Guvernul României

Hotărârea nr. 215/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Informatică

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 1995 până la 30 decembrie 1998, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 973/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al altor reglementări legale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Comisia Națională de Informatică funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate strategia dezvoltării informaticii în România, aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu, standardizarea procedurilor și tehnicilor informatice, urmărind coerența și compatibilitatea dezvoltării sistemelor informatice ale Guvernului cu cele ale administrației publice centrale și locale.

Art. 2. -

Comisia Națională de Informatică are următoarele atribuții:

1. elaborează și supune aprobării Guvernului strategia informatizării în România, actualizările acesteia, proiectele programelor de informatizare interministeriale, precum și propuneri privind resursele necesare realizării acestor obiective;

2. urmărește și controlează aplicarea strategiei informatizării și elaborează rapoarte anuale privind stadiul și tendințele de evoluție a informatizării în România, pe care le prezintă Guvernului;

3. inițiază, organizează și coordonează activitățile de elaborare a concepției informatizării administrației publice, urmărind realizarea și aplicarea acesteia;

4. coordonează realizarea proiectului director al informatizării în România, organizează proiectarea și coordonează realizarea și utilizarea principalelor registre naționale informatizate (populație, persoane juridice, unități teritorial-administrative, cadastru general), stabilind structura și conținutul informațional al acestora;

5. avizează, din punct de vedere al încadrării în strategia informatizării în România și în standardele specifice, proiectele de informatizare a instituțiilor administrației publice finanțate din bugetul de stat sau din credite internaționale, precum și proiectele directoare de informatizare a regiilor autonome;

6. avizează propunerile de achiziții, din fonduri publice, de produse și servicii din domeniul tehnologiilor informației. Propune Guvernului măsuri de perfecționare a sistemului de achiziții de produse și servicii informatice pentru administrația publică;

7. avizează sau inițiază elaborarea de standarde și norme specifice activității de informatică și controlează modul de aplicare a acestora;

8. reprezintă, în condițiile legii, Guvernul României în domeniul asigurării accesului la serviciile rețelelor internaționale de calculatoare;

9. elaborează și avizează proiecte de acte normative cu impact în domeniul informaticii sau care implică realizarea sau modificarea sistemelor de informație ale administrației publice; controlează aplicarea prevederilor din actele normative specifice;

10. împreună cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei, inițiază și coordonează programele naționale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul informaticii;

11. colaborează cu Ministerul Comunicațiilor și cu alte ministere interesate la realizarea rețelei de calculatoare pentru administrația publică;

12. coordonează realizarea rețelelor publice de calculatoare, inclusiv interconectarea la rețelele publice internaționale;

13. colaborează cu Ministerul Învățământului la stabilirea planurilor și programelor pentru învățământul superior, liceal și gimnazial în domeniul informatic, a programelor de pregătire și perfecționare a specialiștilor și utilizatorilor;

14. inițiază și participă la elaborarea de studii de analiză și prognoză privind tendințele dezvoltării informaticii și tehnicii de calcul și impactul acestora în activitățile economice și sociale, colaborând în acest scop cu Comisia Națională pentru Statistică și cu Comisia Națională de Prognoză;

15. acordă, la cererea organismelor guvernamentale, consultanță de specialitate în domeniul informaticii și tehnicii de calcul;

16. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate;

Art. 3. -

(1) În structura organizatorică a Comisiei Naționale de Informatică funcționează direcții generale și sectoare organizate la nivel de servicii.

(2) Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Informatică este prevăzută în anexă. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza numai sectoare la nivel de servicii, precum și colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(3) Numărul maxim de posturi este de 45, exclusiv demnitarul.

(4) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul Comisiei Naționale de Informatică se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia și se aprobă prin ordin al președintelui.

Art. 4. -

(1) Comisia Națională de Informatică este condusă de un președinte, asimilat, ca salarizare, cu funcția de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru.

(2) Pe lângă președinte funcționează Colegiul Comisiei Naționale de Informatică, organ cu caracter consultativ, a cărui componență se stabilește prin ordin al președintelui, cu avizul președintelui Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică.

(3) Președintele reprezintă Comisia Națională de Informatică în raporturile cu alte organe ale administrației publice, cu agenții economici, precum și cu alte organizații din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine, norme metodologice, recomandări tehnice și instrucțiuni de aplicare în practică a strategiei de informatizare aprobată de Guvern.

Art. 5. -

În subordinea Comisiei Naționale de Informatică funcționează Institutul de Cercetări în Informatică, care realizează și atribuția de proiectant general al informatizării administrației publice.

Art. 6. -

(1) Pentru armonizarea acțiunilor de informatizare a societății românești se constituie Consiliul Consultativ de Orientare și Coordonare a Activității de Informatică și Tehnică de Calcul.

(2) Componența Consiliului Consultativ de Orientare și Coordonare a Activității de Informatică și Tehnică de Calcul, precum și regulamentul său de lucru, se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de Informatică.

(3) Membrii Consiliului Consultativ de Orientare și Coordonare a Activității de Informatică și Tehnică de Calcul nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului.

Art. 7. -

Comisia Națională de Informatică are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autoturism, potrivit prevederilor legale.

Art. 8. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 386/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Informatică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 10 aprilie 1995.

Nr. 215.

ANEXĂ Număr total personal = 45
(exclusiv demnitarul)

COMISIA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
              -         -
              -  PREȘEDINTE  -
              -         -
              L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                   -    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                   +¦¦¦¦¦¦¦+  Control financiar propriu  -
                   -    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                   -    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                   +¦¦¦¦¦¦¦+ Serviciul contencios și juridic -
                   -    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
    -   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬    -
-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬- Direcția generală  --  Direcția generală  --¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
-      --   strategia    --   legislație de   --  Sectorul  -
- CONSILIER, --  informatizării,  --   specialitate,   --resurse umane -
- INSPECTORI --  informatizarea  --metodologii, standarde, --și financiare,-
-   DE   --administrației publice--    cooperare    -- secretariat, -
-SPECIALITATE-- centrale și locale, --internațională, programe--administrativ,-
-      --rețele de calculatoare--de cercetare-dezvoltare --aprovizionare -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ș

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...