Guvernul României

Hotărârea nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2005 fiind înlocuit parțial prin Hotărâre 867/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30, al art. 31 alin. (2) și al art. 49 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul național de asistență socială, al art. 16 alin. (1) și al art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială și structura orientativă de personal, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Instituțiile de asistență socială înființate potrivit legii se organizează ca unități specializate, publice sau private, care asigură, în principal, găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate.

Art. 3. -

(1) Tipurile de unități specializate prevăzute la art. 2 se organizează, potrivit anexei nr. 1, în funcție de categoriile de beneficiari, de situația în care aceștia se află, de serviciile oferite și de durata acordării acestora.

(2) Acordarea serviciilor sociale în sistem rezidențial instituționalizat are în vedere găzduirea pe perioadă nedeterminată. Unitățile specializate din această categorie pot fi cămine, centre de îngrijire și asistență, centre de plasament, locuințe protejate și altele.

Art. 4. -

(1) Serviciile sociale acordate în unitățile specializate se realizează de personal calificat, cu responsabilități și competențe specifice.

(2) Structura orientativă de personal pentru unitățile specializate se stabilește în funcție de numărul de beneficiari, de gradul de dependență al acestora și de specificul serviciilor oferite.

Art. 5. -

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre poate fi modificată și/sau completată la propunerea furnizorilor de servicii sociale sau a autorităților cu atribuții în domeniu, prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. -

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială are la bază următoarele criterii minime:

a) furnizarea serviciilor sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înființare, în conformitate cu strategiile și politicile în domeniu;

b) orientarea activității în interesul superior al beneficiarilor și asigurarea participării acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) utilizarea instrumentelor standardizate de lucru și a personalului calificat, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înființare;

d) existența resurselor umane, materiale și financiare, precum și preocuparea pentru asigurarea continuității serviciilor sociale furnizate;

e) preocuparea pentru îndeplinirea standardelor de calitate și pentru creșterea calității serviciilor sociale furnizate;

f) existența unei structuri organizatorice cu atribuții și responsabilități definite în vederea îndeplinirii eficiente a obiectivelor stabilite în actul de înființare.

Art. 8. -

(1) Instituțiile de asistență socială înființate și organizate în condițiile legii au obligația de a elabora regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(2) Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale instituțiilor de asistență socială se elaborează în conformitate cu standardele de calitate pentru servicii sociale furnizate în instituțiile respective.

(3) Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale instituțiilor de asistență socială se aprobă, pe baza prevederilor prezentei hotărâri, de către consiliile județene, consiliile locale, respectiv de persoane juridice care înființează astfel de instituții.

(4) Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale instituțiilor de asistență socială din domeniile protecției și promovării drepturilor copilului, protecției speciale a persoanelor cu handicap și al prevenirii și combaterii violenței în familie se aprobă de către consiliile județene, consiliile locale și de persoanele juridice prevăzute de lege, precum și pe baza prevederilor regulamentelor-cadru specifice. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile de asistență socială care funcționează la acea dată au obligația de a armoniza regulamentele proprii de organizare și funcționare cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială.

(2) Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale instituțiilor de asistență socială înființate și organizate de către furnizorii privați de servicii sociale se elaborează cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, cu excepția celor referitoare la organele de conducere și administrare.

Art. 10. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 și anexa nr. 1 și se modifică în mod corespunzător art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 9 iunie 2005.

Nr. 539.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL
instituțiilor de asistență socială și structură orientativă de personal

CATEGORII DE BENEFICIARI TIPURI DE UNITĂȚI SPECIALIZATE ȘI SERVICIILE SOCIALE ACORDATE STRUCTURA ORIENTATIVĂ DE PERSONAL
1. COPII SEPARAȚI SAU cu RISC de SEPARARE de PĂRINȚI 1.1. Centre de plasament (centre CU module DE tip familial, centre/case de tip familial, apartamente pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul DE protecție, centre specializate pentru copiii cu dizabilități, centre specializate pentru copiii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, ș.a.) > șef centru
> coordonator centru
> medic medicină generală/medic specialist
> psiholog/psihopedagog special
> asistent social
> logoped
> defectolog
Tipuri de servicii sociale: > kinetoterapeut
> găzduire pe perioadă nedeterminată > fizioterapeut/fiziokinetoterapeut
> asistență medicală și îngrijire > asistent medical
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > asistent medical fizioterapie
> recuperare și reabilitare > asistentă puericultoare/educator puericultor
> educare > educator/educator specializat
> socializare și petrecere a timpului liber > pedagog social/pedagog de recuperare
> reintegrare familială și comunitară > instructor de educație
> interpret în limbaj mimico-gestual
> maseur
> infirmieră
> personal administrativ
1.2. Centre de primire în regim de urgență (centre pentru copii abuzați, neglijați și exploatați, copii victime ale traficului de persoane, copii repatriați, copiii străzii, adăposturi de noapte pentru copiii străzii, ș.a.) > șef centru
> coordonator centru
> educator
> pedagog social
> instructor de educație
Tipuri de servicii sociale: > interpret în limbaj mimico-gestual
> primire și găzduire temporară > educator puericultor/asistentă puericultoare
> asistență medicală și îngrijire > asistent medical
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > medic medicină generală/medic specialist
> educare > asistent social
> reintegrare familială și comunitară > psiholog
> infirmieră
> personal administrativ
1.3. Centre maternale (centre pentru cuplu mamă - copil aflat în risc de separare familială, abuzat sau neglijat, centre pentru gravide în dificultate) > șef centru
> coordonator centru
> educator
> pedagog social
Tipuri de servicii sociale: > educator puericultor/asistentă puericultoare
> primire și găzduire temporară > asistent medical
> protecție și îngrijire > asistent social
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > psiholog/psihopedagog
> educare > personal administrativ
> reintegrare familială și comunitară
1.4. Centre de zi (centre de zi pentru copii din familii în dificultate, pentru copii cu dizabilități, pentru copiii străzii, adăposturi de zi pentru copiii străzii, ș.a.) > șef centru
> coordonator centru
> educator/educator specializat
> pedagog social/pedagog de recuperare
Tipuri de servicii sociale: > instructor de educație
> educare > interpret în limbaj mimico-gestual
> asistență și îngrijire > educator puericultor/asistentă puericultoare
> consiliere psihologică pentru copil și familie > asistent medical
> socializare și petrecere a timpului liber > asistent social
> reintegrare familială și comunitară > psiholog/psihopedagog
> logoped
> defectolog
> personal administrativ
1.5. Centre de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale Tipuri de servicii sociale: > șef centru
> coordonator centru
> asistent social
> consiliere socială > psiholog/psihopedagog
> informare > personal administrativ
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică pentru copil și familie
> reintegrare comunitară
1.6. Centre de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (pentru familiile în risc de abandon al copilului, în risc de dezintegrare familială, pentru familiile monoparentale, ș.a.) > șef centru
> coordonator centru
> asistent social
> psiholog/psihopedagog
> personal administrativ
Tipuri de servicii sociale:
> consiliere socială
> informare
> consiliere psihologică pentru copil și familie
> consiliere juridică
1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, > șef centru
neglijat, exploatat > coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> consiliere socială > psiholog/psihopedagog
> informare > personal administrativ
> consiliere psihologică pentru copil și familie
> linie telefonică de urgență
> consiliere juridică
1.8. Centre pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării > șef centru
> coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> consiliere socială > psiholog/psihopedagog
> informare > personal administrativ
> consiliere psihologică pentru copil și familie
> consiliere juridică
1.9. Centre pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie > șef centru
> coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> consiliere socială și informare > psiholog/psihopedagog
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică pentru copil și familie > personal administrativ
> reintegrare familială și comunitară
1.10. Centre de coordonare și informare pentru copiii străzii > șef centru
> coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> consiliere socială > psiholog/psihopedagog
> informare > personal administrativ
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică
> reintegrare familială și comunitară
1.11. Centre de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să își abandoneze copilul > coordonator program
> asistent social
Tipuri de servicii sociale: > psiholog/psihopedagog
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică
> consiliere socială
> informare
> reintegrare familială
1.12. Centre care acordă servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă > coordonator program
> asistent social
Tipuri de servicii sociale: > psiholog/psihopedagog
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică
> consiliere socială
> informare
> orientare profesională
> integrare comunitară
1.13. Centre care acordă servicii privind adopția > coordonator program
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> informare > psiholog
> consiliere juridică > jurist
1.14. Centre care acordă servicii de tip familial > coordonator program
Tipuri de servicii sociale: > asistent maternal
> asistență și îngrijire de tip familial > asistent social
> educare
> socializare
2. PERSOANE CU HANDICAP 2.1. Centre de îngrijire și asistență (centre pentru persoane cu Alzheimer, persoane cu handicap care necesită asistență paleativă, ș.a.) > șef centru
> coordonator centru
> medic medicină generală/medic specialist
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> găzduire pe perioadă nedeterminată > psiholog
> asistență medicală și îngrijire > psihopedagog special
> asistență paleativă > fizioterapeut
> consiliere psihologică > kinetoterapeut
> recuperare și reabilitare > fiziokinetoterapeut
> socializare > instructor ergoterapie
> terapeut ocupațional/instructor animator
> interpret în limbaj mimico-gestual
> asistent medical
> asistent medical fizioterapie
> maseur
> infirmieră
> personal administrativ
2.2. Centre de recuperare și reabilitare > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporară > medic medicină generală/medic specialist
> asistență medicală și îngrijire > asistent social
> recuperare și reabilitare > psiholog
> consiliere psihologică > psihopedagog special
> terapie ocupațională > logoped
> socializare > fizioterapeut
> kinetoterapeut
> fiziokinetoterapeut
> instructor ergoterapie
> terapeut ocupațional/instructor animator
> interpret în limbaj mimico-gestual
> pedagog de recuperare
> asistent medical
> asistent medical fizioterapie
> maseur
> infirmieră
> personal administrativ
2.3. Centre de pregătire pentru o viață independentă > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporală > asistent social
> asistență și îngrijire > psiholog
> reorientare și integrare profesională > psihopedagog special
> consiliere psihologică > logoped
> socializare > consilier de orientare profesională
> kinetoterapeut
> interpret în limbaj mimico-gestual
> instructor ergoterapie
> terapeut ocupațional/instructor animator
> pedagog de recuperare
> asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
2.4. Centre de asistență temporară de tip respite care/centre de criză > șef centru
> coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> găzduire temporară > psiholog
> consiliere psihologică > psihopedagog special
> socializare și petrecere a timpului liber > interpret în limbaj mimico-gestual
> instructor ergoterapie
> terapeut ocupațional/instructor animator
> asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
2.5. Centre de primire în regim de urgență > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporară > asistent social
> asistență și îngrijire > psiholog
> consiliere psihologică > psihopedagog special
> evaluare și orientare > instructor ergoterapie
> socializare > terapeut ocupațional
> pedagog de recuperare
> asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
2.6. Locuințe protejate > coordonator program
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> găzduire pe perioadă nedeterminată > psiholog
> sprijin pentru o viață independentă
2.7. Centre de zi > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> consiliere psihologică > instructor ergoterapie
> recuperare și reabilitare > terapeut ocupațional
> terapie ocupațională > pedagog de recuperare
> orientare profesională > instructor animator
> socializare și petrecere a timpului liber > asistent social
> psiholog
> psihopedagog special
> kinetoterapeut
> infirmieră
> personal administrativ
2.8. Centre care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu > coordonator program
> asistent social
Tipuri de servicii sociale: > kinetoterapeut
> asistență medicală și îngrijire > psiholog
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > asistent personal al persoanei cu handicap
> recuperare și reabilitare > asistent medical
3. PERSOANE vârstnice 3.1. Cămine pentru persoane VÂRSTNICE > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire pe perioadă nedeterminată > medic medicină generală/medic specialist
> asistență medicală și îngrijire > asistent social
> asistență paleativă > psiholog
> consiliere psihologică > instructor animator
> socializare și petrecere a timpului liber > asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
3.2. Locuințe protejate > coordonator program
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> găzduire pe perioadă nedeterminată > psiholog
> sprijin pentru o viață independentă > personal administrativ
3.3. Centre de zi > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> consiliere psihologică > asistent social
> socializare și petrecere a timpului liber > psiholog
> instructor animator
> infirmieră
> personal administrativ
3.4. Centre care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu > coordonator program
> asistent social
Tipuri de servicii sociale: > psiholog
> asistență medicală și îngrijire > îngrijitor la domiciliu
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > asistent pentru îngrijirea persoanelor
> asistență paleativă vârstnice
> menaj la domiciliu > asistent medical
> transport > personal administrativ
4. PERSOANE VICTIME ALE VIOLENȚEI în FAMILIE 4.1. Centre de primire ÎN regim de urgență > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> primire și găzduire temporară > medic medicină generală/medic specialist
> asistență medicală și îngrijire > asistent social
> consiliere psihologică > psiholog
> asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
4.2. Centre de recuperare > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> primire și găzduire temporară > psiholog
> asistență și îngrijire > asistent social
> consiliere juridică > jurist
> consiliere psihologică > asistent/ă medical/ă
> infirmieră
> personal administrativ
4.3. Centre de asistență destinate agresorilor > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> consiliere psihologică > psiholog
> informare și orientare > asistent social
> consiliere juridică > jurist
> personal administrativ
4.4. Centre pentru prevenirea și combaterea violenței în familie > șef centru
> coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > psiholog
> consiliere psihologică > asistent social
> informare și orientare > personal administrativ
> consiliere juridică
4.5. Centre care acordă servicii de informare și sensibilizare a populației > coordonator program
> asistent social
Tipuri de servicii sociale:
> informare și educare
> linie telefonică de urgență
5. PERSOANE TOXICO- DEPENDENTE 5.1. Centre de reabilitare socială > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporară > instructor de ergoterapie
> asistență medicală și îngrijire > terapeut ocupațional
> consiliere psihologică > psiholog
> socializare > asistent social
> orientare profesională > consilier de orientare profesională
> medic medicină generală/medic specialist
> asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
5.2. Centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog > șef centru
> coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > psiholog/psihopedagog special
> consiliere psihologică > asistent social
> consiliere socială > personal administrativ
> informare și orientare
> linie telefonică de urgență
6. PERSOANE VICTIME ALE TRAFICULUI de PERSOANE 6.1. Centre de reabilitare socială > șef centru
Tipuri DE servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporară > psiholog
> asistență și îngrijire > psihopedagog
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > asistent social
> consiliere juridică > consilier de orientare profesională
> socializare > jurist
> orientare profesională > asistent medical
> personal administrativ
6.2. Centre de primire în regim de urgență > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> primire și găzduire temporară > psiholog
> asistență și îngrijire > asistent social
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > asistent medical
> personal administrativ
6.3. Centre de consiliere, informare și sprijin > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> consiliere psihologică > psiholog
> consiliere juridică > asistent social
> orientare profesională > jurist
> consilier de orientare profesională
> personal administrativ
7. PERSOANE IMIGRANTE și REFUGIAȚI 7.1. Centre de primire ȘI asistență > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> primire și găzduire temporară > asistent medical
> asistență și îngrijire > asistent social
> informare > personal administrativ
8. ALTE PERSOANE în SITUAȚII de DIFICULTATE 8.1. Centre de primire ÎN regim de urgență > șef centru
Tipuri DE servicii sociale: > coordonator centru
> primire și găzduire temporară > asistent social
> asistență medicală și îngrijire > psiholog
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > psihopedagog
> informare și orientare > asistent medical
> personal administrativ
8.2. Locuințe protejate > coordonator program
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> găzduire pe perioadă nedeterminată > psiholog
> sprijin pentru o viață independentă
8.3. Adăposturi de noapte > coordonator program
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> găzduire temporară > psiholog
> asistență medicală și îngrijire > asistent medical
> infirmieră
> personal administrativ
8.4. Centre de asistență medico-socială > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporară > asistent medical
> asistență medicală și îngrijire > infirmieră
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > medic medicină generală/medic specialist
> psiholog
> asistent social
> personal administrativ
8.5. Centre de asistență paleativă > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> găzduire temporară > asistent medical
> asistență paleativă > infirmieră
> suport emoțional și după caz, consiliere psihologică > medic medicină generală/medic specialist
> psiholog
> asistent social
> personal administrativ
8.6. Centre de informare și consiliere > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> informare și orientare > asistent social
> consiliere socială > psiholog
> personal administrativ
8.7. Centre de orientare profesională > șef centru
Tipuri de servicii sociale: > coordonator centru
> orientare și integrare profesională > asistent social
> sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională > consilier de orientare profesională
> personal administrativ
8.8. Cantine sociale > coordonator centru
Tipuri de servicii sociale: > asistent social
> prepararea și servirea mesei
> pregătirea și distribuirea hranei
8.9. Centre de consiliere și sprijin pentru victimele dezastrelor naturale > coordonator centru
> asistent social
Tipuri de servicii sociale: > psiholog
> consiliere și sprijin
> găzduire temporară

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială

ANEXA Nr. 3

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...