Guvernul României

Hotărârea nr. 67/2005 privind înființarea Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii

Modificări (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 07 februarie 2005.

În vigoare de la 07 februarie 2005 până la 23 decembrie 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 1069/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor și în coordonarea științifică a Academiei Române. Modificări (1)

(2) Centrul are sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99A, sectorul 1. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Centrul are următoarele atribuții principale:

a) efectuează studii, analize și cercetări în domeniul culturii;

b) elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale naționale și fundamentează politicile publice în domeniul culturii;

c) efectuează studii de piață și analize de cereri și oferte specifice;

d) identifică, evaluează și prognozează nevoile culturale și cercetează tendințele de consum cultural;

e) realizează și editează publicații specifice pe orice tip de suport;

f) asigură, la cerere, asistență de specialitate pentru Ministerul Culturii și Cultelor și pentru instituțiile de cultură;

g) organizează simpozioane, colocvii și alte manifestări științifice în domeniu;

h) colaborează cu instituții de specialitate din țară și din străinătate.

(2) Centrul îndeplinește orice alte atribuții, potrivit legii.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(2) Directorul Centrului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, cu instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.

(3) Directorul Centrului este ordonator terțiar de credite.

(4) Directorul Centrului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul Centrului emite decizii.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Coordonarea științifică a Centrului este asigurată de Academia Română, care numește în acest sens un consiliu științific format din 5 membri cu realizări științifice deosebite în domeniul culturii. Modificări (1)

(2) Constituirea, organizarea, funcționarea și atribuțiile consiliului științific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor, cu avizul Academiei Române, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

(3) Din consiliul științific face parte, de drept, directorul Centrului.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 20, dintre care 10 sunt de cercetător științific. Modificări (1)

(2) Salarizarea personalului de cercetare și a celuilalt personal contractual al Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. -

Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:

a) organizarea și participarea în colaborare cu alte instituții la realizarea de manifestări științifice în domeniul culturii;

b) editarea și vânzarea de cărți, studii și alte publicații de specialitate;

c) realizarea de studii, analize și cercetări, precum și derularea de programe și proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv de parteneriat public-privat;

d) oferirea de asistență specifică instituțiilor interesate și prestarea de servicii științifice în domeniul culturii;

e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;

f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

g) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

h) alte activități specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuțiile sale legale.

Art. 8. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului pe anul 2005 se suportă din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, în limita sumei de 20 miliarde lei.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, după nr. crt. 421 se introduce nr. crt. 422 cu următorul cuprins:

"422. Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat."
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Monica Octavia Muscă
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 21 ianuarie 2005.

Nr. 67.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...