Parlamentul României

Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Steagurile unităților administrativ-teritoriale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează condițiile privind aprobarea, arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local.

(2) Fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic pe baza hotărârii autorității deliberative.

(3) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale nu pot avea steaguri identice.

Art. 2. -

(1) Forma și dimensiunile steagului unității administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condițiile legii, pentru drapelul României.

(2) Aprobarea modelului steagurilor unităților administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Culoarea și însemnele distinctive ale steagurilor unităților administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri naționale ale altor state.

(4) Pe steagurile unităților administrativ-teritoriale pot fi reproduse și stemele unităților administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum și denumirile acestora în formatul comună/oraș/municipiu, după caz, județul și România.

(5) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, denumirea unității administrativ-teritoriale poate fi menționată și în limba minorităților naționale respective. Denumirea în limba minorităților naționale va avea aceeași mărime a literelor, caracterelor și culorilor ca denumirea oficială în limba română și va fi amplasată sub aceasta din urmă.

Art. 3. -

(1) Proiectul modelului de steag al unităților administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice și consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.

(2) Hotărârea consiliului județean/local, după caz, privind aprobarea proiectului modelului de steag se transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transmite documentele primite conform alin. (2) Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Națională.

(4) În baza documentelor prevăzute la alin. (2) și după primirea avizului consultativ al Comisiei Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice elaborează proiectul de hotărâre și îl supune Guvernului spre aprobare.

CAPITOLUL II Arborarea și folosirea steagurilor unităților administrativ-teritoriale

Art. 4. - Reviste (1)

(1) Unitățile administrativ-teritoriale arborează steagurile proprii numai la sediile autorităților administrației publice locale, precum și la cele ale instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, și numai împreună cu drapelul României și drapelul Uniunii Europene.

(2) Steagul propriu al unității administrativ-teritoriale poate fi folosit și cu prilejul unor manifestări de interes local, precum și în cadrul acțiunilor protocolare sau festive, în condițiile prezentei legi.

(3) Steagul propriu al unității administrativ-teritoriale nu va depăși în dimensiuni și număr de exemplare drapelul României și drapelul Uniunii Europene și va fi amplasat la același nivel cu acestea.

(4) Municipiile, orașele, comunele pot arbora și steagurile județelor, împreună cu steagurile proprii, în condițiile prezentei legi.

(5) Drapelele și steagurile prevăzute la alin. (3) și (4) vor încadra cele două steme, respectiv stema României și stema proprie a unității administrativ-teritoriale, după caz, aprobată în condițiile legii. În toate cazurile, stema României va fi așezată în stânga stemei unității administrativ-teritoriale privind stemele din față.

(6) Drapelele și steagurile vor fi așezate conform alin. (5), în următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, steagul județului și, după caz, steagul propriu al unității administrativ-teritoriale.

(7) Steagurile unităților administrativ-teritoriale aprobate de prezenta lege, drapelul României și drapelul Uniunii Europene sunt arborate în bernă în zilele de doliu național, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 5. -

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către prefecți și împuterniciții acestora, când se aplică conducătorului autorității sau instituției publice, primarului, președintelui consiliului județean, și de către organele de poliție, când se aplică persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârșirea contravenției. Puneri în aplicare (1)

(3) La sancțiunea contravențională prevăzută la alin. (2) se aplică măsura complementară de confiscare a steagurilor care nu respectă prevederile prezentei legi.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 10 iunie 2015.

Nr. 141.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Proiect de lege: Amenzi între 5.000 lei și 10.000 lei pentru arborarea steagurilor neaprobate
;
se încarcă...