Guvernul României

Hotărârea nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2005 până la 02 august 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 681/2011 și înlocuit de Hotărâre 681/2011; Anexă 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 71 alin. (2), al art. 80 alin. (1) și al art. 92 alin. (2) și (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre reglementează principiile de bază privind organizarea și desfășurarea ciclului de studii universitare de doctorat, ciclu denumit în continuare doctorat.

(2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate și un program de cercetare științifică.

(3) Doctoratul este de două tipuri: doctorat științific și doctorat profesional.

Art. 2. -

(1) Doctoratul științific se bazează pe creație și cercetare științifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități cognitive.

(2) Cunoștințele, competențele și abilitățile generale și de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat științific capacitatea:

a) de a înțelege sistematic, comprehensiv, domeniul de studiu și de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;

b) de a concepe și implementa un proiect de cercetare și de a face managementul cercetării în condițiile respectării deontologiei profesionale;

c) de a contribui la progresul cunoașterii prin cercetare originală cu impact național sau internațional, demonstrată prin publicații științifice;

d) de analiză critică, evaluare și sinteză a unor idei noi și complexe;

e) de comunicare cu comunitatea profesională și cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;

f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale și culturale în contextul unei societăți și economii bazate pe cunoaștere.

(3) Doctoratul științific se organizează în domeniile cuprinse în următoarele domenii fundamentale: științe exacte, științe ale naturii, științe umaniste, teologie, științe juridice, științe sociale și politice, științe economice, arhitectură și urbanism, științe agricole și silvice, științe medicale, științe inginerești, științe militare și informații.

(4) Instituțiile de învățământ superior promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat.

Art. 3. -

(1) Doctoratul profesional se bazează pe cercetare-analiză științifică a propriei performanțe profesionale artistice sau sportive a doctorandului, realizată cel puțin la nivel național, contribuind astfel la dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități profesionale.

(2) Cunoștințele, competențele și abilitățile generale și de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat profesional capacitatea:

a) de a înțelege sistematic, comprehensiv, domeniul profesional și de a utiliza metodele profesionale avansate asociate domeniului respectiv;

b) de a concepe și implementa un proiect de cercetare a performanțelor profesionale artistice sau sportive și de a face managementul acestuia în condițiile respectării deontologiei profesionale;

c) de a contribui la dezvoltarea practicii profesionale de valoare națională și internațională;

d) de analiză critică, evaluare și sinteză a unor idei noi și complexe asociate practicii profesionale sau creației artistice proprii;

e) de comunicare cu comunitatea profesională și cu societatea civilă în contextul domeniului de expertiză.

(3) Doctoratul profesional se poate organiza numai în domeniile cuprinse în domeniile fundamentale: arte, cultură fizică și sport.

CAPITOLUL II Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.)

Art. 4. -

(1) Doctoratul se organizează în instituțiile de învățământ superior aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pe baza evaluării periodice a capacității lor instituționale de a oferi un mediu integrat de învățare și cercetare avansată, de nivel național sau internațional.

(2) Evaluarea se face la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior pentru fiecare domeniu de doctorat de către o comisie de experți, pe baza unui sistem de criterii și a unei metodologii care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Pe baza rezultatelor evaluării instituției de învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare propune Ministerului Educației și Cercetării acordarea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. Dreptul de a organiza studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(4) Instituția de învățământ superior care a primit aprobarea de a organiza doctorat într-unul sau mai multe domenii se numește în continuare Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). I.O.S.U.D. are obligația de a publica un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, însoțit de sinteze ale tezelor de doctorat susținute în anul respectiv.

(5) Fiecare I.O.S.U.D. își elaborează un regulament propriu de organizare și desfășurare a doctoratului, cu respectarea prevederilor legale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Institutele Academiei Române și alte institute de cercetare din țară și din străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin formarea de consorții cu I.O.S.U.D. Într-un astfel de consorțiu institutele Academiei Române și celelalte institute de cercetare pot contribui la realizarea programelor de cercetare științifică, în concordanță cu prevederile Regulamentului I.O.S.U.D. de organizare și desfășurare a doctoratului.

CAPITOLUL III Conducătorul de doctorat

Art. 5. -

(1) Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor universitar consultant, un academician sau un cercetător științific principal gradul I, care are titlul de doctor obținut în domeniul respectiv.

(2) Conducătorul de doctorat se numește prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea I.O.S.U.D., cu avizul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, acest aviz fiind acordat pe baza evaluării activității didactice și de cercetare, de relevanță națională sau internațională.

(3) Conducătorul de doctorat își desfășoară activitatea didactică și de cercetare în instituția de învățământ superior care l-a propus sau în instituții care formează consorții cu respectiva I.O.S.U.D. Un conducător de doctorat își poate desfășura activitatea prin afiliere la o singură I.O.S.U.D.

(4) Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească prin regulament propriu numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndruma un conducător de doctorat, dar acesta nu poate fi mai mare de 15 doctoranzi înscriși simultan la un conducător de doctorat.

(5) După pensionare, conducătorul de doctorat, cu excepția celui care a obținut calitatea de profesor universitar consultant, nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi. Profesorul consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de ani. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(6) Prin încetarea contractului de muncă la o I.O.S.U.D. se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiți altor conducători de doctorat din aceeași I.O.S.U.D. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Asigurarea calității în cadrul studiilor universitare de doctorat

Art. 6. -

(1) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă și externă a calității stabilite pe baza bunelor practici europene.

(2) Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat și doctorandul.

(3) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației și Cercetării, pe baza unui raport extern de evaluare, întocmit de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, poate lua următoarele măsuri:

a) retragerea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani;

b) retragerea calității de conducător de doctorat;

c) retragerea titlului de doctor.

(4) Redobândirea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se poate obține numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării.

(5) Redobândirea calității de conducător de doctorat se poate obține la propunerea I.O.S.U.D., pe baza unui raport de evaluare internă ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiții necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educației și Cercetării.

(6) Conducătorii de doctorat și I.O.S.U.D. sunt evaluați o dată la 5 ani de către comisii de experți aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

CAPITOLUL V Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă de 3 ani. În situații speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăși 2 ani.

(3) Durata desfășurării doctoratului se prelungește în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.S.U.D.

Art. 8. -

(1) Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat și I.O.S.U.D. În acest contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerințele de asigurare a calității.

(2) Modelul contractului de studii doctorale se elaborează de fiecare I.O.S.U.D, în concordanță cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a doctoratului și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 9. - Modificări (1)

Doctoratul se desfășoară în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat și doctorand.

Art. 10. -

(1) Programul de pregătire universitară avansată se desfășoară în cadrul I.O.S.U.D. pe baza planului de învățământ aprobat în senatul instituției de învățământ superior și are o durată de 2-3 semestre.

(2) Planul de învățământ cuprinde atât discipline de cunoaștere avansată în cadrul domeniului de studii de doctorat, cât și module de pregătire complementară necesare pentru o inserție rapidă a absolventului de studii universitare de doctorat pe piața muncii.

(3) În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru a evidenția rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile. Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească propriile reguli de evaluare a doctoranzilor și criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată.

Art. 11. -

(1) Programul de cercetare științifică are o durată de 3-4 semestre și este organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat. Jurisprudență (1)

(2) Cercetarea științifică se bazează pe metode cantitative și calitative agreate de comunitatea științifică dintr-un domeniu. În cazul doctoratului profesional, cercetarea științifică se aplică asupra performanțelor profesionale artistice sau sportive proprii.

Art. 12. -

(1) Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare științifică, acesta susține public un proiect de cercetare științifică.

(2) Tema proiectului de cercetare științifică se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, cu domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat, cu programele și cu politica instituțională ale I.O.S.U.D.

(3) Comisia de examinare a proiectului de cercetare științifică este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de președinte, și din cel puțin alți 2 specialiști cu titlu de doctor și funcție didactică cel puțin de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II din I.O.S.U.D. sau din consorțiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (6).

(4) Rezultatele evaluării se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător". Calificativele "Foarte bine" și "Bine" permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obținerii calificativului "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect.

(5) Dacă și la a doua susținere a probei de promovare în programul de cercetare se obține calificativul "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primește un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Art. 13. -

(1) Programul de cercetare științifică se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare științifică.

(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de 2 conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand și aprobat de I.O.S.U.D. Cei 2 conducători de doctorat pot să aparțină aceleiași instituții de învățământ superior sau partenerilor din consorțiu ori pot să își desfășoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituții se încheie un acord de cotutelă.

(3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către 2 conducători de doctorat, normarea se face proporțional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.

(4) Programul începe după acceptarea de către conducerea I.O.S.U.D. a proiectului de cercetare științifică care devine în același timp temă pentru realizarea tezei de doctorat.

(5) Programul de cercetare științifică se poate desfășura în cadrul I.O.S.U.D, în cadrul institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din țară ori din străinătate, partenere într-un consorțiu cu I.O.S.U.D.

(6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul I.O.S.U.D sub forma unor rapoarte științifice. I.O.S.U.D. stabilește prin regulament propriu numărul, frecvența și cerințele științifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare științifică. Publicarea rapoartelor științifice în reviste de specialitate, cu referenți științifici, este stimulată de I.O.S.U.D.

(7) Programul de cercetare științifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.

Art. 14. -

Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare științifică, susținerea publică a tezei de doctorat și eliberarea diplomei de doctor se suportă din bugetul I.O.S.U.D.

Art. 15. -

(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă internațională.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) doctorandul își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate.

(3) I.O.S.U.D. care înmatriculează inițial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participă în cotutelă la organizarea și desfășurarea doctoratului are rolul de cotutelă.

(4) Acordul prevăzut la alin. (2) cuprinde cerințele organizării și desfășurării doctoratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.D, în concordanță cu rolul pe care fiecare parte îl asumă în cadrul cotutelei și cu legislația specifică din fiecare țară.

(5) Acordul prevăzut la alin. (2) prevede recunoașterea reciprocă a titlului științific de doctor de către autoritățile de resort din cele două țări, pe baza competențelor acestora și în conformitate cu prevederile legale din fiecare țară.

Art. 16. -

(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învățământ cu frecvență și fără frecvență.

(2) Doctoratul în forma de învățământ cu frecvență se poate organiza în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educației și Cercetării alocă anual pentru doctoratul în forma de învățământ cu frecvență un număr de locuri finanțate de la buget.

(3) Doctoratul în forma de învățământ fără frecvență se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă și cuantumul acesteia se stabilesc de către Senatul fiecărei I.O.S.U.D, pe baza legislației în vigoare și cu respectarea cerințelor de asigurare a calității.

(4) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat - programul de studii universitare avansate și programul de cercetare științifică - sunt obligatorii pentru ambele forme de învățământ.

Art. 17. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...