titlului de doctor.

(4) Redobândirea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se poate obține numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării.

(5) Redobândirea calității de conducător de doctorat se poate obține la propunerea I.O.S.U.D., pe baza unui raport de evaluare internă ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiții necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educației și Cercetării.

(6) Conducătorii de doctorat și I.O.S.U.D. sunt evaluați o dată la 5 ani de către comisii de experți aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

CAPITOLUL V Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

Art. 7. - Practică judiciară (1)

(1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă de 3 ani. În situații speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăși 2 ani.

(3) Durata desfășurării doctoratului se prelungește în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.S.U.D.

Art. 8. -

(1) Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat și I.O.S.U.D. În acest contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerințele de asigurare a calității.

(2) Modelul contractului de studii doctorale se elaborează de fiecare I.O.S.U.D, în concordanță cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a doctoratului și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 9. - Modificări (1)

Doctoratul se desfășoară în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat și doctorand.

Art. 10. -

(1) Programul de pregătire universitară avansată se desfășoară în cadrul I.O.S.U.D. pe baza planului de învățământ aprobat în senatul instituției de învățământ superior și are o durată de 2-3 semestre.

(2) Planul de învățământ cuprinde atât discipline de cunoaștere avansată în cadrul domeniului de studii de doctorat, cât și module de pregătire complementară necesare pentru o inserție rapidă a absolventului de studii universitare de doctorat pe piața muncii.

(3) În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru a evidenția rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile. Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească propriile reguli de evaluare a doctoranzilor și criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată.

Art. 11. -

(1) Programul de cercetare științifică are o durată de 3-4 semestre și este organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat. Practică judiciară (1)

(2) Cercetarea științifică se bazează pe metode cantitative și calitative agreate de comunitatea științifică dintr-un domeniu. În cazul doctoratului profesional, cercetarea științifică se aplică asupra performanțelor profesionale artistice sau sportive proprii.

Art. 12. -

(1) Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare științifică, acesta susține public un proiect de cercetare științifică.

(2) Tema proiectului de cercetare științifică se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, cu domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat, cu programele și cu politica instituțională ale I.O.S.U.D.

(3) Comisia de examinare a proiectului de cercetare științifică este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de președinte, și din cel puțin alți 2 specialiști cu titlu de doctor și funcție didactică cel puțin de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II din I.O.S.U.D. sau din consorțiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (6).

(4) Rezultatele evaluării se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător". Calificativele "Foarte bine" și "Bine" permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obținerii calificativului "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect.

(5) Dacă și la a doua susținere a probei de promovare în programul de cercetare se obține calificativul "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primește un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Art. 13. -

(1) Programul de cercetare științifică se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare științifică.

(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de 2 conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand și aprobat de I.O.S.U.D. Cei 2 conducători de doctorat pot să aparțină aceleiași instituții de învățământ superior sau partenerilor din consorțiu ori pot să își desfășoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituții se încheie un acord de cotutelă.

(3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către 2 conducători de doctorat, normarea se face proporțional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.

(4) Programul începe după acceptarea de către conducerea I.O.S.U.D. a proiectului de cercetare științifică care devine în același timp temă pentru realizarea tezei de doctorat.

(5) Programul de cercetare științifică se poate desfășura în cadrul I.O.S.U.D, în cadrul institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din țară ori din străinătate, partenere într-un consorțiu cu I.O.S.U.D.

(6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul I.O.S.U.D sub forma unor rapoarte științifice. I.O.S.U.D. stabilește prin regulament propriu numărul, frecvența și cerințele științifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare științifică. Publicarea rapoartelor științifice în reviste de specialitate, cu referenți științifici, este stimulată de I.O.S.U.D.

(7) Programul de cercetare științifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.

Art. 14. -

Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare științifică, susținerea publică a tezei de doctorat și eliberarea diplomei de doctor se suportă din bugetul I.O.S.U.D.

Art. 15. -

(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă internațională.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) doctorandul își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate.

(3) I.O.S.U.D. care înmatriculează inițial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participă în cotutelă la organizarea și desfășurarea doctoratului are rolul de cotutelă.

(4) Acordul prevăzut la alin. (2) cuprinde cerințele organizării și desfășurării doctoratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.D, în concordanță cu rolul pe care fiecare parte îl asumă în cadrul cotutelei și cu legislația specifică din fiecare țară.

(5) Acordul prevăzut la alin. (2) prevede recunoașterea reciprocă a titlului științific de doctor de către autoritățile de resort din cele două țări, pe baza competențelor acestora și în conformitate cu prevederile legale din fiecare țară.

Art. 16. -

(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învățământ cu frecvență și fără frecvență.

(2) Doctoratul în forma de învățământ cu frecvență se poate organiza în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educației și Cercetării alocă anual pentru doctoratul în forma de învățământ cu frecvență un număr de locuri finanțate de la buget.

(3) Doctoratul în forma de învățământ fără frecvență se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă și cuantumul acesteia se stabilesc de către Senatul fiecărei I.O.S.U.D, pe baza legislației în vigoare și cu respectarea cerințelor de asigurare a calității.

(4) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat - programul de studii universitare avansate și programul de cercetare științifică - sunt obligatorii pentru ambele forme de învățământ.

Art. 17. -

Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat forma de învățământ poate fi schimbată, potrivit prevederilor Regulamentului I.O.S.U.D. și clauzelor contractului de studii doctorale.

Art. 18. -

(1) Doctorandul poate solicita conducerii I.O.S.U.D. schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele din contractul de studii. Practică judiciară (1)

(2) Conducerea I.O.S.U.D. aprobă schimbarea după obținerea acordului scris al unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiași domeniu de studiu.

Art. 19. -

(1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare științifică, pe baza susținerii cu succes a unui nou proiect de cercetare științifică.

(2) Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de conducerea I.O.S.U.D., în cadrul aceluiași domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul, și nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.S.U.D.

CAPITOLUL VI Doctorandul

Art. 20. - Practică judiciară (1), Reviste (1)

Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia -de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susținerea publică a tezei de doctorat -calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregătire universitară avansată și de cercetător științific pe perioada programului de cercetare științifică.

Art. 21. - Reviste (1)

(1) Doctorandul înscris la forma de învățământ cu frecvență poate obține bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de I.O.S.U.D.

(2) Conform prevederilor contractului de studii, bursa de doctorat se acordă fie pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului: programul de pregătire universitară avansată sau programul de cercetare științifică. Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat aprobate de conducerea I.O.S.U.D., la cererea doctorandului.

(3) Bursa de doctorat reprezintă, în înțelesul prezentei hotărâri, o indemnizație egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregătire universitară avansată și de cercetător științific pentru perioada programului de cercetare științifică.

(4) Bursa de doctorat se acordă din veniturile I.O.S.U.D. provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donații, sponsorizări și din alte surse, în condițiile legii.

Art. 22. - Practică judiciară (1)

Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier, el pierde în mod automat și drepturile de bursă de studii.

Art. 23. -

(1) Pe toată durata activității, doctorandul de la forma de învățământ cu frecvență, care obține bursă, beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă, de alte drepturi și obligații ce revin salariatului, precum și de dreptul de a desfășura activități didactice prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat.

(2) Contribuțiile datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru doctoranzii la forma de învățământ cu frecvență, care obțin bursă, se plătesc lunar de către I.O.S.U.D. la care sunt înmatriculați. Baza de calcul a contribuțiilor datorate o constituie cuantumul bursei. Practică judiciară (1)

(3) După susținerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D. eliberează o adeverință care atestă că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la forma de învățământ cu frecvență constituie vechime în muncă.

(4) Doctoranzii care urmează studiile la forma de învățământ fără frecvență și sunt salariați în administrația publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unități bugetare au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislației în vigoare.

Art. 24. -

Doctoranzii care îndeplinesc toate obligațiile de studiu și cercetare prevăzute în contract și susțin cu succes teza de doctorat în condițiile art. 35 alin. (2) primesc titlul de doctor în domeniul de studiu abordat.

CAPITOLUL VII Admiterea la studii universitare de doctorat

Art. 25. -

(1) Admiterea candidaților la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de învățământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.D., de regulă înainte de începutul anului universitar.

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu regulamentul propriu al fiecărei I.O.S.U.D., care devine responsabilă pentru asigurarea calității.

(3) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conține o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv și un examen de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională.

(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau de masterat. Cunoștințele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunțată din timp de către I.O.S.U.D.

(5) Examenul de competență lingvistică se susține la catedrele de limbi străine ale universității respective, care eliberează un certificat de competență lingvistică.

(6) Dacă un candidat a obținut în ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, examenul de competență lingvistică nu mai este necesar.

(7) În cazul doctoratului profesional, performanța profesională proprie în domeniul artistic sau sportiv, cel puțin de nivel național, este o condiție prealabilă obligatorie pentru admiterea la doctorat.

Art. 26. -

(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții studiilor universitare de masterat.

(2) Absolvenții învățământului universitar cu diplome de licență sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

(3) Candidații care au fost exmatriculați de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învățământ.

Art. 27. -

Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat și înmatricularea candidaților care au reușit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.D.

CAPITOLUL VIII Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Art. 28. -

(1) În cazul doctoratului științific, teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate, să conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, precum și modalități de validare științifică a acestora.

(2) În cazul doctoratului profesional, teza de doctorat trebuie să cuprindă analiza științifică a unei performanțe profesionale proprii din domeniul artistic sau sportiv, cel puțin de nivel național. Teza de doctorat trebuie să evidențieze elementele de originalitate specifice domeniului abordat, precum și modalitățile de analiză și recunoaștere valorică.

Art. 29. -

(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor stabilite de I.O.S.U.D. prin regulamentul propriu de organizare și desfășurare a doctoratului.

(2) Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulație internațională, conform prevederilor contractului de studii de doctorat.

(3) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii comisiei de doctorat.

(4) Teza de doctorat se prezintă conducerii I.O.S.U.D. împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat și cu o sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate sau de colectivul de cercetare.

(5) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la I.O.S.U.D. care a făcut înmatricularea inițială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor 2 conducători de doctorat și cu sinteza analizei preliminare prevăzute la alin. (3).

Art. 30. -

(1) Conducerea I.O.S.U.D. trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de specialiști, denumită în continuare comisie de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de doctorat și aprobată de conducerea I.O.S.U.D.

(2) Comisia de doctorat este alcătuită din președinte, conducătorul de doctorat și 3 referenți oficiali, dintre care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în afara I.O.S.U.D. respective.

(3) Președintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D.

(4) Referenții oficiali sunt specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor și au funcția didactică cel puțin de conferențiar universitar sau de cercetător științific principal gradul I.

(5) Din comisia de doctorat pot face parte și specialiști din alte țări, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4).

(6) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susținerea publică a tezei de doctorat cuprinde reprezentanți ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 referenți provenind din alte instituții de învățământ superior, la propunerea conducătorilor de doctorat. Președintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. care organizează susținerea publică a tezei de doctorat.

Art. 31. -

(1) Referenții oficiali au obligația să depună referatele de analiză la I.O.S.U.D., în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mulți referenți oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea I.O.S.U.D., cu acordul scris al conducătorului de doctorat și al referenților implicați.

(2) În cazul în care unul dintre referenții oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat și cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D.

(3) Organizarea susținerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de I.O.S.U.D. numai dacă toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.

(4) I.O.S.U.D. stabilește prin propriul regulament modalitățile de informare a comunității științifice asupra conținutului tezei de doctorat aprobate în vederea susținerii publice, asigurând accesul la conținutul lucrării în biblioteca instituției și folosind, după caz, anunțul scris, afișarea electronică pe site-ul instituției, difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat.

Art. 32. -

(1) Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor specialiști în domeniu, din țară și din străinătate, pentru obținerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblu a rezultatelor doctorandului.

(2) Opiniile exprimate în scris de către specialiști, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit președintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.

(3) În situația în care teza este scrisă într-o limbă de circulație internațională, rezumatul tezei de doctorat se scrie în mod obligatoriu și în limba română.

Art. 33. -

(1) Teza de doctorat se susține în ședință publică în fața comisiei de doctorat.

(2) Data și locul susținerii tezei de doctorat se afișează la sediul I.O.S.U.D. cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de președintele comisiei de doctorat.

(3) Susținerea tezei de doctorat poate avea loc în prezența a cel puțin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a președintelui comisiei și a conducătorului de doctorat.

(4) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulație internațională, susținerea publică se poate face în respectiva limbă.

Art. 34. -

(1) Susținerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere științifică și profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei de doctorat și specialiștii aflați în sală.

(2) Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate și excelență ale tezei de doctorat, precum și pe recunoașterea valorică a rezultatelor obținute.

Art. 35. -

(1) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Foarte bine", "Bine" și, respectiv, "Satisfăcător".

(2) Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Foarte bine" sau "Bine", comisia de doctorat comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, care se înaintează spre validare Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

(3) În cazul atribuirii calificativului "Satisfăcător", comisia de doctorat va preciza elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat și va solicita o nouă susținere publică a tezei.

CAPITOLUL IX Conferirea titlului de doctor și eliberarea diplomei

Art. 36. -

(1) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează conducerii I.O.S.U.D. pentru a completa dosarul doctorandului.

(2) I.O.S.U.D. transmite dosarul de doctorat și un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educației și Cercetării în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Art. 37. -

Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Art. 38. -

(1) Diploma de doctor se redactează în limbile română și engleză și se eliberează de către I.O.S.U.D. pe baza ordinului ministrului educației și cercetării.

(2) Diploma de doctor specifică: tipul de doctorat - științific sau profesional - și domeniul în care a fost obținut titlul.

(3) Diplomele conferite pentru cele două tipuri de doctorat sunt echivalente din punctul de vedere al drepturilor obținute de către absolvenții studiilor universitare de doctorat.

(4) Înmânarea diplomei de doctor de către conducerea I.O.S.U.D. poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 39. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pentru doctoranzii înscriși la studii universitare de doctorat înainte de data menționată la alin. (1) se aplică reglementările în vigoare la data înmatriculării lor la doctorat.

(3) Conducătorii de doctorat și instituțiile organizatoare de doctorat atestate în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 37/1999 se supun evaluării în vederea reatestării în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 40. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 37/1999 privind organizarea și desfășurarea doctoratului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 ianuarie 1999.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 15 iunie 2005.

Nr. 567.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...