Parlamentul României

Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2005
Formă aplicabilă de la 17 aprilie 2005 până la 27 octombrie 2008, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 28 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se aprobă Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 29 milioane euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004.

Art. 2. -

(1) Finanțarea proiectului se va asigura din împrumutul Băncii Europene de Investiții, din granturi ISPA și, în completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale respective.

(2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Regia Autonomă Municipală Buzău, Regia Autonomă Comunală Satu Mare și Compania Județeană "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamț.

(3) Ministerul Finanțelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu beneficiarii finali ai proiectului și autoritățile administrației publice locale, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, inclusiv sursele de finanțare a proiectului, conform planurilor de finanțare anexate la acestea. Modificări (1)

(4) Oficiul de Plăți și Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanțelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului și în această calitate este responsabilă de urmărirea, raportarea și efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investiții. Modificări (1)

(5) Contribuția României la finanțarea proiectului, egală cu echivalentul în lei a 11.890.929 euro, precum și sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România și a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de execuție a acestuia, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale respective.

(6) Echivalentul în valută al părții în lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea proiectului, este cel valabil la data încheierii contractului de finanțare și poate fi modificat, pe parcursul executării lucrărilor, cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Institutul Național de Statistică. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizării, precum și eventualele depășiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor și taxelor aferente realizării proiectului, pe parcursul derulării acestuia, se finanțează din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale respective.

Art. 3. -

(1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobânzi și orice alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinație din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau din veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale respective, după caz. Modificări (1)

(2) Beneficiarii finali ai proiectului vor plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc, în vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligația rambursării împrumutului extern și din plata serviciului datoriei publice aferent. În cazul în care beneficiarii finali nu dispun de fondurile necesare, comisionul de risc va fi achitat, în numele acestora, de autoritatea administrației publice locale respectivă. Modificări (1)

Art. 4. -

Pentru scopurile proiectului se aprobă ca, din sumele și în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăți în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice și juridice române.

Art. 5. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții și cu beneficiarii finali ai proiectului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a contractului de finanțare menționat la art. 1, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau să determine noi condiționalități economice față de cele convenite inițial între părți. Modificări (1)

(2) Amendamentele menționate la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 martie 2005.

Nr. 56.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Fi nr. 22.495
Agora nr. 2002 0343

România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul
alimentării cu apă, etapa a II-a

CONTRACT DE FINANȚARE
între România și Banca Europeană de Investiții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...