Guvernul României

Hotărârea nr. 68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 01 februarie 2005.

În vigoare de la 01 februarie 2005 până la 03 decembrie 2009, fiind abrogat prin Hotărâre 1410/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene, denumit în continuare Centrul, instituție publică cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, prin reorganizarea Punctului de contact din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, care se desființează.

(2) Sediul Centrului este în municipiul București, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Centrul are următoarele atribuții principale:

a) asigură promovarea programului-cadru "Cultura 2000";

b) facilitează participarea la programul-cadru "Cultura 2000" a unui număr cât mai mare de operatori culturali;

c) diseminează informații privind licitațiile de proiecte organizate în cadrul programului-cadru "Cultura 2000" și mecanismele de finanțare;

d) informează operatorii culturali cu privire la structurile europene și naționale implicate;

e) asigură comunicarea la nivel național și regional dintre operatorii culturali;

f) realizează schimbul de informații cu structurile similare din statele participante la programul-cadru "Cultura 2000";

g) asigură la cerere servicii de consultanță și expertiză pentru operatorii culturali, în vederea elaborării de proiecte în cadrul oferit de programele europene, inclusiv prin încheierea de contracte;

h) reprezintă Ministerul Culturii și Cultelor, potrivit mandatului încredințat, în Comitetul de management al programului-cadru "Cultura 2000" al Uniunii Europene;

i) reprezintă punctul de contact al României pentru programul-cadru "Cultura 2000";

j) organizează, la solicitarea Ministerului Culturii și Cultelor, a altor instituții sau organizații, acțiuni specifice (congrese, seminarii, conferințe, schimburi de experiență) în țară pentru susținerea programelor europene culturale sau artistice;

k) editează pe orice tip de suport și poate comercializa materiale privind inițierea, desfășurarea și finalizarea programelor europene specifice.

Art. 3. -

(1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în baza concursului organizat în condițiile legii.

(2) Directorul Centrului este ordonator terțiar de credite și reprezintă Centrul în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii.

(4) Directorul numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.

(5) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 11.

(6) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:

a) efectuarea de servicii de consultanță și expertiză pentru operatorii culturali, în vederea elaborării de proiecte în domeniu, inclusiv prin încheierea de contracte;

b) editarea pe orice tip de suport și comercializarea de materiale privind inițierea, desfășurarea și finalizarea programelor europene specifice;

c) organizarea de congrese, seminarii, conferințe;

d) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

e) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

f) alte activități specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuțiile sale.

Art. 5. -

Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, după nr. crt. 422 se introduce nr. crt. 423 cu următorul cuprins:

"423. Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat".
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Monica Octavia Muscă
Ministrul integrării europene,
Ene Dinga
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 21 ianuarie 2005.

Nr. 68.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...