Parlamentul României

Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

Modificări (...), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 12 și alineatul (4) al articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă.

. . . . . . . . . .

(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanță se referă la sisteme și rețele informatice, altele decât cele ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum aceștia sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, care includ serverul organizatorului jocului de noroc și toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranță și software-ul jocului."

2. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfășurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este interzisă. În situația în care acțiunea promoțională a unui operator economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalități de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obținerii avizului O.N.J.N."

3. La articolul I punctul 5, alineatele (1) și (5) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Prin mijloc de joc se înțelege orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware și mijloacele de comunicații, care servește sau permite organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinația sa este stabilită de producător. Mijloacele de joc pot fi: de bază și auxiliare.

. . . . . . . . . .

(5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanți la jocul de noroc să conțină informații despre persoana fizică ce a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanță sau on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăți licențiat de O.N.J.N. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat în România va depozita fondurile jucătorilor doar în conturi bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român."

4. La articolul I punctul 6, alineatul (10) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(10) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru locațiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jocurile de noroc tradiționale pot fi exploatate doar în locațiile specializate, cu excepția aparatelor electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din prezenta ordonanță de urgență."

5. La articolul I punctul 8, după alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfășurarea jocurilor de noroc, precum și participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise."

6. La articolul I punctul 11, literele e), h) și p) ale alineatului (1) al articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) jocurile tip slot-machine: - jocuri tradiționale - de trei tipuri, respectiv:

(i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care vor fi operate în locații specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este nelimitat și depinde de hazard;

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care nu vor fi operate în locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este limitat și depinde de hazard; și

(iii) jocurile de videoloterie, care se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor, în care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul de joc și care validează câștigul și fără de care jocul nu se poate desfășura. Sunt jocuri de tip loto prin care se obțin aleatoriu câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în obținerea câștigului;

. . . . . . . . . .

h) jocurile loto - la distanță - organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații, respectiv: internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie, care constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor, care pot fi: urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace;

. . . . . . . . . .

p) jocurile de noroc temporare:

(i) reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c), lit. e) pct. (i) și lit. f) care sunt desfășurate în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență de organizare și autorizație de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se va desfășura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită și în spații de exploatare situate doar în stațiunile turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(ii) «Festivalul de poker» - joc tradițional - este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care se desfășoară exclusiv între participanți în săli ori spații din cadrul unor unități de cazare sau în alte locații, cu respectarea regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N."

7. La articolul I punctul 11, la articolul 10 alineatul (3), după punctul (v) se introduce un nou punct, punctul (vi), cu următorul cuprins:

"

(vi) dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc."

8. La articolul I punctul 12, alineatele (4), (5) și (7) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru respectarea principiilor menționate la alin. (3) va fi înființată o fundație de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărei obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. De asemenea, va fi înființat un «fond» la dispoziția O.N.J.N., denumit în continuare Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, la care vor fi obligați să contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I - 5.000 euro anual;

(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II - 1.000 euro anual;

(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III 5.000 euro anual;

(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați - 1.000 euro anual.

(5) Sumele colectate de Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, prevăzut la alin. (4), vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N. Activitățile și programele de protecție a jucătorilor care vor fi finanțate din Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc vor putea fi derulate de fundația de interes public, prevăzută la alin. (4), în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog sau alte O.N.G.-uri, conform prevederilor ordinului președintelui O.N.J.N.

. . . . . . . . . .

(7) Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, precum și procesatorii de plăți sunt obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice - furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu -, astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricționarea accesului către site-urile de jocuri de noroc neautorizate în România, precum și cele referitoare la reclama și publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un operator de jocuri de noroc nelicențiat în România."

9. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

"

121. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

«

(8) Procedura de administrare a Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc va fi stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.»."

10. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.

11. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și este valabilă 10 ani de la data acordării, excepție făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu condiția plății taxei de autorizare conform prevederilor art. 14."

12. La articolul I punctul 15, alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 7% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2% la Ministerul Tineretului și Sportului și 2% la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor."

13. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

"

151. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 14. -

(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc și al taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.»"

14. La articolul I punctul 16, la articolul 14 alineatul (2) litera b), litera C a punctului (v) se abrogă.

15. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiții:

A. Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate «organizarea de jocuri de noroc»;

(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice;

(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat și a garanțiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;

(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a autorizației - în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;

(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori la societăți care au declarat faliment;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.

B. Pentru jocurile de noroc la distanță trebuie ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:

(i) a condițiilor prevăzute la lit. A;

(ii) că dețin un cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;

(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare și de identificare a participanților la joc, precum și un sistem pentru păstrarea și transmiterea în timp real către un server în oglindă și un server de siguranță, aflate pe teritoriul României și puse gratuit la dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum și câștigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real, a fiecărei tranzacții în serverul de siguranță și să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul în oglindă, aflate la dispoziția O.N.J.N., în conformitate cu procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iv) că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță au fost aprobate în prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către un laborator licențiat;

(v) existenței unui «reprezentant autorizat» al societății, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul autorizat vor fi reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(vi) că serverul de joc și serverul de siguranță asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce privește oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanță, inclusiv înregistrarea și identificarea de jucători, mizele plasate și câștigurile plătite. Stocarea de informații trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor, respectiv serverul de siguranță, situat pe teritoriul României, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Datele vor fi stocate în modul în care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de prescripție, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;

(vii) că echipamentul pentru comunicații, altul decât cel al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt ei definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei IP, cât și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului care s-a înregistrat el însuși ca participant într-un joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data colectării și prelucrării lor;

(viii) că echipamentele de comunicații și punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană;

(ix) dacă sistemul informatic central se află pe teritoriul României, operatorul va permite O.N.J.N. accesul direct la acesta prin intermediul serverului în oglindă, fără a mai fi nevoie de un server de siguranță."

16. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (4) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) au operat jocuri de noroc la distanță, astfel cum sunt prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), în România și nu au declarat și nu au plătit sumele datorate conform prezentei ordonanțe de urgență. Site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu au achitat taxele de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate vor fi introduse pe o «listă neagră» a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situației și vor fi scoase din «lista neagră» doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Condițiile de introducere și de scoatere a site-urilor de jocuri de noroc în/din «lista neagră» vor fi reglementate prin ordin al președintelui O.N.J.N."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...