Parlamentul României

Legea nr. 125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"

d) integral din venituri proprii."

2. Articolul 3 se abrogă.

3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"

(5) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu excepția funcției de director general adjunct medical, se stabilesc de către consiliul de administrație al spitalului, în limitele minime și maxime aprobate de Ministerul Sănătății, pe tipuri de spitale."

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepția indemnizației de conducere.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepția indemnizației de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepția indemnizației de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%.

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de consiliul de administrație."

5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. - Jurisprudență

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: Jurisprudență

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru activități ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază;

c) pentru activitățile care se desfășoară în serviciile de ambulanță, structurile de primire a urgențelor - UPU și CPU -, secțiile și compartimentele de ATI, Anestezie și de Terapie Intensivă și care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfășoară în condiții deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază;

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul blocului operator, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază;

f) pentru personalul care lucrează în unități sanitare aflate în localități cu condiții deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;

g) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a;

h) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază.

(2) Localitățile cu condiții deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unități sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute al alin. (1) lit. e) este necesar și avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadrați în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază."

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfășoară activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare este integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante.

(4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, își pot continua activitatea, cu norma întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată."

7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(2) Absolvenții învățământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut."

8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul încadrat în unitățile sanitare publice finanțate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă."

9. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

"

Art. 251. -

Pentru unitățile sanitare publice finanțate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la legea bugetului de stat și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de același nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice."

10. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. - Jurisprudență

(1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevăzute pe funcții, grade și trepte profesionale în anexa nr. VI."

11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) Salariile de bază individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) și (2), vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului."

12. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcții, precum și a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării și privatizării unităților sanitare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcții, precum și posturilor de medici de specialitate din unitățile sanitare cu încadrare deficitară de la această categorie de personal.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiția încadrării în fondurile aprobate, conform legii."

13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Salariile de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcții, grade și trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență."

14. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate finanțate din fonduri publice se stabilesc prin negociere și nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pentru asistenții medicali și medicii, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asigurați sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracțiuni de normă."

15. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor art. 6 alin. (5) și ale art. 12 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006."

16. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice alte dispoziții contrare se abrogă."

17. Anexa nr. I va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

ANEXA Nr. I*) Jurisprudență

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ȘI AUXILIAR SANITAR
*) Anexa nr. I este reprodusă în facsimil.
I. Unități sanitare, altele decât cele clinice
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei-
minim maxim
1. Medic primar S 5.991.000 12.203.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 11.982.000 24.406.000
2. Medic specialist S 5.129.000 8.740.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 10.258.000 17.480.000
3. Medic S 3.904.000 7.660.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 7.808.000 15.320.000
4. Medic stagiar S 3.745.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 7.490.000
5. Farmacist primar*) S 5.259.000 9.386.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 10.518.000 18.772.000
6. Farmacist specialist S 4.567.000 7.855.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 9.134.000 15.710.000
7. Farmacist S 4.003.000 6.199.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 8.006.000 12.398.000
8. Farmacist stagiar S 3.745.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 7.490.000
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 9.097.000
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.976.000 7.187.000
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 3.904.000 5.988.000
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3.714.000
13. Dentist principal SSD 4.036.000 6.934.000
14. Dentist SSD 3.962.000 6.131.000
15. Dentist debutant SSD 3.634.000
16. Asistent medical principal*****) SSD 4.069.000 7.094.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 8.138.000 14.188.000
17. Asistent medical*****) SSD 3.994.000 6.345.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 7.988.000 12.690.000
18. Asistent medical debutant*****) SSD 3.663.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 7.326.000
19. Asistent medical principal**) PL 3.994.000 6.991.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 7.988.000 13.982.000
20. Asistent medical**) PL 3.919.000 6.242.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 7.838.000 12.484.000
21. Asistent medical debutant**) PL 3.651.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 7.302.000
22. Asistent medical principal**) M 3.994.000 6.491.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.988.000 12.982.000
23. Asistent medical**) M 3.919.000 5.494.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.838.000 10.988.000
24. Asistent medical debutant**) M 3.651.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.302.000
25. Tehnician dentar principal***) M 3.832.000 6.468.000
26. Tehnician dentar***) M 3.760.000 5.510.000
27. Tehnician dentar debutant***) M 3.503.000
28. Soră medicală principală****) - din anatomia patologică și medicina legală2) M M 3.897.000 7.794.000 5.843.000 11.686.000
29. Soră medicală****) M 3.824.000 4.872.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.648.000 9.744.000
30. Soră medicală debutantă****) M 3.562.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.124.000
*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.
***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei-
minim maxim
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 5.303.000 9.405.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 10.606.000 18.810.000
32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 4.605.000 7.430.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 9.210.000 14.860.000
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 4.036.000 6.191.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 8.072.000 12.382.000
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 3.840.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 7.680.000
35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă; principal S 4.144.000 7.363.000
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă S 4.069.000 6.742.000
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă; debutant S 3.871.000
38. Profesor CFM, biolog, chimist, principal*) SSD 4.069.000 6.991.000
39. Profesor CFM, biolog, chimist*) SSD 3.994.000 6.181.000
40. Profesor CFM, biolog, chimist*); debutant SSD 3.663.000
*) Se aplică și funcțiilor de educator puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei-
minim maxim
41. Infirmieră, agent DDD G 3.718.000 3.864.000
42. Infirmieră, agent DDD; debutant G 3.532.000
43. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 3.645.000 3.864.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) G 7.290.000 7.728.000
44. Ambulanțier*) 3.824.000 5.360.000
45. Șofer autosanitară I**) 3.824.000 4.872.000
46. Șofer autosanitară II**) 3.749.000 4.385.000
47. Șofer autosanitară III**) 3.676.000 3.897.000
*) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.
**) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
II. Unități clinice, institute și centre medicale1)
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei-
minim maxim
1. Medic primar S 6.719.000 14.514.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 13.438.000 29.028.000
2. Medic specialist S 5.890.000 11.292.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 11.780.000 22.584.000
3. Medic rezident anul VI-VII S 8.696.000
4. Medic rezident anul IV-V S 8.128.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 16.256.000
5. Medic rezident anul III S 7.182.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 14.364.000
6. Medic rezident anul II S 6.239.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 12.478.000
7. Medic rezident anul I S 5.292.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 10.584.000
8. Farmacist primar*) S 5.216.000 12.166.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 10.432.000 24.332.000
9. Farmacist specialist S 4.349.000 9.735.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 8.698.000 19.470.000
10. Farmacist rezident anul III S 6.239.000
11. Farmacist rezident anul II S 5.673.000
12. Farmacist rezident anul I S 5.105.000
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 11.963.000
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.904.000 9.573.000
15. Asistent medical principal****) SSD 3.970.000 9.108.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 7.940.000 18.216.000
16. Asistent medical****) SSD 3.897.000 8.133.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 7.794.000 16.266.000
17. Asistent medical principal**) PL 3.897.000 9.005.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 7.794.000 18.010.000
18. Asistent medical**) PL 3.824.000 8.033.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 7.648.000 16.066.000
19. Asistent medical principal**) M 3.897.000 7.790.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.794.000 15.580.000
20. Asistent medical**) M 3.824.000 7.060.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.648.000 14.120.000
21. Soră medicală principală***) M 3.767.000 6.825.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.534.000 13.650.000
22. Soră medicală***) M 3.696.000 5.886.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 7.392.000 11.772.000
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei-
minim maxim
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 5.129.000 11.963.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 10.258.000 23.926.000
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 4.277.000 9.573.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 8.554.000 19.146.000
25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă; principal S 4.043.000 11.681.000
26. Profesor CFM; principal SSD 3.970.000 9.005.000
1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la Cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 și lit. B nr. crt. 23-25.
2) Salariul de bază la limita minimă și maximă cuprinde și salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică și medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie, precum și salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare și la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003, cu modificările ulterioare.
*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
NOTĂ: Salarizarea medicilor, chimiștilor și fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiațiilor nucleare din cadrul direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare, care-și desfășoară activitatea și în unități sanitare clinice, se stabilește pe baza salariilor de bază din Cap. II. "Unități clinice, institute și centre medicale"."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 mai 2005.

Nr. 125.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...