Guvernul României

Hotărârea nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 19 august 2005.

În vigoare de la 19 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (2)

(2) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", denumit în continuare Institutul, are sediul în municipiul București, Str. Vigilenței nr. 3, sectorul 5.

Art. 2. -

Institutul va prelua imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2) prin contract de comodat încheiat cu Federația Comunităților Evreiești din România și cu Fundația "Caritatea".

Art. 3. - Modificări (1)

Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric.

Art. 4. -

Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 3 Institutul are următoarele atribuții principale:

a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii fenomenului Holocaustului; Modificări (1)

b) achiziționează - sau primește donații - orice mărturie, publicație ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta; Modificări (1)

c) identifică, aduce în țară și conservă documentele privind Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite țări ale lumii;

d) constituie o arhivă care să cuprindă publicațiile, cărțile, colecțiile de reviste, ziare, manifeste și alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, alcătuind și instrumente de lucru în domeniu;

e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a Holocaustului;

f) organizează manifestări științifice consacrate Holocaustului și contribuie la reprezentarea cercetării naționale în acest domeniu în întâlnirile științifice internaționale;

g) finanțează editarea, tipărirea și publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, memorie fotografică și video, colecții de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust;

h) organizează și sprijină realizarea de expoziții și alte acțiuni educaționale privind Holocaustul; Modificări (2)

i) constituie un punct de referință și de comunicare cu supraviețuitorii Holocaustului;

j) contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual al comunităților din România afectate în perioada Holocaustului;

k) sprijină organizarea unui Memorial al victimelor Holocaustului din România. Modificări (2)

Art. 5. -

(1) Institutul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii. Modificări (2)

(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituției pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, cu instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.

(3) Directorul general al Institutului este ordonator terțiar de credite.

(4) Directorul general al Institutului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu. Modificări (1)

(5) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general al Institutului emite decizii.

Art. 6. - Modificări (1)

Pe lângă Institut se organizează și funcționează:

a) Consiliul științific, organ consultativ științific de specialitate, format dintr-un număr de până la 31 de personalități reprezentative și recunoscute în domeniul studierii Holocaustului; membrii Consiliului științific sunt numiți de către directorul general al Institutului și nu sunt salarizați;

b) Colegiul de onoare, format din personalități ale vieții publice interne și internaționale, cu competențe și merite în domeniul studierii Holocaustului; membrii Colegiului de onoare sunt numiți de către ministrul culturii și cultelor, la propunerea directorului general al Institutului, și nu sunt salarizați. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 30, dintre care 15 sunt cercetători științifici, și se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la anexa nr. 2 pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat" din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare. Modificări (3)

(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar. Modificări (1)

(3) Pentru realizarea atribuțiilor sale Institutul poate folosi și colaboratori externi.

(4) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (2)

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:

a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;

b) cofinanțări de programe și proiecte;

c) realizarea și valorificarea de studii și proiecte, precum și din efectuarea de prestări servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;

e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;

f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. -

(1) Pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării Institutului se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor cu suma de 800.000 lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2005.

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru realizarea activităților specifice Institutul are în dotare un număr de două autoturisme și un microbuz pentru transport de persoane și marfă, cu un consum mediu normat de carburanți de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 11. -

La pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările ulterioare, după nr. crt. 4 se introduce nr. crt. 41, cu următorul cuprins:

"41 Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat"
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Monica Octavia Muscă
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leuștean,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 4 august 2005.

Nr. 902.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...