Parlamentul României

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Modificări (7), Puneri în aplicare (3), Referințe (6), Librăria Indaco (1), Reviste (6), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2005
Formă aplicabilă de la 12 mai 2005 până la 08 noiembrie 2018, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 947 din 09 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Se înființează Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea națională de supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice alte autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care exercită atribuțiile ce îi sunt date în competență prin dispozițiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și al liberei circulații a acestor date.

(2) Autoritatea națională de supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date. Reviste (1)

(3) Atribuțiile Autorității naționale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Modificări (1)

(4) Sediul Autorității naționale de supraveghere este în municipiul București.

Art. 2. -

(1) Autoritatea națională de supraveghere își exercită atribuțiile în mod transparent și imparțial.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea națională de supraveghere nu se substituie autorităților publice.

(3) Autoritatea națională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ și nu poate fi obligată să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor altei autorități. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Autoritatea națională de supraveghere este condusă de un președinte, a cărui funcție este asimilată, din punctul de vedere al funcției de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale și rangului de demnitate, celei de secretar de stat.

(2) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității naționale de supraveghere și o reprezintă în fața Senatului și a Camerei Deputaților, în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorități ale administrației publice, organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.

(3) În activitatea de conducere a Autorității naționale de supraveghere președintele este ajutat de un vicepreședinte, a cărui funcție este asimilată, din punctul de vedere al funcției de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale și rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4) Președintele Autorității naționale de supraveghere este ordonator principal de credite.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității naționale de supraveghere emite decizii și instrucțiuni obligatorii pentru toate instituțiile și unitățile la a căror activitate se referă. Modificări (1), Reviste (3)

(6) Deciziile și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Autoritățile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziție Autorității naționale de supraveghere, în condițiile legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin în legătură cu cererile care au fost adresate acesteia, acordându-i sprijin pentru exercitarea deplină a atribuțiilor sale. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Activitatea președintelui, a vicepreședintelui și a personalului Autorității naționale de supraveghere are caracter public.

(2) La cererea persoanelor lezate în drepturile și libertățile lor sau datorită unor motive întemeiate, președintele Autorității naționale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidențial al activității desfășurate în acest caz.

Art. 5. -

(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere prezintă anual rapoarte de activitate în ședința plenară a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informații relevante cu privire la activitatea Autorității naționale de supraveghere. Ele pot conține recomandări privind modificarea legislației sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor și libertăților cetățenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

(2) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, după prezentarea acestuia în plenul Senatului. Modificări (1)

CAPITOLUL II Numirea și eliberarea din funcție a președintelui și
vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere

Art. 6. - Librăria Indaco (1)

(1) Președintele și vicepreședintele Autorității naționale de supraveghere sunt numiți de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere orice persoană cu cetățenia română, absolventă a unei instituții de învățământ superior juridic, în condițiile legii. Președintele și vicepreședintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competență profesională, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputație și care se bucură de o înaltă probitate civică. Modificări (1)

(3) Calitatea de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice.

(4) Pe perioada în care ocupă aceste funcții, președintele și vicepreședintele Autorității naționale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice și nu au dreptul să dețină, direct ori indirect, acțiuni sau părți sociale la societăți comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competența Autorității naționale de supraveghere.

Art. 7. -

(1) Propunerile de candidați pentru funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.

(2) Candidații depun la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului actele prin care dovedesc că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a exercita funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere. Candidații vor fi audiați de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. Senatul hotărăște asupra numirii acestora, după audierea în plen.

(3) Numirea președintelui și a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere se face cu votul majorității senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obține această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidații situați pe primele două locuri la turul de scrutin anterior. Doctrină (1)

Art. 8. -

(1) Mandatul de președinte, respectiv de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere începe pe data numirii și durează până la instalarea în funcție a noului președinte, respectiv vicepreședinte.

(2) Înainte de începerea exercitării mandatului, președintele și vicepreședintele Autorității naționale de supraveghere vor depune în fața plenului Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării și să apăr drepturile și libertățile cetățenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credință și imparțialitate atribuțiile de președinte/vicepreședinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(3) Jurământul poate fi depus, după caz, și fără formula religioasă.

(4) Refuzul depunerii jurământului conduce la infirmarea numirii în funcție a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere și deschide procedura pentru o nouă numire în funcție.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Mandatul președintelui, respectiv al vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

(2) Revocarea din funcție a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constituției și a legilor sau în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, cu votul majorității senatorilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului.

CAPITOLUL III Atribuțiile președintelui și ale vicepreședintelui
Autorității naționale de supraveghere

Art. 10. - Modificări (1), Librăria Indaco (1)

Președintele Autorității naționale de supraveghere are următoarele atribuții:

a) organizează și coordonează activitatea Autorității naționale de supraveghere;

b) asigură informarea operatorilor și a persoanelor vizate de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile și obligațiile ce le revin și urmărește modul de aplicare a legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;

c) asigură informarea operatorilor cu privire la obligațiile ce le revin și a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiază în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;

d) urmărește modul de aplicare a legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

e) primește și repartizează cererile adresate de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăților cetățenești în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și decide asupra acestor cereri;

f) urmărește rezolvarea, în condițiile legii, a cererilor primite și solicită persoanelor juridice sau fizice în cauză încetarea încălcării drepturilor și libertăților cetățenești, repunerea în drepturi a petiționarului și repararea pagubelor;

g) încadrează, în condițiile legii, funcționarii publici și personalul angajat cu contract de muncă și exercită dreptul de autoritate administrativă și disciplinară asupra acestora; Modificări (2)

h) exercită funcția de ordonator principal de credite;

i) asigură cooperarea cu instituții similare din străinătate;

j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezenta lege, de legile speciale care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 11. -

(1) Atribuțiile vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.

(2) Vicepreședintele Autorității naționale de supraveghere îndeplinește atribuțiile președintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcției de către acesta.

Art. 12. -

(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 10 lit. e) și f). Modificări (1)

(2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase, precum și de persoane juridice.

Art. 13. -

(1) Autoritatea națională de supraveghere are dreptul să facă investigații și controale prealabile, să ceară autorităților administrației publice orice informații sau documente necesare investigației, să audieze și să ia declarații de la conducătorii autorităților administrației publice și de la orice funcționar public sau personal contractual care poate da informațiile necesare soluționării unei cereri adresate Autorității naționale de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și celorlalte autorități și instituții publice, oricăror servicii publice aflate sub coordonarea autorităților administrației publice, precum și persoanelor juridice sau fizice din sectorul privat care intră sub incidența legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 14. -

(1) Președintele și vicepreședintele Autorității naționale de supraveghere, precum și personalul acesteia au acces, în condițiile legii, la documentele clasificate deținute de autoritățile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Președintele și vicepreședintele Autorității naționale de supraveghere, precum și personalul acesteia au obligația de a nu divulga sau de a nu face publice informațiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Această obligație se menține și după încetarea activității persoanelor respective în cadrul Autorității naționale de supraveghere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală.

CAPITOLUL IV Organizarea și funcționarea Autorității naționale de supraveghere

Art. 15. - Librăria Indaco (1)

(1) Structura organizatorică a Autorității naționale de supraveghere se aprobă de președintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului. Modificări (3)

(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Până la rectificarea bugetară din cursul anului 2005, Autoritatea națională de supraveghere va avea un număr de 37 de posturi, exclusiv demnitarii. Modificări (3)

(3) Regulamentul de organizare și funcționare se întocmește de Autoritatea națională de supraveghere și se aprobă de Biroul permanent al Senatului.

(4) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă de președintele Autorității naționale de supraveghere.

Art. 16. -

(1) Personalul Autorității naționale de supraveghere este format din funcționari publici sau, după caz, personal contractual și se încadrează prin examen sau concurs, în condițiile legii. Modificări (2)

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Autorității naționale de supraveghere se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.

(3) Angajarea, avansarea, precum și modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă ale personalului contractual din aparatul Autorității naționale de supraveghere se fac prin decizie a președintelui acesteia, în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Personalul Autorității naționale de supraveghere nu poate deține acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competența acesteia și nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăți.

(5) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementează domeniul de activitate al Autorității naționale de supraveghere sau a regulamentului de organizare și funcționare atrage răspunderea penală, contravențională sau disciplinară, după caz.

Art. 17. -

(1) Autoritatea națională de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.

(2) Autoritatea națională de supraveghere, cu consultarea Guvernului, își aprobă bugetul propriu și îl înaintează Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Obiecțiile președintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezintă Parlamentului pentru soluționare.

Art. 18. -

Salarizarea personalului Autorității naționale de supraveghere se realizează corespunzător funcțiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condițiile legii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 19. - Modificări (2), Librăria Indaco (1)

(1) Baza de date și evidențele, inclusiv arhiva și celelalte documente deținute și gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea națională de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea națională de supraveghere preia activitatea de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și personalul aferent acestei activități de la instituția Avocatul Poporului.

(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispoziție Autorității naționale de supraveghere spațiul și dotările necesare desfășurării activității acesteia.

(4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea națională de supraveghere va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

Art. 20. -

(1) Numărul de 37 de posturi și fondurile aferente funcționării Autorității naționale de supraveghere se asigură prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi și a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului. Modificări (2)

(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura și volumul bugetelor celor două instituții - Avocatul Poporului și Autoritatea națională de supraveghere -, precum și în anexele la acestea.

Art. 21. - Modificări (2)

Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va îndeplini în continuare atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 22. -

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."

2. La articolul 21 alineatul (3), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) informează persoanele fizice sau/și juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesității respectării obligațiilor și îndeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta lege;"

3. La articolul 21 alineatul (3), după litera l) se introduce o literă nouă, litera m), cu următorul cuprins:

"

m) modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabilește prin lege."

4. Alineatul (5) al articolului 27 se abrogă.

Art. 23. -

Declarația formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. La art. 3 pct. 2 lit. c):

Prezenta convenție se aplică și prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.

Autoritatea națională competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."

Art. 24. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări propunerile de candidați pentru funcția de președinte și de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN NĂSTASE TEODOR MELEȘCANU

București, 3 mai 2005.

Nr. 102.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informațiilor disponibile pe portalul instanțelor judecătorești. Obligația de informare în cazul în care datele nu au fost obținute de la persoana vizată. Excepții/Personal data processing. Retrieval of information available on the courts' portal. Obligation to inform where data have not been obtained from the data subject. Exceptions
Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal: codul numeric personal sau orice alt identificator cu aplicabilitate generală
Unele aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA)
10. Date cu caracter personal având funcție de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimțământului pentru predarea unei copii a actului de identitate
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată
;
se încarcă...