Guvernul României

Hotărârea nr. 895/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 august 2005 până la 11 iunie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 525/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, înființată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, se organizează și funcționează ca instituție publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea directă a primului-ministru.

(2) Sediul ANRMAP este în municipiul București.

(3) ANRMAP preia drepturile și obligațiile Direcției de reglementare și monitorizare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ale Serviciului achiziții lucrări publice al Direcției generale achiziții în lucrări publice și infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul reglementării, monitorizării și controlului achizițiilor publice.

(4) Activitatea de suport tehnic pentru funcția de monitorizare, prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005, este preluată de la Ministerul Finanțelor Publice de către ANRMAP începând cu data de 1 februarie 2006.

Art. 2. -

(1) În vederea îndeplinirii rolului său fundamental privind formularea la nivel de concepție, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, ANRMAP elaborează și propune Guvernului României proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea în domeniul achizițiilor publice.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale ANRMAP se consultă și colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituții publice, sindicate și patronate.

(3) Orice proiect de act normativ, care poate avea impact asupra activităților reglementate de legislația privind achizițiile publice, poate fi supus spre adoptare Guvernului numai dacă a fost avizat de ANRMAP.

Art. 3. -

(1) Asigurarea unui cadru legal coerent și armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achizițiilor publice, precum și modificarea, completarea și urmărirea modului de punere în aplicare a acestuia sunt încredințate ANRMAP, care este învestită să adopte măsuri, în condițiile legii, pentru a preveni, a stopa sau a remedia efectele produse de încălcarea prevederilor legale în domeniu.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale ANRMAP are dreptul de a solicita autorităților contractante, în condițiile legii, informații/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Art. 4. -

(1) Președintele ANRMAP conduce întreaga activitate a instituției.

(2) Președintele are calitatea de ordonator de credite terțiar.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni potrivit art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005.

(4) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui în absența acestuia.

Art. 5. -

(1) Președintele reprezintă ANRMAP în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, inclusiv cu organismele și organizațiile internaționale.

(2) Președintele reprezintă ANRMAP ca persoană juridică și o angajează patrimonial, prin semnătura sa, în raporturile cu terții.

(3) Președintele emite ordine de numire și de încetare a raporturilor de serviciu, aprobă transferul și aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al ANRMAP.

(4) Președintele are dreptul de a delega competențe vicepreședintelui, secretarului general sau direcțiilor din subordine.

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a ANRMAP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui se pot organiza servicii, birouri sau alte compartimente.

(3) Structura personalului și numărul salariaților, pentru fiecare direcție sau compartiment, precum și drepturile și obligațiile acestora se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al președintelui.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul ANRMAP se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare ale fiecărei direcții, aprobate prin ordin al președintelui.

Art. 7. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul ANRMAP este de 125, exclusiv președintele și vicepreședintele.

(2) Personalul compartimentelor din Ministerul Finanțelor Publice și din Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005, se transferă la ANRMAP, cu acordul scris al acesteia, în condițiile legii.

Art. 8. -

(1) În cadrul ANRMAP funcționează următoarele direcții:

a) Direcția generală de politici și reglementare;

b) Direcția generală de dezvoltare operațională și monitorizare, care cuprinde Direcția de consultanță și instruire și Direcția de monitorizare;

c) Direcția generală de control;

d) Direcția administrativă.

(2) În subordinea președintelui ANRMAP funcționează compartimentul de audit public intern.

Art. 9. -

Direcția generală de politici și reglementare are următoarele atribuții principale:

a) elaborează legislația-cadru în domeniul achizițiilor publice;

b) elaborează normele de aplicare a legislației-cadru în domeniul achizițiilor publice;

c) evaluează necesitățile de perfecționare a cadrului normativ în domeniu și propune măsuri de remediere a deficiențelor constatate în funcționarea sistemului de achiziții publice;

d) inițiază și organizează întâlniri periodice cu participanții din sistem și cu alte organisme interesate pentru identificarea soluțiilor optime de perfecționare a cadrului de reglementare;

e) emite aviz la proiectele de acte normative, din alte domenii, care pot avea impact asupra activităților în domeniul achizițiilor publice, și propune modificarea celor care pot afecta respectarea acquis-ului comunitar în materie de achiziții publice;

f) menține contactul cu serviciile tehnice specializate în domeniul achizițiilor publice ale Comisiei Europene și cu instituțiile corespondente din statele membre;

g) asigură participarea și sprijină activitatea comisiilor sau delegațiilor sectoriale constituite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană ori în cadrul altor acorduri care vizează achizițiile publice;

h) asigură participarea în cadrul comitetelor consultative și grupurilor de lucru în domeniul achizițiilor publice, organizate la nivelul Comisiei Europene;

i) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autoritățile contractante/potențialii ofertanți le transmit cu privire la modul de interpretare și aplicare a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice;

j) elaborează puncte de vedere privind contestațiile primite de autoritățile contractante.

Art. 10. -

Direcția generală de dezvoltare operațională și monitorizare are următoarele atribuții principale:

A. prin Direcția de consultanță și instruire:

a) acordă consultanță de specialitate autorităților contractante privind bunele practici în aplicarea procedurilor de achiziție publică;

b) elaborează documente standard, ghiduri și alte instrumente operaționale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

c) inițiază și/sau participă la proiecte ori acțiuni de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice la nivelul autorităților contractante;

d) realizează studii și propune soluții practice pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice;

B. prin Direcția de monitorizare:

a) coordonează mecanismul de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică în baza informațiilor transmise de autoritățile contractante;

b) prelucrează informațiile colectate, constituie baze de date relevante și elaborează statistici, sinteze și rapoarte referitoare la funcționarea sistemului achizițiilor publice;

c) gestionează pagina web a ANRMAP;

d) analizează modul de funcționare a sistemului de achiziții publice.

Art. 11. -

(1) Direcția generală de control funcționează în subordinea vicepreședintelui ANRMAP și efectuează controlul:

a) în mod obligatoriu pentru orice contract de lucrări a cărui valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, respectiv pentru orice contract de furnizare sau de servicii a cărui valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

b) pentru achizițiile a căror valoare este mai mică decât plafoanele valorice prevăzute la lit. a), ca urmare a primirii unor sesizări sau informații referitoare la posibile încălcări ale legislației în domeniul achizițiilor publice.

(2) În efectuarea controlului, Direcția generală de control are următoarele atribuții principale:

a) verifică și avizează anunțurile de intenție, de participare și de atribuire;

b) verifică conformitatea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publică cu legislația aplicabilă;

c) desemnează observatori care vor participa pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor, fără a fi remunerați de către autoritățile contractante;

d) verifică rapoartele de evaluare;

e) emite acordul pentru încheierea contractului de achiziție publică în cazul în care controlul efectuat nu a evidențiat încălcări sau eludări ale legislației în domeniul achizițiilor publice. În caz contrar, impune măsuri corective.

(3) Sancțiunile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziție publică se aplică de persoane anume împuternicite prin ordin al președintelui, din cadrul Direcției generale de control.

Art. 12. -

Direcția administrativă funcționează în subordinea secretarului general al ANRMAP și are următoarele atribuții principale:

a) asigură, în condițiile legii, fundamentarea și elaborarea proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile ANRMAP și urmărește execuția acestuia;

b) întocmește dările de seamă contabile, potrivit legii;

c) analizează și urmărește cheltuirea eficientă a fondurilor ANRMAP;

d) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la selecționarea, angajarea și salarizarea personalului;

e) păstrează și completează carnetele de muncă;

f) întocmește documentele și îndeplinește activitățile necesare pentru angajări, transferări și pentru încetarea raporturilor de muncă;

g) asigură achiziționarea, potrivit prevederilor legale, a produselor, serviciilor și/sau lucrărilor necesare derulării activității ANRMAP;

h) asigură gestionarea și administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a altor materiale;

i) exercită controlul financiar preventiv asupra operațiunilor prin care se nasc, se sting sau se modifică raporturi patrimoniale ale ANRMAP.

Art. 13. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Veniturile proprii se pot constitui din:

a) sume obținute ca urmare a activităților de consiliere metodologică și a acțiunilor de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice;

b) sume provenite din publicarea de broșuri, cataloage și alte materiale informative în domeniul achizițiilor publice;

c) fonduri nerambursabile;

d) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii.

(3) Sumele provenite din sursele prevăzute la alin. (2) și rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar se reportează în anul următor, în condițiile legii.

Art. 14. -

ANRMAP utilizează un parc propriu de mijloace de transport format din 8 autoturisme. Consumul lunar normat de carburanți se stabilește potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul integrării europene,
Ene Dinga
Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely

București, 4 august 2005.

Nr. 895.

ANEXĂ Număr maxim de posturi = 125,
exclusiv președintele și vicepreședintele

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achizițiilor Publice

                 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                 -PREȘEDINTE-
                 L¦¦¦¦¦T¦¦¦¦-
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬           -    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- VICEPREȘEDINTE -           +¦¦¦¦¦¦¦¦+  Compartimentul  -
-         +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+    -de audit public intern-
L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-           -    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
     -               -           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     -               +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+SECRETAR GENERAL-
     -               -           L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-
     -          -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬          -
-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬
-         - -Direcția generală- -Direcția generală- -        -
-Direcția generală- -  de politici  - - de dezvoltare - -  Direcția  -
-  de control  - - și reglementare - - operațională și - -administrativă -
-         - -         - - monitorizare  - -        -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                      -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬
                  -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬
                  - Direcția de -- Direcția de -
                  -consultanță și-- monitorizare -
                  - instruire  --       -
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...