Guvernul României

Hotărârea nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 08 februarie 2005.

În vigoare de la 08 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin fuziunea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenția Națională "Socrates", care se desființează.

(2) Agenția are sediul în clădirea Universității din București, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, București. Modificări (1)

(3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu termenii și cu condițiile privind participarea României la faza a II-a a programelor comunitare "Socrates" și "Leonardo da Vinci", reglementate prin Decizia Consiliului de asociere dintre România și Comunitățile Europene nr. 3/2000, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la aceste programe. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Directorul și directorii adjuncți ai Agenției se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(5) Activitatea desfășurată de către Agenție are la bază contractele aferente programelor "Socrates" și "Leonardo da Vinci", încheiate între Comisia Europeană și Agenție, având ca obiect implementarea programelor de lucru plurianuale, propuse de Agenție, avizate de Ministerul Educației și Cercetării și aprobate de Comisia Europeană. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Agenția utilizează un număr maxim de posturi stabilit în raport și de atribuțiile ce decurg din programele de lucru plurianuale, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Educației și Cercetării pentru unitățile subordonate, finanțate de la bugetul de stat. Modificări (3)

(2) Agenția preia posturile existente în cadrul celor două instituții care fuzionează.

(3) Personalul Agenției are calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă și se salarizează conform legii.

(4) Agenția poate utiliza colaboratori externi, în condițiile legii.

(5) Sumele reprezentând cota-parte din cheltuielile de întreținere și funcționare ale Agenției ce revin părții române conform contractelor de funcționare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, aferente programelor "Socrates" și "Leonardo da Vinci", se finanțează integral din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Modificări (1)

Art. 3. -

Sistemul de monitorizare, de control financiar și de audit al managementului fondurilor comunitare alocate Agenției se stabilește, prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu reglementările Comisiei Europene privitoare la responsabilitățile autorităților naționale din statele participante la programele "Socrates" și "Leonardo da Vinci" și cu specificul și practicile europene în domeniu.

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Ministerul Educației și Cercetării finanțează din fondurile de la bugetul de stat, aprobate prin legile bugetare anuale, contribuția financiară anuală a României la programele "Socrates II" și "Leonardo da Vinci", reprezentând "tichetul de intrare".

(2) Instituțiile și unitățile de învățământ de stat și particulare acreditate, în calitate de contractori de proiecte, pot suporta din bugetele proprii cota-parte de participare la proiectele "Leonardo da Vinci" și "Socrates".

Art. 5. -

(1) Agenția preia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-preluare, cu titlu gratuit, baza materială a celor două instituții care fuzionează și se substituie în toate drepturile și obligațiile acestora.

(2) Agenția preia și personalul existent în cadrul celor două instituții care fuzionează.

(3) Cu sumele rezultate sub formă de economii din fuziunea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenția Națională "Socrates" se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 6. -

Punctul VI din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"VI. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Bugetul de stat".

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) art. 1 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 191/1998 privind înființarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 6 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 538/1998 privind înființarea Agenției Naționale Socrates, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 8 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2002 privind funcționarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" în faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 decembrie 2002, cu modificările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2002 privind funcționarea Agenției Naționale "Socrates" în faza a doua a programului comunitar "Socrates", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 4 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) pct. VII din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare;

f) orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 27 ianuarie 2005.

Nr. 76.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...